eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-03-14

Chojnów: Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
Numer ogłoszenia: 78728 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36078 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8187840, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów na działkach Nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni 1.869 m2 polegające na: 1. Inkasie dziennej opłaty targowej (według stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa - załącznik nr 1 do umowy) za pokwitowaniem na drukach ścisłego zarachowania; 2. Pobieraniu opłat za urządzenia oraz czynności i usługi ułatwiające działalność handlową na targowisku, za pokwitowaniem na drukach ścisłego zarachowania, według stawek ustalonych przez Burmistrza Miasta Chojnowa . 3. Kontrolowaniu, czy sprzedający posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej i dowód uiszczenia należności z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego; 4. Wyznaczeniu miejsc sprzedaży na targowisku; 5. Umieszczaniu w miejscu ogólnie dostępnym aktualnych dokumentów: - regulaminu targowiska - uchwał Rady Miejskiej Chojnowa ustalającej wysokość dziennych stawek opłaty targowej - cennika należności za urządzenia oraz czynności i usługi 6. Nadzorze nad przestrzeganiem regulaminu targowiska przez osoby prowadzące handel oraz informowaniu właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na targowisku; 7. Bieżącej konserwacji, naprawie oraz malowaniu stanowisk i innych urządzeń targowiska oraz ogrodzenia targowiska. 8. Bieżącym utrzymaniu czystości na targowisku i trenie przyległym (plac targowy nieutwardzony - zgodnie z załączoną mapką, która stanowi załącznik nr 2 do umowy) tj. zamiataniu, odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem w okresie zimowym, koszeniu terenu przyległego do targowiska ( narzędzia i materiał zabezpiecza Wykonawca), wywozie nieczystości na wysypisko miejskie (we własnym zkresie i na własny koszt); 9.Prowadzeniu wc wchodzącego w skład Targowiska Miejskiego, a w szczególności na: - zapewnieniu funkcjonowania szaletu - czynnego w okresie wiosenno - letnim w godzinach od 06.00 do 20.00, a w okresie jesienno - zimowym w godzinach od 07.00 do 17.00, - zabezpieczeniu w środki czystości (we własnym zakresie ) tj. w: papier toaletowy, mydło ręczniki, środki dezynfekujące - odnawianiu pomieszczeń wc - zgodnie z zaleceniami Sanepid-u - pokrywaniu kosztów energii elektrycznej za budynek wc (oświetlenie, urzadzenia grzewcze, elektryczne, ogrzewanie pomieszczeń w okresie zimowym) 10. Bieżącym wykonywaniu innych czynności wiążących się z prowadzeniem targowiska, których zakres określa Burmistrz Miasta Chojnowa. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia 12 m-cy od wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia stawek opłaty tagowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.94.10.00 - Usługi pobierania opłat 90.91.00.00 - Usługi sprzątania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MACIUŚ Handel i Usługi Artur Guściora, ul. Kolejowa 22, 59-225 Chojnów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43089,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 48384,00

  • Oferta z najniższą ceną: 48384,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.