eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Wyszków: Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA
Numer ogłoszenia: 89860 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie , ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. (029) 742 49 02, faks (029) 742 49 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.wyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu funkcji asystenta rodziny, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami oraz warsztatów. Zamówienie zostało podzielone na 8 części: 1.Asystent rodziny, 2. Terapia rodzinna, 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne ze specjalistą do spraw uzależnień, 4. Indywidualne wsparcie psychologiczne, 5. Warsztat Szkoła dla rodziców, 6. Trening /warsztat umiejętności społecznych - gospodarowanie domowym budżetem, 7. Trening /warsztat umiejętności społecznych - autoprezentacji i sztuki rozmowy, 8. Trening/warsztat umiejętności społecznych - asertywności z elementami radykalnego wybaczania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje/ lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - Część I Asystent rodziny - 1 osoba posiadająca: - wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r (Dz. U Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkolenia na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub - wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z rodziną i z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną oraz ukończone szkolenie, którego zakres programowy określono w w/w rozporządzeniu. - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona - wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego - korzysta z pełni praw publicznych - posiada nieposzlakowaną opinię - nie jest karana za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe Część II Terapia rodzinna - 2 osoby posiadające: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, 2) 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym 3) ukończony kurs systemowej terapii rodzin (warunki dotyczą 2 osób, dla każdej oddzielnie) Część III Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień - 1 osoba posiadająca: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, 2) 5 letnie doświadczenie z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia, 3) szkolenia z zakresu uzależnień Część IV Indywidualne wsparcie psychologiczne - 1 osoba posiadająca: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, 2) 5 letnie doświadczenie prowadzenia konsultacji, poradnictwa psychologicznego z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) szkolenia z zakresu pracy psychologicznej (np. dotyczące problematyki rodzinnej, wychowawczej, przemocowej, rozwiązywania konfliktów) Część V Warsztat Szkoła dla rodziców - 2 osoby posiadające: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii lub posiadającymi wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym, 2) kwalifikacje edukatora, lub ukończone kursy z zakresu Szkoła dla rodziców, Część VI Trening /warsztat umiejętności społecznych - gospodarowanie domowym budżetem - 1 osoba posiadająca: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym 2) 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) certyfikat trenera/ coach Część VII Trening /warsztat umiejętności społecznych - autoprezentacji i sztuki rozmowy - 1 osoba posiadająca: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym 2) 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) certyfikat trenera/ coach Część VIII Trening/warsztat umiejętności społecznych - asertywności z elementami radykalnego wybaczania - 1 osoba posiadająca: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym 2) 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) certyfikat trenera/ coach

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty zawierający m.in. cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, informacją o Podwykonawcach. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL. 3. Formularz cenowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np.: połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony. 2) Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.wyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, Sekretariat pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, Sekretariat pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie w ramach projektu systemowego SZANSA. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Asystent rodziny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Przewidywana ilość godzin ok. 702 godz. dla uczestników/uczestniczek projektu oraz ich rodzin (ok. 78 godzin miesięcznie, ok. 20 godz. tygodniowo, zależnie od indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek). Praca z rodziną powinna być nie krótsza niż 60 min. i nie dłuższa niż 180 min. jednorazowo. Przez ilość godzin pracy z rodziną rozumie się rzeczywisty czas świadczenia pracy, bez czynności przygotowawczych np. dojazdu do rodziny lub instytucji, opracowywanie planu, prowadzenie dokumentacji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. 3. Okoliczność, o której mowa w pkt. 2, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego. 4. Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym biorących udział w projekcie. 5. Kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodzin. 6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin 7. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. 8. Współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta itp. 9. Pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo wychowawczych. 10. Merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 11. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy. 12. Asystent rodziny będzie świadczyć usługi w miejscu zamieszkania rodziny, jak również poza miejscem zamieszkania w godzinach uzależnionych od indywidualnych potrzeb - zgodnie z opracowanym planem pracy w konsultacji z pracownikiem socjalnym i we współpracy z członkami rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca wykonywania pracy z rodziną. 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie ocen sytuacji i przekazywanie tych informacji podmiotowi organizującemu pracę z rodziną. Prowadzenie -Karty asystenta rodziny. 14. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. 15. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. Miesięcznie. 16. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r (Dz. U Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkolenia na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub - wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z rodziną i z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną oraz ukończone szkolenie, którego zakres programowy określono w w/w rozporządzeniu. - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona - wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego - korzysta z pełni praw publicznych - posiada nieposzlakowaną opinię - nie jest karana za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.21.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Terapia rodzinna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem terapii rodzinnej jest leczenie zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny metodami psychologicznymi, poprzez interwencję w system rodziny, która ma doprowadzić do istotnych zmian w jego funkcjonowaniu. Zrozumienie problemów rodziny i wspólne poszukiwanie możliwości ich rozwiązania. Prowadzenie terapii odbywa się przez 2 terapeutów: prowadzącego i wspomagającego. 1. Przewidywana liczba godzin terapii rodzinnej to maksymalnie 80 godz. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy 2. Okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom terapii niezbędne materiały wspierające. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu terapii do specyficznych, indywidualnych potrzeb rodziny, na rzecz której świadczona będzie usługa. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 17.00 , w dniach od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych okolicznościach możliwość realizacji w sobotę oraz w innych godzinach od poniedziałku do piątku). Szczegółowy termin wykonywanej usługi uzgodniony zostanie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników terapii rodzinnej - zapisu terapii - opinię o rodzinie - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu terapii rodzinnej 8. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. Miesięcznie. 9. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania konieczne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, 2) 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym 3) ukończony kurs systemowej terapii rodzin (warunki dotyczą 2 osób, dla każdej oddzielnie).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Indywidualne wsparcie psychologiczne ze specjalistą do spraw uzależnień.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem w/w konsultacji psychologicznych będzie praca nad motywacją wewnętrzną do zaprzestania picia alkoholu, podjęcia profesjonalnej terapii odwykowej i trwałej zamiany postawy życiowej. Tworzenie indywidualnych planów zapobiegania nawrotom picia poprzez indywidualną prace nad zgłaszanymi problemami. Celem konsultacji ma być również nabycie przez osoby uzależnione umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania emocji. 1. Przewidywana liczba godzin indywidualnych konsultacji to maksymalnie 30 godz. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy 2. Okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom konsultacji niezbędne materiały wspierające. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu konsultacji do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 17.00 , w dniach od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych okolicznościach możliwość realizacji w sobotę oraz w innych godzinach od poniedziałku do piątku). Szczegółowy termin wykonywanej usługi uzgodniony zostanie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników konsultacji - zapisu konsultacji - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu konsultacji 8. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. Miesięcznie. 9. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, 2) 5 letnie doświadczenie z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia, 3) szkolenia z zakresu uzależnień.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Indywidualne wsparcie psychologiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem indywidualnego wsparcia psychologicznego jest doraźna pomoc psychologiczna skoncentrowana na problemie, z którym się zgłaszają uczestnicy/uczestniczki projektu. Spotkania mogą być jednorazowe lub kilkukrotne na których podejmowane są próby znalezienia rozwiązania problemu i udzielenia wsparcia osobie znajdującej się w sytuacji trudnej, kryzysowej. 1. przewidywana liczba godzin indywidualnych konsultacji to maksymalnie 50 godz. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. 2. okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom konsultacji niezbędne materiały wspierające. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu konsultacji do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 17.00, w dniach od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych okolicznościach możliwość realizacji w sobotę oraz w innych godzinach od poniedziałku do piątku) Szczegółowy termin wykonywanej usługi zostanie uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników konsultacji, - zapisu konsultacji, - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu konsultacji, 8. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. miesięcznie 9. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, 2) 5 letnie doświadczenie prowadzenia konsultacji, poradnictwa psychologicznego z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) szkolenia z zakresu pracy psychologicznej (np. dotyczące problematyki rodzinnej, wychowawczej, przemocowej, rozwiązywania konfliktów).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warsztat Szkoła dla rodziców.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem warsztatu jest poprawa relacji rodziców z dziećmi, zmiana myślenia o rodzicielstwie i wychowaniu. Rozwijanie i wzmacnianie więzi dzieci i wychowawców jako czynnika chroniącego przed wszelkimi zaburzeniami, dysfunkcjami. Warsztat prowadzony będzie przez dwóch specjalistów. 1. Przewidywana liczba godzin warsztatów to maksymalnie 40 godz. dla grupy ok. 20 osób Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. 2. Liczba jednorazowo realizowanych godzin warsztatów nie może przekraczać 5 godzin. 3. Okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom warsztatu niezbędne materiały wspierające. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. Bez poczęstunku. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu warsztatu do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa. 7. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 20.00, w dniach od poniedziałku do soboty. Szczegółowy termin wykonywanej usługi zostanie uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników warsztatu, - zapisu ze spotkania, - opinię rozwoju uczestnika, - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu warsztatu - ankietę sporządzoną przed i po zakończeniu warsztatu oraz raport z ewaluacji, 9. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. miesięcznie 10. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii lub posiadającymi wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym, 2) kwalifikacje edukatora, lub ukończone kursy z zakresu Szkoła dla rodziców,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trening /warsztat umiejętności społecznych - gospodarowanie domowym budżetem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem głównym jest zorganizowanie grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych, polegającego na dostarczeniu uczestnikom wiedzy na tematy związane z budżetem domowym. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności z zakresu przewidywania, planowania, oszczędzania oraz budżetowania kosztów (przychodów i rozchodów) w domowym budżecie. Ponadto uczestnicy będą uczyć się dokonywania wyborów oraz nadawania priorytetów wydatkom. 1. Przewidywana liczba godzin treningu/warsztatu to maksymalnie 20 godz. dla grupy ok. 20 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. 2. Liczba jednorazowo realizowanych godzin warsztatów nie może przekraczać 5 godzin. 3. Okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom treningu/warsztatu niezbędne materiały wspierające. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. Bez poczęstunku. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu treningu/warsztatu do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa. 8. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 20.00, w dniach od poniedziałku do soboty. Szczegółowy termin wykonywanej usługi zostanie uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu. 9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników treningu/warsztatu, - opinię rozwoju uczestnika, - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu treningu/warsztatu, -ankietę sporządzoną przed i po zakończeniu warsztatu oraz raport z ewaluacji, 10. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. miesięcznie 11. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym 2) 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) certyfikat trenera/ coach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Trening/warsztat umiejętności społecznych - autoprezentacji i sztuki rozmowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warsztat ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat: jak zaprezentować się na pierwszym spotkaniu z pracodawcą, jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Nabycie umiejętności zaprezentowania siebie w różnych okolicznościach, np.: u nowego pracodawcy, w nowym środowisku społecznym. 1. Przewidywana liczba godzin indywidualnych konsultacji to maksymalnie 30 godz. dla grupy ok. 20 osób Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. 2. Okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom treningu/warsztatu niezbędne materiały wspierające. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. Bez poczęstunku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu treningu/warsztatu do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 20.00, w dniach od poniedziałku do soboty. Szczegółowy termin wykonywanej usługi zostanie uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników treningu/warsztatu, - opinię rozwoju uczestnika, - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu treningu/warsztatu, -ankietę sporządzoną przed i po zakończeniu warsztatu oraz raport z ewaluacji, 8. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. miesięcznie 10. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym 2) 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) certyfikat trenera/ coach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Trening/warsztat umiejętności społecznych - asertywności z elementami radykalnego wybaczania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem warsztatu jest pokazanie uczestnikom, że branie odpowiedzialności za siebie i swoje życie jest pierwszym krokiem do satysfakcji i zadowolenia. Nauka umiejętności budowania swoich granic, szanowania granic innych bliskich osób. Trening radykalnego wybaczania czyli pozostawiania przeszłości i otwartość na przyszłość. Nauka uwalniania energii ze złych doświadczeń i próba zagospodarowania jej w nowy sposób, aby odbudować zaburzone relacje z bliskimi. 1. Przewidywana liczba godzin indywidualnych konsultacji to maksymalnie 25 godz. dla grupy ok. 20 osób Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. 2. Liczba jednorazowo realizowanych godzin warsztatów nie może przekraczać 5 godzin. 3. Okoliczność, o której mowa w pkt. 1, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom treningu/warsztatu niezbędne materiały wspierające. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów Zamawiającemu w celu archiwizacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Wyszków w sali zapewnionej przez Zamawiającego. Bez poczęstunku. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu treningu/warsztatu do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa. 7. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w godzinach pomiędzy 8.00 - 20.00, w dniach od poniedziałku do soboty. Szczegółowy termin wykonywanej usługi zostanie uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i uczestnikami projektu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: - oryginał listy obecności uczestników treningu/warsztatu, - opinię rozwoju uczestnika, - zaświadczenie dla uczestnika o odbyciu treningu/warsztatu, -ankietę sporządzoną przed i po zakończeniu warsztatu oraz raport z ewaluacji, 9. Wykonawca nie pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj.: Instytucji Zarządzającej, Instytucji pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie. Zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godz. miesięcznie 10. Godzina oznacza 60 minut. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym 2) 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 3) certyfikat trenera/ coach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.00.00-5, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.