eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mikroskopu wyposażonego w dwa mikromanipulatory, dwukanałowego wzmacniacza do eksperymentów patch clamp oraz osmometru do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 2016/21/B/NZ4/03618, pn. "Modulacja aktywności sieci neuronalnej ciała migdałowatego przez receptor 5-HT7" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-23

Ogłoszenie nr 71524 - 2017 z dnia 2017-04-23 r.

Kraków: Dostawa mikroskopu wyposażonego w dwa mikromanipulatory, dwukanałowego wzmacniacza do eksperymentów patch clamp oraz osmometru do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 2016/21/B/NZ4/03618, pn. "Modulacja aktywności sieci neuronalnej ciała migdałowatego przez receptor 5-HT7" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53586


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 32594300000, ul. ul. Smętna  12, 31343   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 126 623 220, faks 126 374 500, e-mail dubiel@if-pan.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.if-pan.krakow.pl
Adres profilu: www.if-pan.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: instytucja naukowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mikroskopu wyposażonego w dwa mikromanipulatory, dwukanałowego wzmacniacza do eksperymentów patch clamp oraz osmometru do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 2016/21/B/NZ4/03618, pn. "Modulacja aktywności sieci neuronalnej ciała migdałowatego przez receptor 5-HT7" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IF/ZP-04/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mikroskopu wyposażonego w dwa mikromanipulatory, dwukanałowego wzmacniacza do eksperymentów patch clamp oraz osmometru, których parametry zostały opisane w SIWZ. Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy: 1) dostawa ma być zrealizowana do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez Zamawiającego wskazanego, i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 2) instalacja aparatury w siedzibie Zamawiającego wraz z jej uruchomieniem, 3) przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury, 4) czas reakcji na zgłoszoną awarię lub usterkę nie może być dłuższy niż 48 godzin, 5) czas usunięcia zgłoszonej awarii lub usterki nie może być dłuższy niż 21 dni, 6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej części aparatury w języku polskim lub angielskim

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:


II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0
Dodatkowe kody CPV: 38510000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT238000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Carl Zeiss Sp. z o.o. ,  ,  Ul. Naramowicka 76,  61-622,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 237999.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237999.63
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237999.63
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.