eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 856/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 856/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 24 maja 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawcę
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzi
bą Warszawie


przy udziale wykonawcy
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonawcy PORR S.A.
z siedzibą w Warszawie
oraz wykonawcy Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu,
zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


orzeka:

1.
oddala odwołanie

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w
Pruszkowie

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20
000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
w
ykonawcę tytułem wpisu od odwołania.
2.1. zasądza od wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na
rzecz
zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
Warszawie

kwotę 659 zł 75 gr (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych
siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania,
na które składają się: 591 zł 75 gr – koszty dojazdu na posiedzenie i 68 zł –
koszty opłat skarbowych.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra
wo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………


Sygn. akt: KIO 856/19
Uzasadnienie


Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa(jednostka
prowadząca postępowanie: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski,
Wrocław) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa - Żagań”
realizowanego w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku
Zebrzydowa -
Żagań” (nr ref. postępowania IREZA4g-216-06/2019)

Odwołujący: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wniósł odwołanie wobec
niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej, a polegającej na
dokonaniu niezgodnego z przepisami ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia.
I.
Zarzuty.
Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego odwołujący zarzucił naruszenie:
1. art. 14 PZP w zw. z art. 647 kc, art. 7 ust 1, art. 29 ust 1 w zw. z warunkami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.) -
dalej „Rozporządzenie” oraz art. 31 ust. 2 i 3 PZP, §15, §18 ust. 2 pkt 3 oraz § 19 pkt 4 lit b) i
g) Rozporządzenia, przez zaniechanie zamieszczenia w Programie Funkcjonalno -
Użytkowym informacji wymaganych i koniecznych do sporządzenia oferty, w szczególności
w zakresie:
a.
jednoznacznego i wyczerpującego wskazania zakresu robót - w części dotyczącej
robót podtorzowych, przy jednoczesnym niedozwolonym przerzuceniu tego obowiązku na
wykonawcę poprzez nakazanie wykonawcom przeprowadzenia profesjonalnych badań
geotechnicznych,
b.
jednoznacznego i wyczerpującego wskazania zakresu robót - w części dotyczącej
konieczności usunięcia kolizji i zabezpieczenia kolidujących linii kablowych
2.
a w konsekwencji naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2, art. 31 ust. 2 i 3 PZP przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący,
uniemożliwiający wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie złożenie
porównywalnych ofert;
3.
art. 7 ust. 1 i 3 PZP przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i prowadzenia

postępowania z należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej
konkurencji i wypełnienie obowiązków Inwestora związanych z przygotowaniem robót, w
szczególności wobec:
-
zaniechania jednoznacznego wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia, przy
jednoczesnym,
-
pozbawieniu Wykonawcy możliwości dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych
powstałych w wyniku błędów i uchybień Zamawiającego.
II.
W związku z powyższymi zarzutami wnosi o:
-
nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ przez
1) przekazanie wiążących badań gruntowo – wodnych albo zastąpienie poz. 2.1.W.1.
Rozbicia Ceny Ofertowej
– Wzmocnienie podtorza, ławy torowiska pozycjami:

(i) Zabudowa warstwy ochronnej
– rozliczonej obmiarowo w m3
(ii)
Ulepszenie podłoża gruntowego pod warstwą ochronną spoiwem hydraulicznym –
rozliczonej obmiarowo w m2
(iii) Wymiary gruntu
– rozliczana obmiarowo w m3
(iv)
Ławy torowiska – rozliczonej obmiarowo w kmt
z uwzględnieniem ilości na całym odcinku realizowanych/odbudowywanych torów,
2) przekazanie listy zidentyfikowanych przez Zamawia
jącego kolizji, których koszt usunięcia
Wykonawca uwzględnić ma w cenie oferty.
Odwołujący wskazał na interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 pzp, gdyż jest podmiotem
działającym na rynku, w tym w sektorze kolejowych inwestycji infrastrukturalnych
realizowanych w trybie ustawy pzp.
Na skutek zaskarżonej czynności Zamawiającego,
Odwołujący nie będzie w stanie przygotować i złożyć prawidłowej i zgodnej z PZP oferty,
podczas gdy posiada wymagane kwalifikacje tj. wiedzę, doświadczenie. Działanie
Zamawiającego zaskarżone odwołaniem narusza powołane na wstępie przepisy PZP i
ogranicza konkurencyjność. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed
otwarciem ofert, np. w przypadku odwołań czy skarg dotyczących postanowień ogłoszenia i
siwz przyjąć należy, iż każdy wykonawca deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego
zamówienia posiada jednocześnie interes w jego uzyskaniu. Sformułowanie ww. przepisu w
żaden sposób nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia,
jakiego typu warunki udziału w postępowaniu spełnia oraz w jaki sposób o dane zamówienie
zamierza się ubiegać (samodzielnie, np. korzystając z doświadczenia innych podmiotów, w
konsorcjum (...).( za wyrokiem KIO z 4.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10.

IV.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie
Zamawiającego 30 kwietnia 2019 r. Wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.

Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje.
W ocenie odwołującego opis przedmiotu zamówienia nie zawiera podstawowych danych
koniecznych do wykonania prze
dmiotu zamówienia, przez co jest w ocenie Odwołującego
niezgodny z wymaganiami PZP.
Zgodnie z art. 29 ust 1 PZP, zawierającym generalne
wytyczne dotyczące sposobu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. N
a wagę tego obowiązku wskazał SN w wyroku z 11.05.2017r., II CSK 541/16:
„Artykuł 29 ust. 1 pzp nakłada na zamawiającego obowiązek uwzględnienia wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. (...) W orzecznictwie
podkreśla się przy tym, że wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wad dokumentacji
projektowej ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, w
dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami’’.
Dokonanie opisu w spos
ób jednoznaczny i wyczerpujący, oznacza zapewnienie, że
wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co
jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane) i że wszystkie
elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. Opis przedmiotu
zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z
uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Zamawiający formułując opz
powinien posługiwać się dostatecznie dokładnymi i zrozumiałymi określeniami oraz
uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty, mając na uwadze to, iż perspektywą decydującą dla oceny, czy wytyczne te zostały
zachowane, jest perspektywa wykonawcy. Takie stanowisko potwierdziło orzecznictwo.
W
arto jeszcze zwrócić uwagę, że pojęcie jednoznaczności doktryna i orzecznictwo każą
rozumieć jako nadanie opisowi przedmiotu zamówienia treści, która wyklucza swobodę w jej
odbiorze, tj. ma tylko jedno znaczenie (jest jednakowo rozumiana przez wszystkich
odbiorców, którzy bez żadnych wątpliwości są w stanie zidentyfikować z jakich elementów
składa się zamówienie, co będzie konieczne do jego realizacji oraz mogą skalkulować cenę)-
Z kolei „wyczerpujący” charakter opisu przedmiotu zamówienia rozumieć należy w ten
sposób, że dokument, za pomocą którego zamawiający dokonał tego opisu stanowi dla
wykonawców kompleksowe, rzetelne i wszechstronne źródło wiedzy na temat okoliczności

postępowania mogących mieć wpływ na treść oferty: „Obowiązek jednoznacznego i
wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie
mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych
źródeł niż zamawiający” (tak: KIO 2649/11, KIO/UZP 798/08)
Przedmiot zamówienia winien być precyzyjnie "określony' i „opisany”. Opis przedmiotu
zamówienia nie tylko pozwala na identyfikację tego przedmiotu, ale również pełni funkcję
normatywną jako składnik SIWZ (tak SO w Katowicach w wyroku z 17.03.2009r., XIX Ga
72/08, ZPO 2009/4/88).
Szczegółowe wytyczne dotyczące dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w przypadku
robót budowlanych, zamieszczone zostały w art. 31 PZP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, zamawiający
opisuje przedmiot zamówienia za pomocą PFU. PFU obejmuje opis zadania budowlanego, w
którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne (art. 31
ust 3 PZP.) Szczegółowy zakres i formę PFU określa - wydane na podstawie delegacji
zawartej w art. 31 ust 4 PZP, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Zgodnie
z § 15 Rozporządzenia PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i
robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Zamawiający nie jest uprawniony do poprzestania na
określeniu właściwości funkcjonalno-użytkowych, jest zobowiązany określić wymagania w
stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące 1) przygotowania terenu budowy, 2)
architektury, 3) konstrukcji, 4) instalacji, 5) wykończenia, 6) zagospodarowania terenu. W §
19 pkt 4 wskazano zakres wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych dla
prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, np. w zakresie braku wymaganych badań
grunto
wych, danych dotyczących ochrony środowiska, inwentaryzacji obiektów, porozumień,
zgód dotyczących sieci.
W ocenie Odwołującego PFU przygotowany w celu opisu przedmiotu zamówienia w
prowadzonym postępowaniu nie spełnia wymagań Rozporządzenia, albowiem w zakresie
zasadniczych informacji i dokumentów obarcza wykonawców skutkami nienależytego opisu
przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji doprowadzi do nieporównywalności złożonych
ofert.
I tak, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części odnoszącej się wykonania robót
podtorza Zamawiający w ogóle zaniechał przekazania badań, stwierdzając jedynie że:

„Należy
przewidzieć
wzmocnienie
podtorza
na
całej
długości
rewitalizowanych/odbudowywanych torów wskazanych w poz. 3.6.1.1 PFU.
Zakres robót będzie wynikał każdorazowo z aktualnego stanu technicznego podtorza i
podłoża kolejowego. Stan techniczny podtorza i podłoża kolejowego będzie wynikiem
przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geotechnicznych. Zakres robót będzie wynikał
także z konieczności dostosowania podtorza i podłoża do docelowego standardu
modernizacji (budowy) linii kolejowej, określonego ogólnymi właściwościami funkcjonalno-
użytkowymi, na której eksploatowana jest nawierzchnia konwencjonalna (szyny, podkłady,
podsypka). Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wychlapów, Należy dokonać
wzmocnienia oraz naprawy bądź budowy nowego odwodnienia (jeszcze przed
przystąpieniem do wykonania wzmocnienia). Rodzaj wzmocnienia powinien być określony
na podstawie badań geotechnicznych.”
Pomimo jednoznacznego wskazania PFU,
że rodzaj wzmocnienia powinien zostać określony
dopiero na podstawie badań geotechnicznych które wykona sam wykonawca, Zamawiający
każe przewidzieć w cenie oferty wzmocnienie podłoża na całej długości i dokonanie wyceny
tej pozycji w składanym wraz z ofertą Rozbiciu Ceny Ofertowej. Konieczność ujęcia w cenie
oferty kosztów wzmocnienia podłoża w sytuacji, gdy Zamawiający nie podaje jakichkolwiek
danych koniecznych do oszacowania jakie roboty mogą składać się na wykonanie tego
wzmocnienia przy jednocz
esnym przyjęciu w RCO, że pozycja ta będzie rozliczana za
„komplet" w kilometrze toru tj. za wszystkie prace mieszczące się w pojęciu wzmocnienia
powoduje, że na etapie przygotowania oferty każdy wykonawca może dowolnie przyjąć jakie
roboty wykona w ramach
wzmocnienia. Przyjęcie to będzie czysto hipotetyczne, a wręcz
spekulacyjne, bo nie mając dostępu do terenu budowy i nie będąc wykonawcą umowy żaden
z wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia nie może dysponować, na
etapie przygotowania ofe
rt, badaniami geotechnicznymi, które dopiero zdefiniują sposób
wykonania wzmocnienia.
Dla zobrazowania różnicy w cenie oferty wynikającej z przyjęcia w kalkulacji różnych
dopuszczalnych i istniejących metod wykonywania wzmocnień odwołujący przedstawia
wyce
nę możliwych wariantów wykonania wzmocnień. Zgodnie z lD-3 nie należy stosować
warstw ochronnych z materiałów jak niesort kamienny, kliniec czy grys cieńszych od 0,15 m.
Szacunkowy koszt 1 km takiego rozwiązania dla linii jednotorowej wynosi 215.000 PLN. W
przypadku, kiedy to rozwiązanie nie pozwoli osiągnąć wymaganych modułów odkształceń
podtorza, może być niezbędna zabudowa grubszej warstwy ochronnej, a w przypadku
grubości powyżej 0,40 m optymalnym rozwiązaniem może być zbrojenie tej warstwy
geosiatkami. W takim przypadku koszt 1 km wzmocnienia wynosi szacunkowo 625.000 PLN.
Inną możliwością osiągnięcia wymaganych modułów może być zastosowanie ulepszenia

podłoża gruntowego pod warstwę ochronną spoiwem hydraulicznym oraz zabudowa warstwy
ochronnej. Koszt w
zmocnienia uzależniony jest od gruntów, który determinuje potrzebne do
użycia spoiwo oraz jego zawartość jak i grubość warstwy ulepszenia. Koszt 1 km ulepszenia
podłoża może wahać się od 150.000 PLN do 300.000 PLN. Do tego należy dodać koszt
warstwy ochron
nej, także całkowite koszty tego rozwiązania mogą wynosić od 365.000 do
725.000 PLN. W przypadku, kiedy żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie zagwarantuje
wymaganej nośności podtorza, niezbędnym może okazać się wymiana gruntów. Koszt
wymiany uzależniony jest od głębokości wymiany oraz lokalnych warunków wodnych.
Szacunkowy koszt wymiany do 1m głębokości wynosi dla odcinka 1 km ok. 700.000 PLN.
Do tego należy przewidzieć dodatkowo wzmocnienie podtorza, które wg. Pkt 3.6.2 PFU
wymagane jest na całej długości rewitalizowanych torów.
Ten brak w opisie przedmiotu zamówienia oceniać należy łącznie z postanowieniami
projektu umowy, zgodnie z którym:
-
„6. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę RCO
nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w cenie za przedmiot
Umowy określonej w ust 2. Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach w RCO są
niezmienne w całym okresie realizacji Umowy” (§ 31 ust. 6 projektu umowy)
-
„7. Brak dokładności lub niewłaściwe oszacowanie zakresu prac i robót budowlanych
w PFU lub RCO nie będzie miało żadnego wpływu na ważność Umowy oraz nie zwolni
Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy; jak również nie będzie stanowiło podstawy do
roszczeń ze strony Wykonawcy, a także pozycji w RCO oznaczonych symbolem „O”, które
będą rozliczane zgodnie z obmiarem". (§ 31 ust. 7 projektu umowy)
-
„Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w
przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach
okr
eślonych
poniżej:
1)
Zmiany
technologi
czne
spowodowane
następującymi
okolicznościami: (...) 3) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych. 2. W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w
ust. 1 powyżej możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny,
zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów
budowlanych (...) (§ 31 ust. 1 pkt 3 i § 31 ust 2 Umowy)”
Wobec nie podania w PFU wyników badań gruntowych (geologicznych) nie będzie możliwe
ustalenie, uzasadniających zmianę umowy, odmiennych od przyjętych w PFU warunków
geologicznych,
a tym samym Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany zaoferowanej na
etapie przetargu ceny ryczałtowej za wykonanie wzmocnienia, która ma być jedynie

rozliczana obmiarowo. Oznacza to przeniesienie na wykonawcę całości ryzyka wynikającego
z zaniechania opisania przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez przepisy.
W zakresie zarzutu dotyczącego brakujących informacji nt. kolizji PFU w pkt 3.6.10.2. mówi o
tym, że „Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i
zidentyfikowania przebiegu kolidującej infrastruktury takiej jak dreny, linie i słupy telefoniczne
oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi, a także obiekty budownictwa lądowego, itp.,
przed wykonaniem, jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć
to urządzenie lub instalacji oraz do usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. W
przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca wykona usunięcie kolizji w ramach Ceny i Terminu
wykonania Umowy”. Jednocześnie dokument RCO w poz. 2.1.E.19 Usunięcie kolizji oraz
zabezpieczenie kolidujących linii kablowych - ryczał - kpl 1, wymaga wyceny ryczałtowej
bliżej nie określonego zakresu robót związanego z usuwaniem kolizji, a dodatkowo RCO w
ogóle nie zawiera pozycji której należałoby wycenić kolizje inne niż energetyczne. Podczas
gdy przepisy Rozporządzenia wymagają zamieszczenia w PFU inwentaryzacji lub
dokumentacji obiektów budowlanych podlegających przebudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń
technologicznych (...).
Wskazane we wstępie przepisy, w szczególności § 15 i § 19 pkt 4 lit. b) i g) obligują
Zamawiającego do udostępnienia (a tym samym przyjęcia odpowiedzialności) dokumentacji
niezbędnej dla oszacowania ceny oferty, w szczególności tak istotnego elementu, jakim są
rozwiązania w zakresie posadowienia obiektów.
Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. W wyroku z 17 grudnia 2017 r.
(KIO 2547/17) Izba wyjaśniła, że nie zgadza się ze stanowiskiem, że na podmiocie
zamawiającym obowiązek przekazania wykonawcom dokumentów w ramach PFU ciąży
tylko i wyłącznie wówczas, gdy podmiot zamawiający jest w posiadaniu takich dokumentów.
To
stanowisko nieuprawnione. „Otóż norma prawna, na podstawie której Zamawiający
sformułował taką tezę (§ 19 pkt 4 ww. rozporządzenia) może zostać odczytana w taki
sposób, że część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje inne posiadane
informacje, zaś dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych powinny
zostać przekazane wykonawcom w całości, z tym, że jako podstawowe powinny zostać
pr
zekazane: kopie map zasadniczych, wyniki badań gruntowo-wodnych, porozumienia,
zgody; pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu
do infrastruktury sieciowej, jak również dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania
związane z budową i jej przeprowadzeniem. Jednakże, co zostanie wskazane przy
rozpoznaniu kolejnych zarzutów, zakres koniecznej do przekazania wykonawcom
dokumentacji oraz zakres koniecznych do przekazania informacji będzie zawsze

determinowany specyficznym dla
danego postępowania stanem faktycznym oraz
wymaganiami podmiotu zamawiającego”.
Stanowisko odwołującego potwierdziła również Izba w wyroku KIO 897/15 w którym
stwierdza, że: a) „(...) Art. 29 ust. 1 PZP zobowiązuje Zamawiającego do opisania
przedm
iotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do
określenia przez zamawiającego swoich wymagań tak szczegółowo i tak dokładnie, aby
każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. Obowiązkiem
zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu
niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie
jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać
braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien
uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena
ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu
ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej
i wyczerpującej informacji. (....)
b)
Nie jest bowiem obowiązkiem Zamawiającego przekazanie wszystkiego, co ma w swojej
dokumentacji, ale przygotowanie jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu
zamówienia. Oczywistym jest, że jeżeli dany dokument nie jest w posiadaniu
Zamawiającego, a jest konieczny do pełnego i jednoznacznego opisu (...) to winien on, przed
wszczęciem postępowania, samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację lub zlecić jej
przygotowanie podmiotowi trzeciemu. Uzupełnieniem informacji o stanie technicznym
modernizowanych pięter nie może być wizja lokalna ani możliwość kontaktu wykonawców ze
wskazanymi przez Zamawiającego przedstawicielami szpitala (…).”
Mając na względzie powyższą argumentację odwołujący wniósł, jak w petitum.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosiły przystąpienie trzy
podmioty
wnosząc o uwzględnienie odwołania.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
Nie zgadza się ze stanowiskiem odwołania uznając, że pozostaje ono w sprzeczności z
przepisami prawa i stanem faktycznym.
Podkreślił, że zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, a
formuła „zaprojektuj i buduj” rodzi daleko idące konsekwencje, których odwołujący nie

uwzględnił w swoim odwołaniu, a mianowicie faktu, że przedmiotem zamówienia jest
wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z
art. 34 ust. 3
tej ustawy Projekt budowlany powinien zawierać: 3) w zależności od potrzeb,
wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych”
Natomiast „potrzeby” definiuje § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych, stanowiąc, że „Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności
od kategorii geotechnicznej.”
Sposób ustalania kategorii geotechnicznej został zdefiniowany w § 4 ust. 4 rozporządzenia w
sprawie geotechnicznych warunków/…/ „Kategorię geotechniczną całego obiektu
budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na
podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą
specjalistycznych robót budowlanych.”
Z powyższych przepisów wynika, iż dokumentację geologiczną sporządza się na etapie
projektowania, a o jej zakresie decyduje projektant.
W tym stanie rzeczy, gdy przedmiotem zamówienia jest projektowanie, to znaczy, iż zawiera
ono w sobie wymagany przepisami obowiązek wykonania badań geotechnicznych.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-
użytkowego w całej rozciągłości koresponduje ze wskazanymi wyżej
przepisami, a mianowicie w § 19 pkt 4 b i g, na który powołuje się odwołujący zapisano, że:
„Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
4/ inne po
siadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych,
w szczególności: (…):
b/ wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeby posadowienia obiektów
/…/,
g/ inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.”
Z literalnej treści wynika, że obowiązek zamawiającego dotyczy dołączenia jedynie
posiadanych informacji i dokumentów; jeżeli tych informacji nie posiada, a tak jest w tym
pr
zypadku, zamawiający nie ma obowiązku specjalnego przeprowadzania badań

geologicznych, gdyż te są elementem projektowania i jako takie pozostają przedmiotem
zamówienia w przetargu, co potwierdza treść PFU w pkt 3.2.4.:
„Badania geotechniczne
Wykonawca uszc
zegółowi rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w celu prawidłowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Badania podłoża gruntowego należy7
przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego, w tym w
szczególności w Wytycznymi badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej lgo-1
i uwzględnieniem sytuacji ruchowej.

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 c rozporządzenia MTBiGW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, obiekty
budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
określone w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do tzw. trzeciej kategorii geotechnicznej.
W świetle zapisów § 7 ust. 3 ww rozporządzenia, w przypadku obiektów budowlanych
trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii
wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze.
W związku z powyższym, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko (tj. takich, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest obligatoryjne), Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji
geologiczno-
inżynierskiej. Dla takich przedsięwzięć należy opracować również dokumentację
badań i podłoża gruntowego i projekt geologiczny.”
Reguła ta dotyczy wszystkich postępowań w trybie „projektuj i buduj” tj. w każdym
przypadku, jeżeli zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu, to zlecając wykonanie
projektu tym samym zleca przeprowadzenie badań geologicznych, gdyż tak stanowi prawo
budowlane.
Wziąwszy pod uwagę fakt, iż zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu zażądał w
pkt 8.2.3. w zw. z 8.61. IDW
doświadczenia w budowie lub przebudowie 20 km nawierzchni
linii kolejowej w tym stacji /…/ bezsporne, jest iż w postępowaniu mogą wziąć udział tylko
doświadczeni wykonawcy.
Zarówno odwołujący jak i przystępujący do takich się zaliczają i wielokrotnie brali udział w
postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego. W efekcie mają wystarczające
doświadczenie i wiedzę, aby oszacować wartość zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj,
zwłaszcza że standardem jest dokonywanie przez wykonawców wizji lokalnej.
Stąd twierdzenia o niezgodności z przepisami i oświadczenie o braku możliwości złożenia
porównywalnych ofert nie mają oparcia w stanie faktycznym i prawnym.

Powyższe można także wykazać na gruncie drugiego zarzutu, dotyczącego kolizji.
Zamawiający stosuje zestandaryzowaną dokumentację bazową i powtarzalne zapisy siwz w
tym zakresie. Wskazano na wyrok KIO 1888/17 wydany w analogicznej sprawie.
Zamawiający przywołał zapisy PFU dotyczące identyfikowania infrastruktury, kolizji, zakresu
opracowań w projekcie wykonawczym. Wobec oceny takich zapisów przez KIO zamawiający
stwierdził, że nie ma podstaw, by twierdzić, że musi on zdefiniować ilość i rodzaj kolizji,
zwłaszcza, że jest to elementem zlecanych prac projektowych.
Odwołujący chciałby ryzyka związane z inwestycją prowadzoną w trybie „projektu i buduj”
przerzucić w całości na zmawiającego, pomimo, iż to ostatecznie on będzie miał wpływ na
treść dokumentacji projektowej i przyjęte rozwiązania technologiczne, które oczywiście
rzutują na koszty. Takie oczekiwanie pozostaje w sprzeczności z zasadami prowadzenia
takiej inwestycji.
Założenia zamówienia zakładają, iż wykonawca na podstawie opisanych w PFU oczekiwań
co do ostatecznego kształtu i zakresu inwestycji wykona prace projektowe oraz roboty
budowlane umożliwiające osiągnięcie zakładanego przez zamawiającego rezultatu. Zdaniem
zamawiającego zastosowana przez niego konstrukcja jest właściwa ze względu na rangę i
charakter zamówienia. Regulacja 3.6.16 PFU wymusi na wykonawcy dokonanie na etapie
przedprojektowym dokładnego zinwentaryzowania terenu tak, aby na etapie realizacyjnym
nie generować dodatkowych kosztów związanych z brakiem należytej staranności przy
z
analizowaniu terenu robót. W ocenie zamawiającego powyższe jest korzystne dla stron,
gdyż minimalizuje ryzyko roszczeń wykonawcy w ww. zakresie.
Zamawiający kwestionuje twierdzenie odwołującego, że ww. regulacja powoduje niemożność
oszacowania ceny oferty
i otrzymanie nieporównywalnych ofert. Z uwagi na określne przez
zamawiającego warunki udziału ogłoszenie kierowane jest do doświadczonych w realizacji
podobnych inwestycji wykonawców.
Zamawiający zakłada, że wykonawcy ci są stanie, na podstawie doświadczenia oraz
dysponując wyspecjalizowaną kadrą, określić zakres raz rodzaj kolizji z istniejącą
infrastrukturą na podstawie udostępnionych dokumentów, Nadto, wykonawcom przysługuje
uprawnienie do wykonania wizji lokalnej, która zwiększa szanse na powzięcie informacji w
powyższym zakresie. Zamawiający stoi na stanowisku, że omawiana okoliczność mieści się
w granicach racjonalnego ryzyka biznesowego wykonawcy
. Mimo mniejszego lub większego
marginesu błędu występującego w procesie budowlanym, wykonawca ma możliwość
dokonania kalkulacji ceny. W praktyce większość wykonawców dokonuje wyliczeń na
podstawie danych otrzymanych na podstawie analizy wcześniej zrealizowanych inwestycji.
Zamawiający wskazuje także, iż wartość prac związanych z usuwaniem kolizji stanowi mniej
niż 1% wartości całego zamówienia. W związku z tym odmienne założenia w zakresie

oszacowania przez wykonawców ryzyka wystąpienia kolizji nie będzie rzutować znacząco na
wysokość oferowanych cen, a zatem nie dojdzie do nieporównywalności ofert.
W tym
świetle zamawiający uznał że odwołanie pozostaje w sprzeczności z ideą realizacji w
trybie „zaprojektuj i buduj”, gdzie z jednej strony są ryzyka związane z koniecznością
dokonania ustalenia stanu faktycznego, co do stanu istniejącego na etapie projektowania,
ale z drugiej przywilej związane z możliwością wybrania technologii i rozwiązań w projekcie,
pozwalających optymalizować koszty.

Strony postępowania odwoławczego w trakcie rozprawy przedstawiły stanowiska.

Odwołujący przypomniał, że przedmiotem postępowania jest obiekt liniowy o długości około
52 km. Z opisu nie wynika zakres prac w
sposób, który umożliwia realną jego wycenę.
Zamawiający przyjął wymóg dokonania wyceny w jednostkach KMT (kilometr toru), co nie
daje informacji o rzeczywistym zakresie
prac na całym odcinku. Odwołujący złożył
porównawcze zestawienie 3 postępowań wskazując na różnice cen za jeden kilometr
wynikający z różnic rodzajów podłoża, technologii wykonania i użycia określonych
materiałów. Wskazał, że we wskazanych postępowaniach jako jednostkę rozliczeniową
przyjęto m3.
Stwierdz
ił, że wizja lokalna wskazana w piśmie Zamawiającego nie daje wystarczającej
wiedzy o warunkach gruntowych, które wynikać mogą z badań geotechnicznych. Zwrócił
uwagę, że w PFU, w cytowanym pkt 3.2.4. wskazano, iż wykonawca „uszczegółowi”
rozpoznanie, co oznacza potrzebę uprzedniego dysponowania warunkami, które mają być
uszczegółowione. Cytowany w piśmie Odwołującego postanowienie § 19 pkt 4 b i g
rozporządzenia, dotyczący części informacyjnej, a zawierający sformułowanie, iż obejmuje
on inne posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania robót (…), nie może być
sprowadzone do absurdu przez przyjęcie, iż brak posiadania określonych niezbędnych
dokumentów, zwalnia Zamawiającego z umieszczenia informacji w treści PFU. Potwierdził
własne doświadczenie w realizacji inwestycji tego typu, nie oznacza to jednak znajomości
warunków gruntowych (gruntowo-wodnych) na wszystkich liniach kolejowych. To
doświadczenie potwierdza, iż sposób podbudowy różni się w zależności od istniejących
warunków, a na jednej linii warunki mogą być znacząco różne – na każdym kilometrze.
Stwierdz
ił, że przy wskazanej na wstępie ilości linii różnica cen uzależniona od warunków
ziemnych, terenowych, może oznaczać dziesiątki milionów zł w cenie finalnej, a na długości
1 km może to być od kilkuset do około miliona zł. Podtrzymał stanowisko dotyczące drugiego
z zarzutów i żądania. Zwrócił uwagę, że cena w postępowaniu jest ryczałtowa, ale z
przyjętym sposobem rozliczenia obmiarowym, dla niektórych wskazanych pozycji, w tym w

zakresie robót podtorzowych. W innych postępowaniach Zamawiający stosuje różne zakresy
obowiązków stron, w tym we wskazanym – linia kolejowa Wrocław-Świdnica, gdzie brał
udział Odwołujący, Zamawiający udostępniał dokumentację geotechniczną, był to kontrakt
zaprojektuj i wybuduj. Stwierdz
ił, że wskazany w PFU przez Zamawiającego pkt 3.2.4. nie
opisuje istniejących warunków gruntowych. Wskazał § 33 ust.1 pkt 3 WU, gdzie powoływano
się na przyjęte PFU warunki geologiczne. Stwierdził, że dla wykonawcy realne jest
oszacowanie zakresu i wartości prac na 1 KMT, jedynie przy znanych warunkach
gruntowych. Wskaz
ał, że projektant musi dysponować wiedzą na temat warunków
geologicznych, co nie oznacza, że do niego musi należeć rozpoznanie w tym zakresie, a
według rozporządzenia o PFU należy to do Zamawiającego. Zwrócił uwagę, że w RCO
przyjęto całą długość toru do oszacowania robót w pkt 2.1. W1 przy rzeczywistej nieznanej
długości robót, co oznacza ryzyko jedynie po stronie wykonawcy, a nie Zamawiającego.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania zgodnie ze stanowiskiem
przedstawionym w
odpowiedzi na odwołanie. Zwócił uwagę, że w zastosowanej formule
zaprojektuj i buduj przewiduje się ceny ryczałtowe oferty (13.4. idw., i § 31 WU), wymagane
rozbicie w RCO ma charakter pomocniczy. Okazane przez Odwołującego przykłady innych
postępowań dotyczą formuły buduj, a zatem bez elementów projektowania, przez co nie są
analogią do przedmiotowego postępowania. Zwrócił uwagę, że warunki geotechniczne w
obszarze inwestycji nie są znane i wymagają ustalenia, a mogą ulec zmiany także w toku
realizacji. Przypom
niał zakres prac projektowych regulowanych przepisami prawa
budowlanego - art. 34 ustawy. Stwierdz
ił, iż przyjęcie innych jednostek do wyceny, w tym
sugerowanej przez Odwołującego m3, nie prowadzi do optymalizacji ceny, jak również
optymalizacji przewidywanych wypadków Zamawiającego. Wskazał na pkt 3.2.4. PFU
dotyczący badań geotechnicznych, gdzie wskazano kategorię, a badania te stanowią
element niezb
ędnych do sporządzenia projektu (element projektu). Stwierdził, że określając
przedmiot zamówienia przyjął, jako cel funkcjonalność toru przez ustalenie wymogu 221 kN
(kilo Newton)
na oś. W PFU założono potrzebę wzmocnienia podtorza na całej długości z
uśrednieniem na każdy kilometr – dotyczyło to oszacowania wartości przedmiotu
zamówienia. Rzeczywiste warunki, konieczność i zakres tych prac jest na obecnym etapie
nieznana dla całość odcinka. Stwierdził, że w innych postępowaniach w formule projektuj i
buduj przyjmuje takie same zestandaryzowane opisy i wymogi w PFU. Podtrzym

stanowisko zawarte w piśmie dotyczące kolizji z sieciami i ryzyka wskazując na
rozstrzygnięcie KIO 1888/17.
Zauważył, że w niejednym wypadku Zamawiający przekazuje wykonawcom dokumentację
gruntową i dotyczył 2 wskazanych przez Zamawiającego w korespondencji mailowej, a

Odwołujący brał w nich udział. Wykonawca posiadając takie badania był w stanie
przygotować ofertę. Przedstawione wyliczenia w 3 innych postępowaniach służą wykazaniu
różnic cen za pracę na docinku 1 km w zależności od istniejących warunków, co przy
długości linii 52 km może skutkować różnicami wcześniej sygnalizowanymi i niemożnością
przygotowania realnej oferty. Stwierdz
ił, że tylko w 1 we wskazanych postępowaniach
u
dostępniono wykonawcy badania geotechniczne, jako że nimi dysponowano. Przypomniał,
iż zarzutem jest naruszenie art. 29 ust. 1. Cena w postępowaniu jest ceną ryczałtową, a
przyjęcie rozliczeń obmiarowych, dla niektórych elementów, nie zmienia tego charakteru
ceny. Dokonanie uśrednienia obliczeń przy jednostce rozliczeniowej, sugerowanej przez
Odwołującego m3, nie jest w odróżnieniu od znanej długości linii, możliwe. Przyjęcie
jednostki KMT jest równe dla wszystkich, a wykonawca w ramach ryzyka leżącego po jego
stronie, oszacuje przewidywaną wartość robót. Na poparcie stanowiska, co do zakresu
obowiązków stron w takiej formule, przywołuje orzeczenie KIO 2258/18 i KIO 2433/18.
Wskaz
ał na brak dowodu na przewidywane różnice w cenach robót podtorzowych wskazane
przez Odwołującego i podniesioną relację do wartości zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie
zebranego materiału dowodowego w sprawie, w tym w szczególności dokumentacji
postępowania obejmującej specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym
postanowienia Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, Instrukcję dla Wykonawców i Warunki
Umowy,
treść wyjaśnień stron, z uwzględnieniem stanowisk przedstawionych na piśmie oraz
do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje.
Rozpoznając odwołanie, Izba dokonała w pierwszej kolejności badania spełnienia przez
Odwołującego przesłanek określonych w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, to jest kwestii
posiadania legitymacji wykonawcy do wniesienia odwołania. W sprawie rozpatrywanej
odwołujący
ma
legitymację
do
wniesienia
odwołania
stanowiącą
przesłankę
materialnoprawną uregulowaną w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Jest oczywiste, że wykonawca
jest zainteresowany uzyskaniem zamówienia w wyniku wyboru jego oferty, której
prz
ygotowanie jest uzależnione od postanowień siwz, które powinny być sformułowane w
zgodzie z przepisami prawa.
W ocenie składu orzekającego odwołujący nie udowodnił skutecznie zasadności
podniesionych zarzutów, że kwestionowane treści siwz naruszają przepisy ustawy pzp,
przepisu rozporządzenia wykonawczego do ustawy, kodeksu cywilnego, a także zasady
określone w art. 7 ustawy pzp.

Podkreślając, że przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy
– Prawo budowlane, przypomnieć należy, że zgodnie z
art. 31 ust. 2 i 3, w takiej sytuacji przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu
funkcjonalno-
użytkowego, który zawiera (obejmuje) opis zadania budowlanego ze
w
skazaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawianych im wymagań
technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i funkcjonalnych. Zakres i
forma programu określanego powszechnie jako PFU określona jest w rozporządzeniu
przy
wołanym w stanowiskach stron postępowania.
Zauw
ażyć należy, że formuła „zaprojektuj i buduj” rodzi daleko idące konsekwencje
wynikające z szeroko zakreślonego obszaru przedmiotu zamówienia. Zakres prac w takim
wypadku wynika wprost, co potwierdza przepis art. 31 ustawy pzp, z przepisów Prawa
budowlanego. W konsekwencji ma zastosowanie, m.in. art. 34 ust. 3 ustawy Prawo
budowlanego, wg którego projekt budowlany powinien zawierać, w zależności od potrzeb,
wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych
. Z kolei „potrzeby” definiuje § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, stanowiąc, że „Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w
zależności od kategorii geotechnicznej.”
Z powyższych przepisów wynika, iż dokumentację geologiczną sporządza się na etapie
projektowania, a ustalenie niezbędnego zakresu należy do projektanta.
W tym stanie rzeczy, gdy przedmiotem zamówienia jest projektowanie, to znaczy także, iż
zawiera ono w sobie wymagany przepisami obowiązek wykonania badań geotechnicznych.
Ocena powyższa nie pozostaje w sprzeczności z przepisami rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, na które
powołuje się odwołujący, w tym § 19 pkt 4 b i g, gdzie opisano zawartość części
informacyjnej PFU tj.
zapisano, że:
„Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
4/ inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych,
w szczególności: (…):
b/ wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeby posadowienia obiektów
/…/,
g/ inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.” W ocenie Izby
PFU jest dokumentem, który określa, jak wynika wprost z jego definicji ustawowej oraz jego
nazwy, cele zamawiającego co do obiektu budowlanego i funkcje /przeznaczenie/, jakie ma
obiekt pełnić. Jak wynika z treści § 15 rozporządzenia wykonawczego PFU służy do
ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania
oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Program zawiera oprócz strony tytułowej część opisową i informacyjną, a ich zawartość
wymieniona jest w kolejnych przepisach rozporządzenia. Wskazuje się na elementy
opisujące przedmiot zamówienia ze wskazaniem parametrów, uwarunkowań, właściwości
oraz wymagań odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego oraz
dokumentacje i unormowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
W ocenie składu orzekającego nie narusza przepisów ustawy i rozporządzenia wymóg
stawiany przez zamawiającego w treści PFU wykonawcy prac projektowych dokonania
badań geologicznych (rozpoznania warunków gruntowo-wodnych) jako opracowania
niezbędnego i wchodzącego w skład prac projektowych stanowiących część przedmiotu
zamówienia. Ustalenie, że wykonawca opracowuje dokumentację geologiczno-inżynierską
nie narusza przepisów prawa budowlanego co do zakresu zadań projektanta, a reguła taka
może być uznana za rutynową w postępowaniach w trybie „projektuj i buduj” tj. w każdym
przypadku, gdy
zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu, to zlecając wykonanie
projektu tym samym zleca przeprowadzenie badań geologicznych.
Stąd twierdzenia o niezgodności z przepisami i oświadczenie o braku możliwości złożenia
porównywalnych ofert nie mają uzasadnienia, jakkolwiek istotnie wymogi zamawiającego
określające zakres prac wykonawcy, zwłaszcza na etapie przedprojektowym i projektowym
rodzą znaczącą trudność w oszacowaniu ich wartości i potencjalnych ryzyk. W konsekwencji
zarzut zostaje uznany z
a nieuzasadniony i nie potwierdzający naruszenia przez
zamawiającego przepisów prawa w treści programu funkcjonalno-użytkowego.
Powyższe ustalenie dotyczy również oceny zasadności drugiego zarzutu, dotyczącego kolizji
z sieciami zewnętrznymi. Należy przyznać rację zamawiającemu, że w sprawie niniejszej
kluczowe znaczenie ma okoliczność, iż inwestycja realizowana będzie w formule projektuj i
buduj, a zgodnie z PFU to na wykonawcy będzie ciążyć obowiązek zidentyfikowania na
etapie projektowania wszystkich mo
żliwych kolizji z istniejąca infrastrukturą, co jest
naturalnym elementem prac projektowych. Wskazuje na to m. in. postanowienia
PFU, że do
wykonawcy należy do uzyskanie niezbędnych informacji i zidentyfikowania przebiegu
kolidującej infrastruktury oraz usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. W związku z
powyższym żądanie, by to zamawiający opisał i przedstawił wykonawcom wszystkie kolizje
nie odpowiada wprost formule
„projektuj i buduj”. Niezależnie od powyższego można

zauważyć, że sam zamawiający nie musi dysponować pełna wiedzą o istniejących na jego
terenie sieciach i instalacjach
, w tym należących do podmiotów trzecich, a ich
udokumentowanie leży we właściwości odpowiednik podmiotów (właściwych jednostek)
tworzących i udostępniających dokumentację z zasobu geodezyjno-kartograficznego.
W tym świetle twierdzenie o niemożności poprawnego skalkulowania ceny z omawianych
przyczyn
jest nieuzasadnione, a ewentualne ryzyka w tym zakresie dotyczyć mogą w takim
samym zakresie wszystkich zainteresowanych w
ykonawców, a tym samym brak jest
podstaw do twierdzeń o naruszeniu zasad z art. 7 ustawy pzp, w tym zasady równości.

W tym stanie rzeczy Izba stwierdziła, iż odwołanie podlega oddaleniu, a zamawiający
nie naruszył przepisów ustawy wskazanych w odwołaniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy
pzp, orzeczono jak w sentencji. O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art.
192 ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze
zm.).
Przewodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie