eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 209/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-23
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 209/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 19 lutego 2018 roku w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 roku
przez wykonawc
ę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr
5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

przy udziale wykonawcy
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
a)
uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której
nakazuje poprawienie oferty Przystępującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
innych
omyłek, polegających na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, ale
niepowodujących istotnej zmiany w treści oferty w formularzu asortymentowo-
cenowym
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych tych poprawek co do ilości
przyjętych opakowań w sposób wskazany przez Odwołującego w odwołaniu
w zestawieniach tabelarycznych
b)
w pozostałym zakresie uznaje zarzuty odwołania za niewykazane;
2.
kosztami postępowania obciąża Przystępującego – wykonawcę Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i
zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych 00/100)
uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
3.
zasądza od Przystępującego wykonawcy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na rzecz Odwołującego - Roche Diagnostics Polska

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy
sześciuset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione przez
Odwołującego z tytułu wpisu od odwołania i zastępstwa
procesowego.

Stosownie do
art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:


sygn. akt KIO 209/18
UZASADNIENIE


W dniu 05 lutego 2018 r. do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na
podstawie 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. p
oz. 1597), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, odwołanie złożył
wykonawca Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, (dalej jako:
„Odwołujący”).
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem
jest:
„Dostawa odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego z urządzeniami pomocniczymi”
(numer referencyjny 70/PNE/SW/2017) prowadzi
Zamawiający: Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się
w
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 10.10.2017 r. pod
numerem 2017/S 194-397698.
Odwołanie dotyczy części nr 6 postępowania, a Odwołujący podnosił niezgodność
z ustawą czynności (zaniechań) Zamawiającego polegających na:
1)
dokonaniu wyboru oferty: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie
(dalej jako „Abbott"),
2)
zaniechaniu odrzucenia oferty Abbott,
3)
zaniechaniu dokonania wyboru oferty Odwołującego.
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że powyższe czynności zostały dokonane
(względnie zaniechano ich podjęcia) niezgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Abbott.
Te
uchybienia doprowadziły zdaniem Odwołującego do naruszenia jego interesu
w uzyskaniu zamówienia i narażenia go przy tym na znaczną szkodę związaną z utratą
spodziewan
ego zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu, który powinien być mu
przyznany.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu w zakresie pakietu nr 6:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty Abbott;
2.
odrzucenia oferty Abbott;
3.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane
Odwołującemu drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2018 r., toteż w myśl art. 182 ust. 1
pkt 1) Pzp termin zawity do wniesienia odwołania, został dotrzymany. Stosownie do regulacji

art. 180 ust. 5 ustawy, kopia odwołania została przesłana Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania i w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Wpis został uiszczony przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Zamówień Publicznych.
W uzasadnieniu podniesiono, że przedmiotem postępowania jest dostawa
odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego z urządzeniami pomocniczymi. W zakresie
pakietu nr 6, gdzie oferty złożyli Abbott i Odwołujący, zamówienie obejmuje dzierżawę
analizatora wraz z zakupem odczynników do wykonywania oznaczeń immunochemicznych.
Zamawiający w tej części dokonał wyboru oferty Abbott, pomimo że jest niezgodna z treścią
SIWZ.
1.
Niezgodność oferty Abbott z p. 9 „Warunków granicznych dla analizatora” zawartych
w załączniku nr 1 do SIWZ cz. 6: „Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli oraz
próbek przy użyciu kodów kreskowych”.
Zamawiający wymagał, aby oferowany analizator posiadał możliwość identyfikowania
m.in. kali
bratorów i kontroli poprzez kody paskowe. Oferowany przez Abbott analizator
Architect nie ma możliwości odczytu i identyfikacji wstawionych do statywu kalibratorów
i kontroli bezpośrednio z kodów kreskowych. Wynika to z faktu, że zarówno kalibratory jak
i kontrole przelewane są z fiolek macierzystych do kubeczków / naczynek Sample Cups,
które nie posiadają kodów kreskowych identyfikujących rodzaj materiału (kalibrator czy
kontrola)
. Użytkownik musi więc „ręcznie” przypisać konkretne pozycje w statywie dla
wszystkich naczynek z kolejnymi kalibratorami i kontrolami i ręcznie wprowadzić te dane do
programu analizatora.
Należy dodać, że Abbott zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę tego
parametru i wyrażenie zgody, aby kontrole i kalibratory były identyfikowane na podstawie
przypisanego im miejsca w statywie, ale Zamawiający nie wyraził na to zgody
(tak
odpowiedź na pytanie 22 z dnia 22.11.2017 r.). Powyższe oznacza, że oferta Abbott
powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
2.
Ni
ezgodność oferty Abbott z wymaganiem (uwaga pod punktem 14 załącznika nr 1):
„Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych w kontroli; kalibratorów,
elektrod, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, kuwet, płynów, filtrów i in., która
pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań biochemicznych
z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających
wykonanie
badań,
ewentualnych
rozcieńczeń
po
przekroczeniu
liniowości,
kontroli/zewnętrznej i wewnętrznej/ w okresie 36 miesięcy.”
Zarzut dotyczy zaoferowania zbyt małej ilości naczynek Sample cups (nr kat. 7C14-
01), które są konieczne do wykonania oznaczeń kontrolnych i kalibracyjnych na analizatorze
Architect przez cały okres umowy (3 lata).

Zgodnie z procedurą określoną w instrukcjach odczynnikowych i instrukcji obsługi
analizatora Architect każdy kalibrator i kontrola muszą zostać nakropione do tych naczynek
i wstawione do aparatu do badania. Ponieważ Zamawiający określił w SIWZ ściśle ilość
oznaczeń kontrolnych dla każdego parametru, a ilość oznaczeń kalibracyjnych wynika
z częstotliwości zmiany serii odczynnika (3-4 razy w roku), można więc precyzyjnie wyliczyć
koniec
zną ilość naczynek:
-
Ilość testów na kontrole w ciągu 3 lat: 12 410
-
Ilość testów na kalibracje w ciągu 3 lat: 696
-
RAZEM: 13 106 testów, dla wykonania których potrzeba 13 106 naczynek Sample
Cups = 14 opakowań
W swojej ofercie Abbott zaoferował 6 opakowań Sample Cups (czyli jedynie 6000 szt.
naczynek), co powoduje że wystarczy ich na ok. 1,5 roku pracy, a przez resztę okresu
trwania umowy (ponad 1,5 roku) Zamawiający nie będzie mógł wykonywać oznaczeń
kontrolnych ani kalibracji. W ofercie Abbott nie występują też żadne inne naczynka, które
mogłyby być używane w zastępstwie ww. wyrobów referencyjnych. Na potwierdzenie
Odwołujący złożył Tabelę 1 ze szczegółowymi obliczeniami
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Odwołującego, oferta Abbott jest niezgodna
z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
3.
Niezgodność oferty Abbott z p. 6 „Warunków granicznych dla analizatora” zawartych
w załączniku nr 1 do SIWZ cz. 6: „Do oferowanej ilości odczynników należy doliczyć
odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli
zew
nątrzlaboratoryjnej.”
Abbott zaoferował zbyt małą ilość opakowań odczynników do oznaczania:
poz. 1 hsTroponina
poz. 3 HBs antygen test potwierdzenia
poz. 4 HBs przeciwciała ilość
poz. 6 HBe antygen
poz. 7 HBe przeciwciała
poz. 10 anty-CCP -
przeciwciała
Za
mawiający wymagał, aby do oferowanej ilości odczynników doliczyć odczynniki
przeznaczone
do
wykonania
codziennej
kontroli
i
kalibracji
oraz
kontroli
zewnątrzlaboratoryjnych. Podał także w SIWZ harmonogram i częstotliwość wykonywania
oznaczeń kontrolnych, a więc obowiązkiem wykonawców było zgodnie z nim obliczyć
dodatkową ilość odczynników.
Abbott nie zastosował się do tego warunku przy określonych parametrach, stąd
wynikło niedoszacowanie i zbyt mała ilość zaoferowanych opakowań, co oznacza że
Zamawiający nie otrzymał w postępowaniu właściwej ilości opakowań odczynników, zgodnie

z wymogami SIWZ. Na potwierdzenie
Odwołujący złożył Tabelę 2 za szczegółowymi
obliczeniami
4.
Niezgodność oferty Abbott z p. 6 „Warunków granicznych dla analizatora” zawartych
w załączniku nr 1 do SIWZ cz. 6: „Do oferowanej ilości odczynników należy doliczyć
odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli
zewnątrzlaboratoryjnej. Zaoferowanie zbyt małej ilości kontroli dla parametrów Troponin I hs,
H
Bs Antygen, HB Antygen test potwierdzenia, HBs przeciwciała, HBe przeciwciała, HCV
przeciwciała i HIV test lv generacji.
Zamawiający wymagał dostarczenia takiej ilości materiału kontrolnego, aby możliwe
było wykonywanie codziennej kontroli jakości (we wszystkie dni tygodnia). Oznacza to, że na
okres 3 lat Abbott powinien zapewnić ilość materiału kontrolnego konieczną do wykonania
ilości oznaczeń zgodnie z podanym w SIWZ harmonogramem i częstotliwością wykonywania
badań kontrolnych dla każdego z tych parametrów.
Biorąc pod uwagę niezbędną objętość kontroli do każdego oznaczenia kontrolnego,
zgodnie z zapisami w instrukcji metodycznej testów (ilość kropli kontroli, którą trzeba
nakropić do naczynek Sample Cups) i fakt, że 1 kropla to objętość 0,05 ml jasno wynika, że
ilości (w ml) materiału kontrolnego konieczne do przeprowadzenia codziennej kontroli
(i wynikające z tego ilości opakowań kontroli) powinny być o wiele większe niż te
zaoferowane w ofercie.
Zaoferowanie zbyt małej ilości opakowań kontroli na czas trwania umowy (36
miesięcy) powoduje, że Zamawiający nie będzie mógł wykonywać określonych w SIWZ
badań kontrolnych przez cały okres trwania umowy oraz wydawać wyników badań. Na
potwierdzenie Odwołujący załączył Tabelę 3 za szczegółowymi obliczeniami i stwierdził, że
w
obec ujawnienia niezgodności oferty firmy Abbott z SIWZ powinna być ona odrzucona na
zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, jak również biorąc
pod uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w odwołaniu, odpowiedzi na
odwołanie, złożonych pismach procesowych, a także wyrażone ustnie na rozprawie
i odnotowane w
protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Ustalono, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania w całości w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy ich, Izba
skierowała odwołanie na rozprawę
Ustalono
dalej,
że
wykonawca
wnoszący
odwołanie
posiada
interes
w uz
yskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowe dokonanie czynności badania
i oceny ofert, w tym
zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego i wybór tej oferty jako
najkorzystniejszej oznacza
że potencjalne stwierdzenie naruszenia w tym zakresie
przepisów ustawy Pzp pozbawia Odwołującego (którego oferta zajęła drugie miejsce
w rankingu ofert), m
ożliwości uzyskania zamówienia i podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wykonywania zamówienia. Wypełnione zostały zatem
materialnoprawne prz
esłanki do rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1
ustawy Pzp.

Do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłoszenie przystąpienia
złożył wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba
uznała przystąpienie za skuteczne.

W dniu 12 lutego 2018 roku Zamawiający złożył oświadczenie o uwzględnieniu
odwołania w całości. Przystępujący został wezwany do złożenia oświadczenia o korzystaniu
z prawa do złożenia sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów odwołania. W dniu 14 lutego
2018 roku Przystępujący wniósł sprzeciw.

Na podstawie dokum
entacji z postępowania Izba ustaliła, że w pakiecie 6
Zamawiający określił warunki graniczne dla odczynników:
1. Wielkość opakowania winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań;
2. Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy
uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli
z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu na pokład analizatora, kalibratorów
i kontroli po otworzeniu opakowania;
3. Odczynniki w opakowaniach do be
zpośredniego włożenia na pokład analizatora;
4. Kontrola jakości jak wymieniona wyżej
5. Materiały kontrolne powinny zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry;
6. Do oferowanej ilości odczynników należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania
codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli
zewnątrzlaboratoryjnej;
7 Wyrównanie strat odczynnikowych/ cz. zużywalnych w przypadku sytuacji awaryjnych
leżących po stronie Wykonawcy;
8. Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne z terminem ważności min. 5 miesięcy od dnia
dostarczenia do Laboratorium lub odpowiednio do zaoferowanej ilości w tabeli
9. Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji
papierowej wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji
we wszystkich oferowanych odczynnikach;

10. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań z zapewnieniem opracowania
wyników;
11. W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę
do pełnego opakowania;
12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. polskim;
Zamawiający zastrzegł także, że należy uwzględnić taką ilość odczynników,
materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, elektrod, materiałów niezbędnych do
okresowej konserwacji, kuwet, płynów , filtrów i innych, która pozwoli prowadzić diagnostykę
do wymienionej ilości badań biochemicznych z uwzględnieniem ilości odczynników
i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń
po przekroczeniu liniowości, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w okresie 36 miesięcy.
Wskazano również, że w przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników,
kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/ w ilości
badań biochemicznych zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający określił także warunki graniczne dla analizatora:
1. Analizator wraz z niezbędnymi urządzeniami / UPS, klimatyzator, drukarka, stół pod
analizator w przyp. Analizatora nie wolno stojącego i in. /Analizator fabrycznie nowy – rok
produkcji 2016/2017
2. Analizator w pełni automatyczny
3. W
ydajność analizatora – min. 100 oznaczeń na godzinę
4. Metoda wykonywania oznaczeń chemiluminescencja
5. Oznaczenia CITO
6.
Analizator z monitorowaniem zużycia odczynników i części zużywalnych
7. Analizator z chłodzeniem odczynników
8. Dwukierunkowa t
ransmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym
funkcjonującym w Laboratorium
9.
Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli oraz próbek przy użyciu kodów
kreskowych
10. Aktualizacja oprogramowania po stronie zleceniobiorcy
11. Anal
izator z automatycznym rozcieńczaniem próbek
12. Wykonywanie badań z próbek pierwotnych / różne systemy zamkniętego pobierania krwi
/oraz naczyniek pediatrycznych
13. Detekcja skrzepu w próbie
14. Możliwość dostawiania próbek bez przerywania ciągłości pracy analizatora
15. Wbudowany program kontroli jakości – możliwość archiwizacji wyników kontroli,
przedstawienia wyników w postaci graficznej, statystyka wykonanych oznaczeń badań
i kontroli

16. Wstawienie klimatyzatora do pomieszczenia w którym będzie się znajdował analizator
17. Podłączenie analizatora przez Zleceniobiorcę do sieci informatycznej funkcjonującej
w Laboratorium
18. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dob
ę, naprawy po stronie wykonawcy
(Infomedica
– AMMS ASSECO )
19. Dostawa ana
lizatora, montaż, demontaż, odbiór i okresowa konserwacja oraz naprawy
w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy
20. Analizator objęty gwarancją
21.
usunięty w wyniku modyfikacji SIWZ
22. Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie
obsługi analizatora wg potrzeb Zleceniodawcy, okresowe szkolenia aktualizujące.
Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami.
23. Bezpłatne przeszkolenie Pracowników PTM w zakresie podstawowych czynności
naprawczo
– konserwacyjnych
24
. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
25. Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej.
Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia
26. Dostarczenie wraz z aparatem termomet
ru i wilgotnościomierza w celu monitorowania
wymaganych warunków środowiskowych
27. Walidacja termometru i wilgotnościomierza przez cały okres umowy
29. Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń,
przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/
opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów
biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny
a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia
Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi
trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonaw
cy do należytego/ terminowego
odbioru odpadów.

Zamawiający odpowiadając na pytanie, czy wyrazi zgodę, by kalibratory i kontrole
były identyfikowane na podstawie przypisanego im miejsca w statywie, stwierdził, że zapisy
SIWZ pozostają bez zmian.

W zak
resie zarzutu dotyczącego posiadania możliwości identyfikacji kalibratorów
i kontroli przy użyciu kodów kreskowych Przystępujący wskazywał, że oferowany przez niego
analizator taką funkcję posiada. Przystępujący przyznał, że kalibratory i kontrole przelewane

są do kubeczków na próbki (sample cups) i umieszczane na statywie analizatora.
W analizatorze istnieje możliwość skonfigurowania i wygenerowania oraz wydrukowania
kodów kreskowych dla kontroli i kalibracji. Po wydrukowaniu kodu umieszcza się go na
właściwych kubeczkach. Analizator za pomocą czytnika identyfikuje dany kubeczek jako
kontrolę lub kalibrację. Na dowód powyższego Przystępujący załączył płytę DVD z filmem
obrazującym cały proces od wytworzenia kodu do umieszczenia go na kubeczku,
a kubeczka
w statywie. Złożono również wyciąg z Instrukcji dla analizatora opisujący
procedury generowania kodów. Przystępujący zaprzeczył, że w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego był podmiotem, który zwracał się o zmianę SIWZ
w zakresie tego warunku granicznego.

Izba odnosząc się do tego zarzutu podzieliła stanowisko Przystępującego.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający jako warunek graniczny dla analizatora
wymagał, by posiadał on funkcję identyfikacji odczynników, kalibratorów, kontroli oraz próbek
przy użyciu kodów kreskowych. Zamawiający nie opisał bliżej ani w jaki sposób ta funkcja
ma być spełniona, ani czemu ma ona służyć. Odwołujący tymczasem wywodził, że
o
ferowany przez Abbott analizator Architect nie ma możliwości odczytu i identyfikacji
wstawionych do statywu kalibratorów i kontroli bezpośrednio z kodów kreskowych, ponieważ
następuje przelewanie materiału do badania, kontroli lub kalibracji z fiolek do kubeczków
i ręczne umieszczanie ich w statywie. Przystępujący natomiast w ocenie składu wykazał, że
oferowane urządzenie wymaganą funkcję posiada. Pokazano w jaki sposób następuje
wygenerowanie kodu, jego wydrukowanie i umieszczenie na kubeczku. Materiał filmowy
złożony przez Przystępującego pokazuje w jaki sposób wytwarzany jest kod dla kontroli,
a w jaki dla kalibracji. Dowiedziono również, że Przystępujący wraz z analizatorem
zaoferował drukarkę niezbędną do wydruku etykiet. Możliwości stworzenia etykiety i jej
wydruku dowodzi zarówno przedstawiony Izbie materiał filmowy, jak też złożony wyciąg
z Instrukcji. Okoliczność, że pochodzi on z części Instrukcji związanej z konfiguracją
urządzenia, a nie z części dotyczącej pracy diagnostycznej ma znaczenie drugorzędne.
Istotne jest w ocenie składu, że urządzenie można w ten sposób odpowiednio
zaprogramować, by tworzyło ono oznaczenia dla kubeczków dla kontroli i kalibracji, które
następnie można umieścić na kubeczkach wstawianych do statywu analizatora. Odwołujący
nie podważył prawdziwości złożonego materiału Instrukcji, a wskazywał nawet, że jest to ta
sama wersja, z której on korzystał sprawdzając jakie funkcje posiada oferowany analizator.
Przystępujący zaś nie zaprzeczał, że następuje przelanie materiału z fiolki do kubeczka,
by rozpocząć wybrany proces.

Na rozprawie Odwołujący próbował zmodyfikować zarzut dowodząc, że nawet jeżeli
jest możliwa opisana wyżej procedura, to nie następuje identyfikacja kubeczków
przeznaczonych do kontroli i kalibracji, ponieważ kubeczki w przypadku analizatora
oferowanego przez Przystępującego muszą być umieszczone w statywie w odpowiedniej
kolejności. Dostrzeżenia jednak wymaga, że taka interpretacja wymogu granicznego nie była
przedmiotem zarzutu odwołania. W odwołaniu kwestionowano możliwość identyfikacji
kalibratorów i kontroli przy użyciu kodów kreskowych. Odwołujący pokazał, że możliwość
wytworzenia kodu kreskowego dla kontroli i kalibracji istnieje. Zamawiający zaś z drugiej
strony nie opisał szczegółowo, że identyfikacja ma umożliwiać automatyczne rozpoczęcie
wybranego procesu. Przystępujący natomiast nie zaprzeczał, że w przypadku oferowanego
przez niego urządzenia najistotniejsze znaczenie ma prawidłowe rozmieszczenie kubeczków
na statywie i nawet umieszczenie kubeczka oznaczonego kodem kreskowym w błędnym
miejscu statywu może dać błędny wynik badania oraz że cały proces nie ma charakteru
automatycznego.
Dlatego też złożone na rozprawie przez Odwołującego materiały w postaci
wyciągu z Instrukcji jaką sytuację urządzenie uzna za błąd, tej tezie nie przeczą.
Rzeczywiście będzie tak, że jeżeli kubeczek oznaczony kodem kreskowym dla kalibracji
umieszczony zostanie w nieprawidłowym polu w statywie, urządzenie odczyta taką sytuację
jako błędną i nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu kalibracji aż do momentu
właściwego umieszczenia kubeczka.
Reasumując, z powodów opisanych wyżej, Izba uznała, że zarzut odwołania
w stosunku do treści ofert Przystępującego nie potwierdził się i nie stwierdziła w tym zakresie
niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.

W zakresie pozostałych zarzutów Izba za udowodnione stanowisko zaprezentowane
przez Odwołującego w odwołaniu co prowadziło do uwzględnienia odwołania w części
odnoszącej się do poprawek formularza asortymentowego-cenowego.

W przypadku zarzutów odnoszących się do przyjęcia przez Przystępującego zbyt
małej ilości naczynek Sample cups do wykonania oznaczeń kontrolnych i kalibracyjnych na
cały okres umowy (3 lata) oraz przyjęcia zbyt małej ilość opakowań odczynników do
oznaczania,
w swoim stanowisku pisemnym Przystępujący przyznał, że jego oferta może
zawiera
ć pewne niedoszacowania. Jednocześnie wskazywał, że zgodnie z zapisami
formularza asortymentowo-cenowego oraz wzoru umowy, wszelkie niedoszacowania
obciążają wykonawcę, który będzie zobowiązany do dostarczenia na swój koszt
odpowiedniej ilości materiałów w trakcie realizacji kontraktu. Oznacza to, że Zamawiający nie
określił w SIWZ konkretnej ilości odczynników, kontroli i kalibratorów wymaganej w ramach
przedmiotu zamówienia. Zamawiający określił jedynie szacunkowe ilości testów

planowanych do wykonania w okresie realizacji umowy.
Po stronie wykonawcy leżało
oszacowanie ilości odczynników i materiałów kontrolnych potrzebnych do wykonania testów.

Zatem przyjmując nawet, że w ofercie Przystępującego doszło do niedoszacowania,
to nie może ona z tego powodu zostać odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ (ponieważ
taka treść SIWZ co do ilości opakowań nie istnieje), a może zostać poprawiona przy
zastosowaniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Dostrzeżenia bowiem wymaga, że
Zamawiający przed odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp musi
przeprowadzić analizę, czy nieistotnych omyłek zaistniałych w ofercie, nie wpływających na
jej zasadniczą treść, nie można w pewien sposób naprawić. Zastosowanie bowiem art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest obow
iązkiem, a nie uprawnieniem Zamawiającego. Jak wskazuje
się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych „(…) pojęcie istotności zmiany w treści oferty
jest pojęciem nieostrym. W związku z tym decyzja w przedmiocie możliwości
zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 w
inna być podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem
całokształtu indywidualnych okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw
i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego rodzaju i charakteru
poprawianych niezgodności oraz sposobu ich przeprowadzenia (…).”
Zamawiający może
takiej poprawy treści oferty dokonać również po uzyskaniu od danego wykonawcy wyjaśnień,
po ustaleniu jaki był faktyczny zamiar złożenia oferty, „pod warunkiem, że nie prowadzi to do
wykreowania nowej tre
ści oferty, a wyjaśnienie będzie dotyczyło tego, co już jest w treści
oferty zawarte. (…)”.

I tak, a
nalizując wyliczenia Odwołującego i Przystępującego zauważyć należy,
iż najbardziej znacząca różnica w ilości przyjętych testów do wykonania dotyczy badania
HBs antygen test potwierdzenia, gdzie Odwołujący wskazywał na konieczność wykonania
1256 testów na kontrolę, podczas gdy Przystępujący przyjął 624 testy. W tym zakresie za
wiarygodne Izba uznała wyliczenia Odwołującego, co oznacza, że w ofercie Przystępującego
doliczyć należy 8 opakowań kubeczków do badań. Wyliczenia strony Odwołującej
potwierdzają zapisy SIWZ, które określają jak często i na ilu poziomach należy wykonywać
kontrolę (jest 4 razy w tygodniu na dwóch poziomach). Przystępujący przyjął, że kontrola
będzie wykonywana 4 razy w tygodniu ale na jednym poziomie, stąd różnica w ilości testów
do wykonania. Nie uznano za potwierdzone (choćby przez złożone ulotki z opisem sposobu
wykonywania badań), że możliwe jest przechowywanie materiału poza analizatorem,
np. w lodówce, z uwagi na określoną w ulotce trwałość materiału, która wynosi 3 h.
W zakresie przyjętej ilości oznaczeń z jednego kubeczka, Izba przyjęła, że
Odwołujący prawidłowo kierował się zapisami dołączonych do oferty Przystępującego ulotek
o niezbędnej ilości materiału do okroplenia, ponieważ każda ulotka z opisem zawiera
procedurę określającą ilość kropel do odkroplenia i możliwy czas przebywania materiału

w analizatorze.
Listy „order list report”, do których odwoływał się na rozprawie Przystępujący,
zgodnie z treścią załączonych ulotek, odnoszą się do badań próbek pacjenta, nie zaś do
testów kontroli i kalibracji. W części ulotki dla kontroli i kalibracji jasno określają ilość kropli
do odmierzenia w celu przeprowadzenia procesu. Z ulotki
nie wynika, że analizator można
przestawić tak, że będzie on drukował „order list report” dla kalibracji i kontroli. Dlatego też
wyliczając ilość niezbędnych materiałów należało przyjąć założenia Odwołującego.
W przypadku ilości testów na kalibrację SIWZ określała, że konieczne jest
zapewnienie tego samego nr lotu odczynników i kontroli w ciągu całego roku. Z tego zapisu
Przystępujący wywodził, że zmiana serii odczynnika może następować nie częściej niż na
rok,
ponieważ kalibracja wymagana jest jedynie w przypadku zmiany serii odczynnika. Biorąc
jednak pod uwagę okoliczność, że ważność serii odczynników w większości przypadków
producenci określają na 3 miesiące (co potwierdzają zapisy złożonych ulotek) oznacza to, że
kalibracja będzie konieczna co najmniej 4 razy w roku, a nie jak przyjął Przystępujący – raz
do roku. Dłuższego okresu przydatności dla odczynników Przystępujący nie wykazał.
Ponadto w odpowiedziach na pytania Zamawiający jasno określił, że trwałość odczynników
wynosić ma 3 miesiące. Dlatego też za prawidłowe Zamawiający winien przyjąć wyliczenie
Odwołującego do poprawienia treści oferty Przystępującego.

Konkludując, Izba uznała, że wyliczenia Odwołującego załączone do odwołania są
prawidłowe, odzwierciedlają założenia po pierwsze SIWZ w zakresie ilości wykonywania
badań , po drugie dokumentów producenta (ulotek) w zakresie niezbędnej ilości materiałów
do wykonywania badań, kontroli oraz kalibracji. Z tych powodów uznano, że wyliczenia te
winny stać się podstawą do poprawienia omyłek w treści oferty Przystępującego w trybie art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Omyłki te nie wpływają w sposób znaczący na treść oferty, nie
zmieniają jej w zasadniczych kwestiach, dotyczą elementów ilościowych, łatwych do
wyliczenia i poprawienia, a ich powodem może być odmienna interpretacja pewnych zapisów
SIWZ, które każdy z wykonawców mógł odczytać w inny sposób. Jednocześnie zauważyć
należy, iż wykonawca, którego oferta ulega poprawie zawsze może nie wyrazić zgodny na
dokonanie poprawy
zidentyfikowanych omyłek. Nawet zaś gdy przyjąć wyliczenia
Odwołującego, to oferta Przystępującego pozostanie najkorzystniejsza cenowo.
W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie
pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt 2, a
także § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 oraz ze zmianami). Izba
uznała wniosek Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w
kwocie 3.600,00 zł, tj. w maksymalnej kwocie dopuszczonej przez w/w rozporządzenie
(
§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia).


Przewodniczący:Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie