eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2012/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-10-24
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2012/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 24 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2019 r. przez wykonawcę
Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Polska 114, 60-
401 Poznań
w postępowaniu
prowadzonym przez
Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

przy udziale wykonawcy Arcus S.A., ul Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa,
zgłaszającego
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Polska 114,
60-
401 Poznań
kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
KIO 2012/19

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 200
4 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……..…....…………………………...


KIO 2012/19

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi najmu urządzeń
kopertujących wraz z ich serwisem w okresie procesu wysyłania decyzji ws. podatku od
nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2020r.” przez Miasto Stołeczne
Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-
950 Warszawa (dalej „zamawiający”) wykonawca Docufield
Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Polska 114, 60-
401 Poznań (dalej „odwołujący”) złożył
odwołanie wobec zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Arcus S.A.,
ul Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
(dalej „Arcus S.A.”) jako oferty nie odpowiadającej treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)
(dalej „ustawa Pzp”):
1. art. 89 ust. 1 pkt 2, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Arcus S.A.
pomimo, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
2. art. 89 ust. 1 pkt 6, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Arcus S.A.
pomimo, że zawiera błędy w obliczeniu ceny,

Odwołujący wniósł o:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2.
nakazanie zamawiającemu dokonania odrzucenia oferty wykonawcy Arcus S.A. na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp jako oferty nie odpowiadającej treści
SIWZ oraz zawierającej błędy w obliczeniu ceny,
3.
dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty odwołującego, a w przypadku kiedy
nie będzie to możliwe o unieważnienie postępowania.

Pismem z dnia
24 października 2019 r., tj. w dniu, na który został wyznaczony
terminem posiedzenia
odwołujący cofnął odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofni
ęcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

KIO 2012/19

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił
zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu.

Przewo
dniczący:
……..…....………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie