eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2019-11-28Ogłoszenie nr 628680-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Kuratorium Oświaty w Łodzi: Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 64732480000000, ul. al. Kościuszki  - , 90-446  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 867, e-mail kolodz@kuratorium.lodz.pl, faks 426 360 385.
Adres strony internetowej (URL): www.kuratorium.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według wzoru: Przetarg nieograniczony - ochrona osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu ............................. roku o godz. ..... : ......" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. z dopiskiem - postępowanie nr ŁKO.WO.27.9.2019. Kopertę należy przesłać na adres Zamawiającego:Kuratorium Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a, - kancelaria Urzędu (parter, pok. 02). Kopertę należy również opatrzyć pieczęcią z nazwą i adresem Wykonawcy.
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.
Numer referencyjny: ŁKO.WO.27.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, na zasadach i w zakresie opisanym poniżej. 1. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne. 2. Ochrona obiektów prowadzona będzie począwszy od dnia 03.01.2020 r. od godz. 12:00, przez całą dobę od godz. 6.00 do godz. 6.00. Zamówienie realizowane przez wykonawcę kończy się 04.01.2021 r. o godz. 12:00. 3. Budynek przy al. Kościuszki 120a będzie chroniony: a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze i w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 4. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony: a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym nie wymaga się umundurowania dla tego pracownika i wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 5. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy Al. Kościuszki 120a należeć będzie: 5.1. W zakresie ochrony fizycznej osób i mienia: a) pilnowanie obiektów od wewnątrz w godz. 6:00-6:00, przy czym pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: wewnętrznego obchodu budynku dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni, b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich, c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku, d) wzywanie do opuszczenia budynku osób dopuszczających się zakłócenia porządku w budynku Kuratorium i pracy pracowników Kuratorium, w tym akwizytorów, e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. f) Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu. 5.2. W zakresie usług portierskich: a) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Kuratorium. Pracownik Zamawiającego każdorazowo odnotowuje fakt pobrania i zdania klucza w zeszycie znajdującym się na portierni, b) otwieranie drzwi wejściowych budynku Kuratorium na pół godziny przed rozpoczęciem pracy Urzędu i zamykanie 15 min po zakończeniu pracy Urzędu, c) sprawdzenie, po opuszczeniu budynku przez pracowników Zamawiającego czy wszystkie okna i drzwi, w tym w pomieszczeniach biurowych, zostały zamknięte oraz sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach biurowych włączonych urządzeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nie zamknięcia drzwi lub okien, przez pracownika Zamawiającego, pracownik ochrony sporządza na tę okoliczność stosowną notatkę, d) wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom firmy sprzątającej. Fakt ten pracownik ochrony winien odnotować w zeszycie. Do zeszytu wpisuje się godziny wydania i przyjęcia klucza oraz odnotowuje się nazwisko osoby, której wydano klucze, e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu. 5.3. W zakresie obsługi centrali telefonicznej: a) łączenie w dni robocze w godzinach pracy Kuratorium rozmów petentów z numerami wewnętrznymi funkcjonującymi w Kuratorium. 6. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy ul. Więckowskiego 33, w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, należeć będzie: a) pilnowanie, w godz. 6:00-6:00, budynku głównego od wewnątrz i budynku garażowego, przy czym umundurowany pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: obchodu budynków dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni, b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwaniem grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich, c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku, d) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku. 6.1. W zakresie usługi sprzątania terenu należącego do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33: a) pracownik wykonawcy codziennie będzie zamiatał dziedziniec oraz teren wokół budynku, w tym w szczególności chodnik przylegający do posesji od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej, b) w okresie jesiennym grabienie i wywóz liści przez wykonawcę, c) W okresie jesienno-zimowym bieżące odśnieżanie: - parkingu wewnątrz dziedzińca posesji; - chodnika od strony ul. Więckowskiego i od strony ul. Gdańskiej - usuwanie gołoledzi z chodnika na całej szerokości nieruchomości od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej oraz posypywanie chodnika piaskiem i solą drogową; - usuwanie błota pośniegowego; - stałe utrzymanie drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu i lodu; - usuwanie powstałych w wyniku warunków atmosferycznych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo przechodniów (w szczególności zwisających sopli, nawisów śnieżnych, itp.) od strony ul. Gdańskiej i ul. Więckowskiego. 6.2. Wykonawca zobowiązuję się również do odśnieżania chodnika wokół budynku od strony ul. Więckowskiego 33 oraz od strony ul. Gdańskiej w okresie jesienno - zimowym tj. od 03.01.2020 r. - 15.03.2020 r. oraz od 01.11.2020 r. - 04.01.2021 r., w ramach działania interwencyjnego, przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę dyżurującą, dostępną w ciągu 1 godziny w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych lub poza wskazanym terminem, w sytuacjach wystąpienia nietypowych dla pory roku opadów śniegu. 6.3. W ramach świadczonej usługi wykonawca zabezpiecza wszelkie narzędzia pracy oraz piasek i sól. 7. Usługa będzie realizowana w wymiarze średniomiesięcznym 730 godzin. Usługa będzie realizowana na każdej zmianie roboczej przez 1 pracownika ochrony. 8. Zamawiający zastrzega, aby kluczową część zamówienia dotyczącą ochrony fizycznej osób i mienia, wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał osobiście. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie przyjazdu grup interwencyjnych. 9. W ramach usługi, gdy zaistnieje sytuacja grożąca zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem chronionego mienia, pracownik ochrony będzie zobowiązany do natychmiastowej interwencji własnej, w ramach której będzie dysponował możliwością wezwania patrolu interwencyjnego. Czas dotarcia patrolu do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 20 minut od chwili wezwania. 10. Wykonawca do pracy w obiektach Zamawiającego skieruje pracowników, których stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, umożliwia wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w siwz i bez pomocy innych osób. 11. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w łączność bezprzewodową (radiotelefon lub telefon komórkowy) umożliwiającą wezwanie patrolu interwencyjnego lub w razie konieczności innych specjalistycznych służb. 12. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 13. Pracownicy ochrony realizujący usługę w obiektach Zamawiającego, muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP. 14. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego personel. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9
98341120-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
122020-01-03 2021-01-04

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, jeśli wykaże on, że posiada koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.). Czas na jaki udzielono koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że na dzień składania ofert posiada aktualną i opłaconą polisę OC obejmującą ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 4 000 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 2.3.1. Pracownikami, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz mają co najmniej roczne doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej typu urząd lub sąd. Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę zatrudnionych, przez siebie pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wg stanu na dzień składania ofert. Warunkiem udziału jest posiadanie przez wykonawcę co najmniej 2 pracowników. 2.3.2. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest posiadanie przez wykonawcę co najmniej jednej grupy interwencyjnej, w ramach przyznanego wykonawcy na podstawie odrębnych zezwoleń, statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Grupa interwencyjna będzie stanowiła jedynie wsparcie pracowników ochrony fizycznej, a ich interwencje nie będą stanowiły podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. 2.3.3. Pracownikami niekwalifikowanymi do ochrony, obsługi centrali telefonicznej i świadczenia usług portierskich, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej typu urząd lub sąd. 2.4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2.4.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia, które faktycznie będą wykonywać czynności związane z przedmiotem zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Liczba zatrudnionych osób ma wynosić: co najmniej 2 pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i co najmniej 6 pracowników niekwalifikowanych. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę, posiadającą to samo doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej typu urząd lub sąd, co osoba z którą rozwiązano stosunek pracy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaległości podatkowej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp należy przedłożyć: 1.1. Koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej. 1.2. Wykaz zrealizowanych (realizowanych) usług - (załącznik Nr 3) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) dwie usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. w zakresie ochrony osób i mienia z jednoczesnym świadczeniem usług portierskich i obsługi centrali telefonicznej, w obiektach użyteczności publicznej na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 i wartości brutto zamówienia nie mniejszej niż 250 000 zł każda, których okres realizacji wynosił/wynosi co najmniej 12 miesięcy. Do wykazu należy dołączyć dowody, z których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ; 1.4. Opłaconą polisę OC obejmującą ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 4 000 000 zł wraz z dowodem jej opłacenia jeżeli fakt ten nie wynika z polisy lub dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 50,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia30,00
zarządzanie jakością20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach: 1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawki podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.2 Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5, wyznacza niezwłocznie datę podpisania aneksu do umowy. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 7. Zmiany mogą nastąpić wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy. 8. Zmiany mogą nastąpić, jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. 9. Zmiany mogą nastąpić, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 10. Zmiana umowy może nastąpić w wypadku zmian mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (bez możliwości zmiany ceny) lub obniżenia ceny za świadczone usługi. 11. Zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 12. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy (zgodnie z art. 145 ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.