eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Oświęcimskiej 3A/8, ul. Pułaskiego 23/2 i ul. Rejtana 1/9 w Bytomiu - Pakiet 5

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-10-18Ogłoszenie nr 612252-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania: Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Oświęcimskiej 3A/8, ul. Pułaskiego 23/2 i ul. Rejtana 1/9 w Bytomiu - Pakiet 5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, krajowy numer identyfikacyjny 24261540600000, ul. Zielna  25B , 41-907  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 413 00 30, e-mail zamowienia@bm.bytom.pl, faks 32 413 00 33.
Adres strony internetowej (URL): www.bm.bytom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie
Adres:
Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 29 (Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Oświęcimskiej 3A/8, ul. Pułaskiego 23/2 i ul. Rejtana 1/9 w Bytomiu - Pakiet 5
Numer referencyjny: DZ-PN-35/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja lokali mieszkalnych położonych przy ul. Oświęcimskiej 3A/8, ul. Pułaskiego 23/2 oraz ul. Rejtana 1/9 w Bytomiu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach obejmuje w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych, izolacyjnych, tynakrsko-malarskich, stolarskich, posadzkowych, elektroinstalacyjnych, instalacyjnych wod-kan. i gaz oraz zaprojektowanie i wykonanie etażowego ogrzewania gazowego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym poniżej: a) Część I - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Oświęcimska 3A/8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. b) Część II - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Pułaskiego 23/2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. c) Część III - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Rejtana 1/9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wiwzji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 25.10.2019 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem. 8. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących odpowiednio czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, izolacyjnymi, tynkarsko-malarskimi, stolarskimi, posadzkowymi, elektroinstalacyjnymi i instalacyjnymi wod-kan. i gaz. 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności. 12. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umownych. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45211341-1
45310000-3
45330000-9
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ---------------
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że niezależnie od ilości Części na które złoży ofertę, dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ograniczone lub bez ograniczeń) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; b) co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo (D) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (do 1kV); c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.3. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: a) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; b) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim na ich zasoby się powołuje, składa oświadczenia o których mowa w pkt VI.2.a. i VI.2.b. d) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotów, na których polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił te podmioty innymi podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w pkt. V.3. SIWZ. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. UWAGA: Dokument o którym mowa w lit. a Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów na którego zdolnościach polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu oraz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty - Załącznik nr 3a do SIWZ; b) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1.a. i VI.1.b. SIWZ - pkt 1 Załącznika nr 3b i Załącznika Nr 3c do SIWZ; oraz jeżeli dotyczy: c) oświadczenia, o których mowa w pkt VI.2.a. i VI.2.b. SIWZ - pkt. 2 Załącznika Nr 3b i Załącznika Nr 3c do SIWZ; d) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; e) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; f) dowód/dowody wskazujące, że zasoby innych podmiotów, na które powołuje się Wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów, zawierające informacje określone w Załączniku Nr 3d do SIWZ Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I - 2.400,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100); Część II - 1.300,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100); Część III - 850,00 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100); zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 opisując przelew: "wadium - remont i modernizacja lokali ul. Oświęcimska 3A/8, ul. Pułaskiego 23/2, ul. Rejtana 1/9 - Pakiet 5 Część ..........". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu - Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 29 - Sekretariat). 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp; b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia; c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany; e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt VIII.9. SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
-----------------------


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
------------------------


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
-------------------------


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
--------------------
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
---------------------
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
---------------------
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ----------------------
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: -------------------------
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -------------------------
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): ---------------------------
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ---------------------------
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: --------------------------
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
-----------------------


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
-------------------
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
-------------------
Informacje dodatkowe
-------------------

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
-------------------
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
-------------------
Wstępny harmonogram postępowania:
-------------------
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
-------------------

Informacje dodatkowe:
-------------------
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
-------------------
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
-------------------
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

-------------------

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

-------------------

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

-------------------

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

-------------------

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

-------------------


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

-------------------


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

-------------------


Informacje dodatkowe:

-------------------

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAMAWIAJĄCY w czasie realizacji przedmiotu Umowy dopuszcza możliwość: a) rezygnacji z wykonania elementów przedmiotu Umowy lub ich części, przewidzianych w Przedmiarze robót i ST w sytuacji, gdy wykonanie tych elementów będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy. Roboty te zwane są - robotami zaniechanymi. b) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w Przedmiarze robót i ST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej tj. wystąpienia robót zaniechanych, sposób obliczenia nienależnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu niewykonania części przedmiotu Umowy nastąpi kosztorysem robót zaniechanych, sporządzonym przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 4 poniżej, zatwierdzonym przez Inspektora. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej tj. wystąpienia robót zamiennych, sposób obliczenia należnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu zmiany robót nastąpi kosztorysem różnicowym, sporządzonym przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 4 poniżej z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy i muszą być każdorazowo zatwierdzane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Wartość robót zaniechanych i zamiennych, o których mowa powyżej, ustalana będzie kosztorysami w oparciu o ceny jednostkowe robót zastosowane w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy i szacowane ilości ich zaniechania lub zmiany. 5. W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tj. takie, których nie można wycenić zgodnie z ust. 4 powyżej, roboty te wyceniane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez WYKONAWCĘ, i zatwierdzonych przez Inspektora i ZAMAWIAJĄCEGO. Kosztorysy opracowane będą w oparciu o następujące założenia: a) podstawę ustalenia nakładów rzeczowych stanowić będą odpowiednie normy nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNNR) i innych katalogach stosowanych do kosztorysowania robót, a w przypadku braku nakładów w katalogach, na podstawie analiz własnych/kalkulacji lub wycen indywidualnych podlegających zatwierdzeniu przez Inspektora; b) do sporządzania kosztorysów zastosowane zostaną składniki kalkulacyjne: R - Robocizna, M - Materiały, S - Sprzęt, Kp - Koszty pośrednie, Z - Zysk, z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy; c) w przypadku braku w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, cen jednostkowych M - materiałów, S - sprzętu do wyceny wartości tych robót WYKONAWCA przyjmie średnie ceny materiałów i sprzętu z publikacji SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów i użycia sprzętu. 6. Strony również mogą zmienić termin realizacji Umowy na pisemny wniosek zawierający opis podstawy do zmiany terminu, złożony w terminie do 2 dni roboczych od daty wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez ZAMAWIAJĄCEGO; b) leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w tym m.in. zawieszenie, wstrzymanie, przerwa w realizacji przedmiotu Umowy; c) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie; d) w następstwie opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, o czas tych opóźnień; e) siły wyższej - rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie przedmiotu Umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby niezwiązane z realizacją inwestycji itp.); z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. 7. ZAMAWIAJĄCY odmawia zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych w ust. 6 powyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji Umowy. 8. WYKONAWCA nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4 Umowy. 9. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji Umowy ze strony WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO wymienionych w § 4 Umowy z zastrzeżeniem, iż osoba wstępująca w miejsce osoby wymienionej w § 4 ust. 2 Umowy, posiadać będzie uprawnienia nie niższe, niż osoba zastępowana. 10. Na pisemny wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość: a) wykonania zamówienia przy pomocy PODWYKONAWCÓW, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; b) rezygnacji z PODWYKONAWCÓW; c) zmiany wskazanych w ofercie PODWYKONAWCÓW z zastrzeżeniem, iż jeżeli WYKONAWCA zamierza dokonać zmiany lub zrezygnować z PODWYKONAWCY, a w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową, PODWYKONAWCA był podmiotem, na którego zasoby powoływał się WYKONAWCA, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, WYKONAWCA jest zobowiązany wykazać ZAMAWIAJACEMU, iż proponowany PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową*; d) zmiany wskazanego w ofercie zakresu podwykonawstwa*.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
-------------------
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
-------------------
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
-------------------
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
-------------------

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Oświęcimska 3A/8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Oświęcimska 3A/8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45211341-1, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Pułaskiego 23/2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45211341-1, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - ul. Rejtana 1/9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45211341-1, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.