eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 707/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-16
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 707/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Kuciak Członkowie: Luiza Łamejko, Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Wioleta Paczkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Jacka Wieczorka prowadzącego działalności gospodarczą pod
nazwą Zakład Usługowy ”Konserwacja Terenów Zielonych - Jacek Wieczorek”, 41-933
Bytom, ul. Władysława Łokietka 4
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gmina
Bytom- Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
protestu z dnia 4
maja 2009 r.

przy udziale Zakładu Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM”
Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka jawna, 42—274 Konopiska, ul. Spółdzielcza
1/1
oraz Waldemara Stracha prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą
Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta, 42—274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego


orzeka:
1. Oddala odwołanie.


2. Kosztami postępowania obciąża Jacka Wieczorka prowadzącego działalności pod
nazwą Zakład Usługowy ”Konserwacja Terenów Zielonych- Jacek Wieczorek” 41-933
Bytom, ul. Władysława Łokietka 4


i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4574 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez Jacka Wieczorka prowadzącego
działalności pod nazwą Zakład Usługowy ”Konserwacja Terenów
Zielonych- Jacek Wieczorek”, 41-933 Bytom, ul. Władysława Łokietka 4,

2)
dokonaćwpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz XXX,
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu XXX,

3)
dokonaćwpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4)
dokonaćzwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Jacka Wieczorka prowadzącego
działalności pod nazwą Zakład Usługowy ”Konserwacja Terenów
Zielonych- Jacek Wieczorek”, 41-933 Bytom, ul. Władysława Łokietka 4.


U z a s a d n i e n i e


Zamawiający prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „bieżące utrzymanie czystości
i konserwacja zieleni na terenie miasta Bytomia w roku 2009”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 14 lutego 2009 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
pod nr 2009/S 31-045603.

W dniu 4 maja 2009 r. Odwołujący sięwniósł protest wobec zaniechania wykluczenia:
Zakładu Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO–SYSTEM” Bożena Strach i
Waldemar Strach Spółka Jawna (dalej EKO–SYSTEM) oraz Konsorcjum firm: ALBA
ekoseriws Sp. z o.o, „JOKER” Kubica, Leksowski, Mosińska Sp. j. oraz zaniechania
odrzucenia oferty EKO - SYSTEM, zarzucając naruszenie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
dalej ustawa Pzp, tj. art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 7 ust. 1 i 3, art. 2 ust. 5, art. 89 iżądając:

unieważnienia czynności wyboru ofert najkorzystniejszych w rejonie I, VI oraz rozważenia
unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w rejonie III, IV, V, VIII, powtórzenia
czynności badania ofert, wykluczenie wskazanych wykonawców z postępowania, dokonania
wyboru oferty Odwołującego się, jako najkorzystniejszej, w rejonie I i VI.
W uzasadnieniu Odwołujący siępodnosi, iżEKO-SYSTEM podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z cz. III SIWZ, o udzielenie zamówienia
mogli ubiegaćsięwykonawcy, którzy m.in. posiadająaktualnąumowęubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotęco
najmniej 100.000 zł. Potwierdzeniem tego wymogu winna byćpolisa, a w przypadku jej
braku,
inny
dokument
potwierdzający,że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności. Tymczasem w ofercie
EKO-SYSTEM, na stronie 327-364, znajduje siępolisa innego podmiotu, a mianowicie
Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach. Wskazany w polisie podmiot
legitymuje sięnumerem NIP 573-025-01-66 oraz numerem REGON: 150040693. Numery te
sąprzypisane do firmy Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach. Kopię
załączonej polisy równieżmożna znaleźćw ofercie Prywatnego Zakładu Oczyszczania
Miasta Waldemar Strach, która została złożona w ofercie na rejon I, na stronach 369-412.
Brak polisy wystawionej na firmęEKO-SYSTEM oznacza,że wykonawca nie dołączył
wymaganych dokumentów, co stanowi podstawędo wykluczenia tego wykonawcy.
Przedłożona przez wykonawcędecyzja, zezwalająca na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) nie potwierdza,że wykonawca ten dysponuje
sprzętem, który pozwala zgodnie z wydanądecyzją, przystąpićdo realizacji zamówienia. W
SIWZ Zamawiający wymagał, by wykonawca ubiegający sięo zamówienie wykazał się,że
posiada stosowne uprawnienia potrzebne do wykonywania określonej działalności lub
czynności orazże dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do ich wykonania. W cz.
III ppkt 2 SIWZ Zamawiający ustalił,że wykonawca powinien posiadaćdecyzjęzezwalającą
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydanąprzez Prezydenta
Miasta Bytomia na podstawie wskazanej ustawy. W ofercie omawianego wykonawcy
znajduje siętaka decyzja na stronach 101-116. W decyzji tej (strona 111 oferty) Prezydent
Miasta Bytomia w pkt 11 zastrzegł,że "wykonywanie działalności może odbywaćsiętylko
przy użyciu specjalistycznych samochodów o numerach: SCZ W657, CES 0884, SCZ W656,
CES 5618, CES 0776, CEK 9202, CEK 9117, SCZ 36ES, CES 7614, SCZ 20GJ, SCZ 42NU,
SCZ 04MW”. Prezydent Miasta wydając decyzjęwymagał, by wymienione w niej pojazdy
służyły do realizacji obsługiwanych na terenie Gminy kontraktów. Zastrzeżenie to
wprowadzono do decyzji, by wykonywanie działalności odbywało sięspecjalistycznym

sprzętem, spełniającym wymagania ochronyśrodowiska oraz określone przepisami
standardy sanitarne.śaden z wymienionych pojazdów z "Wykazu niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń" - załącznik nr 17 do SIWZ (str. 197 oferty), nie
figuruje w decyzji AKI.0154/1I/20/0S, która została załączona do oferty i która uprawniałaby
do realizacji kontraktów. Wykazane w decyzji samochody to pojazdy specjalistyczne iśmieciarki. Zamawiający w zakresie postawionych warunków nie oczekiwałśmieciarek a
dwóch zamiatarek ssących lub elewatorowych, zamiatarek chodnikowych, samochodów
dostawczych i takie teżpojazdy zamieszczono w wykazie. Jednak decyzja na odbieranie
odpadów takich pojazdów nie obejmuje, co oznacza,że wykonawca ten nie posiada
zakwalifikowanego tądecyzjąsprzętu, który mógłby zgodnie z przepisami o ochronieśrodowiska, spełnićstawiane wymagania i uprawniał go doświadczenia takiej działalności.
Odwołujący sięzwraca równieżuwagę,że np. pojazd SCZ 42 NU wykazany jako samochód
specjalistyczny w decyzji firmy EKO-SYSTEM figuruje równieżw decyzji firmy Prywatnego
Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemara Stracha zawartej w ofercie na rejon 1, na stronie
47, a zatemżaden z ww. Wykonawców nie może swobodnie dysponowaćtym pojazdem.
Wykonawca podlega równieżwykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp, ponieważw przedstawionej ofercie złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na
wynik prowadzonego postępowania. W swojej ofercie na stronie 12 - załącznik nr 14 do
SIWZ, wykonawca oświadczył m. in.że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień,
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ponadto Wykonawca ten w
formularzu ofertowym na stronie 11 złożył zobowiązanie,że zamierza wykonaćcałość
zamówienia samodzielnie. Oferta tego przedsiębiorcy nie zawiera równieżżadnego
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania temu przedsiębiorcy osób
zdolnych do wykonania zamówienia w całości lub w części. W SIWZ Zamawiający wymagał,
by przyszły wykonawca dysponował m. in. jednąosobąz ukończonym kursem w zakresie
stosowaniaśrodków ochrony roślin. W przedłożonym do oferty wykazie, wskazano p. Monikę
Sojkę, jako osobęposiadającąukończony kurs w zakresie stosowaniaśrodków ochrony
roślin. W tym względzie złożone oświadczenie jest nieprawdziwe, ponieważzałączone do
oferty na stronie 221 zaświadczenie nr 322/11/06 o ukończeniu szkolenia przez p. Monikę
Sojkępoświadcza,że była ona słuchaczem szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowaniaśrodków ochrony roślin, co pozwala na obrót i konfekcjonowanieśrodkami ochrony roślin, a
nie ich praktyczne stosowanie. Przedłożone zaświadczenie wręcz potwierdza,że p. Monika
Sojka nie była uczestnikiem szkolenia w zakresie stosowaniaśrodków ochrony roślin
sprzętem naziemnym, sprzętem agrolotniczym czy metodąfumigacji. Szkolenia w zakresie
stosowaniaśrodków ochrony roślin na załączonym do oferty zaświadczeniu sąwykreślone
przez organizatora kursu. Złożone więc oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp, jak

równieżoświadczenie zawarte na stronie 199 oferty, w zakresie posiadania niezbędnych
uprawnieńdo realizacji określonych w zamówieniu czynności i dysponowania wymaganym
personelem zdolnym do wykonania zamówienia, jest nieprawdziwe.
W ofercie na stronie 12 - załącznik nr 14 do SIWZ, wykonawca oświadczył m. in.że
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień, dysponuje potencjałem technicznym,
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ponadto, w formularzu ofertowym
na stronie 11, złożył zobowiązanie,że zamierza wykonaćcałośćzamówienia samodzielnie.
Oferta tego przedsiębiorcy nie zawiera równieżżadnego pisemnego zobowiązania innych
podmiotów do udostępniania temu przedsiębiorcy potencjału technicznego, czy teżosób
zdolnych do wykonania zamówienia w całości lub w części. Po pierwsze, dokumentem któryświadczy o nieprawdziwym oświadczeniu zawartym na stronie 12 oraz 199-201 oferty w
zakresie dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia jest umowa
zlecenie ze strony 313, zawarta z p. Romanem Morawcem. Z przedmiotowej umowy wynika,że wskazana osoba była do dyspozycji firmy EKO-SYSTEM, jedynie do dnia 25.02.2009 r.
Oznacza to,że wskazując p. Romana Morawca, w wykazie osób, którymi dysponuje firma
EKO-SYSTEM w dniu 01.04.2009 r. oświadczono, byćmoże nieprawdę. Po drugie, w
formularzu ofertowym na stronie 11 oferty, właściciele firmy EKO-SYSTEM złożyli deklarację,że zobowiązująsięwykonaćsamodzielnie całośćzamówienia. Jednak z analizy innych
materiałów w prowadzonym postępowaniu, związanych ze złożonym oświadczeniem o
dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wynika,że część
tych osób jest w dyspozycji różnych przedsiębiorców. Wykonawca w swojej ofercie, na
stronach 199-201, oświadczył,że wykona zamówienie przy udziale wskazanych w wykazie
osób. Wykazał,że dysponowaćbędzie p. Przemysławem Huskiewiczem i p. Arturem
Nużyńskim. Ci sami pracownicy zostali wykazani w ofercie Prywatnego Zakładu
Oczyszczania Miasta Waldemara Stracha. Przedmiotowąinformacjęmożna powziąćz oferty
złożonej przez tego przedsiębiorcęw niniejszym postępowaniu na rejon 1, ze strony 217.
Równieżw tej ofercie, p. Waldemar Strach oświadczył,że ludzie ci będąwykonywać
zamówienie, o które on sięubiega. W przypadku realizacji obu tych zamówień, w tym samym
terminie, nie jest możliwe pełne dysponowanie tymi samymi pracownikami, przez różnych
przedsiębiorców, bez ich współdziałania. Oferty przedsiębiorców EKO-SYSTEM i Prywatny
Zakład Oczyszczania Miasta Waldemara Stracha nie zawierająrównieżżadnego pisemnego
zobowiązania o udostępnieniu wzajemnym osób zdolnych do wykonania zamówienia. W tymświetle, złożone oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości zamówienia oraz o
dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest
nieprawdziwe, ponieważzatrudniany personel wskazano w dwóch ofertach. Po trzecie, w
formularzu ofertowym na stronie 11 właściciele firmy EKO-SYSTEM złożyli deklaracje,że

zobowiązująsięwykonaćsamodzielnie całośćzamówienia. Oferta tego przedsiębiorcy nie
zawiera równieżżadnego pisemnego zobowiązania innych podmiotów o udostępnianiu temu
przedsiębiorcy w części lub w całości wykazanego w ofercie potencjału technicznego. Oferta
tego wykonawcy nie potwierdza, by dysponował on potencjałem technicznym samodzielnie.
Wykazane przez niego w ofercie techniczneśrodki łączności takie jak telefon, fax, e-mail,
czy siedziba firmy, sąwykorzystywane wspólnie z innym podmiotem, a mianowicie
Prywatnym Zakładem Oczyszczania Miasta Waldemara Stracha. W tym zakresie, w obu
ofertach, nie wykazanożadnych alternatywnych rozwiązań, co oznacza,że teśrodki
techniczne sąwspólne dla obu przedsiębiorców. W tym względzie należy uznaćrównież,że
obsługujący ten potencjał techniczny pracownicy nie dysponująnim samodzielnie, a
wspólnie w imieniu obu przedsiębiorców. Dla wyników prowadzonego postępowania i
realizacji zamówienia oznacza to,że ześrodków tych korzystająci sami pracownicy. Nie
wydaje siębyćmożliwe by jeden numer telefonu można było rozdzielićna dwóch
przedsiębiorców w taki sposób, by uznaćza prawdziwe twierdzenie,że każdy z tych
przedsiębiorców dysponuje tym potencjałem technicznym samodzielnie. W przyszłości
będzie więc jeden punkt dyspozytorski, jeden dyspozytor, jeden punkt informacyjny, jeden
sekretariat, jedno zaplecze techniczne itd. Nie można więc uznać,że zamówienie zostanie
wykonane samodzielnie. Zobowiązanie - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadania,
jest nieprawdziwe, a nawet absurdalne. Ponadto, równieżinneśrodki techniczne
wykorzystywane sąprzez obu wskazanych przedsiębiorców wspólnie, jak równieżprzez ich
wspólnych pracowników. W decyzji zezwalającej na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia można wskazaćpojazd
o nr SCZ 42NU, która występuje wspólnie w decyzjach u obu przedsiębiorców. Wspólny
majątek przedsiębiorstw został wykorzystany do wydania decyzji. Firma EKO-SYSTEM
wykazała ten pojazd na stronie 111 oferty, a firma Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta
Waldemara Stracha, na stronie 47 oferty, złożonej na rejon 1. "Wykazy niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeńjakimi dysponuje wykonawca" równieżzawierają
pozycje sprzętowe, które mogąbyćtożsame dla obu przedsiębiorców, co oznacza,że
złożone przez nich deklaracje i oświadczenia, co do dysponowania w sposób samodzielny
potencjałem technicznym sąnieprawdziwe. Informacje te mająniewątpliwie wpływ na wynik
postępowania. Dyspozycja art. 26 ust 3 ustawy Pzp, pozwala Zamawiającemu na zwrócenie
siędo wykonawców, by ci w określonym terminie uzupełnili wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty. Przy czym jest to możliwe wtedy, gdy
dokumenty nie zostały złożone w ogóle albo gdy zawierały błędy. Niestety nieprawdziwe
oświadczenia nie podlegajątej procedurze, jakiekolwiek uzupełnianie tych oświadczeń
prowadziłoby do ich zmiany.

Oferta wykonawcy EKO-SYSTEM powinna zostaćodrzucona, ponieważjej złożenie
może stanowićczyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W omawianym postępowaniu poza wskazanąfirmą, ofertęzłożył
przedsiębiorca Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemara Stracha. Analiza obu tych
ofert potwierdziła,że obie zostały podpisane przez p. Waldemara Stracha co oznacza,że
dysponował on informacjami co do ich zakresu prac i cen w nich zastosowanych. Ustawa z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331
ze zm.), dalej u.o.k.k., w art. 6 ppkt. 7 zakazuje porozumień, których celem jest uzgadnianie
przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w
szczególności zakresu prac i ceny. Takie działanie jest uznawane za naruszenie zasad
uczciwej gry rynkowej i winno skutkować, na podstawie art. 89 ustawy Pzp, odrzuceniem
złożonej oferty. Przeciwko tym przedsiębiorcom prowadzone jest jużpostępowanie przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów związane z niedozwolonymi porozumieniami
przedsiębiorców.
Konsorcjum firm: ALBA ekoseriws Sp. z o.o., „JOKER” Kubica, Leksowski , Mosińska
Sp. J. -zadanie nr 1 (Rejon I). Wykonawca podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, ponieważw przedstawionej ofercie nie przedłożył dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku uczestnictwa. Przedłożona przez wykonawcędecyzja
zezwalająca na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydana
przez Prezydenta Miasta Bytomia nie potwierdza,że wykonawca ten dysponuje sprzętem,
który pozwala zgodnie z wydanądecyzjąprzystąpićdo realizacji zamówienia. W SIWZ
Zamawiający wymagał, by wykonawca ubiegający sięo zamówienie wykazał się,że posiada
stosowne uprawnienia potrzebne do wykonywania określonej działalności lub czynności orazże dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do ich wykonania. W pkt III ppkt 2 SIWZ
Zamawiający ustalił,że wykonawca powinien posiadaćdecyzjęzezwalającąna odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydanąprzez Prezydenta Miasta
Bytomia. W ofercie omawianego wykonawcy znajduje siętaka decyzja na stronach 17-20. W
decyzji tej - (strona 18 oferty) - Prezydent Miasta Bytomia w pkt 11 zastrzegł,że
"wykonywanie działalności może odbywaćsiętylko przy użyciu specjalistycznych
samochodów o numerach: STA 75WJ, SK 36258, WB 20534, STA 06LH, STA 88Fe, STA
42GK,STA 23GG, STA 83JJ, STA 74NU, STA 63WE, STA 97 JJ, STA 15FA STA 28FR, STA
86JJ, KAF 141G, STA 89HF". Prezydent Miasta wydając decyzjęwymagał, by wymienione w
niej pojazdy służyły do realizacji obsługiwanych na terenie Gminy kontraktów. Zastrzeżenie
to wprowadzono do decyzji, by wykonywanie działalności odbywało sięspecjalistycznym
sprzętem spełniającym wymagania ochronyśrodowiska oraz określone przepisami
standardy sanitarne.śaden z wymienionych pojazdów w "Wykazie niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń" -załącznik nr 17 do SIWZ (str. 95 oferty) nie

figuruje w decyzji AKI.0154/1I/30/0G, która została załączona do oferty i która uprawniałaby
do realizacji kontraktów. Wykazane w decyzji samochody tośmieciarki. Zamawiający w
zakresie postawionych warunków dla rejonu 1 nie oczekiwałśmieciarek a jednązamiatarkę
ssącąlub elewatorowąo szerokości zamiatania 2900 mm, jednązamiatarkęssącąlub
elewatorowąo szerokości zamiatania 2300mm, samochodu dostawczego i takie teżpojazdy
zamieszczono w wykazie. Jednak decyzja na odbieranie odpadów takich pojazdów nie
obejmuje, co oznacza,że wykonawca ten nie posiada zakwalifikowanego tądecyzjąsprzętu,
który mógłby zgodnie z przepisami o ochronieśrodowiska spełnićstawiane wymagania i
uprawniał go doświadczenia takiej działalności.
Pismem z dnia 15 maja 2009 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia protestu,
uwzględniając go w części dotyczącej niespełnienia warunku udziału w postępowaniu przez
EKO-SYSTEM z uwagi na nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej oraz niewłaściwe
wskazanie osoby posiadającej uprawnienia w zakresie stosowaniaśrodków ochrony roślin,
poprzez unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonanie ponownego badania
ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w Zadaniu 6 ( a także w Zadaniu nr 4), a oddalając go
w pozostałej części.
Odnosząc siędo zarzutów iżądańOdwołującego się, Zamawiający stwierdza,że
Odwołujący sięsłusznie wskazuje, iżw cz. III SIWZ Zamawiający postawił warunek, aby
wykonawcy przedłożyli aktualna polisęubezpieczeniowąodpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotęco najmniej 100.000,00 zł. Faktycznie, w ofercie
firmy EKO-SYSTEM złożonej na zadanie nr 1, znajduje siępolisa innego podmiotu tj.
Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemara Stracha. Nie ulega wątpliwości,że
nie można uznaćpolisy wystawionej innemu podmiotowi, należy więc uznać,że wykonawca
nie złożył wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. Taki stan faktyczny stanowi przesłankędo uzupełnienia dokumentów w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca jednak uwagę,że EKO-SYSTEM złożył
oferty w przedmiotowym postępowaniu także na inne zadania. W ofercie złożonej na zadanie
nr 4 na stronach 329-337 znajduje siękopia prawidłowej polisy OC wystawionej przez PZU
S.A. o nr C8H00006241, dla tego wykonawcy. Zamawiający jest więc w posiadaniu
dokumentu bezsprzecznie potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu
przez Wykonawcę. Jednak z formalnego punktu widzenia oferta Wykonawcy złożona na
zadania nr 6 jest wadliwa, wobec powyższego celem sanowania tej wady, Zamawiający
unieważni wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 6 i wezwie Wykonawcęw trybie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentu.
Zamawiający nie zgadza sięz opiniąOdwołującego się,że EKO-SYSTEM podlega
wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyżwymagane
zezwolenie nie potwierdza,że wykonawca ten dysponuje sprzętem, który pozwala na

wykonanie zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę,że wymagana decyzja stanowi
potwierdzenie spełniania przez Wykonawcęwarunku posiadania uprawnieńdo wykonywania
określonej działalności, natomiast wykaz narzędzi i urządzeńskładany przez wykonawcę,
ma
potwierdzać
spełnianie
warunku
dysponowania
potencjałem
technicznym,
sprecyzowanym przez Zamawiającego w cz. III pkt 4 SIWZ. Oba dokumenty (decyzja i
wykaz) odnosząsiędo innych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w zakresie
postawionych warunków nie oczekiwałśmieciarek, a dwóch zamiatarek ssących lub
elewatorowych, zamiatarek chodnikowych, samochodów dostawczych i takie teżpojazdy
zamieszczono w wykazie. Celem przedłożenia wykazu nie miało byćbowiem
udokumentowanie wymagańnałożonych na wykonawcęprzedmiotowądecyzją, a
potwierdzenie spełniania warunków udziału w konkretnym postępowaniu. Idąc tokiem
myślenia Odwołującego sięnależałoby stwierdzić,że Zamawiający jest zobowiązany do
kontroli prawidłowości działalności wykonawcy i jest uprawniony (czy może nawet
zobowiązany) do sprawdzenia spełniania wszelkich nałożonych na niego wymogów, np.
posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych na czas prowadzenia działalności. Taka
interpretacja nie jest możliwa do zaakceptowania, gdyżkażdy wykonawca ponosi
odpowiedzialnośćza prowadzenie swojej działalnośćzgodnie z obowiązującym prawem.
Stawianie zarzutu,że w decyzji nie jest wymieniony sprzęt wymagany przez Zamawiającego
jest zupełnym nieporozumieniem, trudno bowiem wymagaćod Wykonawcy, aby na moment
wydawania decyzji przewidywał, jakie wymagania będzie stawiał w przyszłości Zamawiający.
Argumentacja Odwołującego sięstanowi polemikęi swoistąinterpretacjętreści decyzji,
wyciąganie jej fragmentów z całości treści i interpretacjęna swojąkorzyść. Odwołujący się
nie zauważa,że pkt. 11 akapit 3 decyzji stanowi,że "wykonywanie działalności może się
odbywaćtylko przy użyciu sprzętu specjalistycznego, posiadającego niezbędne atesty
homologacje oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do ruchu na drogach
publicznych". Akapit drugi tego punktu dotyczy wyłącznie "specjalistycznych samochodów",
służących zbieraniu odpadów, nie zaśwszystkich posiadanych maszyn i urządzeńsłużących
do oczyszczania. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę,że do przedmiotowej decyzji
Wykonawca załączył na str. 127 oferty " Wykazśrodków transportowych Dostawcy", w
którym wymienia wszystkie pojazdy wskazane w decyzji. Odwołujący sięzwraca także
uwagę,że jeden z pojazdów jest wymieniony zarówno w decyzji EKO-SYSTEM, jak i
Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach podnosząc,że w związku z tym
"żaden z ww. wykonawców nie może swobodnie dysponowaćtym pojazdem." Zamawiający
nie zgadza sięz takim stanowiskiem, nie znajdując wyjaśnienia postawionej tezy. Nie można
wykluczyćsytuacji, gdy sprzęt stanowi współwłasnośćfirm, a zgodnie z zapisami art. 206
k.c. "Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do
korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje siępogodzićze współposiadaniem i

korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Nie wiadomo, skąd Odwołujący
sięwywiódł wniosek,żeżaden z Wykonawców me może swobodnie dysponować
współposiadaną
rzeczą.
Zamawiający
dodatkowo
wskazuje
na
niekonsekwencję
Odwołującego się: formułuje zarzut w stosunku do oferty innego wykonawcy, gdy
jednocześnie w ofercie Odwołującego sięznajduje sięanalogiczna decyzja, również
wskazująca na konkretne samochody specjalistyczne oraz analogiczny wykaz narządzi i
urządzeń, w którym Odwołujący sięwymienia sprzęt wymagany przez Zamawiającego, nie
wskazując sprzętu wymienionego w decyzji.
Zamawiający
uznaje
zarzut
niespełnienia
przez
EKO-SYSTEM
warunku
postawionego w cz. III pkt 5 lit. c SIWZ, tj. dysponowania min. 1 osobąz ukończonym
kursem w zakresie stosowaniaśrodków ochrony roślin, w Zakresie Zadania nr 6 (jak również
w zakresie Zadania nr 3, gdzie za najkorzystniejsząuznano ofertętego wykonawcy).
Jednocześnie Zamawiający nie zgadza sięz zarzutem,że złożenie wykazu obarczonego
błędem jest oświadczeniem nieprawdy. Zdaniem Zamawiającego, należy odróżnićsytuację,
gdy Wykonawca działa pod wpływem błędu (błędnego przekonania) od sytuacji, gdy celowo
poświadcza nieprawdę. W tym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia z tąpierwszą
sytuacją. Trudno bowiem posądzićWykonawcęo celowe oświadczanie nieprawdy, gdy
jednocześnie załącza dokument, z którego wynika stan rzeczywisty niezgodny z tym
oświadczeniem. Wykonawca działał tu pod wpływem błędu i można mu przypisaćjedynie
niedołożenie należytej staranności i brak uwagi w przygotowaniu oferty. Zdaniem
Zamawiającego, błędny wykaz złożony przez Wykonawcępodlega uzupełnieniu. Wobec
powyższego Zamawiający unieważni czynnośćwyboru najkorzystniejszej oferty i dokona
ponownego badania i oceny ofert, a po przeprowadzeniu tych czynności - dokona wyboru
oferty najkorzystniejszej.
Co do zarzutu, iżEKO-SYSTEM nie dysponuje samodzielnie osobami ani sprzętem
niezbędnym do wykonania zamówienia, wobec czego złożył on w postępowaniu
nieprawdziwe oświadczenia, Zamawiający nie zgadza sięz powyższym twierdzeniem.
Zamawiający w cz. III pkt 5 SIWZ wymagał aby, Wykonawca wykazałże :
a) dysponuje lub będzie dysponowaćmin. l osobą-technikiem lub inżynierem ogrodnictwo lub
terenów zieleni i min. 3 letnim stażem pracy w branży związanej z utrzymaniem terenów
zieleni,
c) dysponuje lub będzie dysponowaćmin. l osobąz ukończonym kursem w zakresie
stosowaniaśrodków ochrony roślin.
Zamawiający nieżądał przedstawienia wykazu osób, które będąuczestniczyćw
wykonywaniu zamówienia, więc w toku badania ofert nie sprawdzał przedstawionej w tym
względzie dokumentacji (nie miał ani takiego uprawnienia, ani obowiązku). Zamawiający
zwraca uwagę,że prawo nie przewiduje ograniczenia możliwości zatrudniania pracownika.

Nie istnieje ograniczenie możliwości zatrudnienia sięjednej osoby u kilku pracodawców,
podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy teżłączenia różnych form prawnych
zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne). Poza tym wskazane w proteście
osoby tj. Roman Morawiec, Przemysław Huskiewicz, Artur Nużyński, nie sąosobami,
dysponowania którymi wymagał Zamawiający (technikiem lub inżynierem ogrodnictwa
terenów zieleni, osobąz ukończonym kursem w zakresie stosowaniaśrodków ochrony
roślin).
Fakt posiadania wspólnej siedziby,środków łączności, jednego pojazdu do odbioru
odpadów komunalnych przez dwóch przedsiębiorców nie przesądza o tym,że nie można
uznać,żeżaden z nich nie jest w stanie wykonaćsamodzielnie zamówienia i składając
oświadczenie takiej treści - oświadcza nieprawdę. Zamawiający zwraca uwagę,że instytucja
współwłasności jest częściąobowiązującego prawa oraz doskonale i bezproblemowo
funkcjonuje w wielu sferachżycia.
Zamawiający uważa,że nic ma podstaw do odrzucenia oferty złożonej przez EKO-
SYSTEM, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający wślad za
wyjaśnieniami złożonymi przez EKO-SYSTEM oraz na podstawie dokumentów znajdujących
sięw ofertach stwierdza,że p. Waldemar Strach jest właścicielem Prywatnego Zakładu
Oczyszczania, Miasta oraz wspólnikiem Zakładu Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji
Nieczystości
EKO-SYSTEM
uprawnionym
do
samodzielnej
reprezentacji
spółki,
podpisywania umów, ofert itp. Obie firmy sąodrębnymi podmiotami gospodarczymi i
korzystająz ochrony art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie mażadnego
przepisu, zabraniającego prowadzenia więcej, aniżeli jednąfirmęprzez osobęfizyczną.
Waldemar Strach podpisując ofertęniewątpliwie znał zakres prac w nich przewidziany
(zakres prac jest znany wszystkim wykonawcom z treści SIWZ) i mógł, jednak nie musiał,
znaćoferowanych cen. Przepis art. 6 pkt 1 ust. 7 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów stanowi,że zakazane sąporozumienia, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców
przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcębędącego
organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub cen.
Poza stwierdzeniem oczywistego faktu podpisania ofert przez tąsamąosobę, Odwołujący
sięnie wykazał,że doszło do jakiegokolwiek porozumienia dotyczącego cen obu ofert.
Należy także podkreślić,że takie ewentualne porozumienia musiałoby miećna celu lub
skutkowaćwyeliminowaniem, ograniczeniem lub naruszeniem w inny sposób konkurencji no
rynku właściwym. W analizowanym przypadku nie mamy z niczym takim do czynienia.
Należy stwierdzić,że wskazane firmy, nie składały ofert na te same zadania w
przedmiotowym postępowaniu, nie może więc byćmowy o jakiejkolwiek zmowie cenowej.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiująpojęcie czynu nieuczciwej
konkurencji. Jest nim działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża
ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1). W dalszych
przepisach ustawy wskazano,że czynami nieuczciwej konkurencji sąm.in. naruszenie
tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
pomówienie lub nieuczciwe zachowanie czy utrudnianie dostępu do rynku. W procedurach
zamówieniowych czynem nieuczciwej konkurencji o szczególnym znaczeniu jest utrudnianie
innym wykonawcom dostępu do rynku. Na poparcie swojej tezy,że złożenie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji, Odwołujący sięnie przedstawiłżadnych dowodów.
Podniesiony zarzut ma wyłącznie charakter subiektywnych przypuszczeńnie popartych
dowodami. Odwołujący sięnie sprecyzował i nie wykazał, w jaki sposób poprzez złożenie
oferty popełniono czyn nieuczciwej konkurencji. Zamawiający odnosząc siędo tak ogólnie
postawionego zarzutu stwierdza,żeżadne przeprowadzone czynności w postępowaniu
przetargowym, w tym wybór najkorzystniejszej oferty, nie dyskryminująjakiegokolwiek
wykonawcy, a jedynie sąwyrazem wymagańZamawiającego w zakresie przedmiotu
zamówienia i realizacji zadańnałożonych na Zamawiającego.
Zamawiający nie zgadza sięz opiniąOdwołującego się,że konsorcjum firm: ALBA
ekoserwis sp. z o.o. i „JOKER” Kubica, Leksowski, Mosińska Spółka Jawna podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wskazując na
analogicznąargumentację, jak w przypadku EKO - SYSTEM.

W dniu 25 maja 2009 r. Odwołujący sięwniósł odwołanie od oddalenia protestu (w
całości), gdyżrozstrzygnięcie protestu zostało doręczone Odwołującemu siępo terminu na
jego rozstrzygnięcie. Odwołujący sięw odwołaniu podtrzymuje zarzuty iżądania zgłoszone w
proteście.

Na podstawie dokumentacji postępowania oraz po wysłuchaniu stron i uczestnika
postępowania na rozprawie, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, w trybie art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zatem, od tej daty rozpoczyna
siębieg terminu na wniesienia protestu, który upływa w dniu 7 maja 2009 r. Zgodnie z
dyspozycjąprzepisu art. 183 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający rozstrzyga jednocześnie
wszystkie protesty dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie
protestu. Racjęnależy więc przyznaćZamawiającemu, iżtermin na rozstrzygnięcie protestu

upływał w dniu 18 maja 2009 r. (17 maja – niedziela) i w tym teżdniu Odwołujący się
otrzymał przedmiotowe pismo. Stąd, twierdzenie Odwołującego się, iżZamawiający nie
rozstrzygnął protestu w terminie, co uznaje sięza jego oddalenie, na podstawie przepisu art.
183 ust. 3 ustawy Pzp, jest nieuprawnione. W tych okolicznościach za bezprzedmiotowy
należy uznaćzarzut braku wymaganej polisy ubezpieczeniowej, bowiem Zamawiający w
rozstrzygnięciu protestu stwierdził, iżw istocie „nie ulega wątpliwości,że nie można uznać
polisy wystawionej innemu podmiotowi, należy więc uznać,że wykonawca nie złożył
wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.”
Zamawiający zatem przyznał w powyższym zakresie racjęOdwołującemu sięi zgodnie zżądaniem protestu i jednocześnie mając na uwadze przepis art. 183 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp,
zobowiązał siędo unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 6.
W przedmiocie zarzutu braku dysponowania wymaganym potencjałem technicznym
stwierdzićnależy, iżZamawiający w cz. III pkt 2 ppkt 4 SIWZ wymagał, aby wykonawca
dysponował następującym sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia,
tj. w zakresie zadania nr 6: dwiema zamiatarkami ulicznymi ssącymi lub elewatorowymi,
jednąsamojezdnązamiatarkąmechaniczną, dwiema zamiatarkami mechanicznymi
chodnikowymi (pchanymi), jednym samochodem dostawczym, jednym samochodem
samowyładowawczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą, jednym odkurzaczem do
zbierania odchodów zwierzęcych, jednym samochodem do obsługi terenów zielonych i
wywozu odpadów lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą, dwiema kosiarkami samojezdnymi
lub ciągnikowymi, jednym ciągnikiem kołowym z przyczepąskrzyniową, czterema kosami
mechanicznymi,
czterema
piłami
spalinowymi,
czterema
podkaszarkami,
jednym
beczkowozem do podlewania. W celu potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku
wykonawca zobowiązany był przedstawićwykaz niezbędnych do wykonania zamówienia
narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, zgodnie z warunkami określonymi w cz.
III pkt 2 ppkt 4 – załącznik nr 17 do SIWZ (cz. IV pkt 9 SIWZ).
Na stronie 197 oferty EKO - SYSTEM znajduje sięprzedmiotowy wykaz, z którego
wynika,że wykonawca ten dysponuje sprzętem wymaganym przez Zamawiającego (w
zakresie rodzaju, parametrów i ilości), co Odwołujący siępotwierdza w treści odwołania
stwierdzając,że „Zamawiający w zakresie postawionych warunków nie oczekiwałśmieciarek
a dwóch zamiatarek ssących lub elewatorowych, zamiatarek chodnikowych, samochodów
dostawczych i takie teżpojazdy zamieszczono w wykazie.” Zatem, brak podstaw do uznania,
iżprzedmiotowy warunek nie został przez EKO - SYSTEM spełniony. Oceny tej nie zmienia
równieżfakt, iżjak wskazuje Odwołujący się, jeden z samochodów specjalistycznych
przeznaczonych do wykonania zamówienia, został wskazany zarówno w ofercie złożonej
przez EKO - SYSTEM, jak i Waldemara Stracha prowadzącego działalnośćgospodarczą
pod firmąPrywatny Zakład Oczyszczania Miasta. Z powyższego nie wynika, iżżaden z ze

wskazanych wykonawców nie dysponuje wskazanym sprzętem. Możliwa jest chociażby taka
sytuacja, w której wykonawcy sąwspółwłaścicielami i z tego tytułu posiadająuprawnienie do
dysponowania rzeczą. Wskazany więc fakt, nie stanowi o niedysponowaniu sprzętem, a
okoliczności przeciwnej Odwołujący sięnie wykazał.
W tym miejscu zwrócićnależy równieżuwagę,że Odwołujący sięw sposób
nieuprawniony utożsamia warunek udziału w postępowania w zakresie potencjału
technicznego z warunkiem posiadania określonych uprawnieńdo wykonywania określonej
działalności. Otóż, jak wskazano wyżej, EKO-SYSTEM w wykazie sprzętu zaoferował
narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego i tylko na podstawie przedmiotowego wykazu, wświetle postanowieńSIWZ,
należy oceniaćpotencjał techniczny EKO-SYSTEM. Zaś, decyzja Prezydenta Miasta
Bytomia, zezwalająca na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
wydana na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nie służy, wbrew
twierdzeniom Odwołującego się, potwierdzeniu dysponowania „sprzętem, który pozwala
zgodnie z wydanądecyzjąprzystąpićdo realizacji zamówienia”. Przedmiotowa decyzja
składana jest w celu potwierdzenia posiadania uprawnieńdo wykonywania określonej
działalności (cz. III pkt 2 ppkt 1 w zw. z cz. IV pkt 3 SIWZ). Należy bowiem zwrócićuwagę, iż
jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (cz. II pkt 1 SIWZ), a prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności w przedmiotowym zakresie wymaga zezwolenia, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wykonawca EKO - SYSTEM przedstawiając przedmiotowądecyzję(str. 101-115
oferty) w istocie potwierdził posiadanie wymaganych uprawnieńdo prowadzenia określonej
działalności. Natomiast postanowienie pkt 11 tiret 2 wskazanej decyzji, zgodnie z którym
„wykonywanie działalności może odbywaćsiętylko przy użyciu specjalistycznych
samochodów o numerach: SCZ W 657, CES 0884, SCZ W656, CES 5618, CES 0776, CEK
9202, CEK 9117, SCZ 36ES, CES 7614, SCZ 20GJ, SCZ 42NU, SCZ 04 MW”, oznacza
jedynie tyle, iżdziałalnośćw zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie wykonywana
przy użyciu wskazanego sprzętu. Jak wynika bowiem z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwolenie powinno określaćm.in. wymagania
dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług i ochronyśrodowiska. Odwołujący się
przedmiotowąokolicznośćdodatkowo potwierdził. Mianowicie, na str. 127 oferty wskazałśrodki transportowe wykonawcy (11śmieciarek i tzw. „hakowiec”), które sątożsame z tymi,
wymienionymi w przedmiotowej decyzji.
Zatem, z jednej strony EKO-SYSTEM potwierdza, iżodbieranie odpadów
komunalnych następowaćbędzie przy użyciu sprzętu określonego w przedmiotowej decyzji,
z drugiej zaśstrony wskazuje równieżinny sprzęt, nie wymieniony w decyzji, a niezbędny do

wykonania zamówienia i wymagany przez Zamawiającego. Czynienie zarzutu, iżsprzęt
wymieniony w wykazie nie został wskazany w decyzji, a zatem nie może być
wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamówienia, jest nie do przyjęcia. Zauważyć
bowiem należy,że w decyzji został wyspecyfikowany jedynie sprzęt do prowadzenia
działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
stąd teżnie sposób oczekiwać,że znajdzie siętam sprzęt w postaci zamiatarek, gdyż
opróżnianie koszy nie wymaga użycia tego rodzaju sprzętu. Zaś, do wykonania przedmiotu
zamówienia potrzebny jest tabor bardziej rozbudowany i zróżnicowany (co znalazło wyraz w
postanowieniach SIWZ), gdyżprzedmiot zamówienia oprócz wspomnianej działalności
obejmuje równieżletnie oczyszczanie i utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni ulic,
placów, parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej,
terenów zieleni miejskiej, skarp, a także konserwacjęi utrzymanie zieleni miejskiej.
W tych okolicznościach, stwierdzićnależy, iżEKO-SYSTEM potwierdził sporne
warunki udziału w postępowaniu, a tym samym we wskazanym zakresie brak podstaw do
wykluczenia EKO-SYSTEM z postępowania. Przyczyny takiej nie stanowi równieżbrak
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdyżzgodnie z utrwalonąliniąorzeczniczą
sądów okręgowych, jak i Krajowej Izby Odwoławczej oraz poglądami doktryny, przedmiotowa
okolicznośćwymaga wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust.
3 ustawy Pzp i dopiero ewentualne zaniechanie uzupełnienia lub złożenie nieprawidłowego
dokumentu będzie stanowićpodstawędo wykluczenia wykonawcy z postępowania, na
podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza nie podziela równieżzarzutu naruszenia przepisu art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zauważyćnależy, iżw przedmiocie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający w cz. III pkt 2 ppkt 5 SIWZ postanowił, iż
wykonawca winien dysponowaćosobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał,że dysponuje lub będzie dysponowaćm.in.
minimum 1 osobą– technikiem lub inżynierem ogrodnictwa lub terenów zieleni i 1 osobąz
ukończonym kursem w zakresie stosowaniaśrodków ochrony roślin. Na potwierdzenie
przedmiotowego warunku należało złożyćwykaz osób, które będąuczestniczyćw
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z warunkiem określonym w cz. III pkt 2 ppkt 5
lit. a, b, c (cz. IV pkt 10 SIWZ). Wśród osób, przy udziale których EKO-SYSTEM zamierza
wykonaćzamówienie, znajduje sięp. Monika Sojka (str. 199 oferty), która zgodnie z
oświadczeniem Wykonawcy ukończyła kurs w przedmiocie stosowaniaśrodków ochrony
roślin. Jednocześnie Wykonawca ten załączył zaświadczenie nr 322/II/06 o ukończeniu
szkolenia przez ww. osobęw zakresie obrotu i konfekcjonowaniaśrodków ochrony roślin.

W opinii Odwołującego się, powyższe potwierdza,że ww. nie posiada wymaganych
uprawnień, a zatem uznaćnależy, iżWykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające
wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza nie podziela
poglądu Odwołującego sięi zgadza sięze stanowiskiem Zamawiającego, który w
rozstrzygnięciu protestu uznał, iżp. Monika Sojka w istocie nie ma wymaganych kwalifikacji,
jednakże ożadnym składaniu nieprawdziwych informacji nie może byćmowy. Krajowa Izba
Odwoławcza stoi na stanowisku,że w niniejszej sprawie EKO-SYSTEM pozostawał w
przekonaniu, iżukończone szkolenie dotyczyło stosowaniaśrodków ochrony roślin.
Twierdzenie takie można wywieśćpo prześledzeniu czynności podjętych przez tego
wykonawcę. Otóż, nie tylko wskazuje on p. MonikęSojkęjako osobęlegitymującąsię
stosownymi uprawnieniami, ale ponadto (mimo, iżtaki wymóg nie wynikał z treści SIWZ)
przedkłada zaświadczenie o ukończeniu kursu. Gdyby wykonawca miał przeświadczenie,że
wskazana osoba nie spełnia wymagańZamawiającego, z pewnościąnie przedstawiałby
dokumentu, nie wymaganego, z którego jasno wynika,że p. Monika Sojka posiada wiedzę
jedynie w zakresie obrotu i konfekcjonowaniaśrodków ochrony roślin. Uznaćzatem należy,
iżWykonawcaświadomie nie podał informacji fałszywych, jego zamiarem nie było
posłużenie sięinformacjąnieprawdziwąw celu wywarcia wpływu na wynik postępowania.
Stwierdzićmożna jedynie,że Wykonawca ten pozostawał w błędzie co do kwalifikacji
wskazanej osoby, co skutkuje brakiem potwierdzenia, iżw tym zakresie dysponuje osobą
zdolnądo wykonania zamówienia. Jednakże, jak trafnie zauważył Zamawiający, wskazany
wykaz osób, podlega w tym przedmiocie uzupełnieniu, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W odniesieniu do osób p. Romana Morawca, p. Przemysława Huskiewicza i p. Artura
Nużyńskiego stwierdzićnależy,że nie należąoni do grupy osób, którymi dysponowanie
należało wykazać, w celu potwierdzenia warunku dotyczącego potencjału osobowego, o
którym mowa w cz. III pkt 2 ppkt 5 SIWZ. Zatem, ewentualny obowiązek przedstawienia
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
nie aktualizuje sięw niniejszym postępowaniu w odniesieniu do wskazanych osób, nawet,
jeśli zostały wymienione w ofercie innego wykonawcy, gdyżosoby te nie zostały wymienione
w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Oznacza to,że
przedstawione kandydatury nie podlegająweryfikacji w odniesieniu do warunku udziału w
postępowaniu.
W tym miejscu należy zauważyć,że Odwołujący sięutożsamia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący potencjału osobowego i konieczności dysponowania lub
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
z instytucjąpodwykonawstwa. Takie działanie jest nieuprawnione. Argumentacja
Odwołującego sięw odniesieniu do wskazanych osób mogłaby byćuzasadniona, gdyby

osoby te zaliczone zostały do grupy osób zdolnych do wykonania zamówienia (w aspekcie
warunku udziału w postępowaniu), wświetle postanowieńSIWZ.
Natomiast z faktu, iżpoza wymaganymi przez Zamawiającego osobami zostały
wskazane równieżinne osoby, które ujęte sąrównieżw ofercie innego wykonawcy, nie
wynika,że EKO-SYSTEM nie będzie realizował zamówienia samodzielnie.Świadcząo tym
następujące okoliczności. Po pierwsze, załącznik nr 18 służył potwierdzeniu warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a nie stanowił wykazu
podwykonawców. Po drugie, jeśliby nawet przyjąć,że wskazane osoby będąwykonywały
zamówienie, to na podstawie informacji,że osoby te wymienione sąw innej ofercie nie
można stwierdzić, iżbędąpełnićrolępodwykonawcy. Nie ma bowiem przeszkód,żeby na
moment realizacji zamówienia stanowiły personel Wykonawcy. Ponadto, na podstawie
przedmiotowej informacji, nie da sięrozstrzygnąć, czy jest to personel EKO-SYSTEM, czy
teżinnego wykonawcy. Zatem, twierdzenie Odwołującego sięnie znajdujeżadnego
uzasadnienia.
Jeśli idzie o zarzut nieprawdziwych informacji w odniesieniu do potencjału
technicznego, stwierdzićnależy, iżani telefon, ani fax, ani siedziba firmy, czy teżpojazdy
wymienione we wspominanej wyżej decyzji nie stanowiąwymaganego potencjału
technicznego, wświetle postanowieńSIWZ. Zatem, brak podstaw do weryfikowania
przedmiotowych informacji w aspekcie warunku udziału w postępowaniu i ewentualnie
rozstrzygania kwestii, czy potencjał ten znajduje sięw dyspozycji Wykonawcy, czy też
niezbędnie jest zobowiązanie innego podmiotu do jego udostępnienia.
W odniesieniu do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji Odwołujący sięwskazał
jedynie, iżzłożenie oferty przez EKO-SYSTEM może stanowićczyn nieuczciwej konkurencji,
bowiem w niniejszym postępowaniu ofertęzłożył równieżWaldemar Strach prowadzący
działalnośćgospodarcząpod nazwąPrywatny Zakład Oczyszczania Miasta, który to
reprezentuje równieżEKO-SYSTEM, „co oznacza,że dysponuje on informacjami co do ich
zakresu prac i cen w nich zastosowanych”. Tymczasem jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 ze zm.), dalej u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta. Posiadanie informacji we wskazanym zakresie trudno uznaćza sprzeczne z
prawem i dobrymi obyczajami, zatem na tej podstawie nie sposób stwierdzić, iżmamy do
czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iżdla
stwierdzenia sprzeczności z prawem, w konkretnych przypadkach powinno sięposzukiwać
związku między naruszeniem normy prawnej a stosunkami rynkowymi powstałymi w wyniku
podjęcia określonych działań– z punktu widzenia reguł, jakie powinny towarzyszyćuczciwej
walce konkurencyjnej (E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji). Tymczasem w niniejszym stanie faktycznym Odwołujący sięnie
wskazał nawet, przekroczenia jakiej prawnej dopuścił sięEKO–SYSTEM, poprzez swoje
działanie. Krajowa Izba Odwoławcza nie dostrzega równieżw takim zachowaniu naruszenia
dobrych obyczajów, rozumianych jako normy moralne i zwyczajowe stosowne w działalności
gospodarczej (M. Kępiński: Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
). Przedmiotowych norm Odwołujący sięnie wskazał, zaśskładanie ofert na
różne zadania przez dwóch różnych przedsiębiorców, mimo, iżłączy je osoba p. Waldemara
Stracha, stanowi przejaw swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przejaw
naruszenia dobrych obyczajów. Ponadto należy zauważyć,że konkretnego czynu
nieuczciwej konkurencji Odwołujący sięrównieżnie wskazał, zatem uzasadnione jest
twierdzenie, iżOdwołujący sięnie wykazał naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp.
Odwołanie sięzaśdo u.o.k.k., a w szczególności do art. 6 ust. 1 pkt 7 (tzw. zmowa
przetargowa), nawet gdyby rozpatrywaćw zw. z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp,
nie daje podstaw do odrzucenia oferty z powodu jej nieważności, na podstawie odrębnych
przepisów. Odwołujący siębowiem nie wykazał, iżprzedmiotem porozumienia sąwarunki
składanych ofert. Tożsamośćosoby pełnomocnika nie uprawnia do przedmiotowego
twierdzenia.
W odniesieniu do zarzutu zaniechania wykluczenia Konsorcjum firm: ALBA ekoseriws
Sp. z o.o, „JOKER” Kubica, Leksowski, Mosińska Sp. j., Krajowa Izba Odwoławcza stoi na
stanowisku, iżzarzut naruszenia przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jest chybiony.
Sprzęt wymieniony w załączniku nr 17 (str. 95 oferty), wbrew twierdzeniom Odwołującego
się, nie musi byćobjęty decyzjąw sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności
polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedmiotowa tożsamośćtego zarzutu w stosunku do zarzutu zgłoszonego wobec EKO–
SERWIS, powoduje, iżaktualne pozostaje argumentacja Izby w tym zakresie przedstawiona
na kanwie zarzutu dotyczącego EKO–SERWIS.
Brak podstawy do wykluczenia wskazanych wykonawców z postępowania oraz
odrzucenia oferty EKO-SYSTEM, przy uwzględnieniu stanowiska Zamawiającego zawartego
w rozstrzygnięciu protestu, co do trafności określonych zarzutów, powoduje, iżrównież
zarzuty naruszenia przepisów: art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 5 ustawy Pzp, nie znalazły
potwierdzenia. W konsekwencji, odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego, orzeczono, jak w sentencji, na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy
Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art.
191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 128, poz. 886 z późn. zm.), nie uwzględniając wniosku Zamawiającego w
przedmiocie kosztów związanych z dojazdem na posiedzenie Izby, z uwagi na fakt
nieprzedłużenia do akt sprawy rachunków w tym zakresie.


Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie