eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości PałowoOgłoszenie z dnia 2018-12-14Ogłoszenie nr 661912-N-2018 z dnia 2018-12-14 r.

Centrum Kultury i Sportu w Postominie: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, krajowy numer identyfikacyjny 32076941900000, ul. Postomino  97 , 76113   Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 810 93 73, , e-mail ckis@postomino.pl, , faks 59 810 93 73.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ckis.postomino.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.postomino.pl/ckis/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferte składa się w formie pisemnej
Adres:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo
Numer referencyjny: ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo. Inwestycja realizowana na działce nr 107 i 108 obręb ewidencyjny Pałowo. 3.2. Roboty budowlane obejmują: 3.2.1. Usunięcie zakrzaczeń i wykonanie robót przygotowawczych, 3.2.2. Wykonanie miejsca rekreacji wyposażonego w palenisko o średnicy 1,5m z kostki granitowej o wym. 8x11 cm okrąg o promieniu 8,5 m wysypać otoczakami o frakcji ok 5 cm. grubość 5 cm., wraz z ławostołami niezadaszonymi - zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2.3. Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 35 m2. Altanę wykonać na 6 stopach fundamentowych. Słupy z bali drewnianych o wymiarach 14x14 cm, balustrady wysokości 100 cm z belek 8x8 cm. Dach dwu spadowy krokwiowo jętkowy. Pokrycie dachowe wykonać z płyt OSB-3 gr. 25 mm pokrytych gontem bitumicznym na osnowie z welonu szklanego koloru czerwonego (imitujący dachówkę karpiówkę) układany na papie podkładowej asfaltowej. - zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnię pod wiatą należy utwardzić kostką brukową betonowa gr 6 cm koloru oliwka (żółty) z obrzeżem betonowym gr. 8 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 na podbudowie jak dla chodników wewnętrznych (ruch pieszych). 3.2.4. Wykonanie ławek z oparciem zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2.5. Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci wraz z elementami zabawowymi i rekreacji sportowej (siłownia zewnętrzna). Na terenie placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej wykonać trawnik z rolki - przygotować podłoże poprzez wykonanie 15 cm warstwy odsączającej z piasku, 15 cm warstwy humusu, a następnie ułożenie trawnika z rolki. Miejsce placu zabaw wyposażyć w: Lp. Nazwa urządzenia: Ilość: 1 Zestaw zabawowy wieżowy 1 2 Huśtawka podwójna 1 3 prężynowiec 1 4 Karuzela platforma 15 Piaskownica zamykana 13.2.5.1. Zestaw zabawowy wieżowy składający się z kwadratowej wieży. Dach na wieży dwuspadowy wykonany z płyt polietylenowych. Do wieży zamocowana zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych. Wymiary urządzenia ca. 191x152 cm. Strefa bezpieczna 541x452 cm, wysokość całkowita 218 cm, wysokość podestu oraz wysokość swobodnego upadku 59 cm. 3.2.5.2. Huśtawka podwójna wahadłowa, konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej i malowana proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia huśtawek podwójne łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej, jedno siedzisko sztywne wykonane z aluminium oblanego gumą, drugie siedzisko w kształcie koszyka dla małych dzieci. Wymiary 217x378 cm strefa bezpieczna 750 x 313 cm, wysokość całkowita 245 cm, wysokość swobodnego upadku 128 cm. 3.2.5.3. Sprężynowiec - bujak w kształcie "róży wiatrów" wykonany z tworzywa HDPE, konstrukcja stalowa oraz sprężyna malowane proszkowo. Wymiary 117x117 cm, strefa bezpieczeństwa 417x417 cm, wysokość całkowita 64 cm. 3.2.5.4. Karuzela platforma - o średnicy 122 cm poręcze wykonane ze stali ocynkowanej, strefa bezpieczna 522x522 cm, wysokość całkowita 69 cm, wysokość swobodnego upadku 69 cm. 3.2.5.5. Piaskownica zamykana Wykonana z drewna klejonego drewno musi być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez impregnację. Wymiary 203x382 cm., strefa bezpieczna 503x682 cm., wysokość całkowita i swobodnego upadku 30 cm. 3.2.5.6. Siłownie zewnętrzne 1) Urządzenie "Biegacz" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. Wysokość 135 cm, szerokość 74 cm, długość 120 cm. 2) Urządzenie "Wyciskanie siedząc" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo - ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. Wysokość 175 cm, szerokość 105 cm, długość 65 cm. 3) Urządzenie "Wahadło+Twister" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. 4) Urządzenie "narciarz"- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wysokość 175 cm., szerokość 110 cm., długość 55 cm., 5) Urządzenie "Rowerek" - Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju ca. 88,9 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ca. 48,3 mm. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ciernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne. Wysokość 120 cm, szerokość 60 cm., długość 75 cm. 3.2.5.7. Dodatkowo należy również zamontować tablicę informacyjną z regulaminem - stelaż tablicy w kształcie odwróconej litery "U" o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, treść regulaminu korzystania z placu zabaw w formie wydruku na folii samoprzylepnej zabezpieczonej lakierem UV mieszczony na blasze ocynkowanej. 3.2.5.8. Wykonanie alejek spacerowych wraz z wymianą nawierzchni zjazdu.Nawierzchnie zjazdu wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego z opornikiem betonowym gr. 12 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 na warstwach podbudowy określonych w dokumentacji projektowej.Chodniki wewnętrzne (ruch pieszych) szerokości 2,0 m., 1,5 m., 1,0 m., wykonać z kostki brukowej betonowej gr 6 cm koloru oliwka (żółty) z obrzeżem betonowym gr. 8 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 na warstwach podbudowy określonych w dokumentacji projektowej. Wykonanie kładki/mostka nad istniejącym rowem na przejściu z miejsca rekreacji z ogniskiem na boisko wielofunkcyjne. 3.2.5.9. Montaż wyposażenia dodatkowego tj. koszy na odpady (3 szt.) oraz tablicę informacyjną zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2.5.10. Wykonanie nasadzeń roślinność niska krzewiasta, roślinność izolacyjna - żywopłot oraz gazony betonowe w ilości 7 szt. z kwiatami ozdobnymi. (preferowane nasadzenie gazonów kwiatami jednorocznymi - maciejki, niezapominajki begonie). Żywopłot wykonać z tuji typu Smaragd wysokości min. 1,2 m natomiast do nasadzeń krzewiastych zastosować: Trzmielina Fortune´a, Kalina koralowa odmiana Roseum - teren nasadzeń krzewów i żywopłotu uzupełnić korą z drzew iglastych.3.2.5.11. Budowa boiska sportowego wielodyscyplinowego o wymiarach 44,00x24,00 m o nawierzchni trawiastej. Nawierzchnie sportową wykonać jako trawnik z rolki - przygotować podbudowę; warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu, warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm po zagęszczeniu, 15 cm humusu a następnie ułożenie trawnika z rolki. Boisko ogrodzić ogrodzeniem systemowym przeznaczonym dla boisk sportowych o wysokości 3m wraz z piłkochwytami. W ogrodzeniu należy wykonać bramę o wymiarach w świetle 2,50x3,00 m oraz furtkę o wymiarach w świetle 1,00x2,00 m. Brama i furtka wyposażone w zamek z wkładką patentową. Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Kolor ogrodzenia zielony. Wykonać linie dla boiska do gry w siatkówkę (wym. 9,00x18,00 m) oraz piłki ręcznej (20,00x40,00 m). Boisko sportowe (siatkówka) wyposażyć w systemowe słupki z możliwością regulacji wysokości siatki i mechanizm naciągu siatki montowane w systemowych tulejach (możliwość montażu i demontażu). Siatka do siatkówki odporna na warunki atmosferyczne. Dwie bramki stacjonarne do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m montowane w systemowych tulejach (możliwość montażu i demontażu) wyposażone w siatkę odporną na warunki atmosferyczne. Pod boiskiem sportowym należy wykonać drenaż żwirowy w oplocie z geowłókniny igłowanej wraz z rurą drenarską PCV O125 mm., studzienki drenarskie oraz odprowadzeniem wody do istniejącego zbiornika za pomocą rury drenarskiej PCV O 160 mm. Zastosować prefabrykowany wylot drenarski.3.2.5.12. Wykonanie ogrodzenia z systemowych przęseł drucianych na słupkach stalowych systemowych wykonanych ze stali ocynkowanej koloru zielonego. Wysokość ogrodzenia 1,50 m. oraz wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach stalowych ocynkowanych z drutu powlekanego PCV (kolor zielony) wysokości 1,5 m. W nowo wykonanym ogrodzeniu zamontować furtki systemowe szer. 1,0 m oraz bramą wjazdową systemową dwuskrzydłową szer. min. 4,0 m. Ogrodzenie panelowe wykonać od strony drogi gminnej, natomiast pozostałe ogrodzenie wykonać z siatki plecionej - zgodnie z dok. proj. 3.2.5.13. Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych tereny zielone należy wyhumusować oraz wykonać obsiew trawy - odmiana wolnorosnąca i odporna na deptanie. Przed ułożeniem trawnika należy wykonać podłoże - warstwę z piasku gr. 15 cm i 15 cm humusu a następnie wysiew trawy. Nadmiar urobku pozyskany w trakcie robót ziemnych należy rozplantować na terenie placu budowy. 3.2.5.14. Uwaga wszystkie elementy drewniane zaimpregnować ciśnieniowo środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną odpornym na wymywanie. Dodatkowo drewno malować impregnatem koloryzującym lub olejem do drewna koloru mahoń co najmniej dwukrotnie. 3.2.5.15. Zakres robót obejmuje również wykonanie oświetlenia parkowego oraz oświetlenia boiska z oprawami typu LED. Należy wykonać oświetlenie parkowe na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 4 m z oprawami parkowymi LED oraz oświetlenie boiska na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 10 m z wysięgnikiem min. 1,5m i oprawami LED. Słupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Linia kablowa (WLZ) wykonana przewodem typu YKYżo 5x10 mm2 od zasilania ZK do szafki SK. Kable oświetlenia zewnętrznego typu YKYżo 3x4 mm2. Na słupach oznaczonych na PZT symbolami S1 należy zamontować dodatkowe wysięgniki dla oprawy typu parkowego zamontowane na wysokości 4m skierowane w kierunku alejek spacerowych. Oprawy winny posiadać oddzielne sterowanie. Oświetlenie parkowe winno być sterowane przez czujkę zmierzchową, a oświetlenie boiska uruchamiane osobną czujką zmierzchową z możliwością ustawienia czasu świecenia.Szafka SK wolnostojąca z fundamentem i wyposażeniem wg. dokumentacji projektowej. Oprawa parkowa typu LED o mocy min 38 W montowana bezpośrednio na słupie i na dodatkowym wysięgniku na słupie S1, stopień ochrony IP 65. Korpus oprawy odlew aluminiowy, daszek wykonany z ukształtowanej blachy aluminiowej - kolor czarny RAL 9005, klosz cylindryczny O 200 mm. Wymiary oprawy: Oprawa do oświetlenia boiska typu Led o mocy min. 72W stopień ochrony co najmniej IP 65, strumień świetlny minimum 9500 lm. Usytuowanie lamp oświetleniowych oraz trasy kabli i szafki SK zgodnie z dokumentacją projektową - branża elektryczna. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi urządzeniami podziemnymi oraz pod chodnikami i parkingiem kable układać w rurze ochronnej DKV d 50 mm. Instalację oświetleniowa należy podłączyć do istniejącego złącza kablowego wykonanego przez Energa Operator S.A. oznaczonego na PZT branży elektrycznej. 3.3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym: 1) projekt budowlany zagospodarowania terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo,2) projektu budowlanego dla budowy oświetlenia parkowego, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowalna, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna, 5) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3.5. Elementy składowe przedmiotu zamówienia Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi "towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia, opinii i uzgodnień, protokoły badań i sprawdzeń np.: protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do wybudowanych parkingów i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i utylizacji odpadów. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT. 3.6. Wymagania techniczne 1) Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. 2) Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i Aprobatach Technicznych. 3) Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 3.7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania oraz programu zapewnienia jakości, opinii technologicznej. 3.8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej ót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.3.9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 3.10. Zamówienie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze". 3.11. Załącznikiem do umowy jest zestawienie rzeczowo-finansowe, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Do każdej faktury należy załączyć zestawienie wykonanych elementów robót opracowane na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego. Niezależnie od zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wraz z kalkulacją cen jednostkowych. 3.12. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu . 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu pracy, co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu prac fizycznych budowlanych lub obsłudze sprzętu budowlanego. 3.14.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę wykonującą czynności, o których mowa w pkt 3.15. 3.14.2. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowej osoby. 3.14.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3.14.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 3.15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 3.15. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności. 3.16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 6.2.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu obejmującego: 1) wykonanie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej oraz 2) budowę drogi, chodnika, alejki, placu, parkingu lub innego elementu z kostki betonowej/brukowej z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 6.2.2 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej: 1) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:11.7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 12.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:11.5.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie składania ofert: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - jeżeli dotyczy, 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 7) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100. 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 14.3.1. pieniądzu, 14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 14.3.3. gwarancjach bankowych, 14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 14.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 14.4. Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 14.5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 14.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu - należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą). 14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 14.11. rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14.13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) w przypadku wydania lub opóźnień w wydaniu decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, c) spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: deszcz, śnieg, grad, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów i występującymi przez okres co najmniej 5 dni z rzędu, d) spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub dodatkowych, e) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej, f) spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku: - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, - istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych g) w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia opisanych w punkcie 2. 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność zrealizowania przedmiotu zmówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ, b) konieczność usunięcia wad i braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, c) spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) Wykonanie realizacji robót zamiennych lub dodatkowych, 4) Zmiana zakresu rzeczowego umowy lub odstąpienie od części zakresu rzeczowego umowy w uzasadnionych przypadkach powodujących konieczność ograniczenia zamówienia powodującego zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności: a) zmianami przepisów prawnych, , b) wprowadzeniem zmian sposobu świadczenia opisanych w pkt 2, c) wyłączeniem spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem owykonawczym lub różnicowym, d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku odstąpienia przez zamawiającego z części robót. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w cenie ofertowej Wykonawcy, f) Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, a ujętych w oferowanej cenie na podstawie kosztorysu powykonawczego lub różnicowego w oparciu o dokonane obmiary faktycznie wykonanych ilości robót, g) Zamawiający przewiduje obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieuregulowania przez Wykonawcę kosztów zużycia wody i energii, h) Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, j) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, k) zmianami zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 5) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, 6) Zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których Wykonawca powoływał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 7) W przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierała części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierzał powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy, 8) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowalnych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 9) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 10) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 11) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 12) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.