eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie w Popowo-Parcele 2232/6P/20Ogłoszenie z dnia 2020-11-19Ogłoszenie nr 613118-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów: Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie w Popowo-Parcele 2232/6P/20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów, krajowy numer identyfikacyjny 32124700000000, ul. ul. Chłopickiego  , 04-275  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 105 541, e-mail as_warszawa_grochow@sw.gov.pl, faks 226 734 501.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zp.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna Służby Więziennej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.zp.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać przy użyciu operatora pocztowego, gońca lub doręczyć osobiście.
Adres:
Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie w Popowo-Parcele 2232/6P/20
Numer referencyjny: 2232/6P/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie w Popowo-Parcele - część nr 1(dostawy produktów mleczarskich): 1. Mleko w proszku odtłuszczone, kod CPV-15511700-0, Polska Norma PN-ISO 8156:2014-07, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 60 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 2500 kg. 2. Śmietana 18%, kod CPV-15512100-1, Polska Norma PN-A-86050:200/Az1:2006, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 10 litra, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 litrów. 3. Twaróg chudy, kod CPV-15542100-0, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: kostka od 0,2 do 0,25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 5500 kg. 4. Ser topiony, kod CPV-15542200-1, Polska Norma PN-EN-ISO-5534:2005, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: kostka 100 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 30 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 3500 kg. 5. Ser żółty, kod CPV-15544000-3, Polska Norma PN-A-86230:1968, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 5 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 30 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 3000 kg. 6. Serek wiejski, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 100 g do 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 kg. 7. Serek homogenizowany, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 100 g do 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 kg. 8. Kefir naturalny, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86061:2002, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: 250 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 150 kg. 9. Jogurt naturalny, kod CPV-15551310-1, Polska Norma PN-A-86061:2002, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 80 kg. Gramatura jednego opakowania przedmiotów zamówienia określonych w poz. 3, 6, 7 powinna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii. - część nr 2 (dostawy margaryny i oleju): 1. Margaryna do smarowania pieczywa, kod CPV-15431000-8, Polska Norma PN-A-86901:1997/Az1:2001, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 0,2 do 0,25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 3 miesiące, Orientacyjna ilość zamówienia - 25000 kg. 2. Olej roślinny jadalny, kod CPV-15411000-2, Polska Norma PN-A-86901:1997/Az1:2001, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 5 litrów, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 3 miesiące, Orientacyjna ilość zamówienia - 7000 litrów. Gramatura jednego opakowania przedmiotu zamówienia określonego w poz. 1 powinna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii.

II.5) Główny kod CPV: 15500000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 300861,25
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-12-10   lub zakończenia: 2021-12-09

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana ceny może nastąpić na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, potwierdzona podpisanym przez strony aneksem do umowy, nie częściej niż raz w miesiącu po ukazaniu się Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. 2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego o zmianie ceny z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni. 3. Zmiana ceny nie może być procentowo wyższa od wskaźnika, o którym mowa w punkcie 1. 4. W przypadku zmiany wskaźnika, o którym mowa w punkcie 1 w sposób malejący, wykonawca również zobowiązuje się do zmiany ceny w dół według tego wskaźnika.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: dostawy produktów mleczarskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mleko w proszku odtłuszczone, kod CPV-15511700-0, Polska Norma PN-ISO 8156:2014-07, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 60 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 2500 kg. 2. Śmietana 18%, kod CPV-15512100-1, Polska Norma PN-A-86050:200/Az1:2006, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 10 litra, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 litrów. 3. Twaróg chudy, kod CPV-15542100-0, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: kostka od 0,2 do 0,25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 5500 kg. 4. Ser topiony, kod CPV-15542200-1, Polska Norma PN-EN-ISO-5534:2005, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: kostka 100 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 30 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 3500 kg. 5. Ser żółty, kod CPV-15544000-3, Polska Norma PN-A-86230:1968, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 5 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 30 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 3000 kg. 6. Serek wiejski, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 100 g do 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 kg. 7. Serek homogenizowany, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 100 g do 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 kg. 8. Kefir naturalny, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86061:2002, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: 250 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 150 kg. 9. Jogurt naturalny, kod CPV-15551310-1, Polska Norma PN-A-86061:2002, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 80 kg. Gramatura jednego opakowania przedmiotów zamówienia określonych w poz. 3, 6, 7 powinna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 189658,80
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-12-10
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: dostawy margaryny i oleju
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Margaryna do smarowania pieczywa, kod CPV-15431000-8, Polska Norma PN-A-86901:1997/Az1:2001, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 0,2 do 0,25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 3 miesiące, Orientacyjna ilość zamówienia - 25000 kg. 2. Olej roślinny jadalny, kod CPV-15411000-2, Polska Norma PN-A-86901:1997/Az1:2001, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 5 litrów, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 3 miesiące, Orientacyjna ilość zamówienia - 7000 litrów. Gramatura jednego opakowania przedmiotu zamówienia określonego w poz. 1 powinna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 111202,45
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-12-10
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.