eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1015/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1015/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron w dniu 17 czerwca 2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
03.06.2019 r.
przez wykonawcę GEO-KAT Spółka z o.o., Wał Miedzeszyński 552, 03-994
Warszawa

w ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego - Centralny
Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Wykonanie przebudowy oświetlenia w hali widowiskowo – sportowej
Torwar I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6A”.


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy GEO-
KAT Spółka z o.o., Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa
kwotę 15 000 zł 00
gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………..Sygn. akt: KIO 1015/19

UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1015/19


Zamawiający – Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Wykonanie przebudowy oświetlenia w hali widowiskowo – sportowej Torwar I w
Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6A”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 01.04.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 064
– 148567.

W dniu 24.05.2019 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 03.06.2019 r.
przez wykonawcę GEO-KAT Spółka z o.o., Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa

Odwołujący w jego treści wskazał, że składa odwołanie wobec czynności i zaniechań
podjętych przez Zamawiającego w toku ww. postępowania o zamówienia publiczne na
podstawie przepisu art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177 z późn. zm., zwaną
dalej „PZP”) dotyczących wyboru Wykonawcy, którego oferta nie spełnia warunków SIWZ
oraz ustawy.

Odwołanie dotyczy czynności Zamawiającego z dnia 23 maja 2019 r., opublikowanej 24
maja 2019 r. -
wybór oferty najkorzystniejszej (pismo ZPZ.26.17.2019-WA/PWZ—/MO.

Odwołujący oświadczył, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez Zamawiającego naruszono przepisy w/w ustawy z uwagi
na niezgodne z przepisami ustawy PZP przeprowadzenie postępowania i zarzuca
Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów PZP:
1) naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zmianę treści
oferty oraz p
rowadzenie negocjacji z wykonawcą,
2) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nie
odrzucenie oferty niezgodnej z treścią SIWZ,
3) naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w ten sposób,
że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania powoduje niezachowanie zasad uczciwej
konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców,
4) naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp -
poprzez niewykluczenie wykonawcy, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) naruszenia przez Zamawiającego Art. 26 ust. 3 Pzp poprzez przyjęcie oświadczeń i
dokum
entów po terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Odwołujący wskazał, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego naruszono przepisy w/w ustawy z uwagi na:
I. dokonanie wyboru, nie wykluczenia i nie odrzucenia oferty firmy ADA-LIGHT Sp. z o.o. z
siedzibą w Budach Kozickich 56, 09-500 Gostynin, której oferta nie spełnia w całości treści
SIWZ, a zatem powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego;
II. naruszenie interesu Odwołującego poprzez wybór i nie odrzucenie oferty sprzecznej z
SIWZ co w związku z nieuzyskaniem zamówienia spowoduje lub może spowodować szkodę
po stronie odwołującego. Podkreślić należy, że oferta Odwołującego jest druga (vide: pismo
z 23 maja 2019 r., opublikowane 24 maja 2019 r.) co oznacza, że w razie odrzucenia oferty
ADA-
LIGHT Sp. z o.o. odwołujący może uzyskać przedmiotowe zamówienie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania mając na uwadze, że naruszenie przepisów miało istotny wpływ
na wynik postępowania;
2. unieważnienia wyboru oferty z dnia 23 maja 2019 r.;

3. powtórzenie czynności oceny merytorycznej dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
4. odrzucenie oferty ADA-
LIGHT Sp. z o.o., która jest sprzeczna z treścią SIWZ i powinna
zostać odrzucona przez Zamawiającego jako oferta nie spełniająca wymogów określonych
przez Zamawiającego w SIWZ;
5. wybór oferty Odwołującego jako spełniającej warunki SIW2 i najkorzystniejszej oferty
spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ;
6. obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów
przedstawionych podczas rozprawy.

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie
odwołania został dotrzymany i zostało ono podpisane przez osobę umocowaną do
reprezentowania Odwołującego. Tym samym Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia
przedmiotowego odwołania.

Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 04.06.2019 r. Zamawiający przekazał wykonawcom
kopię odwołania.
W dniu 05.06.2019 r.
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Departamentu Odwołań UZP
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca
Ada Light Spółka z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. Przystąpienie zostało
podpisane przez p. Tomasza Klata.

Izba postanowiła nie dopuścić w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika
postępowania zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, tj. wykonawcę Ada Light Spółka z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin
Izba ustaliła, iż ww. wykonawca w dniu 05.06.2019 r. przesłał na adres poczty elektronicznej
Departamentu Odwołań UZP przystąpienie (zarejestrowane w dniu 05.06.2019 r. DzK-KIO-
8239/19)
. Tym samym Izba uznała, że ww. pismo nie odpowiada formie przewidzianej
przepisami. Z
godnie z treścią art. 185 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego certyfikatu
, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie
. Sposób zgłoszenia przystąpienia został uszczegółowiony
przepisami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r. poz. 964)
zmienionego Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu

odwołań (Dz. U. z 2017 r. poz. 14). Zgodnie z jego § 5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w
formie pisemnej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci
przekazuje się za
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie
intern
etowej Urzędu.
W treści § 7 wskazano zaś, że: Z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz
zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja
w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego
do
Izby, a także korespondencja kierowana przez Izbę może być przesyłana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W przypadku korespondencji przesyłanej przy użyciu
tych środków domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia,
jeżeli została ona przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.
W niniejszym wypadku
wykonawca przekazał przystąpienie jedynie na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu
Odwołań UZP, która to droga nie została przewidziana dla tego typu korespondencji. Tym
samym wykonawca nie dochował 3-dniowego terminu na zgłoszenie przystąpienia
określonego w treści art. 185 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy Pzp.

Jednocześnie Izba ustaliła, że Odwołujący pismem z dnia 14.06.2019 r. (wpływ bezpośredni
w dniu 14.06.2019 r. rejestracja DzK-KIO-8800/19
, wpływ pocztą elektroniczną w dniu
16.06.2019 r. DzK-KIO-8828/19
) złożył oświadczenie woli, iż cofa odwołanie i wnosi o
umorzenie postępowania odwoławczego. Powyższe pismo zostało podpisane przez p. J.B. –
Prezesa Zarządu oraz p. G.T. – Wiceprezesa Zarządu uprawnionych do łącznej
reprezentacji Odwołującego.
Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 14.06.2019 r. (wpływ pocztą
elektroniczną w dniu 14.06.2019 r. rejestracja DzK-KIO-8826/19, wpływ w formie pisemnej w
dniu 17.06.2019 r. DzK-KIO-8854/19) podpisanym przez p. M.K.
– Dyrektora uprawnionego
do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z wydrukiem KRS z dnia 14.06.2019 r. złożył
oświadczenie woli wskazując, iż uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu.
Na skutek zbiegu obu czynności dyspozytywnych dokonanych przez Odwołującego i
Zamawiającego Izba, mając na uwadze stanowisko Zamawiającego – jako gospodarza
prowadzonego postępowania, które znajdzie przełożenie na jego przebieg dała prymat
czynności uwzględnienia w całości zarzutów zawartych w odwołaniu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że postępowanie
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

Zgodnie
z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach, o których mowa w art.
186 ust. 2
ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień
Public
znych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Jednocześnie Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią 186 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp
zamawiający, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na skutek
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Przewodniczący:

……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie