eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pułtusk › Organizacja 5 dniowego pobytu szkoleniowo-terapeutycznego z warsztatami psychologicznymi dla rodziców zastępczych oraz ich otoczenia - uczestników projektu systemowego pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-13

Pułtusk: Organizacja 5 dniowego pobytu szkoleniowo-terapeutycznego z warsztatami psychologicznymi dla rodziców zastępczych oraz ich otoczenia - uczestników projektu systemowego pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc
Numer ogłoszenia: 99988 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 23 6925483, faks 6920099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa powiatowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja 5 dniowego pobytu szkoleniowo-terapeutycznego z warsztatami psychologicznymi dla rodziców zastępczych oraz ich otoczenia - uczestników projektu systemowego pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 dniowego wyjazdu szkoleniowo-terapeutycznego z warsztatami psychologicznymi dla uczestników projektu systemowego pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc w roku 2013 - rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowej oraz ich otoczenia ze wsparciem psychologicznym na Mazurach w okresie od 2 do 6 lipca 2013r. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 55.10.00.00 - Usługi hotelarskie .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zgodnie z powyższym Wykonawca musi się wykazać, iż dysponuje m.in. pielęgniarką i psychologiem z minimum 2 -letnim doświadczeniem zawodowym na danym stanowisku - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje m.in. pielęgniarką i psychologiem z minimum 2 - letnim doświadczeniem zawodowym na danym stanowisku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia: Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: 1) oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 2) zaakceptowanego wzoru umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4) oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 1) nazwy usługi przy zachowaniu jej zakresu czynności, 2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 3) zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 4) zmniejszenia ilości osób uczestniczących w turnusie, 5) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT, 6) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 4)-5), proporcjonalnie o zakres tych zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatpultuski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk - Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 15:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk - Pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.