eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1387/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-08-04
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1387/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 sierpnia 2016 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lipca
2016 r. przez Odwołującego – Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-
015 Opole,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejsze postanowienie – w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.


Przewodnicz
ący: ……………………………….Sygn. akt: KIO 1387/16

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole – prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.) – dalej: Pzp lub Ustawa; postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór
odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w Opolu oraz
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe”,
nr sprawy: ZP.271.2.3.2016.

W dniu 26 lipca 2016 r., Odwołujący – Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
– wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez
sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia w sposób niejednoznaczny oraz nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
[sekcja III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu];
2.
art. 36 ust. 1 pkt 13 oraz art. 41 pkt 9 Pzp oraz art. 91 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie jednego z kryteriów oceny ofert - kryterium zatrudnienie
osób na umowę o pracę przewidzianych do realizacji zamówienia z wagą 10% w sposób
nieprecyzyjny i niejednoznaczny, co uniemożliwia dokonanie w oparciu o to kryterium wyboru
oferty najkorzystniejszej w zakresie, w jakim Zamawiający nie wskazał minimalnej wymaganej
przez niego ilości osób przewidzianych do realizacji każdego zadania zatrudnionych na
umowę o pracę, za którą wykonawca otrzyma określoną liczbę punktów w ramach tego
kryterium (Instrukcja dla wykonawców, Opis kryteriów wyboru oferty, str. 17);
3.
art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty i oszacowanie jej kosztów oraz w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, a także w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i
uczciwej konkurencji, w zakresie w, jakim w SIW, Instrukcji dla wykonawców oraz w załączniku
nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”):

a)
w Instrukcji dla wykonawców w Opisie sposobu obliczenia ceny oferty (str. 17)
wskazano, że przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wysokość minimalnego
wynagrodzenia w 2017 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w drodze Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, podczas gdy odpowiednie
obwieszczenie w tym zakresie nie zostało jeszcze opublikowane;
b)
w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do 4/ sektor
I do IV) w ppkt 1 Zamawiający zastrzegł, że podane przez niego w OPZ ilości oraz pojemności
pojemników z Bazy Startowej będą ulegać zmianie w czasie trwania umowy na podstawie
Wykazów Zmian Bazy, a wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie zamianę ilości i
rodzaju oraz pojemności pojemników na nieruchomościach w związku z ich rotacją na
podstawie Wykazu Zmian Bazy. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie możliwość
wzrostu łącznej ilości wszystkich pojemników. Rzeczywiste ilości i rodzaje pojemników mogą
ulec zmianie i nie będzie to stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia. Przy czym
Zamawiający nie wskazał jednocześnie w treści OPZ zakresu możliwych zmian ilości i rodzaju
oraz pojemności pojemników na nieruchomościach w okresie trwania umowy, co uniemożliwia
określenie przez wykonawcę rzeczywistego wolumenu pojemników, które będą
wykorzystywane w celu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego;
c)
w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do 4/ sektor
I do IV) w ppkt 1 Zamawiający wskazał liczbę nieruchomości wyposażonych w prasokontenery
na dzień 29 marca 2016 r. zastrzegając przy tym, że rzeczywista ilość prasokontenerów może
ulec zmianie i nie będzie to podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy, jednocześnie
Zamawiający nie wskazał w OPZ zarówno wielkości poszczególnych prasokontenerów i
zakresu możliwych zmian w zakresie ich liczby, co uniemożliwia określenie przez wykonawcę
sprzętu i narzędzi niezbędnych do odbierania z nich odpadów, a co za tym idzie oszacowanie
związanych z tym kosztów realizacji przedmiotu zamówienia;
d)
w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do 4/ sektor
I do IV) w ppkt 2 Zamawiający podał masę poszczególnych frakcji odpadów odebranych w
2014 r. i 2015 r., Zamawiający nie podał jednak ewentualnego procentowego poziomu zmian
w tym zakresie przez cały okres obowiązywania umowy, które wykonawca będzie
zobowiązany uwzględnić w cenie oferty. Takie ukształtowanie postanowień OPZ uniemożliwia
wykonawcy oszacowanie ceny oferty oraz może doprowadzić do nieporównywalności ofert
złożonych w postępowaniu;
e)
w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do 4/ sektor
I do IV) w ppkt 5 Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w
składanej ofercie możliwości zmiany ilości nieruchomości oraz możliwość zmian częstotliwości
odbioru odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nie będzie to stanowiło

podstawy do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający nie określił zakresu możliwych
zmian w tym zakresie, które wykonawca powinien uwzględnić w złożonej ofercie;
f)
w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do 4/ sektor
I do IV) Zamawiający podał bazę pojemnikową na dzień 29 marca 2016 r. wskazując jedynie
liczbę pojemników o danej objętości, nie określając przy tym ewentualnych specyficznych cech
poszczególnych typów pojemników jakie będzie zobowiązany zapewnić wykonawca, co
uniemożliwia wykonawcy oszacowanie kosztów z tym związanych i uwzględnienie ich w cenie
oferty;
g)
w pkt 4 ppkt 3 OPZ Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od
właścicieli nieruchomości, Zamawiający określił, że w ramach wykonywanej usługi odbierania
odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych
będą dodatkowo odbierane liście zgromadzone w workach w okresie od początku września do
końca listopada bez jednoczesnego podania szacunkowej ilości w/w worków lub ilości liści (w
Mg), które wykonawca będzie zobowiązany odebrać w okresie obowiązywania umowy, co
uniemożliwia oszacowanie kosztów realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia i
uwzględnienie ich w oferowanej cenie;
h)
w pkt 5 ppkt 1 lit. b) OPZ Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z
działalnością objętą zamówieniem, Zamawiający wskazał, iż harmonogram odbioru
pojemników z nieruchomości sporządzony powinien być na jego pisemny wniosek w terminie
słusznym wskazanym we wniosku oraz podał, że przedmiotowy harmonogram powinien
zawierać informacje, od jakich ulic i numerów nieruchomości wykonawca powinien rozpocząć
wyposażenie nieruchomości w pojemniki;
i)
w pkt 5 ppkt 4 lit. o) OPZ Oświadczenia oraz inne dokumenty przedstawiane
Zamawiającemu w czasie realizacji zamówienia, Wykonawca obowiązany jest przekazać
oświadczenie potwierdzające wykonanie usługi mycia pojemników, o którym mowa w ppkt c),
w terminie 3 dni na każde wezwanie Zamawiającego, a w przypadku złożenia Zamawiającemu
reklamacji dotyczących niewykonania usługi mycia pojemników, Wykonawca obowiązany jest
na wezwanie Zamawiającego przeprowadzić mycie reklamowanego pojemnika;
j)
w pkt 5 ppkt 4 lit. p) OPZ Oświadczenia oraz inne dokumenty przedstawiane
Zamawiającemu w czasie realizacji zamówienia, Zamawiający wskazał, że Wykonawca
obowiązany jest przekazać informację o miejscach i adresach, punktów odbioru, z których
odpady nie zostały odebrane w sposób selektywny z uwagi na niepoprawną segregację nie
precyzując przy tym, co należy rozumieć przez „niepoprawną segregację”;
k)
w pkt 5 ppkt 6 lit. d) OPZ Lista pojazdów, Zamawiający wskazał, że w przypadku
stwierdzenia dostarczenia odebranych odpadów samochodem, do którego Zamawiający nie
miał dostępu do systemu GPS i Wykonawca nie udokumentuje źródła pochodzenia tych
odpadów to Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności pomniejszenia ryczałtowego

wynagrodzenia miesięcznego o koszt zagospodarowania tych odpadów w kolejnym miesiącu
za miesiąc, w którym stwierdzono przypadek dostarczenia odebranych odpadów
samochodem, do którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu GPS;
l)
w pkt 6 ppkt 3 OPZ Wymagania dotyczące mycia pojemników, Zamawiający określił
bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące mycia pojemników, w zakresie:

nałożenia na wykonawcę obowiązku umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji
informacji dotyczącej czasu mycia pojemników i ciśnienia mycia pojemników na
wizualizacji na mapie Opola w systemie GPS oraz w raporcie dostępnym w systemie
GPS, o którym mowa w §22 Umowy (lit. i oraz lit. j);

zastrzeżenia przez Zamawiającego, że w przypadku niewykonania prawidłowego
umycia pojemników po wezwaniu wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający
będzie upoważniony do zlecenia wykonania tych czynności podmiotowi trzeciemu, na
ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z
zapisami zawartymi w § 31 umowy (lit. I);

w jakim Wykonawca zobowiązany jest zakresie objętym niniejszym zamówieniem na
wezwanie Zamawiającego przeprowadzić mycie pojemnika, którego czynność mycia
została zareklamowana, w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W
przypadku pojemników bardzo zabrudzonych, których umycie na pojeździe myjącym
nie jest wystarczające, Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia pojemnika na
bazę w celu doczyszczenia go przez myjkę stacjonarną, ręczną, z użyciem bardziej
skutecznych środków i dodatkowego czasu na ich działanie. W takim przypadku
Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację zdjęciową potwierdzającą
wykonanie usługi mycia powtórnego, na której mają być widoczne: wnętrze umytego
pojemnika, klapa pojemnika oraz strona zewnętrzna pojemnika z numerem
identyfikacyjnym, który pozwoli jednoznacznie przyporządkować pojemnik do adresu
nieruchomości. Zdjęcia mogą zostać zastąpione oświadczeniem właściciela, zarządcy
lub użytkownika nieruchomości potwierdzającym wykonanie usługi mycia pojemnika
na nieruchomości (lit. k);
m)
w pkt 6 ppkt 5 OPZ Wymagania dotyczące odbioru odpadów, Zamawiający określił, że
wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z wiat śmietnikowych i komór
zsypowych zamkniętych na zamek dostosowany do systemu jednego klucza uniwersalnego,
co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami uchwały nr XXIV/440/16 Rady Miasta Opola
z dnia 24 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Opola, w której ustalono, że w zabudowie wielorodzinnej odbiór
odpadów ustawionych w wiacie lub komorze zsypowej jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty
lub komory zsypowej (zmodyfikowany § 7.1 pkt 2 lit d regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Miasta Opola). Zamawiający nie określił w również wynikających z
obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie ograniczeń
dotyczących obowiązku wystawiania pojemników przez Wykonawcę (typu odległości, różnice
poziomów, typ nawierzchni);
n)
w pkt 6 ppkt 1 lit. i) OPZ Wymagania dotyczące pojemników Zamawiający zastrzegł
sobie prawo do korzystania z oceny wykonywania przez Wykonawcę zleconych prac,
dokonywanej przez funkcjonariuszy publicznych m.in. Straży Miejskiej, Policji, Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Opolu, bez jednoczesnego wskazania, w jaki sposób i na jakich zasadach w/w miałyby oceniać
wykonywanie przez wykonawcę zleconych prac;
o)
w pkt 6 ppkt 11 OPZ Inne wymagania dotyczące realizacji umowy Zamawiający nałożył
na wykonawcę obowiązek zorganizowania dla każdego sektora, co najmniej jednego pikniku
ekologicznego w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku obowiązywania umowy, bez
jednoczesnego określenia zasad na jakich tego typu piknik powinien zostać zorganizowany
przez wykonawcę, co uniemożliwia oszacowanie kosztów jego każdorazowego
zorganizowania oraz ich uwzględnienie w cenie oferty;
4.
art. 353 (1) Kodeksu cywilnego w związku z art. 7, art. 14, art. 29 oraz art. 139 ust. 1
Pzp poprzez sporządzenie wzoru umowy w sposób naruszający zasady współżycia
społecznego i nie gwarantujący równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w
zakresie, w jakim:
a)
Zamawiający wskazał, że na jego wniosek wykonawca bezzwłocznie dostarczy
Zamawiającemu dodatkowe szczegółowe informacje lub odpowiednie dokumenty dotyczące
Podwykonawców w zakresie prac im powierzonych oraz posiadania uprawnień niezbędnych
do realizacji powierzonych prac (§4 ust. 8 wzoru umowy);
b)
w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez wykonawcę
Zamawiający naliczy kary umowne stosownie do postanowień §34 ust. 9 umowy (§4 ust. 10
wzoru umowy), tj. karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
które potrąci z faktury Wykonawcy (§ 34 ust. 9 wzoru umowy);
c)
w przypadku wystawienia przez wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie
potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten
okres (§ 28 ust. 3 wzoru umowy);
d)
Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z umowy lub związaną
z umową od każdej płatności, również niewymagalnej, należnej wykonawcy, na co wykonawca
wyraża zgodę (§ 28 ust. 4 wzoru umowy);

e)
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności wchodzących w
zakres przedmiotu umowy, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczania kar będzie miał
prawo zlecenia prac objętych umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów poniesionych
z tego tytułu z wynagrodzenia wykonawcy. Nie wywiązanie się przez wykonawcę z zakresu
objętego umową będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Zamawiającego (§34
ust. 8 wzoru umowy);
f)
w rozdziale 9 wzoru umowy nie przewidziano procedury reklamacyjnej umożliwiającej
wykonawcy zgłoszenie zastrzeżeń, co do zasadności nałożenia na niego kary umownej i
niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy;
g)
w przypadku, gdy postanowienia umowy zawierają uprawnienie do zmiany umowy w
oparciu o decyzję Zamawiającego, a wykonawca odmówi podpisania aneksu do umowy
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia przy
zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (§ 37 ust. 6 wzoru umowy);
h)
w § 40 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy w sposób bardzo ogólny i niejednoznaczny
określono sytuacje uprawniające Zamawiającego do wypowiedzenia umowy;
i)
każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności, do wypowiedzenia należy dołączyć pisemne uzasadnienie (§40 ust.
2 wzoru umowy).

Na podstawie powyższych zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i nakazanie Zamawiającemu zmodyfikowania zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
poprzez:
1.
w zakresie zarzutu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu - warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia wskazanie, że warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych
objętych przedmiotem zamówienia oraz sprawozdawczością podmiotu odbierającego odpady
komunalne w łącznej ilości 5 000 ton oraz dookreślenie, czy w przypadku złożenia przez
wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie warunek ten ulega kumulacji w zależności od
liczby zadań, na które wykonawca złoży ofertę;
2.
w zakresie zarzutu dotyczącego kryterium oceny ofert - kryterium zatrudnienie osób na
umowę o pracę przewidzianych do realizacji zamówienia - wskazanie minimalnej wymaganej
przez Zamawiającego ilości osób przewidzianych do realizacji każdego zadania, w stosunku
do których to osób wykonawca będzie oświadczał ile spośród tych osób będzie zatrudnionych
na umowę o pracę, za którą wykonawca otrzyma określoną liczbę punktów w ramach tego
kryterium;
3.
w zakresie zarzutów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

a)
wykreślenie w Instrukcji dla wykonawców w Opisie sposobu obliczenia ceny oferty (str.
17) sformułowania, że przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wysokość minimalnego
wynagrodzenia w 2017 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w drodze Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów;
b)
wskazanie w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1
do 4/ sektor I do IV) maksymalnego procentowego zakresu zamian ilości i rodzaju oraz
pojemności pojemników na nieruchomościach w związku z ich rotacją na podstawie Wykazu
Zmian Bazy w całym okresie obowiązywania umowy, które wykonawca będzie zobowiązany
uwzględnić w ofercie;
c)
wskazanie w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1
do 4/ sektor I do IV) wielkości poszczególnych prasokontenerów oraz zakresu możliwych
zmian w zakresie ich liczby w całym okresie obowiązywania umowy;
d)
podanie w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do
4/ sektor I do IV) ewentualnego procentowego poziomu zmian w tym zakresie ilości
odebranych odpadów przez cały okres obowiązywania umowy, którą wykonawca będzie
zobowiązany odebrać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
e)
określenie w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1
do 4/ sektor I do IV) możliwego zakresu zmiany ilości nieruchomości objętych przedmiotem
zamówienia oraz zmiany częstotliwości odbioru odpadów przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych w całym okresie obowiązywania umowy, które wykonawca będzie
zobowiązany uwzględnić w złożonej ofercie;
f)
podanie w pkt 2 OPZ Dane dotyczące zamówienia dla każdego z zadań (zadanie 1 do
4/ sektor I do IV) precyzyjnych informacji dotyczących poszczególnych typów pojemników,
jakie będzie zobowiązany zapewnić wykonawca;
g)
wskazanie w pkt 4 ppkt 3 OPZ Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych
selektywnie od wła
ścicieli nieruchomości, szacunkowej liczby worków lub ilości liści
zgromadzonych przez mieszkańców w workach w okresie od początku września do końca
listopada, które wykonawca zobowiązany będzie odebrać przez cały okres obowiązywania
umowy;
h)
wskazanie w pkt 5 ppkt 1 lit. b) OPZ Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej
z działalno
ścią objętą zamówieniem, że wyznaczony przez Zamawiającego „słuszny termin”
nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych oraz dookreślenie, że harmonogram odbioru
pojemników z nieruchomości ma dotyczyć wyłącznie odbioru pojemników, a nie wyposażenia
w nie nieruchomości;
i)
wykreślenie pkt 5 ppkt 4 lit. o) OPZ Oświadczenia oraz inne dokumenty przedstawiane
Zamawiaj
ącemu w czasie realizacji zamówienia;

j)
doprecyzowanie w pkt 5 ppkt 4 lit. p) OPZ Oświadczenia oraz inne dokumenty
przedstawiane Zamawiaj
ącemu w czasie realizacji zamówienia, jakie sytuacje powinny być
uznawane za „niepoprawną segregację” np. poprzez określenie, jaki procent zawartości w
pojemniku innych opadów niż określone na opisie pojemnika powoduje, że segregacja staje
się niepoprawna;
k)
wykreślenie pkt 5 ppkt 6 lit. d) OPZ Lista pojazdów,
l)
w pkt 6 ppkt 3 OPZ Wymagania dotyczące mycia pojemników:

modyfikację lit. i oraz lit. j poprzez wykreślenie obowiązku prezentowania danych
dotyczących czasu mycia pojemników oraz ciśnienia mycia na wizualizacji na mapie
Opola w systemie GPS i umożliwienie prezentacji tych danych w inny sposób;

wykreślenie lit. I;

wykreślenie lit. k tj. obowiązku przewiezienia niedomytych pojemników na bazę w celu
ich doczyszczenia na myjce stacjonarnej i udokumentowanie tej czynności;
m)
wskazanie w pkt 6 ppkt 5 OPZ Wymagania dotyczące odbioru odpadów, że wykonawca
zobowiązany jest do odbierania odpadów wyłącznie z otwartych wiat śmietnikowych i komór
zsypowych oraz wskazania w SIWZ zgodnych z obowiązującym Regulaminem ograniczeń w
zakresie wystawiania pojemników (odległości, różnice poziomów, typ nawierzchni);
n)
wykreślenie pkt 6 ppkt 1 lit. i) OPZ;
o)
doprecyzowanie w pkt 6 ppkt 11 OPZ Inne wymagania dotyczące realizacji umowy
zasad na jakich wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pikniku ekologicznego m.in.
poprzez wskazanie liczby mieszkańców dla jakiej piknik ma zostać organizowany; określenie
czy piknik będzie miał charakter imprezy masowej; podanie jakie konkretnie zgody i
zezwolenia będzie zobowiązany pozyskać wykonawca; czy Zamawiający udostępni teren na
przeprowadzenie pikniku, a jeżeli tak to czy zostanie on udostępniony nieodpłatnie; kto będzie
zobowiązany do rozpropagowania informacji o planowanym pikniku;
4.
w zakresie wzoru umowy:
a)
wykreślenie §4 ust. 8 wzoru umowy, ewentualnie wskazanie jakich konkretnie
dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących Podwykonawców będzie wymagał
Zamawiający;
b)
wykreślenie 4 ust. 10 wzoru umowy, a w konsekwencji również § 34 ust. 9 wzoru
umowy;
c)
wykreślenie § 28 ust. 3 wzoru umowy;
d)
wykreślenie § 28 ust. 4 wzoru umowy;
e)
wykreślenie §34 ust. 8 wzoru umowy ewentualnie wskazanie, że Zamawiający będzie
uprawniony do potrącenia wyłącznie tych kosztów związanych ze zleceniem prac innemu
podmiotowi, które zostały uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez wykonawcę;

f)
wprowadzenie w rozdziale 9 wzoru umowy procedury reklamacyjnej umożliwiającej
wykonawcy zgłoszenie zastrzeżeń, co do zasadności nałożenia na niego kary umownej i
niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy;
g)
wykreślenie § 37 ust. 6 wzoru umowy, ewentualnie wskazanie, że Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia przy zachowaniu
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w sytuacji odmówienia przez wykonawcę podpisania
aneksu do umowy bez podania uzasadnionej przyczyny;
h)
wykreślenie §40 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy;
i)
wykreślenie §40 ust. 2 wzoru umowy, ewentualnie wskazanie, że Zamawiający nie
może skorzystać z tego uprawnienia przed upływem roku od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w piśmie z dnia 28 lipca
2016 r., kopia odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia odwoławczego została
udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27 lipca 2016 r. W terminie, o
którym mowa w art. 185 ust. 2 Pzp, nie wpłynęły do Prezesa KIO przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

W dniu 3 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Izby oświadczenie Zamawiającego
o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu wraz z wnioskiem o
umorzenie postępowania. W złożonej odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał w
szczególności, że uwzględnia odwołanie w całości oraz zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp
zobowiązuje się do przeprowadzenia modyfikacji zgodnie z żądaniami Odwołującego
zawartymi w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania na podstawie
art. 186 ust. 2 Pzp. Zgodnie z tym przepisem w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Z uwagi na uwzględnienie w całości zarzutów odwołania Zamawiający obowiązany jest
wykonać czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza wzięła
pod uwagę fakt, że uwzględnienie zarzutów odwołania miało miejsce przed otwarciem
posiedzenia z udziałem stron. W tych okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt
1 Prawa zamówień publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz.U.2010.41.238)

Izba postanowiła
znieść
wzajemnie
koszty
postępowania
odwoławczego i nakazać zwrot Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie