eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklany › Dostawa foteli i krzeseł do pomieszczeń Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odddział w Świerklanach, 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54Ogłoszenie z dnia 2016-05-13

Nr: NP/2016/05/0315/SWI

Przedmiot zamówienia: Dostawa foteli i krzeseł do pomieszczeń Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odddział w Świerklanach, 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Świerklany

Województwo: śląskie

Data publikacji: 2016-05-13

Data wygaśnięcia: 2016-05-23

CPV: -

Osoba kontaktowa: Ewa Drzazga (SDH) ewa.drzazga@gaz-system.pl 324392579

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Dostawa foteli i krzeseł do pomieszczeń Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odddział w Świerklanach, 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona internetowa: http://www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Spółki.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje : Nazwa i adres Zamawiającego.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4
W imieniu którego postępowanie prowadzi (punkt kontaktowy):
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, drogą elektroniczną lub telekonferencji udokumentowanych protokołem.
2. Dostawca zaproszony do negocjacji zobowiązany jest przed rozpoczęciem negocjacji do przedstawienia stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie do działania w imieniu Dostawcy wynika bezpośrednio z dokumentów o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt.1) SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w dowolnej liczbie rund negocjacyjnych.
4. Zamawiający faksem lub drogą elektroniczną zaprosi Dostawców na negocjacje handlowe informując o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji.
5. Zamawiający zaprosi na negocjacje handlowe co najmniej dwóch Dostawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty niepodlegające odrzuceniu.
Warunki udziału w postępowaniu : O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1.pkt 2)-4) SIWZ.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
UWAGA:
a)W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 3. - 4. powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 powyżej musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
b)Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego.
c)Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
5.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)Oferta Dostawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) wraz z formularzem "Formularz Cenowy"(zgodny z treścią załącznika 2a do SIWZ)
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.
3)Zamawiający wymaga, aby Dostawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, wraz z ofertą złożył:
a)Dla pozycji od 1 do 8 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, dokumenty potwierdzające zgodność produktu z wymaganiami norm: PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 (w zakresie: wymagań funkcjonalnych, wytrzymałości i bezpieczeństwa).
b)Dla pozycji 1, 4 i 5 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, próbkę tkaniny kolor LOBSTER YS076.
c)Dla pozycji 2 i 7 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, próbkę tkaniny kolor SCUBA YS082.
d)Dla pozycji 3 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, próbkę tkaniny kolor CURACAO YS005.
e)Dla pozycji 6 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, próbkę tkaniny kolor MANADO YS166.
f)Dla pozycji 8 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, próbkę tkaniny kolor BLIZZARD YS081.
g)Dla pozycji 9 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy, próbkę sklejki kolor buk naturalny.
6. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1. pkt. 2) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
9. Jeżeli w postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
10. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez uczestników postępowania
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Termin składania ofert : 2016-05-23 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Nie dotyczy
Termin otwarcia ofert : 2016-05-23 10:15
Miejsce otwarcia ofert : Nie dotyczy
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.