eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1096/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-28
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1096/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron w dniu 28 czerwca 2019 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14
czerwca 2019
r. przez wykonawcę Endoelektronik Spółka z o.o. Spółka komandytowa,
ul. Borkowa 12, 05-
840 Brwinów
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Piłsudskiego 64, 22-200
Włodawa
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej"
(Numer referencyjny: RPLU.13.01.00-06-0003/18)


postanawia:
1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
Endoelektronik Spółka z o.o. Spółka
komandytowa, ul. Borkowa 12, 05-
840 Brwinów
kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy), stanowiącą 90% uiszczonego przez
Odwo
łującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Lublinie.


Przewodniczący:

…………………….

KIO 1096/19

Sygn. akt KIO 1096/19

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1096/19


Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Piłsudskiego 64, 22-
200 Włodawa prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej" (Numer referencyjny:
RPLU.13.01.00-06-0003/18).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 27.03.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 061
– 141159.

Zgodnie z informacją znajdująca się w aktach sprawy Zamawiający poinformował
pozostałych wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 14.06.2019 r., zaś w dniu
17.06.2019 r. zamieścił wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła ponadto, iż w ustawowym terminie przystąpienia odwoławczego nie zgłosił
żaden wykonawca.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron postępowania
odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp.

Powyższe jest wynikiem faktu, iż pismem z dnia 24.06.2019 r. Odwołujący złożył
o
świadczenie woli (pismo zarejestrowane dnia 26.06.2019 r. DzK-KIO-9499/19 oraz DzK-
KIO-9485/19)
, iż cofa wniesione odwołanie. Powyższe oświadczenie zostało podpisane
przez p. G. H. - Prezesa
Zarządu komplementariusza spółki wnoszącej odwołanie
uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na
po
dstawie dołączonych do ww. pisma wydruków KRS z dnia 4 i 5 lutego 2019 r.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
KIO 1096/19

zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed otwarciem
rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie
drugie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym
zakresie o
konieczności zwrotu kwoty 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych i zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych.

Prze
wodniczący

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie