eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 825 /09
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2009-07-14
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 825 /09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Izabela Kuciak, Luiza Łamejko Protokolant: Jadwiga Ząbek

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 14 lipca 2009 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez INDRA SISTEMAS S.A. Avendita de Bruselas 35, 28108 Madrid od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Polska Agencja śeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8,
02-147 Warszawa
protestu z dnia 29 maja 2009 r.

przy udziale wykonawcy Wykonawcy występujący wspólnie: Micro Nav Limited Gild
House, IT-COM Sp. z o.o., Mawilux Sp. z o.o. Avenue West Bournemouth Dorset BH2
6AW 64-68 Norwich
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:
1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.


2. NakazaćUrzędowi ZamówieńPublicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
ZamówieńPublicznych na rzecz INDRA SISTEMAS S.A. Avendita de Bruselas 35, 28108
Madrid
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu i zasądzićna rzecz xxx koszty postępowania w kwocie
xxx (słownie: xxx)
1
.

3. kosztami postępowania obciąża xxx i nakazuje
2
:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości
xxx (słownie: xxx) z kwoty wpisu uiszczonego przez xxx;
2)
dokonaćwpłaty kwoty xxx (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx stanowiącej
xxx;
3)
dokonaćwpłaty kwoty xxx (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień
Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;
4)
dokonaćzwrotu kwoty xxx (słownie: xxx) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz xxx.
.

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę symulatora kontroli
ruchu lotniczego”,
prowadzonym przez PolskąAgencjęśeglugi Powietrznej z siedzibą
w Warszawie, Odwołujący, na posiedzeniu Izby w dniu 14 lipca 2009 r. złożył oświadczenie
o wycofaniu odwołania wniesionego w dniu 18 czerwca 2009 r.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 189 ust. 1 i art. 191 ust. 1 zd. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.
1655 i z 2008 r. nr 171 poz. 1058 ), umorzyła postępowanie odwoławcze.
Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych Izba nakazała zwrot na rzecz
Odwołującego kwoty 13 500 zł 00 gr, stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy
Pzp

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………_________
* niepotrzebne skreślić
1
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy.
2
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie