eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1488/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-08-17
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1488/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17 sierpnia 2016 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 sierpnia
2016 r. przez
OdwołującegoBeryl Med. Ltd z siedzibą 26 Fouberts Place, 1st Floor,
W1F 7PP London, adres do dor
ęczeń: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów,
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego – Wielospecjalistyczny Szpital
Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opieku
ńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska
3, 61-285 Pozna
ń,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego

Beryl Med. Ltd z siedzibą 26 Fouberts Place, 1st Floor, W1F 7PP London
Warszawie
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero
groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejsze postanowienie – w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.


Przewodnicz
ący: ……………………………….Sygn. akt: KIO 1488/16

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający –
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
– prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.) – dalej: Pzp lub Ustawa; postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy klipsów do zabiegów chirurgicznych, noży harmonicznych, staplerów, worków
laparoskopowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia
w Poznaniu.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
W dniu 3 sierpnia 2016 r. Zamawiający zawiadomił o odrzuceniu w pakiecie nr 3 oferty
wykonawcy Beryl Med. Ltd z siedzibą 26 Fouberts Place, 1st Floor, W1F 7PP London, adres
do doręczeń: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

W dniu 8 sierpnia 2016 r., Odwołujący – Beryl Med. Ltd z siedzibą 26 Fouberts Place,
1st Floor, W1F 7PP London – wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od
niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego – tj. od odrzucenia oferty
Odwołującego w zakresie części (Pakietu) nr 3 oraz zaniechania podjęcia przez
Zamawiającego czynności, do których był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez czynność
odrzucenia oferty Odwołującego na skutek bezpodstawnego przyjęcia, że treść oferty
Odwołującego nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej jako: SIWZ), pomimo iż oferta Odwołującego spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego stawiane w SIWZ.
2)
art. 91 Pzp poprzez wadliwe wykonanie procesu badania i oceny ofert, jak również
wskazanie wadliwego wyniku postępowania badania ofert poprzez niezgodne z Pzp
przyjęcie, że oferta Odwołującego nie spełnia wymagań stawianych w SIWZ oraz
wskazanie wyniku postępowania na ofertę Wykonawcy Medicom Sp. z o.o. z siedzibą
w Zabrzu jako rzekomo najkorzystniejszą w tym postępowaniu.

3)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 82 ust. 3, art. 87 ust. 1 i art. 91 Pzp poprzez bezprawne
uznanie, że oferta Odwołującego jest niezgodna z SIWZ, co skutkowało odrzuceniem
oferty Odwołującego, pomimo niezaistnienia w stanie faktycznym ku temu przesłanek,
gdyż przedmiotowa niezgodność z SIWZ nie miała miejsca, w tym w szczególności
poprzez:
a)
nieprzeprowadzenie przez Zamawiającego rzetelnego badania i oceny oferty
Odwołującego i w konsekwencji przyjęcie, że oferta złożona przez Odwołującego w
zakresie Pakietu nr 3 nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
b)
odrzucenie oferty Odwołującego w sytuacji, gdy brak było przesłanek do
dokonania takiej czynności w postępowaniu.
4)
art. 87 ust. 1 Pzp w zw. z art. 26 ust. 4 Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Odwołującego do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w postępowaniu
wobec powzięcia wątpliwości co do zgodności oferty Odwołującego w zakresie Pakietu
nr 3 z SIWZ, skutkującym pochopnym i przedwczesnym stwierdzeniem niezgodności
oferty Odwołującego z treścią SIWZ.
5)
art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty złożonej przez Odwołującego,
jako oferty najkorzystniejszej, pomimo że oferta Odwołującego, jako zgodna z SIWZ,
jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w zakresie Pakietu nr 3 i nie podlega odrzuceniu.
Na podstawie powyższych zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
oraz nakazanie Zamawiającemu:
a)
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 3;
b)
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego w zakresie Pakietu nr 3 i jej
przywrócenie do postępowania;
c)
powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie Pakietu nr 3 z uwzględnieniem
oferty Odwołującego;
d)
z daleko idącej ostrożności procesowej, wezwanie Odwołującego na podstawie art. 87
ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów co do oferty złożonej w
zakresie Pakietu nr 3.

Odwołujący złożył ponadto wniosek o rozstrzygniecie, co do kosztów postępowania,
jak również wnioski dowodowe.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego pismem z dnia 11 sierpnia
2016 r., kopia odwołania została przekazana wykonawcom w dniu 9 sierpnia 2016 r.
W terminie, o którym mowa w art. 185 ust. 2 Pzp, nie wpłynęły do Prezesa KIO
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Izby oświadczenie Zamawiającego
o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Zamawiający oświadczył,że unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 3, unieważnia
czynność odrzucenia oferty Odwołującego w zakresie pakietu nr 3, oraz powtórzy czynność
badania i oceny ofert w pakiecie nr 3.

W tym stanie rzeczy zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania na podstawie
art. 186 ust. 2 Pzp. Zgodnie z tym przepisem w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Z uwagi na uwzględnienie w całości zarzutów odwołania Zamawiający obowiązany jest
wykonać czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza wzięła
pod uwagę fakt, że uwzględnienie zarzutów odwołania miało miejsce przed otwarciem
posiedzenia z udziałem stron. W tych okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt
1 Prawa zamówień publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz.U.2010.41.238)

Izba postanowiła
znieść
wzajemnie
koszty
postępowania
odwoławczego i nakazać zwrot Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie