eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2746/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-01-29
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2746/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2018
r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 29 grudnia 2017 r. przez
wykonawcę 4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Telewizję
Polską S. A. z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy
Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającegoorzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty i
powtórzenie czynności badania i oceny ofert
w tym odrzucenie oferty wykonawcy
Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
z uwagi na niezgodność
treści oferty ze specyfikacją z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w
uzasadnieniu orzeczenia
2. K
osztami postępowania obciąża Zamawiającego: Telewizję Polską S. A. z siedzibą
w Warszawie


1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od Zamawiającego: Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz
wykonawcy 4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie stanowiącą
koszty strony
poniesione z tytułu uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………


Sygn. akt KIO 2746/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (zwanej dalej również „ustawą
Pzp

”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Modernizację studiów telewizyjnych S4 i
S5 w Zakładzie Głównym TVP S. A. w Warszawie
".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 23 września 2017 r. pod numerem 2017/S 183-375017.

Wykonawca
4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej:
Odwołującym”) w dniu 29 grudnia 2017 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) złożył odwołanie m. in. na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp,
z uwagi na niezgodność oferty ww. wykonawcy ze specyfikacją co do
oferowanych monitorów. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie
Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazanie
Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert a w konsekwencji odrzucenia
oferty złożonej przez wykonawcę Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności ponownego wyboru najkorzystniejszej
oferty i w konsekwen
cji wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej,
zasądzenie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Podstawą wniesienia niniejszego odwołania była czynność Zamawiającego z dnia 22
grudnia 2017 r. - wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie.

Pismem z dnia 11 stycznia 2017 r.
Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc
o jego oddalenie w całości.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, ofertę wykonawcy: Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie -
jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika


postępowania złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co
następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 29 grudnia 2017 r.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego w
dniu 2 stycznia 2018
r. zgłosił przystąpienie wykonawca Studiotech Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Za
mawiającego wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(zwanego
dalej: „Przystępującym”).

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Zamawiający – Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Modernizację
studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S. A. w Warszawie
”.
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 1/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:
Pkt. V.2.16. Opisu przedmiotu zamówienia – Zestaw monitorów wizyjnych i komputerowych
– wymagania szczegółowe do monitorów:
2.16.1. Monitor LCD 54-56" -
Reżyserki wizji (14 sztuk)
2.16.1.1.
Wielkość ekranu 54-56" płaski;
2.16.1.2. Rodzaj panelu - technologia VA

z krawędziowym podświetleniem LED lub
podświetleniem typu „backlight" LED;

2.16.1.3. Proporcje obrazu 16:9;
2.16.1.4. Kontrast co najmniej 4000:1;
2.16.1.5.
Kąty widzenia [°] co najmniej 178 poziomo/178 pionowo (CR 10:1);
2.16.1.6.
Jasność [Cd/m2j co najmniej 450;
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Opis
przedmiotu za
mówienia, str. 41/


W pkt. 19
Formularza oferty wymagane było wskazanie „Zestawu monitorów
wizyjnych spełniających wymagania pkt. V.2.16. OPZ".
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wzór
formularza oferty, str. 4-6/


Wykonawca
Studiotech Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w wymaganym
punkcie w swojej ofercie
wskazał monitory „NEC V554" w ilości 14 sztuk.
/do
kumentacja postępowania: Oferta wykonawca Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Formularz oferty, str. 4-6/

Zamawiający pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. wystąpił do wykonawcy Studiotech
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z informacją, że na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy P
zp dokonał poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty,
t.j.: w pkt 2 Formularza Oferty, w pkt
19 tabeli, pozycja Monitor 54”- 56”, w kolumnie Model
wyrazy „V554” zastępując je wyrazami „V552”.
/dokumentac
ja postępowania: Pismo Zamawiającego z dnia 13 grudnia 2017 r./


W dniu 14 grudnia 2017 r. wykonawca
Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp.
/dokumentacj
a postępowania: Pismo wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 r./


W dniu 22 grudnia
2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy
Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
/dokumentacja postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22
grudnia 2017 r. /


Od niniejszej c
zynności Zamawiającego wykonawca 4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie w dniu 29 grudnia 2017 r.
/dokum
entacja postępowania: Odwołanie wykonawcy 4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. /.

Pismem z dnia 11 stycznia 2018
r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc
o jego oddalenie.
/dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie Zamawiającego z dnia 11 stycznia
2018 r. /.


Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron
oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Odwołujący w złożonym odwołaniu postawił zarzut niezgodności treści oferty
Przystępującego z SIWZ, z uwagi na to że zaoferowane przez Przystępującego monitory
V554 nie spełniają wymagań Zamawiającego (pkt 19 tabeli formularza oferty, pozycja
Monitor 54”-56”). Bezspornym jest w niniejszej sprawie to, że Przystępujący zaoferował w
swojej ofercie monitory V554, zaś zgodnie z wymaganiami Zamawiającego miały to być
monitory V552. Bez
spornym jest również to, że Zamawiający pismem z dnia 13 grudnia 2017
r. na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dokonał poprawienia innej omyłki polegającej
na niezgodności oferty Przystępującego z SIWZ, niepowodującej – w jego ocenie - istotnej
zmiany
treści oferty.

Zamawiający w swoim stanowisku podnosił, że Odwołujący nie uwzględnił w swym
odwołaniu okoliczności polegającej na poprawieniu niniejszej omyłki, zatem niniejsza
okoliczność nie może być przedmiotem wyrokowania przed Izbą zgodnie art. 192 ust. 7
ustawy Pzp oraz że zarzut w tym stanie faktycznym nie został - w konsekwencji przez
Odwołującego postawiony.

Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego i Przystępującego wyrażonym
w tej sprawie. Owszem Odwołujący nie uwzględnił w swoim odwołaniu okoliczności
pol
egającej na poprawieniu omyłki (t.j. poprawieniu monitora typu V554 na V552) niemniej
jednak postawił zarzut niezgodności treści oferty wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. z
SIWZ. Odwołujący kwestionował – niezmiennie – uznając, że oferta Przystępującego co do

proponowanych
parametrów monitorów jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia. Niewątpliwie celem prowadzonego postępowania było dostarczenie
Zamawiającemu monitorów typu V552, nie zaś monitorów V554. W ocenie Izby powyższego
w żaden sposób nie mogły zmienić wadliwe czynności Zamawiającego – i w konsekwencji
również zgoda wykonawcy na poprawienie tej omyłki – dokonane na podstawie art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.

Nie ulega też wątpliwości, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Przystępującego i
wybór ten (jako konsekwencja innych czynności postępowania, w tym czynności
wynikających z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) był przez Odwołującego kwestionowany w
złożonym odwołaniu z dnia 29 grudnia 2017 r. W ocenie Izby – wbrew temu co twierdził
Zamawiający – zarzut (odnoszący się do niezgodności treści oferty Przystępującego z SIWZ)
został przez Odwołującego postawiony w złożonym odwołaniu, gdyż przedmiotem złożonej
oferty były monitory V554 - nie zaś monitory V552 i powyższego nie zmieniły czynności
Zamawiającego dokonane z naruszeniem przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

W ocenie Izby Odwołujący kwestionował ofertę Przystępującego – co do
zaoferowania monitorów V554 (jako niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego) – i w tym
sensie zarzut został przez Odwołującego postawiony w złożonym przez niego odwołaniu. Nie
ulega wątpliwości, że przedmiotem odwołania była oferta Przystępującego - w rzeczywistym
jej kształcie - nie zaś treść oferty wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. jaką Zamawiający
próbował zmienić poprzez niewłaściwe - w ocenie Izby - zastosowanie przepisu art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.

Na poparcie swojego stanowiska Izba przywołuje treść przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp zgodni
e z którym zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp. Zatem Zamawiający zobowiązany jest do zbadania oferty, z zastrzeżeniem
ewentualnego zastosowania art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i w przypadku wystąpienia
niezgodności treści oferty z SIWZ - niekwalifikującej się do poprawienia w toku postępowania
– Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Z konstrukcji tego przepisu wnioskować również można, to że ewentualny
zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
– t.j. niezgodności treści oferty z SIWZ -
jest zawsze zarzutem
dalej idącym, wobec zarzutu naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp -
niewłaściwego poprawienia innej omyłki. Ponadto konsekwencją niewłaściwego
zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
– tak jak ma to miejsce w niniejszej
sprawie -
musi być czynność odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp. Zatem p
rzenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wnioskować należy, że
przedmiotem badania Krajowej Izby
Odwoławczej jest treść oferty jaka została złożona przez
wykonawcę Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z zaoferowanym przez
niego monitorem V554 -
a nie treść oferty zmienionej przez Zamawiającego poprzez
niewłaściwe zastosowanie w tym stanie faktycznym przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Zauważenia wymaga, że czynność poprawienia innej omyłki – jest czynnością
Zamawiającego – zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – a wykonawca może zgodzić się
na poprawienie,
bądź nie. Nie ulega wątpliwości, że skoro czynność poprawienia omyłki z
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
– należy do Zamawiającego (jest jego czynnością w toku
postępowania o udzielenie zamówienia), to przedmiotem badania i oceny – będzie
niewątpliwie kwestionowana przez Odwołującego oferta Przystępującego z zaoferowanymi
monitorami V554. N
ie można zgodzić się z Zamawiającym – różnicującym ofertę z
monitorami V554 oraz
V552, gdyż w ocenie Izby Przystępujący złożył jedną ofertę,
zobowiązując się do zaoferowania monitorów typu V554 – a czynności poprawienia innej
omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, dokonano – wobec przedstawionej
argumentacji -
w sposób nieuprawniony, z naruszeniem tego przepisu, co skutkowało
wyborem oferty
Przystępującego - w swej treści wadliwej.

W ocenie
Izby błąd popełniony – przez wykonawcę Studiotech Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie – w złożonej ofercie nie można było kwalifikować jako innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z
tym przepisem zamawi
ający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

W ocenie Izby
w niniejszej sprawie nie istniały podstawy do zastosowania przez
Zamawiającego przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jak wskazano powyżej, aby można
było dokonać poprawy niniejszej omyłki – na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp –
muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Przede wszystkim omyłka nie może być
wynikiem świadomego, zamierzonego działania wykonawcy, poprawienie takiej omyłki nie
spowoduje istotnych zmian w treści oferty, ponadto Zamawiający może dokonać poprawienia
takiej om
yłki tylko w sytuacji, gdy wie jak takiej poprawy dokonać. W ocenie Izby nie budziło
wątpliwości, że zaoferowanie przez wykonawcę Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
monitorów V554 - zamiast monitorów V552 - stanowi niezgodność treści oferty.

Kluczowym w niniejszej sprawie zagadnieniem było to, czy owa niezgodność – jak twierdził
Zamawiający - powodowała – nieistotną zmianę treści oferty Przystępującego. W ocenie Izby
– wbrew twierdzeniom Zamawiającego omawiana niezgodność doprowadziła do
zaoferowania
przez Przystępującego zupełnie innego – niż wymagał tego Zamawiający -
przedmiotu zamówienia – zatem była zmianą istotną. Aby przepis art. art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp mógł znaleźć zastosowanie Zamawiający musi wiedzieć w jaki sposób ma
dokon
ać poprawienia takiej omyłki. W ocenie Izby z żadnych złożonych dokumentów wraz z
ofertą nie można było wywnioskować woli wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o.
za
oferowania monitorów typu V552 - a wręcz przeciwnie jedynym dokumentem
potwierdzającym intencje wykonawcy co do oferowanego sprzętu był formularz oferty ze
wskazaniem na monitory V554, co zostało potwierdzone przez Zamawiającego na rozprawie.

Zatem decyzj
a Zamawiającego co do poprawienia innej omyłki nie wynikała w żaden
sposób z treści złożonej przez Przystępującego oferty, a umotywowana była wyłącznie
własnym przekonaniem Zamawiającego. W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza nie
zgodziła się z Zamawiającym, co do zastosowania treści art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W
ocenie Izby poprawienie niniejszej
omyłki miało charakter istotny - wbrew temu co twierdził
Z
amawiający na rozprawie, z uwagi na okoliczność, że Zamawiający w wyniku dokonania
poprawienia
innej omyłki w ofercie wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. uzyskał inny
przedmiot zamówienia, niż tego wymagał. Istotnym w niniejszej sprawie jest również to, że
oba modele monitorów istnieją na rynku, a intencją Zamawiającego wobec prowadzonego
postępowania był zakup monitorów V552 – precyzyjnie opisanych w specyfikacji. Skoro
zatem wola wykonawcy
– co do zaoferowania monitorów typu V552 - w żaden sposób nie
wynikała z treści złożonej oferty (lub innej jej części),to Zamawiający nie mógł posiadać
informacji na podstawie
których mógłby dokonać poprawienia takiej omyłki w świetle art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Powyższe w ocenie Izby potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Zasadnym w tym miejscu jest powołanie się na
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE - posiłkowo celem dokonania właściwej
wykładni przepisów ustawy Pzp. Należy pamiętać – co zostało potwierdzone orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości UE - że zasadą w postępowaniu jest zakaz modyfikowania oferty
po terminie składania ofert (np. wyrok w sprawie o sygn. akt C -387/14 Esaprojekt przeciwko
Województwu Łódzkiemu). Ponadto jak wskazano w wyroku w sprawie o sygn. akt C -324/14
(Partner A. D.)
Instytucja zamawiająca musi zapewnić w szczególności, że żądanie
wyjaśnienia oferty nie może prowadzić do rezultatu porównywalnego w istocie z


przedstawieniem przez oferenta nowej oferty (zob. podobnie wyrok z dnia 10 października
2013 r. Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, pkt 36).

Mając powyższe na względzie w ocenie Izby Zamawiający nie był uprawniony do
poprawienia innej omyłki, gdyż zmiana ta w sposób istotny ingerowała w treść złożonej
oferty, co należy uznać za niedopuszczalne w świetle przywołanego przepisu art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp. Gdyby w tej sprawie przyjąć argumentację Zamawiającego to można by
dojść do wniosków, że każda wadliwie złożona oferta podlegałaby poprawieniu na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
z czym nie można się zgodzić. W konsekwencji,
Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
i powtórzenia czynności badania i oceny ofert w tym odrzucenia oferty wykonawcy
Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty ze specyfikacją wobec wskazanej powyżej
argumentacji.

Pon
adto Izba nie rozpatrzyła zarzutów dotyczących nieudostępnienia dokumentacji,
gdyż w ocenie Izby zarzuty te nie były przedmiotem wniesionego odwołania, zatem w świetle
art. 192 ust. 7
ustawy Pzp nie mogą być przedmiotem rozpoznania przed Krajową Izbą
Odwoławczą. Wobec powyższego mając na względzie okoliczności niniejszej sprawy,
orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. Zatem,
odwołanie podlega uwzględnieniu.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w
punkcie 1 sentencji or
zekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. W punkcie 2
sentencji Izba orzekła o kosztach na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do
jego wyniku
, zaś zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (dz. U. Nr 41, poz. 238 z
późn. zm.), Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty strony
poniesione z tytułu wpisu w kwocie 15.000 zł.
Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie