eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 771/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-07-03
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 771/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Kuciak Członkowie: Luiza Łamejko, Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Luxor Maszyny do Odpadów Jerzy Panasiuk, ul. Choiny 57/211, 20 – 816 Lublin
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o., ul. Komunalna 5, 75 – 724 Koszalin
protestu z dnia 22 maja 2009 r.


orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wykluczenia
Odwołującego się z postępowania oraz powtórzenie czynności oceny ofert.


2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Komunalna 5, 75 – 724 Koszalin

i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 574
00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu

uiszczonego

przez Luxor Maszyny do Odpadów Jerzy
Panasiuk, ul. Choiny 57/211, 20 – 816 Lublin,


2)
dokonaćwpłaty kwoty 8 17400 gr (słownie: osiem tysięcy sto
siedemdziesiąt
cztery
złote
zero
groszy)
przez
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75 – 724 Koszalin

na rzecz Luxor Maszyny do Odpadów Jerzy Panasiuk, ul. Choiny 57/211,
20 – 816 Lublin,
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika,

3)
dokonaćwpłaty kwoty xxx zł xxx gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4)
dokonaćzwrotu kwoty 2 92600 gr (słownie: dwa tysiące dziewięćset
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Luxor Maszyny do Odpadów Jerzy
Panasiuk, ul. Choiny 57/211, 20 – 816 Lublin.


U z a s a d n i e n i e


Zamawiający prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „dostawa i montażfabrycznie
nowej linii sortowania mechanicznego odpadów komunalnych zmieszanych”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu …. 2009 r., w Biuletynie ZamówieńPublicznych,
pod nr 26359-2009.
W dniu 22 maja 2009 r. Odwołujący sięwniósł protest wobec czynności: wykluczenia
Odwołującego sięz postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zaniechania
wyboru oferty Odwołującego sięjako najkorzystniejszej, co stanowi, zdaniem Odwołującego
się, naruszenie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.). W związku z
powyższym wniósł o unieważnienie: czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, czynności
wykluczenia Odwołującego sięz postępowania oraz powtórzenie czynności wyboru ofert i
dokonanie wyboru oferty Odwołującego sięjako najkorzystniejszej.
W uzasadnieniu Odwołujący siępodnosi, iżbezpodstawne jest twierdzenie
Zamawiającego,że Odwołujący sięnie spełniania warunku udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania wymaganego doświadczenia i nie dostarczył wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnianie przedmiotowego warunku.

Faktem jest, iżw pkt 6.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zamawiający zażądał „wykazu wykonanych co najmniej trzech linii ze szczegółowym opisem
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartościom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty
potwierdzające,że te dostawy zostały wykonane należycie - protokoły bezusterkowego
odbioru linii - załącznik nr 6."
Wobec przedmiotowego wymogu, do oferty oraz pisma zawierającego uzupełniane
dokumenty, Odwołujący sięzałączył referencje, z których wynika,że dostawy zawarte w
"Wykazie" zostały wykonane należycie. W związku z powyższym nieuprawnione jest
twierdzenie Zamawiającego,że nie otrzymał wystarczających dokumentów do potwierdzenia
spełniania warunków udziału. Zaś,żądanie zawężające katalog potwierdzeńnależytego
wykonania zamówienia, wyłącznie do protokołów bezusterkowego odbioru, nie ma oparcia w
przepisach prawa i nie może rodzićskutków w postaci wykluczenia wykonawcy.
Przedmiotowe stanowisko potwierdza równieżorzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
(sygn. akt KIO/UZP 455/08).
Jeśli chodzi o warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia, Odwołujący się
wyjaśnia, iżzostał on zawarty w pkt 5.3 SIWZ i zgodnie ze wskazanym postanowieniem
wykonawca zobowiązany był legitymowaćsięwykonaniem co najmniej trzech zamówień, o
takim samym charakterze, jak przedmiot zamówienia.
W uzasadnieniu wykluczenia Odwołującego sięz postępowania, Zamawiający
stwierdza,że wykazane dostawy różniąsięnp. rodzajem sita lub nie posiadająsita.
Odwołujący sięzwraca uwagę, iżani w SIWZ, ani w ogłoszeniu, nie postawiono takiego
warunku. Zaś, charakter wszystkich wykazanych w uzupełnionym "Wykazie" dostaw, jest taki
sam jak przedmiotu zamówienia. Zostało to oświadczone przez Odwołującego sięw każdej z
pozycji wykazu i Zamawiający nie ma prawa, jednostronnie podważać, tak złożonego
oświadczenia.

W dniu 26 maja 2009 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia protestu, w całości go
oddalając. W uzasadnieniu, Zamawiający wyjaśnia, iżw dniu 18 maja 2009 r. dokonał
powtórnej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Czynności te zostały powtórzone na
skutek uwzględnienia protestu, złożonego przez Odwołującego się, w dniu 5 maja 2009 r.
Przed dokonaniem tej czynności, Zamawiający wezwał Odwołującego się, do uzupełnienia
dokumentów dotyczących wykazania siędoświadczeniem w zakresie dostaw, co najmniej
trzech linii mechanicznego sortowania odpadów komunalnych z sitem obrotowym wraz z
potwierdzeniem,że zamówienia te zostały zrealizowane z należytąstarannością. Na

potwierdzenie wykonania poprzednich dostaw Zamawiającyżądał dołączenia do wykazu
protokółów bezusterkowego odbioru linii.
W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawców,
Zamawiający swojądecyzjęo wykluczeniu Odwołującego się, uzasadnił w sposób
następujący: „W trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwany został do uzupełnienia
dokumentów równieżwykonawca LUXOR. Wezwanie dotyczyło: nadesłanie protokołów
bezusterkowego odbioru dostaw wskazanych w wykazie wykonanych w ciągu ostatnich
trzech lat dostaw o takim samym charakterze jak przedmiot zamówienia - zgodnie z
postanowieniami pkt 5.3 i 6.6 SIWZ. Wykonawca do oferty dołączył wykaz zrealizowanych
dostaw w okresie od kwiecień2006 - listopada 2006 r. Do wykazu tego dołączył referencje.
Zgodnie z wymogiem pkt 6.6 SIWZ oprócz referencji Zamawiającyżądał dołączenia
protokołów bezusterkowego odbioru wykonanych dostaw. Zgodnie z pkt 5.3 wykazane
dostawy miały odpowiadaćprzedmiotowi zamówienia.
W dniu 5 maja 2009 r. Odwołujący sięudzielił odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów tj.: nadesłał nowy wykaz wykonanych dostaw z czterema
dostawami, z których tylko jednąmożna było zakwalifikowaćjako tożsamąz przedmiotem
zamówienia, do wykazu nie dołączył protokółów bezusterkowego odbioru wykazanych
dostaw. Ponadto z dołączonego wykazu wykonanych dostaw wynika,że dostawa na rzecz
BESKID Sp. z o.o., to dostawa linii do sortowania odpadów z sitem dyskowym, a nie
bębnowym. Dostawa na rzecz SKM Sp. z o.o., to dostawa linii bez sita bębnowego, zaś
dostawa na rzecz GiMśuromin, jest dostawąz sitem wibracyjnym, a nie bębnowym.
Przedmiotem zamówienia jest linia sortowania odpadów komunalnych z sitem bębnowym.
Dostawa na rzecz PURE Jaworzno III Sp. z o.o. jest dostawą, którąmożna uznaćza
zbliżonątechnologicznie do przedmiotu zamówienia”.
Zdaniem Zamawiającego, w uzasadnieniu protestu Odwołujący się, próbuje
zbagatelizowaćwymagania Zamawiającego, co do wykazania siędoświadczeniem.
Stwierdza on,żeżądanie protokółów bezusterkowego odbioru wykonanych dostaw nie ma
oparcia w przepisach prawa. Z takim argumentem Zamawiający sięnie zgadza, albowiem
protokoły odbioru wykonanych dostaw najlepiej odzwierciedlają, w jaki sposób poprzednie
zamówienia zostały przez tego wykonawcęzrealizowane. Takie dokumenty pozwalają
Zamawiającemu na ocenę,że wykonawca posiada umiejętności i doświadczenie w realizacji
tego samego rodzaju zamówienia, co przedmiot postępowania. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, warunkiem ubiegania sięo zamówienie jest posiadanie niezbędnej wiedzy i
doświadczenia w realizacji zamówienia o podobnym charakterze i złożoności. Obowiązkiem
zamawiającego jest doprecyzowanie w SIWZ określenia "niezbędna wiedza i doświadczenie"
w kontekście danego zamówienia (str. 127 Komentarza do Ustawy PZP pod red. T.
Czajkowskiego) Zamawiający w SIWZ w pkt 5.3 wymagał, aby wykonawcy wykazali się

wykonaniem, co najmniej trzech linii do sortowania odpadów o podobnym charakterze, jak
przedmiot zamówienia. Wykonanie tych dostaw wykonawcy mieli przedstawićw formie
wykazu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych dostaw z należytą
starannościąi protokołami bezusterkowego ich odbioru ( pkt 6.6 SIWZ).
Odwołujący sięprzedstawił wykaz, który nie zawiera trzech dostaw tożsamych i o
podobnym charakterze co przedmiot zamówienia i do tego do wykazu nie dołączyłżądanych
protokółów, co jest okolicznościąbezspornąpomimo,że stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, do przedstawienia takich dokumentów został wezwany. Zamawiający nie zgadza sięze
stanowiskiem Odwołującego się,żeżądanie protokółów jest niezgodne z rozporządzeniem
Prezesa RM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądaćzamawiający od
wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mająbyćzłożone, albowiem § 1 ust. 2 tego
rozporządzenia upoważnia zamawiającego dożądania przedstawienia takich dokumentów
na potwierdzenie spełnienia warunków w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, aby pozwoliły zamawiającemu ocenić,że wykonawca faktycznie ten warunek
spełnia.
Zamawiający nie zgadza sięrównieżz Odwołującym, w kwestii tożsamości i rodzaju
oraz charakteru wykazanych dostaw z przedmiotem zamówienia. Odwołujący sięuważa, iż
wykazane dostawy mająten sam charakter co przedmiot zamówienia i różniąsięjedynie
rodzajem sita, sprowadzając te różnice do nieznaczącego szczegółu technicznego.
Tymczasem, w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyraźnie zaznaczył, z jakich
podstawowych elementów ma sięskładaćlinia do sortowania odpadów komunalnych.
Jednym z podstawowych elementów jest sito obrotowe i nie jest to szczegół techniczny, lecz
główny i zasadniczy element linii sortowniczej. Od tej części zależy cały układ technologiczny
sortowania i możliwośćwspółdziałania z jużistniejącymi urządzeniami. Jest to element
decydujący o pracy linii sortowniczej i jej umiejscowienie w terenie. Stąd, Zamawiający stoi
na stanowisku,że wykazane w wykazie dostawy mającharakter zupełnie różny i
nieporównywalny do przedmiotu zamówienia. Wykazane dostawy - za wyjątkiem ogólnej
nazwy - nie mającharakteru, ani rodzaju podobnego do przedmiotu zamówienia tak ze
względu na podstawowe elementy, jak i na układ technologiczny, zamawianej linii
sortowniczej.

Z decyzjąZamawiającego nie zgodził sięOdwołujący sięi wniósł w dniu …. czerwca
2009 r. odwołanie, w którym podtrzymał zarzuty iżądania zgłoszone w proteście.
Odwołujący siępodkreśla,że referencje sąwystarczające do potwierdzenia spełniania
spornego warunku udziału w postępowaniu. Inna nazwa lub forma dokumentu,
potwierdzającego wykonanie dostawy, nie może byćprzyczynąwykluczenia Odwołującego
sięz postępowania.śądanie zawężające katalog potwierdzeńnależytego wykonania

zamówienia wyłącznie do protokołów bezusterkowego odbioru nie znajduje oparcia w
przepisach prawa i nie może rodzićskutków w postaci wykluczenia wykonawcy. Wskazuje
na kolejne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, potwierdzającego trafnośćjego twierdzeń
(sygn. akt. KIO/UZP 1105/08, sygn. akt. KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09, sygn. akt
KIO/UZP 338/09). Zamawiający nie ma prawa wysnuwaćnegatywnych skutków względem
Odwołującego sięz powodu niedostarczenia wżadnym z terminów dokumentów, których
dostarczenie nie było konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Dostarczono bowiem inne, równorzędne dokumenty przewidziane prawem,
wystarczające do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Odnośnie drugiego zarzutu Odwołujący sięstwierdza,że idąc tokiem rozumowania
Zamawiającego, należałoby wykazaćwyłącznie dostawy identyczne z przedmiotem
zamówienia. Nawet gdyby tak, to Zamawiający musiałby zwerbalizowaćtakieżądanie w
punkcie 5.3 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Nie opisanożadnych szczególnych cech
dostaw, np. tego,że dla udokumentowania doświadczenia należało wykazaćsiędostawąlinii
z konkretnym rodzajem sita albo i takiej, która posiada jakiekolwiek inne cechy techniczne
lub kompletację. Odwołujący sięwykazał w ofercie, wykonanie sześciu dostaw, o takim
samym charakterze jak przedmiot zamówienia. W uzupełnianych dokumentach, w związku z
sugestiami (równieżnieuprawnionymi, jednak przyjętymi przez Odwołującego) wynikającymi
z procesu wyjaśniania i oceny ofert, między innymi wcześniejszej decyzji o odrzuceniu oferty
Odwołującego się, mającej finał w uwzględnieniu wcześniej wniesionego protestu,
Odwołujący wyselekcjonował cztery dostawy linii o takim samym charakterze oraz
posiadających zbliżonąwydajnośćdo linii będącej przedmiotem zamówienia. Nie może
zatem utrzymaćsiętwierdzenie Zamawiającego, jakoby Odwołujący nie potwierdził
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W treści § 1 ust. 2 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia postanowiono, iż
Zamawiający możeżądaćwykazu dostaw odpowiadających rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia. Poza sporem pozostaje obowiązek ustalenia warunku przez
Zamawiającego. Jednak Zamawiający nie jest uprawniony do dowolnej interpretacji
postawionego przez siebie warunku udziału. Jeżeli postawiono go w sposób zapisany w
SIWZ, nie można po złożeniu ofert tłumaczyćgo na niekorzyśćktóregokolwiek z
wykonawców.

Na podstawie dokumentacji postępowania oraz po wysłuchaniu stron i uczestnika
postępowania na rozprawie, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

W rozdziale III pkt 5 SIWZ Zamawiający sformułował warunki udziału w
postępowaniu, stawiając m.in. wymóg, iżwykonawca musi wykazaćsięzrealizowanie co

najmniej trzech zamówieńo takim samym charakterze, jak przedmiot zamówienia (pkt 5.3.
SIWZ). W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należało przedstawićwykaz, w
którym wykazano zrealizowanie dostaw co najmniej trzech linii (ze szczegółowym opisem). w
okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz dokumenty potwierdzające,że dostawy te zostały wykonane zależycie –
protokoły bezusterkowego odbioru linii.
Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Odwołującego siędo
uzupełnienia następujących dokumentów (pismo z dnia 24 kwietnia 2009 r.):
W odpowiedzi (pismo z dnia 4 maja 2009 r.) Odwołujący sięprzedstawił wykaz
dostaw o takim samym charakterze jak przedmiot zamówienia, zrealizowanych w ciągu
ostatnich trzech lat oraz dokumenty potwierdzające,że przedmiotowe dostawy zostały
zrealizowane należycie, tj. referencje. Odwołujący sięwskazywał w wykazie, na następujące
rodzaje zrealizowanych zamówień:
1. dostawa dla BESKID Sp. z o.o. linii sortowniczej odpadów z sitem dyskowym i
kabinąsortownicząo wydajności 30 Mg/h i 52 800 Mg/rok; wartość
zamówienia: 1 037 100 zł,
2. dostawa dla SKM Sp. z o.o. linii sortowniczej z kabinąsortownicząo
wydajności 30 Mg/h i 52 800 Mg/rok; wartośćzamówienia: 322 080 zł,
3. dostawa dla Gminyśuromin linii sortowniczej odpadów zmieszanych, z sitem
wibracyjnym i kabinąsortownicząo wydajności 30 Mg/h i 52 800 Mg/rok;
wartośćzamówienia: 522 160 zł,
4. dostawa dla PURE Jaworzno III Sp. z o.o. linii z sitem bębnowym do
wydzielania frakcji podsitowej o wydajności 60 Mg/h i 105 600 Mg/rok; wartość
zamówienia: 1 000 440 zł.

Pismem z dnia 18 maja 2009 r. Zamawiający poinformował Odwołującego sięo
wykluczeniu go z postępowania, na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W uzasadnieniu swojej decyzji, Zamawiający stwierdza,że
Odwołujący sięudzielił odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, jednakże
spośród dostaw wymienionych w wykazie „tylko jednąmożna było zakwalifikowaćjako
tożsamąz przedmiotem zamówienia”. Ponadto, Odwołujący sięnie dołączył protokołów
bezusterkowego odbioru wykazanych dostaw.
W opinii Zamawiającego, jedynie dostawa nr 4 „jest dostawą, którąmożna uznaćza
zbliżonątechnologicznie do przedmiotu zamówienia mimo,że przesiewa tylko biomasęi nie
nadaje siędo sortowania odpadów komunalnych zmieszanych”. Pozostałe dostawy nie

zostały uznane przez Zamawiającego za spełniające wymagania, gdyżdotycząco prawda
dostawy linii do sortowania odpadów, jednakże przedmiotowa linia nie była wyposażona w
sito bębnowe (dostawa nr 2), ewentualnie posiadała inny rodzaj sita niżbębnowe (dostawa
nr 1 i 3).
W tym stanie faktycznym, Krajowa Izba Odwoławcza podziela stanowisko
Odwołującego się, iżbrak podstaw do wykluczenia go z postępowania. Zauważyćbowiem
należy, iżw pkt 5.3 SIWZ Zamawiający wymagał doświadczenia w zakresie realizacji trzech
zamówieńo takim samym charakterze, jak przedmiot zamówienia. Odwołanie siędo
charakteru zamówienia powoduje koniecznośćinterpretacji tego pojęcia. Mając bowiem na
uwadze, iżsłowo „charakter” oznacza ogół cech właściwych jakiemuśorganizmowi, rzeczy,
zjawisku itp., decydujących o ich indywidualnej naturze (Słownik współczesnego języka
polskiego, warszawa 1998 r.), można wyprowadzićwniosek,że należało przedstawić
dostawęlinii sortowania odpadów o parametrach odpowiadających przedmiotowi
zamówienia. Wynika z tego,że wykładnia językowa analizowanego postanowienia pozwala
jedynie stwierdzić, jaki rodzaj urządzenia należy wykazać, jednakże w dalszym ciągu brak
odpowiedzi na pytanie, jakimi cechami ma sięcharakteryzować. Wiadomo,że ma to byćogół
cech charakteryzujących właśnie ten rodzaj urządzenia, ale pozostaje wątpliwośćw jaki
sposób zdefiniować„ogół cech”. Katalog cech stanowiących bowiem o charakterze
urządzenia, przy uwzględnieniu założenia,że ma byćtaki sam jak przedmiot zamówienia,
może byćformułowany na różne sposoby. Biorąc pod uwagęopis przedmiotu zamówienia,
zawarty w rozdziale II SIWZ, z całąpewnościąkażdy z wykonawców stworzy odrębny
katalog cech, których posiadanie przez wykazanąlinięsortownicząbędzie przesądzało, iż
mamy do czynienia z urządzenie o takim samym charakterze, jak przedmiot zamówienia. I
właśnie ten katalog cech stał sięistotąsporu w niniejszej sprawie. Zdaniem Odwołującego
się, posiadanie sita bębnowego nie determinuje charakteru danego urządzenia, zaśw opinii
Zamawiającego, jest to cecha wręcz rozstrzygająca o charakterze linii. Powyższe pokazuje,
iżtak sformułowane postanowienie SIWZ jest niejednoznaczne i może byćinterpretowane w
różny sposób. Jeśli woląZamawiającego było,żeby wykonawca legitymował sięściśle
określonym doświadczeniem, mógł sformułowaćwarunki udziału w postępowaniu w taki
sposób, który zadośćuczyniłby oczekiwaniom Zamawiającego. Jeśli zaśZamawiający tego
nie uczynił, na etapie oceny ofert, nie jest uprawniony do doprecyzowywania warunków
udziału w postępowaniu. Skoro analizowane postanowienie SIWZ dawało pewnądowolność
wykonawcom, nie mogąoni ponosićnegatywnych konsekwencji z tego powodu,że
uprawnienie to wykorzystał. Analiza pkt 5.3 SIWZ daje bowiem wykonawcom możliwość
samodzielnego określania cech, które sącharakterystyczne dla linii sortowniczej i w
konsekwencji, linia o parametrach (w aspekcie rodzaju) określonych przez wykonawcęi
jednocześnie odpowiadających przedmiotowi zamówienia,świetle przedmiotowego

postanowienia, spełnia wymagania Zamawiającego. Zatem, Zamawiający nie jest
uprawniony do kwestionowania rodzaju parametru, ale ewentualnie jego wartości. W
niniejszym stanie faktycznym z sytuacjątaka nie mamy do czynienia, Zamawiający
kwestionuje bowiem fakt, iżwykazane dostawy linii sortowniczych nie posiadały sita
bębnowego. Powyższe działanie nie jest uprawnione, biorąc pod uwagętreśćanalizowanego
postanowienia SIWZ. W związku z powyższym uznaćnależy, iżwykaz dostaw
przedstawionych przez Odwołującego się, odpowiada wymogom określonym w pkt 5.3
SIWZ. Rodzaj dostawy, zważywszy na pkt 6.6. SIWZ, nie był przez Zamawiającego
kwestionowany.
Okoliczność, iżZamawiający doprecyzowuje warunek udziału w postępowaniu,
dopiero na etapie oceny ofert, potwierdza równieżstwierdzenie Zamawiającego, zawarte w
piśmie z dnia 18 maja 2009 r., w którym Zamawiający jako powód wykluczenia wykonawcy z
postępowania podaje m.in.,że tylko jednąwykazanądostawęmożna „zakwalifikowaćjako
tożsamąz przedmiotem zamówienia”. Widaćwięc wyraźnie,że Zamawiający spodziewał się
i oczekiwał zrealizowania zamówieńtakich samych jak przedmiot zamówienia. Tymczasem
takie stanowisko nie znajduje oparcia, ani w przedmiotowym postanowieniu SIWZ, ani w
powoływanym rozporządzeniu, w którym mowa jedynie o dostawach odpowiadających
swoim rodzajem i wartościąprzedmiotowi zamówienia.
W przedmiocie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia,
stwierdzićnależy, wświetle pkt 6.6 SIWZ,że Zamawiający sprecyzował rodzaj dokumentu,
jaki należy przedstawić, tj. protokoły bezusterkowego odbioru zamówienia. Z treści
przedmiotowego postanowienia, nie wynika, wbrew twierdzeniom Zamawiającego,że
należało dostarczyć, oprócz referencji, równieżprzedmiotowe protokoły. Użycie w
przedmiotowym postanowieniu łącznika powoduje, iżZamawiający wskazał na jeden
dokument, tj. rzeczony protokół. W tych okolicznościach powstał spór, czy biorąc pod uwagę
brzmienie treści postanowienia pkt 6.6 SIWZ, dostarczenie referencji jest wystarczające dla
potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia
wymaga odwołania sięnie tylko do stosowanych postanowieńSIWZ, ale równieżdo
przepisów rozporządzenia, a w szczególności § …. Ustawodawca postanowił, iżw celu
potwierdzenia posiadania stosownego doświadczenia, zamawiający możeżądaćjedynie
wykazu zrealizowanych zamówieńoraz dokumentów potwierdzających,że zamówienia te
zostały wykonane należycie. Jak z powyższego wynika, ustawodawca nie określił katalogu
dokumentów za pomocą, których należy wykazaćnależyte wykonanie zamówienia. Oznacza
to,że jakikolwiek dokument, z którego wynika przedmiotowy fakt, należy uznaćza
prawidłowy. Istota przyjętej konstrukcji, polega bowiem na tym, iżchodzi o potwierdzenie
okoliczności, zaśśrodki służące realizacji podmiotowego celu zostały określone w sposób
ogólny – chodzi bowiem o dokument. Przyjęte rozwiązanie jest ze wszech miar słuszne,

gdyżdaje możliwośćudziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom, którzy należycie
zrealizowali zamówienie i przedmiotowąokolicznośćmogąpotwierdzićza pomocą
dokumentu. Ustawodawca w ten sposób zabezpieczył nieuprawnione ograniczenie
konkurencji, poprzez wymaganie konkretnych dokumentów, biorąc pod uwagęfakt,że
wykonawcy nie mająwpływu na formędokumentów, które sporządza Zamawiający, a
ponadto,że dokumenty te nie sąwystawiane na potrzeby przyszłych, konkretnych
postępowań, stąd nie mogąuwzględniaćokoliczności przyszłych i niepewnych.
Przedmiotowy przepis ma zapewnićzamawiającemu osiągnięcie celu, w postaci
potwierdzenia należytej realizacji zamówienia. Zaś, forma dokumentu pozostaje bez wpływu
na jego treść.
W tych okolicznościach wymóg dostarczenia protokołów należy ocenićjako nie
znajdujący oparcia w przepisach prawa i na podstawie przepisu art. 58 § k.c. należy go
pominąć. Jednocześnie należy stwierdzić,że dołączone do przedstawionego wykazu dostaw
referencje, potwierdzająnależyte wykonanie zamówienia. Beskid Sp. z o.o. oświadczyła
bowiem, ze Odwołujący się„jest solidnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerem,
rzetelnie wywiązującym sięz zawartych umów.” SKM wprost informuje,że „dostawa została
wykonana należycie, zgodnie z warunkami umowy a w jej trakcie nie wystąpiły trudności
organizacyjne, techniczne i finansowe”. Podobne oświadczenie wydała równieżGminaśuromin. Zatem, słuszne jest twierdzenie Odwołującego się, iżbrak podstaw do wykluczenia
go z postępowania, na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 191 ust. 1 i
1a oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosowanie do wyniku sprawy, na podstawie
przepisu art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………


_________

*
niepotrzebne skreślićWcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie