eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-09

Poznań: Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli
Numer ogłoszenia: 9996 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505328 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Ul. Dąbrowskiego 30A, 60-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 847 09 54, faks 61 847 09 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odśnieżania dachów oraz usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Poznania, administrowanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30 a, w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na sześć części: część I - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 1, część II - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 2 część III - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 3 część IV - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi klientów Nr 4 część V - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 5 część VI - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 6 2.Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-VI zawiera załącznik nr 9 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Umowy, który został przedstawiony w Części II SIWZ zwanej Istotnymi Postanowieniami Warunków Umowy. 3.Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania. 4.Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 5.Zakres oraz wartość prac stanowiących przedmiot zamówienia będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w postaci Zgłoszenia przekazywanego Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) w zależności od ustaleń między Stronami. Osoby upoważnione do przesyłania i potwierdzania odebranych Zgłoszeń oraz numery faksów i adresy e-mail zostaną określone w §10 Umowy po wyborze Wykonawcy. 6.Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego niezwłocznego potwierdzania otrzymanych od Zamawiającego Zgłoszeń. W przypadku braku w terminie 2 godzin od wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia potwierdzenia przez Wykonawcę jego otrzymania, a jednocześnie posiadając potwierdzenie dostarczenia Zgłoszenia (raport z urządzenia fax, lub elektroniczne potwierdzenie dostarczenia wiadomości), Zamawiający uzna, że Zgłoszenie zostało dostarczone. 7.W ramach usługi należy m. in.: 7.1.przystąpić do realizacji prac w ciągu czterech godzin od otrzymania od Zamawiającego Zgłoszenia konieczności wykonania takiej czynności. Zgłoszenie zostanie dokonane w sposób określony w pkt 3.5. SIWZ. 7.2.Wykonawca wykona usługę określoną w Zgłoszeniu w możliwie jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 12 godzin. 7.3.w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio teren, na którym wykonywana jest usługa przed zagrożeniem życia lub uszkodzenia ciała osób postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadającym z dachu śniegiem lub lodem. 7.4.usunąć z terenów, na których wykonywana jest usługa, a w szczególności z chodników i ulicy zrzuconego z dachu śniegu i lodu oraz innych pozostałości po wykonaniu usługi oraz zapewnić przejezdność ulic oraz umożliwić korzystanie z chodników w zakresie, w jakim było to ograniczone tymi pozostałościami. 7.5.W przypadku, gdy bezpośrednio ze ścianą budynku graniczy trawnik, dopuszczalne jest pryzmowanie zrzuconego śniegu na trawnik, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie spowodować przedostawania się wody z roztapianego śniegu i lodu przez okna do piwnic lub mieszkań w suterenach. Odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku niewłaściwego pryzmowania śniegu oraz przedostania się wody do piwnic lub mieszkań w suterenach ponosi Wykonawca. 7.6.Zrzucony z dachu śnieg i lód, którego nie można pryzmować ze względu na brak warunku, o którym mowa w pkt 7.5., Wykonawca wywiezie na własny koszt w wyznaczone przez Urząd Miasta Poznania miejsca. Szczegółowe informacje Wykonawca uzyska we własnym zakresie od Straży Miejskiej pod całodobowym, bezpłatnym numerem telefonu 986 lub od Zarządu Dróg Miejskich pod numerem telefonu 61 64-77-231 czynnym całą dobę. Czynność wywozu należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 12-tej następnego dnia po dniu, w którym śnieg, lód oraz inne pozostałości z wykonania usługi zostały na teren wykonywania usługi zrzucone. 8.W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona czynności określonej w pkt 7.6., wykona ją Zamawiający, na koszt Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 6   

Nazwa: Usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków zarządzanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOMPATBUD Patryk Tomaszewski, ul.Gruszkowa 1/2, 61-474 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40281,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25950,00

  • Oferta z najniższą ceną: 25950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39020,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.