eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pobiedziska › Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice w rejonie ulic Śliwkowa, Gruszkowa, Morelowa, Jabłkowa, gmina Pobiedziska - etap I

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-05-02

Ogłoszenie nr 77830 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.

Pobiedziska: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice w rejonie ulic Śliwkowa, Gruszkowa, Morelowa, Jabłkowa, gmina Pobiedziska - etap I
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 44326-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pobiedziska, krajowy numer identyfikacyjny 53044200000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  4, 62010   Pobiedziska, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 618 977 100, faks 618 977 124, e-mail zp@pobiedziska.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pobiedziska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice w rejonie ulic Śliwkowa, Gruszkowa, Morelowa, Jabłkowa, gmina Pobiedziska - etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice w rejonie ulic Śliwkowa, Gruszkowa, Morelowa, Jabłkowa, gmina Pobiedziska - etap I. W ramach tego etapu zostanie wybudowany obwód II i III wraz z szafką kablową wolno stojącą typu SO 611. 2. Obręb miejscowości Biskupice zasilany jest z istniejącej stacji transformatorowej typu STAR 20/250 z transformatorem o mocy 100 kVA. Ze stacji transformatorowej są wyprowadzone obwody kablowe nN. 3. W celu zasilenia oświetlenia przedmiotowych ulic zaprojektowano zabudowę wolno-stojącej szafki oświetleniowej. 4. Z pola nr 2 szafki oświetleniowej SO 611 projektuje się wyprowadzić obwód kablowy nr II kablem YAKY 4x25 mm2 o łącznej długości 691 (633) mb poprzez projektowane słupy oświetleniowe. Z pola nr 3 szafki oświetleniowej SO 611 projektuje się wyprowadzić obwód kablowy nr III kablem YAKY 4x25 mm2 o łącznej długości 1234(1142) mb poprzez projektowane słupy oświetleniowe. Linię kablową oświetleniową obwodu kablowego nr II i III projektuje się wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO 611 i poprowadzić wzdłuż granic gruntów w odległości 0,5 mb. Od granic gruntów ( w miejscach szczególnie kolizyjnych w odległości 1 i 1,5 m od granicy gruntów )kablem nN 0,4kV typu YAKY 4x25 mm2 o łącznej długości według zestawienia ujętego w projekcie technicznym. 5. Oświetlenie zaprojektowano na słupach aluminiowych typu SAL-60 o wysokości słupa 6,0 m ponad grunt wraz z oprawą ledową (typu MAGNOLIA LED 72). 6. Opis techniczny zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik do SIWZ. 7. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem "parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. 8. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna". 10. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie: a. wykonanie zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego, b. zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawione służby geodezyjne, c. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku, d. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, e. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, f. prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., g. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z terenu budowy, h. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, i. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót j. jeżeli zaistnieje konieczność- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego zgodnie z taryfikatorem, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji - zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, jego oznakowanie i zajęcie pasa drogowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT153486.41
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Energo - Tele Edmund Pokładecki,  ,  Boczna 25,  62-200,  Gniezno,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 94905,45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94905,45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344400
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.