eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1027/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-06-29
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1027/16


wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 27 czerwca 2016 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2016 roku przez
ITMdoctor Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie w postępowaniu
prowadzonym przez
Skarb Państwa – Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w
Warszawie

przy udziale:
A. wykonawcy
SoftwareHut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Białymstoku,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
zamawiającego
B. wykonawcy
Comarch Polska Spółka Akcyjna w Krakowie, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
C. wykonawcy
ITTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu,
zgłaszającego
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego
po
stronie
odwołującego

postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
ITMdoctor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164), na niniejsze postanowienie, w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Warszawie.

....................................................................

………………………………………………..

………………………………………………..


Sygn. akt: KIO 1027/16
U z a s a d n i e n i e


W dniu 27 czerwca 2016 roku, przed otwarciem rozprawy, ITMdoctor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie cofnęła odwołanie wniesione w dniu 13
czerwca 2016 roku
Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 ze zm.), umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego się 90% kwoty uiszczonego wpisu.


…………………………………
…………………………………
…………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie