eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części"Ogłoszenie z dnia 2019-10-28Ogłoszenie nr 615784-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: "Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. ul. Zarzecze   13 B , 03-194  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, e-mail przetargi_warszawa@wody.gov.pl, przetargi_warszawa@wody.gov.pl, faks +48(22)5870361.
Adres strony internetowej (URL): https://warszawa.wody.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://warszawa.wody.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej podpisanej własnoręcznym podpisem
Adres:
PGW WP, RZGW W Warszawie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 208


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części"
Numer referencyjny: WA.ROZ.281.79.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części, obejmujące zakresem: Część 1 : Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Maszewo Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na obszarze Zbiornika Włocławskiego (rz. Wisła) w km 636+500 - 637+000 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na prawym brzegu. Miejsce poboru o szerokości ok. 200 m i długości 500 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco - refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody niemożliwe jest prowadzenie akcji lodołamania co przy jednoczesnym utrudnionym spławie lodów w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły i zwiększenie pojemności zbiornika wodnego Włocławek a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Część 2 : Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Dobrzyków Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na rzece Wiśle w km 622+500 - 623+300 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na lewym brzegu. Miejsce poboru o szerokości ok. 150 m i długości 300 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco - refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania oraz spław lodów. w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ (zakres i warunki realizacji prac, przedmiar, dokumentacja mapowa). 3.2. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem "lub równoważny" pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich podstawowych czynności w zakresie wykonywania robót budowlach, ziemnych i instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45246000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna robota budowlana, wykonana w ramach jednego kontraktu, w zakresie udrożnienia rzeki poprzez wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco - refulującymi w ilości: - dla części 1,2 co najmniej 50.000,00 m3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. 6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 12.11.2019 r. do godz. 10:00 w kwocie odpowiedniej dla danej części tj.: Część 1 : 25.000,00 zł Część 2 : 25.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 z dopiskiem "wadium-przetarg-WA.ROZ.281.79.2019- Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części" 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (robót udrożnienia rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 50% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a) uzyskania środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego, b) zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, c) wystąpienia konieczności wykonania robót udrożnienia rzeki Wisły w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami; 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 6, 7 i 8; 3)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w przypadkach opisanych w § 8 ust. 3 i w § 13 ust. 1 Umowy; przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót budowlanych lub nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych, niezawinionych przez Wykonawcę; 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych w miejscu prowadzenia robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić w przypadku jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w Umowie, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może nastąpić jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami Umowy. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony Umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16; 2) inspektor ochrony danych osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części, Nr zamówienia: WA.ROZ.281.79.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Maszewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na obszarze Zbiornika Włocławskiego (rz. Wisła) w km 636+500 - 637+000 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na prawym brzegu. Miejsce poboru o szerokości ok. 200 m i długości 500 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco - refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody niemożliwe jest prowadzenie akcji lodołamania co przy jednoczesnym utrudnionym spławie lodów w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły i zwiększenie pojemności zbiornika wodnego Włocławek a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dojazd Zarówno sprzęt pływający do prowadzenia prac pogłębiarskich. jak i sprzęt pracujący w rejonie składowania należy dostarczyć drogą wodną. W przypadku stanów wody uniemożliwiających transport wodny Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu drogą lądową. Pomiary Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu mapę sytuacyjno-wysokościową terenu składowiska oraz mapę batymetryczną miejsca poboru. Po zakończeniu prac Wykonawca przedstawi inwentaryzację terenu składowiska oraz mapę batymetryczną miejsca poboru z wyliczeniem kubatury wydobytego urobku. Realizacja prac Przed rozpoczęciem pogłębiania Zamawiający, w oparciu o przeprowadzone pomiary, dokona rozpoznania ukształtowania dna rzeki i wskaże Wykonawcy granice strefy robót, które ten oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace pogłębiarskie należy wykonać przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Uwodniona mieszanina piaskowo-żwirowo-wodna będzie przemieszczana z miejsca poboru na składowisko (refulisko) metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Wydobyty i przemieszczony na refulisko urobek. po odsączeniu wody. będzie przy pomocy spycharki równomiernie rozmieszczany na terenie składowiska. Przed rozpoczęciem refulowania Wykonawca przeprowadzi prace adaptacyjne na składowisku (wycinki pojedynczych odrostów wiklinowych oraz mechaniczne wyrównanie terenu). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest formować i utrzymywać tzw. wałki refulacyjne. które będą zabezpieczeniem przed niekontrolowanym rozpływaniem się uwodnionego refulatu. Zaleca się aby potencjalni wykonawcy zapoznali się z warunkami na terenie przeznaczonym pod składowisko. Rozliczenie robót a) Uznaje się. że efekt pogłębiania został osiągnięty, jeżeli oczekiwana rzędna dna pomierzona tuż po zakończeniu prac pogłębiarskich będzie się mieściła w granicach tolerancji określonej jako: -20 cm ÷ +40 cm. b) Podstawą określenia ilości wydobytego urobku będą geodezyjne pomiary kubatury nasypu na składowisku. Koszt pomiarów ponosi Wykonawca. c) Przed rozpoczęciem refulowania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu przewidzianego pod składowisko. d) Podstawą płatności będzie obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będzie miała cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową (1m3 urobku na składowisku). e) Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie wymaganie czynności i pomiary składające się na wykonanie jednostki obmiarowej. f) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór specjalistów w zakresie ichtiologii i ornitologii. Po zakończeniu prac, Wykonawca przedstawi sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną (art. 56 ust. 7 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody) z nadzoru ichtiologicznego i ornitologicznego obejmujące oddziaływanie prowadzonych prac pogłębiarskich na gatunki chronione ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony w ramach sieci Natura 2000 tj. wykaz stwierdzonych gatunków, wpływ inwestycji na migrujące i odpoczywające gatunki, informację dot. ewentualnej śmiertelności gatunków objętych decyzją, informacja na temat potrzeby zastosowania działań minimalizujących. b) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające. socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy (strefa prowadzenia robót pogłębiarskich i teren składowiska) w okresie trwania realizacji robót aż do ich zakończenia i dokonania odbioru końcowego a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. e) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe elementy zabezpieczające takie jak znaki ostrzegawcze i inne. f) Wykonawca prac zobowiązany jest do dbałości o zachowanie istniejącego stanu działek sąsiadujących ze składowiskiem. g) Wykonawca zadba aby odsączająca się z urobku woda nie powodowała erozji (rozmywania) skarpy brzegowej (czasowe zabezpieczenie skarpy np. matami gumowymi. rozwiązanie problemu w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru z ramienia ZZ we Włocławku). h) Uznaje się. że wszelkie koszty związane z zapewnieniem wymagań określonych w punktach a)-f) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ (zakres i warunki realizacji prac, przedmiar, dokumentacja mapowa). Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem "lub równoważny" pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich podstawowych czynności w zakresie wykonywania robót budowlach, ziemnych i instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 45246000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Dobrzyków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na rzece Wiśle w km 622+500 - 623+300 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na lewym brzegu. Miejsce poboru o szerokości ok. 150 m i długości 300 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco - refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania oraz spław lodów. w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dojazd Zarówno sprzęt pływający do prowadzenia prac pogłębiarskich. jak i sprzęt pracujący w rejonie składowania należy dostarczyć drogą wodną. W przypadku stanów wody uniemożliwiających transport wodny Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu drogą lądową. Pomiary Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu mapę sytuacyjno-wysokościową terenu składowiska oraz mapę batymetryczną miejsca poboru. Po zakończeniu prac Wykonawca przedstawi inwentaryzację terenu składowiska oraz mapę batymetryczną miejsca poboru z wyliczeniem kubatury wydobytego urobku. Realizacja prac Przed rozpoczęciem pogłębiania Zamawiający, w oparciu o przeprowadzone pomiary, dokona rozpoznania ukształtowania dna rzeki i wskaże Wykonawcy granice strefy robót, które ten oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace pogłębiarskie należy wykonać przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Uwodniona mieszanina piaskowo-żwirowo-wodna będzie przemieszczana z miejsca poboru na składowisko (refulisko) metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Wydobyty i przemieszczony na refulisko urobek. po odsączeniu wody. będzie przy pomocy spycharki równomiernie rozmieszczany na terenie składowiska. Przed rozpoczęciem refulowania Wykonawca przeprowadzi prace adaptacyjne na składowisku (wycinki pojedynczych odrostów wiklinowych oraz mechaniczne wyrównanie terenu). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest formować i utrzymywać tzw. wałki refulacyjne. które będą zabezpieczeniem przed niekontrolowanym rozpływaniem się uwodnionego refulatu. Zaleca się aby potencjalni wykonawcy zapoznali się z warunkami na terenie przeznaczonym pod składowisko. Rozliczenie robót a) Uznaje się. że efekt pogłębiania został osiągnięty, jeżeli oczekiwana rzędna dna pomierzona tuż po zakończeniu prac pogłębiarskich będzie się mieściła w granicach tolerancji określonej jako: -20 cm ÷ +40 cm. b) Podstawą określenia ilości wydobytego urobku będą geodezyjne pomiary kubatury nasypu na składowisku. Koszt pomiarów ponosi Wykonawca. c) Przed rozpoczęciem refulowania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu przewidzianego pod składowisko. d) Podstawą płatności będzie obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będzie miała cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową (1m3 urobku na składowisku). e) Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie wymaganie czynności i pomiary składające się na wykonanie jednostki obmiarowej. f) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór specjalistów w zakresie ichtiologii i ornitologii. Po zakończeniu prac, Wykonawca przedstawi sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną (art. 56 ust. 7 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody) z nadzoru ichtiologicznego i ornitologicznego obejmujące oddziaływanie prowadzonych prac pogłębiarskich na gatunki chronione ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony w ramach sieci Natura 2000 tj. wykaz stwierdzonych gatunków, wpływ inwestycji na migrujące i odpoczywające gatunki, informację dot. ewentualnej śmiertelności gatunków objętych decyzją, informacja na temat potrzeby zastosowania działań minimalizujących. b) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające. socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy (strefa prowadzenia robót pogłębiarskich i teren składowiska) w okresie trwania realizacji robót aż do ich zakończenia i dokonania odbioru końcowego a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. e) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe elementy zabezpieczające takie jak znaki ostrzegawcze i inne. f) Wykonawca prac zobowiązany jest do dbałości o zachowanie istniejącego stanu działek sąsiadujących ze składowiskiem. g) Wykonawca zadba aby odsączająca się z urobku woda nie powodowała erozji (rozmywania) skarpy brzegowej (czasowe zabezpieczenie skarpy np. matami gumowymi. rozwiązanie problemu w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru z ramienia ZZ we Włocławku). h) Uznaje się. że wszelkie koszty związane z zapewnieniem wymagań określonych w punktach a)-f) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ (zakres i warunki realizacji prac, przedmiar, dokumentacja mapowa). Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem "lub równoważny" pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich podstawowych czynności w zakresie wykonywania robót budowlach, ziemnych i instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 45246000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.