eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WYKONAWCZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, POŁOŻONY PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I DWORSKIEJ W OLKUSZU, DZIAŁKA NR EW. GR. 4991/2 OBRĘB OLKUSZ

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-22

Olkusz: WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WYKONAWCZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, POŁOŻONY PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I DWORSKIEJ W OLKUSZU, DZIAŁKA NR EW. GR. 4991/2 OBRĘB OLKUSZ
Numer ogłoszenia: 61059 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. K. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, faks 032 6430251.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkuskitbs.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WYKONAWCZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, POŁOŻONY PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I DWORSKIEJ W OLKUSZU, DZIAŁKA NR EW. GR. 4991/2 OBRĘB OLKUSZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania inwestora do projektowanego budynku: -budynek wielorodzinny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, z 4 kondygnacjami nadziemnymi plus 1 kondygnacja piwniczna, -zakłada się realizację lokali składających się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, -przewidywana powierzchnia lokalu mieszkalnego: 45-60 m2, -zakładana ilość lokali mieszkalnych: 36-40 lokali, -miejsca postojowe na zewnątrz budynku oraz w kondygnacji podziemnej (ilość równa ilości lokali lub większa) -dostęp do mieszkań z klatek schodowych wewnętrznych, -w kondygnacji piwnic jedna piwnica(komórka) na jeden lokal mieszkalny, Konstrukcja: -układ konstrukcyjny budynku mieszany, -ławy, ściany fundamentowe, ściany nośne piwnic, stropy, słupy, wieńce, płyty balkonowe żelbetowe, wylewane na mokro. -dach dwuspadowy lub wielospadowy z symetrycznymi połaciami dachowymi o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką lub blachodachówką -konstrukcja ścian tradycyjna murowana lub z elementami prefabrykowanymi, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe /docieplone o współczynniku przenikalności K= 0,30 W/m2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje: -wykonanie badań geotechnicznych, -wykonanie projektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektów wykonawczych budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi , -opracowanie projektów przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci, -opracowanie projektów przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci teletechnicznej w obrębie opracowania zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci, -uzyskanie kompletu niezbędnych uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenie na budowę, -kosztorys inwestorski w rozbiciu na elementy i branże, -przedmiar robót w rozbiciu na elementy i branże, -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -obliczenie współczynników EP i EK (Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku opracowaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 3600,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (min. 20 rodzinnego,). w celu oceny spełniania warunku Wykonawca załączy wykaz wykonanych usług, ocena zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. W załączonym do oferty wykazie należy wykazać usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1.wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2. zmiany osoby pełniącej funkcję generalnego projektanta, 3. zmiany terminu zakończenia spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olkuskitbs.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 13:00, miejsce: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.