eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Szko造 Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2018-11-06Og這szenie nr 645064-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Szko豉 Podstawowa im. Jana Kili雟kiego w Tyszowcach: Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Szko造 Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szko豉 Podstawowa im. Jana Kili雟kiego w Tyszowcach, krajowy numer identyfikacyjny 56377200000, ul. ul. Ko軼ielna  25 , 22630   Tyszowce, woj. lubelskie, pa雟two Polska, tel. 846619688, e-mail sptyszowce@op.pl, faks 6619688.
Adres strony internetowej (URL): spjktyszowce.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Szko豉 Podstawowa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
spjktyszowce.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
spjktyszowce.bip.lubelskie.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Na podstawie Art. 10c. 1. PZP Zamawiaj帷y odst瘼uje od wymogu u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej przy sk豉daniu ofert, tote sk豉danie oferty odbywa si za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 z p騧n. zm. ), osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Szko豉 Podstawowa w Tyszowcach im. Jana Kili雟kiego ul. Ko軼ielna 25 22- 630 Tyszowce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Szko造 Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
tylko jednej cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest zadanie pn. Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Szko造 Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019" polegaj帷a na sukcesywnej dostawie oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych w maksymalnej ilo軼i 65.000 litr闚 do kot這wni olejowych Szko造 Podstawowej im. Jana Kili雟kiego w Tyszowcach: 1) kot這wnia olejowa w Szkole Podstawowej w Tyszowcach ul. Ko軼ielna 25, 22-630 Tyszowce (40.000 litr闚 oleju opa這wego) 2) Kot這wnia olejowa w Szkole Podstawowej w Tyszowcach ul. Szkolna 2, 22-630 Tyszowce (25.000 litr闚 oleju opa這wego) - Podana ilo嗆 oleju opa這wego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowi您ywania umowy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo軼i zakupionego oleju opa這wego. Wykonawcy nie przys逝guj roszczenia z tytu逝 zmniejszenia przez Zamawiaj帷ego ilo軼i kupionego oleju opa這wego. - Dostawa oleju opa這wego b璠zie odbywa si sukcesywnie, w miar potrzeby Zamawiaj帷ego, ka盥orazowo na podstawie zam闚ienia cz窷ciowego sk豉danego przez Zamawiaj帷ego, okre郵aj帷ego ilo嗆 dostawy. - Zam闚ienia cz窷ciowe b璠 sk豉dane przez Zamawiaj帷ego telefonicznie lub za po鈔ednictwem faksu. - Wykonawca zapewni transport oleju opa這wego 鈔odkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocystern wyposa穎n w legalizowany przep造womierz. - Olej opa這wy musi by dostarczany do kot這wni w dni robocze dla Zamawiaj帷ego w godzinach 8.00 - 14.00 - Wykonawca jest zobowi您any do dostarczenia oleju opa這wego w terminie 3 dni roboczych od ka盥orazowego z這瞠nia przez Zamawiaj帷ego zam闚ienia cz窷ciowego. - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj帷ego wad lub brak闚 oleju opa這wego, Wykonawca w terminie 2 dni od daty zg這szenia wad lub brak闚 odbierze na w豉sny koszt wadliwy olej i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, b康 uzupe軟i w tym terminie braki ilo軼iowe oleju. - Ka盥a dostawa powinna posiada za鈍iadczenie potwierdzaj帷e, 瞠 dostarczane produkty odpowiadaj okre郵onym normom Polska Norma PN-C-96024:2011. - Rozliczenie ka盥orazowego tankowania odbywa si b璠zie w oparciu o ilo軼i rzeczywi軼ie zatankowanego oleju, wed逝g wskaza przep造womierza. Olej opa這wy musi spe軟ia wymagania okre郵one w Polskiej Normie "PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe - oleje opa這we" i posiada parametry fizyko - chemiczne nie gorsze ni: Nazwa parametru Warto嗆 G瘰to嗆 w temperaturze 15oC (kg/m^3) max. 860 Warto嗆 opa這wa (MJ/kg) min.42,6 Temperatura zap這nu (oC) min.56 Lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20o (mm^2/s) Max.6,00 Sk豉d frakcyjny: - od temperatury 250oC destyluje [%(v/v)] - od temperatury 350oC destyluje [%(v/v)] max. 65 min. 85 Temperatura p造ni璚ia [oC] max.-20 Pozosta這嗆 przy koksowaniu z 10% pozosta這軼i destylacyjnej [%(m/m)] max. 0,3 Zawarto嗆 siarki [%(m/m)] max 0,1 Zawarto嗆 wody [mg/kg] max.200 Zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch (mg/kg) max.24 Pozosta這嗆 po spopieleniu (mg/litr) max. 0,01 Barwa Czerwona Barwnik typu Solvent Red 164 (mg/litr)* min.6,6* Barwnik typu Solvent Red 19 (mg/litr)* Min 6,3* *Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego musz by zgodne z rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1054)

II.5) G堯wny kod CPV: 09.13.51.00 - Olej opa這wy
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-05-15
Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
2019-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: wymagane jest posiadanie koncesji na obr鏒 paliwami ciek造mi zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z p騧n. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: wykonanie dostaw oleju opa這wego o warto軼i co najmniej 100 000,00 z, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy;
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu przedk豉da odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
. Zamawiaj帷y po przeprowadzeniu oceny ofert wezwie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 uznana jako najkorzystniejsza do przed這瞠nia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze i dokument闚: 1) potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, tj.; koncesji na obr鏒 paliwami ciek造mi lub dokumentu potwierdzaj帷ego 瞠 wykonawca jest wpisany do rejestru przedsi瑿iorstw posiadaj帷ych koncesj w zakresie paliw ciek造ch, zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 2) potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj.: wykaz dostaw wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wszyscy Wykonawcy zobowi您ani s z這篡 nast瘼uj帷e dokumenty: Razem z ofert; O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. (Wed逝g wzoru na za陰czniku nr 2 do SIWZ) Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w tym punkcie Zobowi您anie podmiotu trzeciego albo inny dokument, s逝膨cy wykazaniu udost瘼nienia wykonawcy potencja逝 przez podmiot trzeci w zakresie okre郵onym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, 瞠 okre郵ony potencja dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zosta wykonawcy faktycznie udost瘼niony tote powinno by sk豉dane z ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 z這篡 ni瞠j wymienione dokumenty : Razem z ofert; 1. O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania z powodu niespe軟ienia warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (wg wzoru na za陰czniku nr 3 do SIWZ) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o z這穎nych ofertach, wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu; O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w okoliczno軼iach o kt鏎ych mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5, (informacja po otwarciu ofert) przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. (wg wzoru na za陰czniku nr 6 do SIWZ) Dokumenty s sk豉dane w oryginale lub kserokopii po鈍iadczonych za zgodno嗆 z orygina貫m przez wykonawc lub osob upowa積ion, z zachowaniem sposobu reprezentacji. Wykonawca nie jest obowi您any do z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, je瞠li zamawiaj帷y posiada o鈍iadczenia lub dokumenty dotycz帷e tego wykonawcy lub mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 1. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt.6.2.1.( Wed逝g wzoru na za陰czniku nr 3 do SIWZ). 2. W celu oceny, czy wykonawca polegaj帷 na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, Zamawiaj帷y 膨da dokument闚, kt鏎e okre郵aj w szczeg鏊no軼i: 1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; 2) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; 3) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 3. Na wezwanie Zamawiaj帷ego wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art.22a ustawy Pzp przedstawi w odniesieniu do tych pomiot闚 dokumenty wymienione w ust. 6.4.1. pkt 2) SIWZ. Dokumenty dodatkowe w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej Pe軟omocnictwo ustanawiaj帷e pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego ( art. 23 ust.2 ustawy Pzp). Je瞠li oferta wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊nie zostanie wybrana, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. Wykonawcy, sk豉daj帷y ofert wsp鏊nie, o kt鏎ych mowa w art. 23 ust. 1, ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy. Dokumenty podmiot闚 zagranicznych- wykluczenie ofert 1. O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2. O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej 3. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i- powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany w umowie w trakcie realizacji us逝g w przypadkach ni瞠j wymienionych. 1. Zamawiaj帷y zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy w przypadku: 1) urz璠owej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie, 2) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia, 3) powierzenia Podwykonawcy okre郵onego zakresu zam闚ienia lub zmiana zakresu powierzonych obowi您k闚, jak r闚nie zmian Podwykonawcy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiaj帷ego wybranego Podwykonawcy. 4. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umownego terminu zako鎍zenia wykonania us逝gi w przypadku: 1) zawieszenia prac przez Zamawiaj帷ego, 2) konieczno軼i wykonania dodatkowych bada i ekspertyz, 3) zlecenia Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania us逝g maj帷ych wp造w na termin wykonania przedmiotu niniejszego zam闚ienia, 5. Termin wykonania umowy mo瞠 zosta wyd逝穎ny maksymalnie o czas op騧nienia spowodowanego wymienionymi w ust. 3 okoliczno軼iami. 6. Wszystkie powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y musi wyrazi zgod. 7. Niewa積a jest zmiana postanowie Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowie niekorzystnych dla Zamawiaj帷ego, je瞠li przy ich uwzgl璠nieniu nale瘸這by zmieni tre嗆 oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy. 8. Okre郵a si nast瘼uj帷y tryb dokonywania zmian postanowie umowy: - zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie, za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie, pod rygorem niewa積o軼i, - strona wyst瘼uj帷a o zmian postanowie zawartej umowy zobowi您ana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno軼i powoduj帷ych zmian umowy, - wniosek o zmian postanowie zawartej umowy musi by wyra穎ny na pi鄉ie. - Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku zmiany postanowie umowy, je瞠li Wykonawca w terminie 3 dni od wyst徙ienia okoliczno軼i powoduj帷ych dokonanie zmiany, nie z這篡 Zamawiaj帷emu, na pi鄉ie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
o) Nie ujawnia si informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je瞠li wykonawca, nie p騧niej ni w terminie sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, zastrzeg, 瞠 nie mog by one udost瘼niane oraz wykaza, i zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa. Wykonawca nie mo瞠 zastrzec informacji dotycz帷ych nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc闚, a tak瞠 informacje dotycz帷e ceny, terminu wykonania zam闚ienia, okresu gwarancji i warunk闚 p豉tno軼i zawartych w ofertach.( Art. 8 ust. 3 Pzp)
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 11:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.