eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Zakup materiałów biurowych i tonerów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-05

Pleszew: Zakup materiałów biurowych i tonerów
Numer ogłoszenia: 7718 - 2013; data zamieszczenia: 05.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 435470 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów biurowych i tonerów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3 w ramach projektu Nowe perspektywy. 2) Postępowanie i obejmuje dostawę: A. Tonery, tusze Lp. Nazwa - model urządzenia Rodzaj materiału eksploatacyjnego Ilość maksymalna (szt.) 1. 2. 3. 4. 1 HP 1010 LaserJet toner 2 2 HP 1006 laserJet 2 3 Samsung LaserJet ML 2250 2 4 HP DJ 5940 czarny tusz 2 5 HP K 5400 czarny 2 W przypadku dostarczenia materiałów innych niż pochodzące od producenta lub zalecanych przez niego do stosowania, wykonawca musi zapewnić: kompatybilność materiałów eksploatacyjnych z urządzeniem, zapewnienie odpowiedniej jakości druku i funkcjonalność urządzenia np. poprawnego wskazywania zużycia materiału eksploatacyjnego), parametry (pojemność tuszu, tonera, wydajność, jakość druku) takie same albo lepsze w stosunku do materiału eksploatacyjnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony ten materiał. Temperatura topnienia tonera czy czas schnięcia tuszu powinny być takie same jak materiałów oferowanych przez producenta lub z tolerancją ,która wyznaczył producent dla prawidłowego działania urządzenia. stosowanie materiału eksploatacyjnego tak aby nie naruszyć warunków gwarancji urządzenia poprzez wcześniejsze zużycie podzespołów. 3) Wykonawca może zaproponować i dostarczyć materiały eksploatacyjne równoważne do opisywanych wyżej. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia, odpowiadające wyrobom producenta. 4) W przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku dostarczenia wadliwego produktu zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot kosztów naprawy urządzenia. Podstawą do zwrotu kosztów będzie ekspertyza sporządzona przez osobę serwisującą dane urządzenie. 5) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych potwierdzonego kartą odbioru odpadów-nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca, który odbiera i utylizuje zużyte materiały eksploatacyjne powinien mieć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów lub zwolnienie z uzyskania tego zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami). 6) Dostarczane materiały powinny posiadać, na podstawie odrębnych przepisów świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju. B. Papier A4 Do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania, format A4, gramatura 80 g/m2, białość CIE 161, pakowany po 500 kartek w ryzie. Ilość objęta postępowaniem 15 ryz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.12.51.00 - Wkłady barwiące 30.19.76.44 - Papier kserograficzny .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3 w ramach projektu Nowe perspektywy..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup materiałów biurowych i tonerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • LASER1 BIS Sylwia Cielesz, ul. Zielińskiego 62/54, 53-534 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1228,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 707,91

  • Oferta z najniższą ceną: 707,91 / Oferta z najwyższą ceną: 2129,76

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.