eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-02-26

Kobierzyce: Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Numer ogłoszenia: 66948 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33688 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3111200, faks 071 3111852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i serwisowa systemu komputerowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach W ramach obsługi technicznej Wykonawca zobowiązany będzie do serwisu sprzętu, utrzymanie sprzętu komputerowego w gotowości do eksploatacji, w szczególności do wykonywania następujących zadań: a) Usuwania awarii sprzętu: serwerów, stacji roboczych, drukarek, kserokopiarek ups-ów, elementów fizycznych i logicznych sieci komputerowej oraz innych urządzeń peryferyjnych b) Przeglądów sprzętu dostępnego dla uczestników zajęć, w tym czuwanie nad legalnością zainstalowanego oprogramowania - co najmniej 1 raz na kwartał, c) Okresowych konserwacji i przeglądów minimum konserwacji minimum 4 razy do roku, czyszczenie minimum 4 razy do roku), inwentaryzacji, audyt wewnętrzny bieżący, d) Usuwanie usterek i naprawy sprzętu z użyciem części zamiennych dostarczonych staraniem Wykonawcy e) Monitoring pracy sprzętu - serwerowni i stacji roboczych oraz kontrola oprogramowaniem diagnostycznym, f) Analiza zebranych danych testowych, interpretacji wyników, oceny stanu, działań zapobiegawczych, wyciągnięcia wniosków i przedstawienie zaleceń, g) Diagnostyka działania sprzętu i innych urządzeń h) Prace instalacyjne i konfiguracyjne, w ramach których wykonywane będą m.in.: -Dostrojenie parametrów sprzętu komputerowego, -Instalacje, podłączanie i konfiguracje: stacji roboczych, serwerów, routerów oraz innych urządzeń -Logiczna konfiguracja wydruków sieciowych, -Konfiguracja drukarek igłowych, atramentowych, laserowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, - Dostrajanie parametrów urządzeń sieciowych, m.in. switch, router, - Usługi związane z migracją systemów operacyjnych, aplikacji i danych na nowe serwery, i) Prace związane z obsługą i administracją systemów operacyjnych w tym: -Parametryzacja systemów operacyjnych w zależności od warunków pracy systemu, -Uaktualnienie poprawek systemowych, -Obserwacja parametrów pracy systemów i wprowadzanie zmian przedawaryjnych, -Utrzymywanie ochrony antywirusowej i uaktualnianie sygnatur antywirusowych, -Wykonywanie kopi bezpieczeństwa - codzienne -Utrzymywanie adresacji IP, -Tworzenie kont użytkowników i administracja nimi oraz prawami dostępu do katalogów i plików, -Przydzielanie praw do wydruków sieciowych, -Parametryzacja i instalacja klientów sieciowych -Współpraca z firmami autoryzowanymi - autorami programów użytkowanych przez GCKIS w zakresie pracy sprzętu j) udzielania pomocy technicznej użytkownikom w zakresie użytkowania i eksploatacji sprzętu komputerowego h) współpraca z Zamawiającym przy roszczeniach związanych z naprawami gwarancyjnymi sprzętu objętego gwarancją Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania Zarządzenia Nr 18 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ochrony przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu danych osobowych w tym Polityki ochrony informatycznej. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sporządzi pisemnie politykę dotyczącą ochrony informatycznej i przedłoży Dyrektorowi GCKiS. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji polityki ochrony informatycznej w terminach 15.12.2014, 15.12.2015, 15.12.2016 roku oraz do jej bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany stanu. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i uzgodnienia z Dyrektorem GCKiS projektu protokołu kontroli komputerowych stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zapisów polityki ochrony informatycznej i opracowania sposobu postępowania w razie stwierdzenia naruszenia. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania kontroli stanowiskowej Wykonawca będzie zobowiązany do zgłaszania do Dyrektora Zamawiającego wszelkich stwierdzonych prób włamania do systemu informatycznego GCKiS i prób nielegalnego przesłania danych. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania Dyrektorowi propozycji przeciwdziałania i zabezpieczania przed takimi próbami. Części zamienne niezbędne do wykonania usług Wykonawca będzie dostarczał po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i zasadności naprawy z użytkownikiem i koordynatorem umowy. Odpłatność za części zamienne ustalona będzie na podstawie faktur ich zakupu przez Wykonawcę przedkładanych do wglądu Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ceny o 10 % wartości poniesionej na zakup przez Wykonawcę, którą to nadwyżkę należy rozumieć jako narzut przysługujący Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi i części zamienne. Usługi będą świadczone w czasie pracy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 w terminach każdorazowo uzgadnianych z koordynatorem umowy w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.2. SIWZ Usługi będą świadczone stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dojazd do jednostek GCKiS odbywać się będzie na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby usuwanie awarii i usterek wykonane było niezwłoczne w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od zgłoszenia od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie konieczności usunięcia awarii lub naprawy przekazane w piątek winno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Zamawiajmy wyraża zgodę na zdalne usuwanie awarii o ile będzie to możliwe. W przypadku konieczności świadczenia usługi poza lokalizacjami wskazanymi w pkt. 3.2 - naprawy w serwisie- Wykonawca zapewni niezbędny transport naprawianego sprzętu bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.9 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010r, nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r, nr 100, poz.1024). Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy przetwarzania danych osobowych i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i przepisami wewnętrznymi w zakresie zarządzania systemem informatycznym i bezpieczeństwa. Umowa i oświadczenie stanowią załącznik do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, informacji i danych związanych z przedmiotem umowy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. Zakres; Zestawy komputerowe (komputer stacjonarny + monitor + mysz+ klawiatura) - 47 sztuki UPS Drukarki 30 szt w tym laserowe, laserowe kolorowe, atramentowe kolorowe, igłowe Skanery, Laptopy 14 szt, dodatkowe monitory do laptopów, Switche, Routery, Serwery, Infrastruktura sieciowa, Rzutniki, Tablica interaktywna, Niszczarki, Kserokopiarki 2 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.76.70.00 - 72.76.70.00 50.31.24.00 - Konserwacja i naprawa mikrokomputerów 50.32.32.00 - Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych 50.31.21.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych 50.31.23.00 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych 50.31.31.00 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 50.31.32.00 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek 30.12.40.00 - Części i akcesoria do maszyn biurowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ALT - IT Dariusz Wołoszyn, ul.A.Kmicica 11, 55-140 Żmigród, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6634146,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 59040,00

  • Oferta z najniższą ceną: 59040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98390,16

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.