eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Zakup materiałów biurowych i tonerów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-11-06

Pleszew: Zakup materiałów biurowych i tonerów
Numer ogłoszenia: 435470 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy , Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów biurowych i tonerów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3 w ramach projektu Nowe perspektywy. 2) Postępowanie i obejmuje dostawę: A. Tonery, tusze Lp. Nazwa - model urządzenia Rodzaj materiału eksploatacyjnego Ilość maksymalna (szt.) 1. 2. 3. 4. 1 HP 1010 LaserJet toner 2 2 HP 1006 laserJet 2 3 Samsung LaserJet ML 2250 2 4 HP DJ 5940 czarny tusz 2 5 HP K 5400 czarny 2 W przypadku dostarczenia materiałów innych niż pochodzące od producenta lub zalecanych przez niego do stosowania, wykonawca musi zapewnić: kompatybilność materiałów eksploatacyjnych z urządzeniem, zapewnienie odpowiedniej jakości druku i funkcjonalność urządzenia np. poprawnego wskazywania zużycia materiału eksploatacyjnego), parametry (pojemność tuszu, tonera, wydajność, jakość druku) takie same albo lepsze w stosunku do materiału eksploatacyjnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony ten materiał. Temperatura topnienia tonera czy czas schnięcia tuszu powinny być takie same jak materiałów oferowanych przez producenta lub z tolerancją ,która wyznaczył producent dla prawidłowego działania urządzenia. stosowanie materiału eksploatacyjnego tak aby nie naruszyć warunków gwarancji urządzenia poprzez wcześniejsze zużycie podzespołów. 3) Wykonawca może zaproponować i dostarczyć materiały eksploatacyjne równoważne do opisywanych wyżej. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia, odpowiadające wyrobom producenta. 4) W przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku dostarczenia wadliwego produktu zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot kosztów naprawy urządzenia. Podstawą do zwrotu kosztów będzie ekspertyza sporządzona przez osobę serwisującą dane urządzenie. 5) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych potwierdzonego kartą odbioru odpadów-nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca, który odbiera i utylizuje zużyte materiały eksploatacyjne powinien mieć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów lub zwolnienie z uzyskania tego zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami). 6) Dostarczane materiały powinny posiadać, na podstawie odrębnych przepisów świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju. B. Papier A4 Do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania, format A4, gramatura 80 g/m2, białość CIE 161, pakowany po 500 kartek w ryzie. Ilość objęta postępowaniem 15 ryz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.12.51.00 - Wkłady barwiące 30.19.76.44 - Papier kserograficzny .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawienie oświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawienie oświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawienie oświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawienie oświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawienie oświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, informacja o podwykonawcach

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ckiw-pleszew.ohp.pl lub www.ckiw-pleszew-bip.ohp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21 - Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3 w ramach projektu Nowe perspektywy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.