eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-03-21

Olsztyn: Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016
Numer ogłoszenia: 62774 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5261900, faks 089 5399876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w roku 2016. Zamówienie dotyczy 6 samochodów osobowych ( Lanos, Skoda OCTAVIA, Renault KANGOO) i 3 ciężarowych Renault TRAFIC. Zakres zamówienia obejmuje: - przeglądy okresowe, pogwarancyjne i rejestracyjne, - wszelkie naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji, - naprawy powstałe w wyniku awarii, - naprawy wynikające z przeglądów, - serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów. UWAGA: Wykonawca powinien posiadać stacje obsługi zlokalizowane na terenie działalności Rejonu Dróg w Elblągu lub w promieniu 30 km od siedziby RDW w Elblągu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. Dokumenty innych podmiotów (poleganie na zasobach innych podmiotów): pisemne zobowiązanie (oryginał) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Informacja Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wykonawca wskaże w informacji towary lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość NETTO tych towarów lub usług. W przypadku braku informacji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin przygotowania wyceny naprawy samochodu - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany w zakresie terminów związanych z wykonaniem danych zleceń, w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi koniecznymi do prawidłowego wykonania naprawy/serwisu. 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, w taki sposób, że Zamawiający uwzględni zmienioną stawkę podatku w zakresie prac pozostałych do wykonania od momentu zmiany. 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w § 12 ust. 3 umowy na zasadach określonych w § 12 ust. 4. 4) W przypadku gdy nie ma zastosowania § 12 ust. 4 zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, któremu/-ym powierzono wykonanie części przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem zasad określonych w § 12 ust. 2.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą PLN. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.