eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojna › Roboty zduńskieOgłoszenie z dnia 2014-01-16

Chojna: Roboty zduńskie
Numer ogłoszenia: 9983 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4141877, faks 0-91 4141877.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgmchojna.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty zduńskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Informacje o Zamawiającym : Gmina Chojna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ul. Jagiellońska 12 74 - 500 Chojna Tel.(091)4141877; fax (091)4141877 zgm@chojna.pl 2. Charakterystyka ogólna przedmiotu przetargu. Wykonanie prac zduńskich w budynkach zarządzanych przez ZGM, na terenie Miasta i Gminy Chojna Zakres prac obejmuje: - wg załącznika nr 1 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 05.02.2014 r. do 31.01.2016 r. Część II. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego. 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Pan Eugeniusz Kuflowski - Dział Administracji Budynków tel. (091)4141877 fax. (091)4141877 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 74-500 Chojna ul. Jagiellońska 12, pokój nr 3 (I piętro). 4. Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2014r. o godz. 15.00 5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. 6. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 7. Oferty należy napisać w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. Strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - oświadczenie o nie zaleganiu i uiszczaniu podatków w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS - oświadczenie, że posiada środki i siły na wykonanie niniejszego zadania - oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 24m-ce 10. Wszystkie oferty otrzymane po terminie określonym w pkt.4 zostaną przez Zamawiającegop zwrócone bez otwierania 11. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1. Oferty alternatywne zostaną odrzucone. 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, dnia 04.02.2014r. o godz. 11.00 13. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 14. Oferent obowiązany jest przedstawić następujące nośniki cen - stawka za 1 roboczogodzinę - koszty ogólne - koszty zakupu M - zysk do R i S 15. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki w treści oferty za zgodą Oferenta. 16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i w niniejszym zakresie załącznika nr 1 oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 17. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 18. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. 19. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem VAT). 20. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku prawnego w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też w niniejszej Specyfikacji przysługują środki odwoławcze przewidziane tą ustawą. 21. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: Roboty zduńskie III. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT. 1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełni wymogów formalnych określonych w niniejszej Specyfikacji a w szczególności: - nie podpisaną przez osobę uprawnioną do wystawienia w imieniu Wykonawcy - sporządzoną w języku innym niż polski - w niedopuszczalnej formie - złożoną po upływie wyznaczonego terminu. 2. Zamawiający uzna za nieważną i odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który: - chociażby jednego z zamówień publicznych realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonał, lub wykonał z nienależytą starannością, w wyniku czego powstała szkoda - w odniesieniu do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub którego upadłość ogłoszono - zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne - jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - jest osoba prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 3. Oferent złoży oświadczenie, że posiada środki i siły na wykonanie przedmiotowego zadania. 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - -cena za 1 roboczogodzinę - 85% -okres gwarancji - 5%. - rzetelność wykonania- 10%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - Okres gwarancji - 5
  • 3 - Rzetelność wykonania - 10

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgmchojna.republika.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zgmchojna.republika.pl.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 15:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Jagiellońska 12, pokój nr 3 (I piętro).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.