eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 840/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 840/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do P
rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez K. T. prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy "TOMAX" K. T.
,
w
postępowaniu prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim,
przy udziale S. K. prowad
zącego działalność gospodarczą pod firmą „AUT’'
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S. K.
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty S. K.
prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą „AUT’' Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S. K. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp i
powtórzenie czynności badania i oceny oferty i wyboru oferty
najkorzystniejszej;
2.
Kosztami postępowania obciąża Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim i:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 12 036 zł 58 gr
(słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy)
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania
(7
500 zł 00 gr), wynagrodzenia pełnomocnika (3 600 zł 00 gr), dojazdu na
rozprawę (571 zł 58 gr), noclegu (348 zł 00 gr) oraz opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa (17 zł 00 gr).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący: ………………..


Sygn. akt KIO 840/19
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Świadczenie usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym
pojazdów z terenu powiatu ostrowskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 28 marca 2019 r.
pod numerem 531067-N-2019.
W dniu 6 maja 2019 r. wykonawca Zakład Usługowo-Handlowy "TOMAX" K. T. wniósł
odwołanie wobec czynności wyboru w części II zamówienia oferty złożonej przez S. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „AUT’' Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
K. S. i zaniechania odrzucenia tej oferty z
uwagi na rażąco niską cenę, a także zaniechania
wykluczenia ww. wykonawcy z
postępowania. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu
naruszenie przepisów: art. 91 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 91
ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1a pkt 1 i art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp.
Odwołujący wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
oferta „AUT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z ceną 477.536,20 zł brutto oraz oferta
Odwołującego z ceną 726.496,50 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia to 824.500,00 zł brutto. W toku postępowania Odwołujący
pismem z 17 kwietnia 2019 r. wniósł o odrzucenie oferty „AUT” Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ze względu na jej niezgodność z SIWZ oraz ze względu na to, że zawiera
rażąco niską cenę. Pismem z 18 kwietnia 2019 r. wykonawca „AUT” Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe udzielił wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny. Zdaniem Odwołującego
w
wyjaśnieniach argumenty są lakoniczne i powierzchowne, nie ma w nich faktycznie
wyliczonych kosztów, dowodów uzasadniających brak podstaw do odrzucenia oferty z
powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do szacowanej przez Zamawiającego wartości
zamówienia.

Odwołujący podał, że w pkt. 1 wyjaśnień Wykonawca poinformował, że prowadzi
rodzinną firmę z synami, zatem koszty działalności są niższe, ponieważ wykonuje
działalność w miejscu zamieszkania oraz w innym miejscu stanowiącym jego własność, co
Sygn. akt KIO 840/19
pozwana uniknąć np. ponoszenia czynszów najmu czy dzierżawy. Jednocześnie w pkt. 4
wyjaśnień wskazano na korzystną stawkę czynszu najmu parkingów. Odwołujący podniósł,
że wyjaśnienia wzajemnie się wykluczają i nie wykazują, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny. Wskazał, że wykonawca „AUT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w oświadczeniu
wykonawcy złożonym wraz z ofertą, na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w
postępowaniu oświadczył, że będzie polegał na zasobach innych podmiotów, w zakresie
dysponowania parkingami. Wykonawca z jednej strony wskazuje, że prowadzenie
działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania oraz w innym miejscu stanowiącym jego
własność pozwala zmniejszyć koszty, z drugiej – na wynajmowanie dwóch parkingów na
terenie Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, które nie są jego własnością.
Zdaniem Odwołującego prowadzi to do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej, tym bardziej, że zgodnie z SIWZ jednym z elementów koniecznych
obejmujących usługę przechowywania jest wydawanie pojazdów w godzinach pracy
wykonawcy, minimum 8 godzin dziennie od poniedziałku do soboty, co wiąże się
z zatrudnieniem dodatko
wych osób, co także ma wpływ na cenę.
Dalej Odwołujący wskazał, że w punkcie 2 wyjaśnień wykonawca podaje, że
dysponuje najnowocześniejszym sprzętem specjalistycznym do usuwania skutków kolizji,
wszelkich awarii i wypadków drogowych, sprzęt ten nie jest awaryjny, nie wymaga nakładów,
ulepszeń czy napraw oraz zużywa mniej paliwa, co daje oszczędność kosztów. Zgodnie
z
treścią załącznika nr 1 do SIWZ wykonawca dysponuje 7 pojazdami, z roczników 2012 r.,
2010 r., 2006 r. (2 pojazdy), 2003 r., 1996 r. oraz 199
0 r., zatem twierdzenie, że dysponuje
najnowocześniejszym sprzętem jest – zdaniem Odwołującego – nieprawdziwe, a informacje
o
bezawaryjności sprzętu i zużywaniu mniejszej ilości paliwa są gołosłowne i sprzeczne
z
zasadami doświadczenia życiowego, gdyż każdy pojazd, który jest eksploatowany się
zużywa i w związku z tym wymaga nakładów finansowych. Posiadanie tej konkretnej floty
pojazdów nie może świadczyć o zużywaniu mniejszej ilości paliwa, gdyż najmłodsze auto
wykonawcy ma 7 lat, zaś najstarsze 29 lat i nie zostało wyjaśnione, z jakiego powodu jego
pojazdy mają zużywać mniej paliwa.

Ponadto Odwołujący wskazał, że w punkcie 3 wyjaśnień wykonawca „AUT”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe podnosi, że wspólnie z synami uczestniczy w szkoleniach
podnosząc umiejętności i wzbogacając je o doświadczenie, co pozwala na fachowe i
sprawne wykonywanie usług dając oszczędność czasu i obniżenie kosztów. Odwołujący
podniósł, że wykonawca nie wyjaśnił, dlaczego uczestniczenie przez niego i jego synów w
szkoleniach miałoby mieć wpływ na obniżenie kosztów, tym bardziej, że – jak sam podał w
pkt. 6 wyjaśnień – usługi holowania w Ostrowie Wlkp. wykonuje mieszkający na terenie
powiatu ostrowskiego pracownik.
Sygn. akt KIO 840/19
Odnosząc się do pkt. 5 wyjaśnień (świadczenie usługi holowania pojazdów na terenie
powiatu ostrowskiego, co obniża koszty, w tym koszty paliwa) Odwołujący podniósł, że nie
powoduje obniżenia kosztów, a w szczególności kosztów paliwa. Koszty paliwa są takie
same dla wszystkich wykonawców. Firma wykonawcy AUT” Przedsiębiorstwo
Wie
lobranżowe mieści się na terenie miasta Kalisza i każdorazowe świadczenie usługi na
terenie powiatu ostrowskiego powoduje zwiększenie kosztów, związane z dodatkowymi
kilometrami, które wykonawca musi przejechać i dodatkowym zużyciem paliwa.
W odniesieniu
do pkt. 6 wyjaśnień (wykonywanie usługi holowania w Ostrowie Wlkp.
Przez mieszkającego na terenie powiatu ostrowskiego i przechowującego tam pojazd
pracownika) Odwołujący podniósł, że w pkt. 6.2 SIWZ Zamawiający wskazał konkretnie,
jakimi pojazdami wykonaw
ca musi dysponować, w celu spełniania warunku udziału w
postępowaniu, przy czym są to minimum 4 pojazdy wskazane w pkt. 6.2 SIWZ. Sugerowanie
się kosztami świadczenia kompleksowej usługi przez jeden pojazd jest niedopuszczalne i nie
stanowi wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Odwołujący podniósł również, że posiadanie
pracownika z
pojazdem na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego wpływa na zwiększenie
kosztów (wynagrodzenie pracownika, odprowadzenie podatku, koszt dzierżawy placu, na
którym pracownik będzie przechowywał pojazd).
Odwołujący wskazał, że w punkcie 7 wyjaśnień wykonawca podał, że:
„zaproponowane stawki cen są realistyczne, stosowane na wolnym rynku, w tym ja stosuję je
wobec innych kontrahentów, w tym: - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu świadcząc
usługi na terenie powiatu ostrowskiego, z którą jestem w trakcie podpisywania umowy w
której stawki za holowanie i parkowanie pojazdu do 3,5 t (które mają decydujące znaczenie
dla wysokości zaoferowanej ceny ryczałtowej brutto) są takie same jak wskazane w
formularzu ofertowym w niniejszej sprawie, -
firm ubezpieczeniowych „Assistance'’, z którymi
uzgodniona stawka ryczałtowa holowania na dystansie do 25 km wynosi 120 zł netto. (...)’’.
Odwołujący podniósł, że wskazane w wyjaśnieniach zamówienie nie jest przedmiotem tego
postępowania, a ponadto wykonawca złożył w nim ofertę na poziomie porównywalnym z
szacowaną wartością zamówienia przez Zamawiającego oraz porównywalną z ofertami
złożonymi przez innych wykonawców. Ponadto Odwołujący podniósł, że firmy
ubezpieczeniowe „Assistance” nie uzgadniają stawki z wykonawcami usług tylko je
narzucają.
Odwołujący podkreślił, że zgodnie z pkt. 3.2.1.2 SIWZ: „dojazd do miejsca postoju
pojazdu, wskazanego przez upoważniony podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu
w
czasie do 60 minut od wydania dyspozycji usunięcia pojazdu"’. Natomiast § 5 pkt 7 ust. 3
Wzoru umowy stanowi, że za nienależyte wykonanie umowy uważa się czas oczekiwania na
dojazd holownika dłuższy niż 60 minut. Odwołujący zaznaczył, że firma wykonawcy AUT”
Sygn. akt KIO 840/19
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mieści się na terenie Kalisza i tam też stacjonuje sprzęt
niezbędny do należytego świadczenia usługi – poza jednym pojazdem (wykonawca nie
wskazał jakim), który ma być w posiadaniu pracownika na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
Każdorazowy przyjazd na teren powiatu ostrowskiego zwiększa koszty wykonawcy oraz
wydłuża rzeczywisty czas realizacji usługi. W przypadku zlecenia usunięcia pojazdu
chociażby z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a tym bardziej z miejscowości leżących
poza granicami Ostrowa Wielkopolskiego wykonawca będzie musiał pokonać stosownym
pojazdem dodatkowo 30 km, z dozwolona prędkością, a w godzinach szczytu z wydłużonym
okresem czasowym.
Odwołujący podkreślił, że cena zaoferowana przez wykonawcę AUT”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe jest o ponad 42 % niższa od wartości zamówienia
477.536,20 zł brutto. Zdaniem Odwołującego, mając na uwadze inflacje, wzrost cen paliwa,
wzrost średniego wynagrodzenia, koszty utrzymania sprzętu, opłacenie należnych podatków
(odprowadzenie należnego podatku za posiadanie min. 40 miejsc parkingowych do Urzędu
Skarbowego), a w
przypadku wykonawcy mającego swoją siedzibę w Kaliszu dodatkowe
koszty poniesione z tytułu dzierżawy parkingów, zwiększone koszty dojazdu, zatrudnienia
dodatkowego pracownika mieszkającego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, nie jest
możliwe wykonanie świadczenia przedmiotowej usługi za tak zaniżoną cenę.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: dokonanie czynności odrzucenia
oferty złożonej przez S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „AUT”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe K. S. z siedzibą w Kaliszu oraz dokonanie wyboru oferty
złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił S. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AUT’' Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.
K.
, wnosząc o oddalenie odwołania.
Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę
stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba
ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy
Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu
zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować
poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.

Sygn. akt KIO 840/19
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Ustalona przez Zamawiającego wartość szacunkowa zamówienia po powiększeniu
o
podatek VAT wyniosła 533.820,00 zł.
W postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami:


oferta Przystępującego z ceną 477.536,20 zł,


oferta Odwołującego z ceną 726.496,50 zł.
Pismem z 17 kwietnia 2019 r.
Zamawiający zwrócił się do Przystępującego
o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty złożonej
w
postępowaniu, mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny/kosztu za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformował, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień uraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
.
Przystępujący złożył wyjaśnienia o następującej treści:
Za cenę wskazaną w mojej ofercie mogę wykonać przedmiot zamówienia, ponieważ:
1)
moja firma jest firmą rodzinną, prowadzoną wspólnie z synami, zatem:koszty działalności są niższe, ponieważ wykonuję działalność w miejscu
zamieszkania oraz w innym mie
jscu stanowiącym moją własność, co pozwala
uniknąć np. ponoszenia czynszów najmu czy dzierżawy,pojazdy, którymi dysponuję są moją własnością i nie są leasingowane lub
kredytowane, co pozwala uniknąć rat leasingowych, itp.,
2)
dysponuję najnowocześniejszym sprzętem specjalistycznym do usuwania skutków kolizji,
wszelkich awarii i wypadków drogowych, sprzęt ten nie jest awaryjny, nie wymaga
nakładów, ulepszeń czy napraw oraz zużywa mniej paliwa, co daje oszczędność kosztów,
3)
wspólnie z synami uczestniczymy w szkoleniach podnosząc tym samym nasze
umiejętności i wzbogacając je o doświadczenie, co pozwala na fachowe i sprawne
wykonywanie usług dając oszczędność czasu i obniżenie kosztów,
4)
zapewniłem sprzyjające warunki do wykonania zamówienia, tj. korzystną stawkę czynszu
najmu parkingów, którymi będę dysponować na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
i powiatu ostrowskiego,
5)
świadczę usługi holowania pojazdów na terenie powiatu ostrowskiego, co obniża koszty,
w tym koszty paliwa,

Sygn. akt KIO 840/19
6)
usługi holowania w Ostrowie Wlkp. wykonuje mieszkający na terenie powiatu
ostrowskiego pracownik i pojazd z którego korzysta przechowuje na terenie tego powiatu,
co daje oszczędność czasu i obniża koszty,
7)
zaproponowane stawki cen są realistyczne, stosowane na wolnym rynku, w tym ja stosuję
je
wobec innych kontrahentów, w tym:Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu świadcząc usługi na terenie powiatu
ostrowskiego, z którą jestem w trakcie podpisania umowy w której stawki za
holowanie i parkowanie pojazdu do 3,5 t (które mają decydujące znaczenie dla
w
ysokości zaoferowanej ceny ryczałtowej brutto) są takie same jak wskazane
w formularzu ofertowym w niniejszej sprawie,firm ubezpieczeniowych „Assistance”, z którymi uzgodniona stawka ryczałtowa
holowania na dystansie do 25 km wynosi 120 zł netto, na co dokumenty
przedstawiam w załączeniu i zastrzegam, że informacje wynikające z tych
dokumentów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tym samym nie mogą być udostępniane innym
osobom bez mojej zgody

(umowy i cenniki z Assistance załączono do wyjaśnień).
W dokumentacji postępowania znajduje się również sporządzona przez
Przystępującego tabela (niewymieniona w spisie załączników do wyjaśnień),
przedstawiająca obliczenie kosztów średniego zużycia paliwa, godziny pracy pracownika
oraz eksploatacji pojazdu dla trasy Kalisz-
Sośnie-Kalisz (informacje przedstawione w tej
tabeli zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa).
Zamawiający uznał złożone wyjaśnienia za wystarczające i dokonał wyboru oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej.
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie okoliczności wskazanych w tym
przepisie. Art. 90 ust. 1a stanowi, że w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
Sygn. akt KIO 840/19
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp
zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Na wstępie podkreślić należy, że rozstrzygając sprawę w kontekście przywołanych
wyżej przepisów Izba bada nie tyle samą cenę oferty, co czynność Zamawiającego
polegającą na ocenie złożonych przez wykonawcę wyjaśnień i prawidłowość decyzji
o odrzuceniu oferty tego wykonawcy. Przedmiotem
odwołania może być bowiem czynność
lub zaniechanie zamawiającego (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp). Rozstrzygnięcie przedmiotowej
sprawy wymagało odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie złożonych przez
Przystępującego wyjaśnień Zamawiający był uprawniony do wniosku, że cena zaoferowana
nie jest rażąco niska. Zatem wykazanie prawidłowości ceny musiało nastąpić na etapie
wyjaśnień składanych Zamawiającemu, natomiast niewykazanie w tych wyjaśnieniach, że
cena jest realna, powoduje po stronie Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty.
W
związku z powyższym podkreślić należy, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy
od jakości udzielonych przez Przystępującego wyjaśnień, a o niezasadności podniesionych
przez Odwołującego zarzutów nie mogą świadczyć okoliczności niemające oparcia w treści
tych wyjaśnień. Wobec tego nieuprawnione jest wykazywanie prawidłowości ceny
z
powołaniem się na wnioski, które Zamawiający wyciągnął z przeprowadzonej wizji lokalnej
w siedzibie przedsiębiorstwa Przystępującego, nie mogą one bowiem niwelować skutków
złożenia ogólnikowych i gołosłownych wyjaśnień.
Następnie podkreślenia wymaga, że w świetle art. 90 ust. 2 ustawy Pzp ciężar
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy
wezwanym do wyjaśnień również w sytuacji, gdy wezwanie do wyjaśnień nie było skutkiem
zaistnienia co najmniej 30-
procentowej różnicy między ceną oferty a wartością zamówienia
powiększoną o podatek VAT lub średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert (art.
90 ust. 1a ustaw
y Pzp), a nastąpiło jedynie w związku z wątpliwościami Zamawiającego co
Sygn. akt KIO 840/19
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę (art. 90 ust. 1
ustawy Pzp).
Również w takiej sytuacji – jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie –
wykonawca zobo
wiązany jest do złożenia wyczerpujących i wiarygodnych wyjaśnień, a ich
niedostatecznej jakości nie można usprawiedliwiać tym, że Zamawiający nie miał obowiązku
wzywać do złożenia takich wyjaśnień.
Jeżeli cena oferty wzbudziła wątpliwości Zamawiającego, to wykonawca jest
zobowiązany wykazać, że rzetelnie skalkulował cenę w odniesieniu do konkretnego
przedmiotu zamówienia. Także w sytuacji, gdy wysokość ceny nie wynika z nadzwyczajnych
okoliczności, na wykonawcy spoczywa obowiązek szczegółowego wyjaśnienia, w jaki
sposób ją skalkulował i co w niej uwzględnił.
W ocenie Izby Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał prawidłowości
zaoferowanej ceny. W piśmie Przystępującego zawierającym wyjaśnienia znajduje się
jedynie gołosłowne zapewnienie wykonawcy o możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia za zaoferowaną cenę. Wykonawca nie zaprezentował, w jaki sposób
skalkulował cenę oferty, jakie czynniki cenotwórcze w niej uwzględnił i w jakiej wysokości.
Wszystkie okoliczności przywołane w kolejnych punktach wyjaśnień zawierają jedynie
ogólnikowe stwierdzenia, które nie zostały poparte dowodami, a Przystępujący nie wykazał
ich konkretnego wpływu na kalkulację ceny. Z wyjaśnień nie wynika, w jakim stopniu na
obniżenie kosztów wykonania zamówienia wpływa fakt, że Przystępujący prowadzi rodzinną
firmę. Nie podano w nich, jaki jest koszt utrzymania pojazdów niezbędnych do wykonania
zamówienia. Nie wiadomo, jakie Przystępujący przyjął założenia co do kosztów paliwa dla
całego przedmiotu zamówienia oraz w jakim stopniu koszty te obniża fakt świadczenia
innych usług holowania pojazdów na terenie powiatu ostrowskiego. W wyjaśnieniach nie
podano także żadnych informacji na temat kosztów najmu parkingów ani nie wskazano,
jakiego rzędu oszczędności Przystępujący założył w związku z faktem wykonywania usług
przez pracownika mieszkającego na terenie powiatu ostrowskiego. Nie wskazano również
żadnego wymiernego wpływu odbytych szkoleń na wysokość zaoferowanej ceny. Z kolei
stawki za świadczenie usług holowania na rzecz innych kontrahentów nie mogą przesądzać
o
prawidłowości ceny w niniejszym postępowaniu, prawidłowość tej ceny powinna bowiem
być wykazana w odniesieniu do konkretnego zamówienia i szczegółowych wymagań
narzuconych przez Zamawiającego.
Przystępujący powinien w wyjaśnieniach przedstawić rozbicie ceny ofertowej,
przedstawiając wszystkie okoliczności wpływające na jej wysokość, w tym zakładany poziom
zatrudnienia niezbędny do wykonania przedmiotowej umowy i koszty z tym związane, koszty
utrzymania i eksploatacji poj
azdów (w tym paliwa), najmu nieruchomości, a także wysokość
zakładanego zysku. W odniesieniu do okoliczności, które powodują, że wykonawca znajduje
Sygn. akt KIO 840/19
się w sytuacji pozwalającej nadzwyczajnie obniżyć określone koszty, powinien wykazać
wymierne oszczędności z tego tytułu. Wyjaśnienia złożone przez Przystępującego takich
informacji nie zawierają, nie wynikają z nich żadne konkretne informacje umożliwiające
zweryfikowanie prawidłowości ceny. Możliwości takiej nie daje również tabela dotycząca
kosztów średniego zużycia paliwa, godziny pracy pracownika oraz eksploatacji pojazdu dla
trasy Kalisz-
Sośnie-Kalisz. Zawiera ona jedynie szczątkowe informacje, niepozwalające
ustalić całej struktury ceny i jej prawidłowości.
Podsumowując należy stwierdzić, że Przystępujący (na którym spoczywał ciężar
dowodu) składając ogólne i gołosłowne wyjaśnienia, nie wywiązał się z obowiązku
wykazania, że cena oferty została skalkulowana prawidłowo, a brak takiego wykazania jest
równoznaczny z obowiązkiem odrzucenia oferty. W ocenie Izby, przedstawienie
gołosłownych zapewnień co do prawidłowości ceny oraz podanie ogólnych twierdzeń na
temat okoliczności pozwalających obniżyć koszty realizacji zamówienia, nie uprawniało
Zamawiającego do wniosku, że wykonawca wykazał realność zaoferowanej ceny. Tym
samym Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, a naruszenie to miało wpływ na wynik
postępowania. W związku z powyższym odwołanie – stosownie do art. 192 ust. 2 ustawy
Pzp
– podlegało uwzględnieniu.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 972), stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami
Zamawiającego.

Przewodniczący: ………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie