eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 678/09
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2009-06-09
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 678/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Członkowie: Anna Majstrowicz, Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 09.06.2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez FEROMA Sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 od rozstrzygnięcia przez
zamawiającego Miasto Poznań – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład
Budżetowy, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
protestu z dnia 4 maja 2009 r.

przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego xxx po stronie
odwołującego sięoraz xxx - po stronie zamawiającego
.


postanawia:
1. Odrzuca odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża FEROMA Sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 i
nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez FEROMA Sp. z o.o., 45-061 Opole,
ul. Katowicka 39;


2)
dokonaćwpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy) przez FEROMA Sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 na
rzecz Miasta Poznań – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Zakład Budżetowy, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
stanowiącej uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika;

3)
dokonaćwpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
ZamówieńPublicznych na rachunek dochodów własnych UZP;

4)
dokonaćzwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz FEROMA Sp. z o.o., 45-061 Opole,
ul. Katowicka 39.
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania o łącznej
powierzchni 1.444.135,95 m
2
, zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności
zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie
zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia
, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 23 lipca 2008 roku, 2008/S 141-189513.

Zamawiający w piśmie z dnia 9 marca 2009 roku, doręczonym odwołującemu w dniu
12 marca 2009 roku, zaprosił wykonawcędo złożenia oferty, przekazując w załączeniu treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku zapytańdo siwz, zamawiający w
piśmie z dnia 23 kwietnia 2009 roku udzielił odpowiedzi. Wobec treści wyjaśnień
zamawiającego, w dniu 4 maja 2009 roku odwołujący wniósł do zamawiającego protest,
zarzucająudzielenie wyjaśnieńw sposób sprzeczny z przepisami prawa, dokonanie zmiany
treści siwz w sposób sprzeczny z przepisami praw, nieudzielenie wyjaśnieńi niedokonanie
zmiany treści siwz., które to czynności oraz zaniechania naruszająart. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1,
art. 38 ust. 1, 4 i 4 b ustawy prawo zamówieńpublicznych. Zamawiający uwzględnił protest w
części dotyczącej udzielenia wyjaśnieńdo treści odpowiedzi na pytania do siwz orazżądanego zakresu modyfikacji treści siwz.

Zamawiający oddalił protest w części dotyczącej zarzutu nieprecyzyjnych odpowiedzi
na pytania 18, 32, 33, 34, 40, 41, 48, 54, 68, 71, 80, 98, 129, 166 i 190, które łącznie z
treściąsiwz oraz odpowiedziami na wcześniejsze zapytania (pismo DE. 341-16-42 z dnia
23.04.2009) dająjednoznacznąodpowiedźco do intencji zamawiającego oraz treści siwz. W
dniu 9 kwietnia 2009 r. odbyło sięu zamawiającego zebranie wykonawców, na którym
wykonawcy uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Pomimo, iż
przedstawiciel protestującego byli obecni na zebraniu i nie mieliżadnych dodatkowych pytań,
w dniu 4 maja 2009r. wystąpili do zamawiającego z dodatkowymi pytaniami, które stały się
częściązłożonego protestu, co w ocenie zamawiającego służyło wyłącznie przedłużeniu
procedury.
Od rozstrzygnięcia protestu wykonawca wniósł 22 maja 2009 r. odwołanie do
Prezesa Urzędu ZamówieńPublicznych, w którym podtrzymał zarzuty i twierdzenia
dotyczące odpowiedzi na pytania 48, 71 i 190, w którym to zakresie protest został oddalony.
W ocenie odwołującego niezbędne jest posiadanie przez zarządcęwzoru sprawozdania z
wykonania zarządzania od samego początku realizacji nowej umowy, aby umożliwić
sporządzanie sprawozdania na bieżąco wraz z postępemświadczenia usługi. Nadal
zamawiający nie odpowiedział, czy system umożliwia naliczanie odsetek za opóźnienia w
płatnościach w podziale na czynsz, odsetki,świadczenia, stanowiących elementy składowe
odsetek. Zamawiający nie podał równieżinformacji w zakresie położenia, ilości m
2
, stanu
technicznego, granic chodników oraz informacji, czy chodniki sąobjęte umowami na
utrzymanie czystości, które sąniezbędne dla skalkulowania wartości wynagrodzenia.

W tak ustalonych okolicznościach faktycznych sprawy, skład orzekający Izby
stwierdził wystąpienie przesłanki skutkującej odrzuceniem odwołania na posiedzeniu, o
której mowa w art. 187 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ((Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawąpzp.
Zgodnie z przywołanąpodstawąprawną, Izba odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym,
jeżeli stwierdzi,że protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów
określonych w ustawie.
Zarzuty podtrzymane w odwołaniu dotycząfaktycznie zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w tym załącznika nr 6 do siwz (wzór umowy) oraz załącznika nr 3 do
siwz (wykaz czynności zarządzania). Pomimo, iżz treści protestu oraz odwołania wynika,że
wykonawca kwestionuje, jakoby treśćodpowiedzi na pytania nr 48, 71 i 190 stanowiła
odpowiedźna zadane pytania, to jednak skład orzekający Izby uznał, iżzapytania do siwz
wynikały z braku szczegółowych postanowieńw specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a tym samym odwołanie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Jak oświadczył odwołujący w toku posiedzenia, we wzorze umowy w § 21 ust.

1, zamawiający jedynie odwołał siędo wzoru sprawozdania z wykonania zarządzania za cały
okres trwania umowy, który zarządca będzie zobowiązany złożyć. Do siwz nie załączono
stosownego wzoru, jak równieżnie określono terminu w jakim zamawiający przedłoży go
zarządcy. W proteście oraz odwołaniu kwestii sprawozdania dotyczyła odpowiedźna pytanie
nr 48, w której zamawiający oświadczył,że przekaże zarządcy odpowiedni wzór przed
zakończeniem umowy. Jak wynika z treści zapytania wnoszono o udostępnienie przez
zamawiającego wzoru sprawozdania określającego jego formęi zakres na etapie
prowadzonego postępowania. Wniosek wskazywał zatem na koniecznośćwprowadzenia do
siwz dodatkowego dokumentu, dotychczas nie załączonego. W proteście oraz odwołaniu
wykonawca wskazywał na koniecznośćposiadania wzoru sprawozdania za wykonanie
zarządzania za cały okres trwania umowy od samego początku realizacji nowej umowy, aby
umożliwićgromadzenie odpowiednich danych. Za niewystarczające uznał przekazanie
odpowiedniego wzoru przed zakończeniem umowy o zarządzanie, jak określił to
zamawiający w odpowiedzi.
W odniesieniu do treści wyjaśnieńudzielonych przez zamawiającego w odpowiedzi
na pytanie 71 oraz 190, sam odwołujący w treści odwołania podniósł, iżzamawiający nie
wyjaśnił czy udostępnione przez zamawiającego oprogramowanie, narzędzie informatyczne i
elektroniczna baza danych, umożliwiająnaliczanie odsetek za opóźnienia w płatnościach w
podziale na czynsz, odsetki,świadczenia oraz nie odniósł siędożądania podania informacji
w zakresie położenia, ilości m
2
, stanu technicznego, granic chodników oraz informacji czy
chodniki sąobjęte umowami na utrzymanie czystości. Faktycznie zatem, odwołujący wskazał
na braki w specyfikacji w zakresieżądanych informacji. Równieżtreśćżądania zgłoszonego
w odwołaniu o nakazanie zamawiającemu dokonanie zmiany treści siwz w sposób zgodny z
przepisami prawa potwierdza stanowisko Izby.
Na tej podstawie skład orzekający uznał, iżzarzuty podtrzymane w odwołaniu
odnosiły siędo treści siwz, tj. braku niezbędnych w ocenie odwołującego informacji. Protest,
a następnie odwołanie wniesione zostały po wejściu wżycie ustawy z dnia 4 września 2008
roku o zmianie ustawy Prawo zamówieńpublicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
171, poz. 1058), tj. po 23 października 2008 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy
zmieniającej, do protestów wnoszonych od dnia jej wejście wżycie (tj. 24 października 2008
roku) oraz do wnoszonych w ich następstwie odwołańi skarg, stosuje sięprzepisy działu VI
ustawy zmienianej w nowym brzmieniu. Na skutek nowelizacji przepisów ustawy pzp., uległy
zmianie termin do wnoszeniaśrodków ochrony prawnej w postępowaniach o wartości
zamówienia równej lub wyższej niżkwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy pzp, w postępowaniu prowadzonym w
trybie innym niżprzetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowieńsiwz wnosi sięw
terminie liczonym od dnia doręczenia specyfikacji. Przedmiotowe postępowanie opiewa na

wartośćprzekraczającąkwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy pzp, a zatem termin do wniesienia protestu wynosił 10 dni liczonych od dnia 12
marca 2009 roku i upłynął w dniu 23 marca 2009 roku (22 marca 2009 niedziela). Tym
samym protest w zakresie zarzutów podtrzymanych w odwołaniu z dnia 4 maja 2009 roku
wniesiony został z uchybieniem terminu, a odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art.
187 ust. 4 pkt 4 ustawy pzp. Stanowiska Izby nie zmienia okoliczność, iżw treści protestu
oraz odwołania wykonawca powołuje sięna czynnośćudzielenia wyjaśnieńdo treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Skoro specyfikacja zawierał braki, to w gestii
wykonawcy pozostaje decyzja, czy takie braki uzasadniająwszczęcie procedury
reklamacyjnej. Skoro wykonawca nie zdecydował sięna wniesienie protestu na zapisy
specyfikacji w terminie zawitym, to nie może na skutek dalszych czynności zamawiającego
skutecznie przywrócićtego terminu. Samo zadawanie pytańnie przywraca terminu do
oprotestowania postanowieńspecyfikacji, która nie zawiera niezbędnej, dla przygotowania
oferty, treści.
Izba wskazuje, iżodwołujący był uczestnikiem postępowania toczącego sięna
skutek protestu wniesionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej S.A, a
tym samym miałświadomośćco do możliwości oprotestowania postanowieńsiwz, czego
jednak zaniechał decydując sięna zadawanie pytańdo siwz, której treśćnie pozwalała na
ustalenie wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wykonawcy.

Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono
stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp. Na podstawie § 4
ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886),
kosztami zamawiającego stanowiącymi koszty wynagrodzenia pełnomocnika (zgodnie z
przedłożonym rachunkiem), Izba obciążyła odwołującego.Stosownie do art. 194 i 195 ustawy Prawo zamówieńpublicznych na niniejsze postanowienie
- w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie