eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Kobierzyce: Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
Numer ogłoszenia: 33688 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu , ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3111200, faks 071 3111852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące usługi obsługi technicznej systemu komputerowego, stacji roboczych, serwerów, drukarek i kserokopiarek w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i serwisowa systemu komputerowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach W ramach obsługi technicznej Wykonawca zobowiązany będzie do serwisu sprzętu, utrzymanie sprzętu komputerowego w gotowości do eksploatacji, w szczególności do wykonywania następujących zadań: a) Usuwania awarii sprzętu: serwerów, stacji roboczych, drukarek, kserokopiarek ups-ów, elementów fizycznych i logicznych sieci komputerowej oraz innych urządzeń peryferyjnych b) Przeglądów sprzętu dostępnego dla uczestników zajęć, w tym czuwanie nad legalnością zainstalowanego oprogramowania - co najmniej 1 raz na kwartał, c) Okresowych konserwacji i przeglądów minimum konserwacji minimum 4 razy do roku, czyszczenie minimum 4 razy do roku), inwentaryzacji, audyt wewnętrzny bieżący, d) Usuwanie usterek i naprawy sprzętu z użyciem części zamiennych dostarczonych staraniem Wykonawcy e) Monitoring pracy sprzętu - serwerowni i stacji roboczych oraz kontrola oprogramowaniem diagnostycznym, f) Analiza zebranych danych testowych, interpretacji wyników, oceny stanu, działań zapobiegawczych, wyciągnięcia wniosków i przedstawienie zaleceń, g) Diagnostyka działania sprzętu i innych urządzeń h) Prace instalacyjne i konfiguracyjne, w ramach których wykonywane będą m.in.: -Dostrojenie parametrów sprzętu komputerowego, -Instalacje, podłączanie i konfiguracje: stacji roboczych, serwerów, routerów oraz innych urządzeń -Logiczna konfiguracja wydruków sieciowych, -Konfiguracja drukarek igłowych, atramentowych, laserowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, - Dostrajanie parametrów urządzeń sieciowych, m.in. switch, router, - Usługi związane z migracją systemów operacyjnych, aplikacji i danych na nowe serwery, i) Prace związane z obsługą i administracją systemów operacyjnych w tym: -Parametryzacja systemów operacyjnych w zależności od warunków pracy systemu, -Uaktualnienie poprawek systemowych, -Obserwacja parametrów pracy systemów i wprowadzanie zmian przedawaryjnych, -Utrzymywanie ochrony antywirusowej i uaktualnianie sygnatur antywirusowych, -Wykonywanie kopi bezpieczeństwa - codzienne -Utrzymywanie adresacji IP, -Tworzenie kont użytkowników i administracja nimi oraz prawami dostępu do katalogów i plików, -Przydzielanie praw do wydruków sieciowych, -Parametryzacja i instalacja klientów sieciowych -Współpraca z firmami autoryzowanymi - autorami programów użytkowanych przez GCKIS w zakresie pracy sprzętu j) udzielania pomocy technicznej użytkownikom w zakresie użytkowania i eksploatacji sprzętu komputerowego h) współpraca z Zamawiającym przy roszczeniach związanych z naprawami gwarancyjnymi sprzętu objętego gwarancją Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania Zarządzenia Nr 18 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ochrony przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu danych osobowych w tym Polityki ochrony informatycznej. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sporządzi pisemnie politykę dotyczącą ochrony informatycznej i przedłoży Dyrektorowi GCKiS. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji polityki ochrony informatycznej w terminach 15.12.2014, 15.12.2015, 15.12.2016 roku oraz do jej bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany stanu. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i uzgodnienia z Dyrektorem GCKiS projektu protokołu kontroli komputerowych stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zapisów polityki ochrony informatycznej i opracowania sposobu postępowania w razie stwierdzenia naruszenia. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania kontroli stanowiskowej Wykonawca będzie zobowiązany do zgłaszania do Dyrektora Zamawiającego wszelkich stwierdzonych prób włamania do systemu informatycznego GCKiS i prób nielegalnego przesłania danych. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania Dyrektorowi propozycji przeciwdziałania i zabezpieczania przed takimi próbami. Części zamienne niezbędne do wykonania usług Wykonawca będzie dostarczał po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i zasadności naprawy z użytkownikiem i koordynatorem umowy. Odpłatność za części zamienne ustalona będzie na podstawie faktur ich zakupu przez Wykonawcę przedkładanych do wglądu Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ceny o 10 % wartości poniesionej na zakup przez Wykonawcę, którą to nadwyżkę należy rozumieć jako narzut przysługujący Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi i części zamienne. Usługi będą świadczone w czasie pracy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 w terminach każdorazowo uzgadnianych z koordynatorem umowy w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.2. SIWZ Usługi będą świadczone stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dojazd do jednostek GCKiS odbywać się będzie na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby usuwanie awarii i usterek wykonane było niezwłoczne w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od zgłoszenia od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie konieczności usunięcia awarii lub naprawy przekazane w piątek winno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Zamawiajmy wyraża zgodę na zdalne usuwanie awarii o ile będzie to możliwe. W przypadku konieczności świadczenia usługi poza lokalizacjami wskazanymi w pkt. 3.2 - naprawy w serwisie- Wykonawca zapewni niezbędny transport naprawianego sprzętu bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.9 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010r, nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r, nr 100, poz.1024). Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy przetwarzania danych osobowych i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i przepisami wewnętrznymi w zakresie zarządzania systemem informatycznym i bezpieczeństwa. Umowa i oświadczenie stanowią załącznik do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, informacji i danych związanych z przedmiotem umowy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. Zakres; Zestawy komputerowe (komputer stacjonarny + monitor + mysz+ klawiatura) - 47 sztuki UPS Drukarki 30 szt w tym laserowe, laserowe kolorowe, atramentowe kolorowe, igłowe Skanery, Laptopy 14 szt, dodatkowe monitory do laptopów, Switche, Routery, Serwery, Infrastruktura sieciowa, Rzutniki, Tablica interaktywna, Niszczarki, Kserokopiarki 2 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.76.70.00 - 72.76.70.00 50.31.24.00 - Konserwacja i naprawa mikrokomputerów 50.32.32.00 - Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych 50.31.21.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych 50.31.23.00 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych 50.31.31.00 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 50.31.32.00 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek 30.12.40.00 - Części i akcesoria do maszyn biurowych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: Oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP zgodne co do treści z oświadczeniem przedstawionym w załączniku nr 2 Formularza Ofertowego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - to jest wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi wykonywane w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy każda polegające na obsłudze technicznej systemu komputerowego w jednej lokalizacji, obejmującej co najmniej 20 stanowisk komputerowych każda - Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: -wykaz wykonanych usług polegających na obsłudze technicznej systemu komputerowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wg wzoru formularza ofertowego, - Dowody potwierdzające bezspornie, że usługi wymienione w wykazie opisanym zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: poświadczenia, a w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie wykonawcy. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Za dowody uznane będą również dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). -Oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP zgodne co do treści z oświadczeniem przedstawionym w załączniku nr 2 Formularza Ofertowego

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie, ze Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: - Oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP zgodne co do treści z oświadczeniem przedstawionym w załączniku nr 2 Formularza Ofertowego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie, ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i doświadczenie. Wymagane jest aby: 1) co najmniej jedna osoba świadcząca usługę posiadała wykształcenie kierunkowe - ukończone studia elektroniczne lub informatyczne 2) co najmniej jedna osoba świadcząca usługę posiadała następujące doświadczenie: - min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku serwisanta sieci komputerowej, - min. 2-letnie doświadczenie w administracji serwerami Microsoft Windows, - min. 2-letnie doświadczenie w administrowaniu stacjami roboczymi Microsoft Windows. -Oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP zgodne co do treści z oświadczeniem przedstawionym w załączniku nr 2 Formularza Ofertowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: - Oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP zgodne co do treści z oświadczeniem przedstawionym w załączniku nr 2 Formularza Ofertowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.kobierzyce.p
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.