eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Rozbiórka budynku mieszkalnego, garażu i budynku gospodarczego przy ul. Kotlarskiej 3 w Gliwicach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-01-26

Gliwice: Rozbiórka budynku mieszkalnego, garażu i budynku gospodarczego przy ul. Kotlarskiej 3 w Gliwicach.
Numer ogłoszenia: 9035 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166409 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku mieszkalnego, garażu i budynku gospodarczego przy ul. Kotlarskiej 3 w Gliwicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz istotnymi postanowieniami umownymi (załączniki do SIWZ), zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz z uwzględnieniem poniższych uwag. Zakres robót: - roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, - roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego, - rozbiórka garażu, - uporządkowanie terenu, - wykonanie operatu geodezyjnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 13.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173450,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36842,26

  • Oferta z najniższą ceną: 36842,26 / Oferta z najwyższą ceną: 121155,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.