eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania jedenastu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-12-18Ogłoszenie nr 637119-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania jedenastu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamówienie publiczne jest przedmiotem Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2019 r. pod Nr 2019/S 244-599159

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, krajowy numer identyfikacyjny 24261540600000, ul. Zielna  25B , 41-907  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 413 00 30, e-mail zamowienia@bm.bytom.pl, faks 32 413 00 33.
Adres strony internetowej (URL): www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania jedenastu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
Numer referencyjny: DZ-PN-41-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia przy ul. Józefczaka 15, ul. Katowickiej 49, ul. Katowickiej 51, ul. Katowickiej 53, ul. Katowickiej 59, ul. Katowickiej60, ul. Korfantego 7, ul. Korfantego 9, ul. Korfantego 11, ul. Matejki 39 i ul. Matejki 46 zgodnie z Programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 - 1.11 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45200000-9
45211340-4
45300000-0
45330000-9
45333000-0
45331100-7
45310000-3
45320000-6
45400000-1
45421000-4
45262690-4
45220000-5
71000000-8
71200000-0
71221000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  30   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż, odpowiednio dla części zamówienia: 1) Część 1 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu. 180 000,00 złotych 2) Część 2 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu. 230 000,00 złotych 3) Część 3 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 51 w Bytomiu. 180 000,00 złotych 4) Część 4 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 53 w Bytomiu 170 000,00 złotych 5) Część 5 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 59 w Bytomiu. 170 000,00 złotych 6) Część 6 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 60 w Bytomiu 480 000,00 złotych 7) Część 7 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu. 330 000,00 złotych 8) Część 8 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu. 300 000,00 złotych 9) Część 9 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu. 360 000,00 złotych 10) Część 10 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu. 290 000,00 złotych 11) Część 11 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu. 180 000,00 złotych Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia to warunek dotyczący sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż suma wartości wymaganych dla części zamówienia, na które wykonawca składa oferty.
Informacje dodatkowe 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku odnośnie sytuacji finansowej: Informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użytkowego lub mieszkalno-użytkowego, obejmującą roboty termo modernizacyjne oraz roboty związane z wymianą źródeł ogrzewania, o wartości robót nie mniejszej niż, odpowiednio dla części zamówienia: 1) Część 1 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu. 450 000,00 złotych 2) Część 2 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu. 590 000,00 złotych 3) Część 3 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 51 w Bytomiu. 460 000,00 złotych 4) Część 4 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 53 w Bytomiu 440 000,00 złotych 5) Część 5 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 59 w Bytomiu. 440 000,00 złotych 6) Część 6 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 60 w Bytomiu 1 210 000,00 złotych 7) Część 7 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu. 820 000,00 złotych 8) Część 8 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu. 760 000,00 złotych 9) Część 9 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu. 900 000,00 złotych 10) Część 10 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu. 730 000,00 złotych 11) Część 11 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu. 460 000,00 złotych 2. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, odpowiednio dla każdej części zamówienia, niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: W zakresie projektowania 1) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i w okresie ostatnich 3 lat była uczestnikiem procesu projektowania przebudowy lub remontu lub adaptacji co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze przekraczającej 1 000 m3 2) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, W zakresie kierowania robotami budowlanymi 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 budową obejmującą roboty budowlane wykonywane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o kubaturze przekraczającej 1 000 m3; 4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót; 5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót. UWAGA 1. Przez uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedna cześć zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału wskazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia (za wyjątkiem osób wykonujących prace projektowe).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych. 4 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 6.1. SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ. 1.1. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 1.2. JEDZ winien być złożony, zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. 2) Przy wypełnianiu JEDZ wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (JEDZ/ESPD, o którym mowa w pkt. 7.1.1.3. SIWZ) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formatów danych: .doc, .docx lub .pdf. 3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 ze zm.). 4) Wykonawca przesyła Zamawiającemu wraz z ofertą podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na skrytkę elektroniczną ePUAP udostępnioną na miniPortalu. Oferta wykonawcy wraz z JEDZ winna dotrzeć do Zamawiającego w przed upływem terminu składania ofert. 5) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej w pkt. 6.3. SIWZ dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 1.3. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić utworzoną przez Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularz JEDZ (plik xml. stanowi załącznik nr 4a do SIWZ), którą zobowiązani są złożyć, zgodnie z zapisami pkt. 7.1.1.1. SIWZ. Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę "Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD" pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców za siebie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 2) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia tych podmiotów składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 1.6. Składając JEDZ Wykonawcy zobowiązani są podać następujące informacje: 1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Prawa zamówień publicznych informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270 - 277, art. 278 - 298 oraz art. 300 - 307 Kodeksu karnego); 2) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 3) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 4) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ; 5) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 6) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ; 7) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 8) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 - informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 9) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 10) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ; 11) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ; 12) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Prawa zamówień publicznych - informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia n/wym. oświadczeń i dokumentów: 2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, 2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Prawa zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), 2.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22Prawa zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), 2.7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 6.1. SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ. 1.1. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 1.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wypełnienia W części IV - Kryteria kwalifikacji sekcji a - Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. UWAGA Wypełnienie sekcji a JEDZ powoduje, że Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ. Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia n/wym. oświadczeń i dokumentów: 2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na czas związania ofertą w wysokości odpowiednio dla części zamówienia: 1) Część 1 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu. 8 300,00 złotych 2) Część 2 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu. 10 800,00 złotych 3) Część 3 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 51 w Bytomiu. 8 400,00 złotych 4) Część 4 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 53 w Bytomiu 8 000,00 złotych 5) Część 5 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 59 w Bytomiu. 7 900,00 złotych 6) Część 6 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 60 w Bytomiu 22 200,00 złotych 7) Część 7 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu. 15 100,00 złotych 8) Część 8 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu. 14 000,00 złotych 9) Część 9 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu. 16 600,00 złotych 10) Część 10 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu. 13 300,00 złotych 11) Część 11 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu. 8 300,00 złotych 2. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium w formie niepieniężnej 4.1. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. o/Bytom nr rachunku 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z wpisaniem w opisie przelewu: "DZ-PN-41-2019 Wadium - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania budynków - Część ....... Zamówienia" 4.2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 9.4.1., przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w formie niepieniężnej: 5.1. Wadium należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. 5.2. Wadium winno być wystawione na beneficjenta którym jest Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; reprezentowane przez Dyrektora. 5.3. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Prawa zamówień publicznych. 5.4 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych oraz art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 6. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie i na zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-01-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do dnia podpisania umowy, wnieść zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości 5,0% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ. 2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenach budowy. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: e-mail: rewitalizacja@bm.bytom.pl do dnia 30 grudnia 2019 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani stosownym zawiadomieniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Złożenie oferty wraz z JEDZ i innymi dokumentami wymienionymi w pkt 12 SIWZ oraz jej wycofanie oraz zmiana odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal. System miniPortal zapewnia bezpłatną, dedykowaną aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert. Nazwa odbiorcy: BYTOMSKIE MIESZKANIA (41-907 BYTOM, WOJ. ŚLĄSKIE) Adres skrzynki ePUAP: /BytomskieMieszkania/skrytka https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/BytomskieMieszkania 4. Pozostała komunikacja (m.in. wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) będą odbywały się przy użyciu poczty elektronicznej Wykonawcy i Zamawiającego skrzynki: rewitalizacja@bm.bytom.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Józefczaka 15 na działce o numerze ewidencyjnym: 196/55 o powierzchni 107 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Józefczaka w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 10 i 5%. Powierzchnia zabudowy budynku 101 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 283,05 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 226,59 m2. Kubatura budynku 2775 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.1.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.1.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.1.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.1.4. Audyt energetyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45211300-2, 45211340-4, 45300000-0, 45200000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 49 na działce o numerze ewidencyjnym: 125/17 o powierzchni 248 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 7°. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 600,87m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 487,94 m2. Kubatura budynku 1952,00 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.2.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.2.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.2.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.2.4. Audyt energetyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45211300-2, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 51 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 51 na działce o numerze ewidencyjnym: 126/17 o powierzchni 319 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42°. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 511,60 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 443,23 m2. Kubatura budynku 1662,70 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.3. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.3.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.3.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.3.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.3.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 53 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 53 na działce o numerze ewidencyjnym: 127/17 o powierzchni 318 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42°. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 504,29 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 425,05 m2. Kubatura budynku 1662,70m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.4. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.4.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.4.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.4.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.4.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45211300-2, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
- Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 59 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 59 na działce o numerze ewidencyjnym: 130/17 o powierzchni 260 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42°. Powierzchnia zabudowy budynku 131,51 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 467,82 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 396,68 m2. Kubatura budynku 1544,60 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.5. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.5.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.5.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.5.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.5.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45200000-9, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cana60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 60 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 60 na działce o numerze ewidencyjnym: 180/61 o powierzchni 356,00 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 4°. Powierzchnia zabudowy budynku 357,03 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 1398,00 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 1209,73 m2. Kubatura budynku 5066,26 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.6. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.6.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.6.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.6.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.6.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45200000-9, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 14.1.5. K5 - Okres gwarancji na roboty budowlane10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 7 na działce o numerze ewidencyjnym: 7 o powierzchni 374 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Korfantego w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie konserwatorskiej A i strefie badań archeologicznych W1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 10°. Powierzchnia zabudowy budynku 288,00 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 765,59 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 641,11m2. Kubatura budynku 3405,00 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.8. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.7.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.7.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.7.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.7.4. Audyt energetyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45200000-9, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 9 na działce o numerze ewidencyjnym: 6 o powierzchni 458 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Korfantego w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie konserwatorskiej A i strefie badań archeologicznych W1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 4°. Powierzchnia zabudowy budynku 269,20 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 792,36 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 603,48 m2. Kubatura budynku 2610,00 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.9. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.8.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.8.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.8.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.8.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45200000-9, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 11 na działce o numerze ewidencyjnym: 5 o powierzchni 909 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Korfantego w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie konserwatorskiej A i strefie badań archeologicznych W1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 10°. Powierzchnia zabudowy budynku 269,00 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 980,18 m2. Powierzchnia użytkowa 885,12 m2. Kubatura budynku 3759,00 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.10. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.9.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.9.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.9.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.9.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45211300-2, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Matejki 39 na działce o numerze ewidencyjnym: 271/19 o powierzchni 319 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Matejki w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 5-9°. Powierzchnia zabudowy budynku 183,97 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 789,03 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 676,04 m2. Kubatura budynku 2705,66 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.11. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.10.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.10.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.10.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.10.4. Audyt energetyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45211300-2, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90% 10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku. Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Matejki 46 na działce o numerze ewidencyjnym: 239/6 o powierzchni 353 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Matejki w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) nie ulegają zmianie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42°. Powierzchnia zabudowy budynku 143,75 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 513,99 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 434,18 m2. Kubatura budynku 1731,47 m3. Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej; - sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; - na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki otworowej zewnętrznej oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach, zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi; - wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji; - uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane); - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.11. do SIWZ w skład którego wchodzą: Załącznik 1.11.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik 1.11.2. Inwentaryzacja budowlana, Załącznik 1.11.3. Ekspertyza budowlana, Załącznik 1.11.4. Audyt energetyczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45211300-2, 45211340-4, 45300000-0, 45330000-9, 45333000-0, 45331100-7, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45262690-4, 45220000-5, 71000000-8, 71200000-0, 71221000-3, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) 15,00
% sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90%10,00
Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami10,00
Okres gwarancji na roboty budowlane5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.