eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 21/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-21
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 21/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik, Anna Wojciechowska, Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Kra
jowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2019 r. przez wykonawcę EKONOVA S. A. z
si
edzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb
Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedziba w Krakowie
postanawia:

1. umo
rzyć postępowanie odwoławcze;
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
EKONOVA S. A. z siedzibą w Warszawie
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra
wo zamówień
publicznych (
t.j. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ……………………….

……………………….

………………………..Sygn. akt: KIO 21/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Krakowie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą
Pzp

”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w
Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75
".

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wsp
ólnot Europejskich w dniu 17 września 2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 września 2018 r. pod numerem 2018/S 181-409233.

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 9
stycznia 2019 r.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zama
wiającego nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w ustawie – żaden
wykonawca.

W dniu 18 stycznia 2019 r. przed otwarciem rozprawy
, Odwołujący – wykonawca
EKONOVA S. A. z siedzibą w Warszawie cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO w
dniu 7 stycznia 2019 r.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
umorzyła postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Izba
postanowiła o zwrocie na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego
wpisu.
Pr
zewodniczący: ……………………….

……………………….

………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie