eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-09Ogłoszenie nr 608375-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego: Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12701960000000, ul. Cyrana  10 , 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 564 004, , e-mail administracja@dpskombatant.pl, , faks 343 564 192.
Adres strony internetowej (URL): http:/www.dpskombatant.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa jednostka organizacyjna nie ma osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=169&r=o


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=169&r=


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
administracja@dpskombatant


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im św. Rafała Kalinowskiego, 42-70 Lubliniec, ul. dr E. Cyrana 10


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
Numer referencyjny: DAG.26.2.1.21
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 1 Brokuł mrożony (różyczki, gat I) kg 80 2 Bukiet jarzyn 3 skład. (kalafior, brokuł, marchew) 2,5kg kg 120 3 Bukiet jarzyn wiosenny 2,5kg (kalafior, fasolka, brukselka, marchewka, groszek) kg 50 4 Bukiet warzyw 7 składnikowy (fasolka szparagowa, kalafior, marchew, brukselka, brokuł, cebula, seler) 2,5kg kg 100 5 Ćwiartka z kurczaka kg kg 60 6 Fasola szparagowa 2,5kg kg 120 7 Filet z kurczaka kg kg 300 8 Filet z indyka kg kg 40 9 Flaki suche wołowe cięte 900g szt 150 10 Kalafior mrożony 2,5kg (różyczki, gat I) kg 150 11 Kluski na parze Javo - mrożone kg lub równoważny* kg 40 12 Kurczak mrożony kg kg 600 13 Mieszanka kompotowa (bez rabarbaru) 2,5kg kg 500 14 Pałki z kurczaka kg kg 220 15 Pieczarki mrożone siekane kg kg 20 16 Pierogi ruskie kg kg 30 17 Pierogi z mięsem Alex-Pol kg lub równoważny* kg 70 18 Pierogi z serem Alex-Pol kg lub równoważny* kg 30 19 Pierogi z jagodami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 40 20 Pierogi z kapustą i grzybami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 20 21 Pierogi z serem i truskawkami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 25 22 Pierogi z truskawkami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 40 23 Porcja kulinarna kurczak kg kg 450 24 Serca drobiowe kg kg 70 25 Szpinak mrożony 2,5kg kg 100 26 Truskawka mrożona Poltino kg lub równoważny* kg 50 27 Noga z kurczaka kl.A kg 50 28 Udziec z kurczaka kg 100 29 Wątróbka drobiowa kg kg 130 30 Włoszczyzna paski 2,5kg kg 650 31 Żołądki drobiowe kg kg 40 Zadanie nr 2 1 Dorsz bez skóry kg - bez wody dodanej, czarniak SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 400 2 Filet śledziowy w pomidorach (konserwa rybna) 170g szt 200 3 Filet z makreli opiekany w pomidorach kg (masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 30 4 Filet z makreli w occie opiekany kg (masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 40 5 Sałatka śledziowa w majonezie kg kg 50 6 Matjas śledź solony wielkość 15-20 cm kg 100 7 Makrela wędzona kg kg 60 8 Miruna ze skórą - produkcja morska SHP - 5% glazury, wielkość 200+, bez wody dodanej kg 100 9 Paprykarz 165g szt 400 10 Pasta z tuńczyka 80g szt 120 11 Pasta z łososia 80g szt 120 12 Pasta z makreli 80g szt 120 13 Płat śledziowy marynowany kg kg 50

II.5) Główny kod CPV: 15896000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15200000-0
15332100-5
15131500-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33493,64
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale V ust. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie, informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. referencje bądź inne dokumenty stanowiące dowód rzetelnej realizacji zamówień o podobnym charakterze przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert potwierdzające ich należyte wykonanie. Referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kalkulacją ofertową stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. b) oświadczenie o braku zaległości wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - załącznik nr 6 do SIWZ. c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 7 do SIWZ. d) Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. b) Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty88,00
Ilość dni na dostarczenie produktów po otrzymaniu zgłoszenia6,00
Termin płatności6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnego aneksu. 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w zakresie określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia zmian w umowie w przypadku: a). zmiany ustawowej stawki VAT strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia o wysokość podaną w obowiązujących przepisach prawa. b) zmiany terminu realizacji umowy - skrócenia w przypadku wyczerpania zakresu przedmiotu umowy c) zmiany oznaczenia Zamawiającego w tym nr ewidencji podatkowej. d) zwiększenia, zmniejszenia lub rezygnacji z zakupu poszczególnych artykułów. e) zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zakresie 20 % wartości przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. 3.Niezależnie od zmian opisanych w ust. 2 zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 1 Brokuł mrożony (różyczki, gat I) kg 80 2 Bukiet jarzyn 3 skład. (kalafior, brokuł, marchew) 2,5kg kg 120 3 Bukiet jarzyn wiosenny 2,5kg (kalafior, fasolka, brukselka, marchewka, groszek) kg 50 4 Bukiet warzyw 7 składnikowy (fasolka szparagowa, kalafior, marchew, brukselka, brokuł, cebula, seler) 2,5kg kg 100 5 Ćwiartka z kurczaka kg kg 60 6 Fasola szparagowa 2,5kg kg 120 7 Filet z kurczaka kg kg 300 8 Filet z indyka kg kg 40 9 Flaki suche wołowe cięte 900g szt 150 10 Kalafior mrożony 2,5kg (różyczki, gat I) kg 150 11 Kluski na parze Javo - mrożone kg lub równoważny* kg 40 12 Kurczak mrożony kg kg 600 13 Mieszanka kompotowa (bez rabarbaru) 2,5kg kg 500 14 Pałki z kurczaka kg kg 220 15 Pieczarki mrożone siekane kg kg 20 16 Pierogi ruskie kg kg 30 17 Pierogi z mięsem Alex-Pol kg lub równoważny* kg 70 18 Pierogi z serem Alex-Pol kg lub równoważny* kg 30 19 Pierogi z jagodami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 40 20 Pierogi z kapustą i grzybami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 20 21 Pierogi z serem i truskawkami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 25 22 Pierogi z truskawkami Alex-Pol kg lub równoważny* kg 40 23 Porcja kulinarna kurczak kg kg 450 24 Serca drobiowe kg kg 70 25 Szpinak mrożony 2,5kg kg 100 26 Truskawka mrożona Poltino kg lub równoważny* kg 50 27 Noga z kurczaka kl.A kg 50 28 Udziec z kurczaka kg 100 29 Wątróbka drobiowa kg kg 130 30 Włoszczyzna paski 2,5kg kg 650 31 Żołądki drobiowe kg kg 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15332100-5, 15131500-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 31500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty88,00
Ilość dni na dostarczenie produktów po otrzymaniu zgłoszenia6,00
Termin płatności6,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 1 Dorsz bez skóry kg - bez wody dodanej, czarniak SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 400 2 Filet śledziowy w pomidorach (konserwa rybna) 170g szt 200 3 Filet z makreli opiekany w pomidorach kg (masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 30 4 Filet z makreli w occie opiekany kg (masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 40 5 Sałatka śledziowa w majonezie kg kg 50 6 Matjas śledź solony wielkość 15-20 cm kg 100 7 Makrela wędzona kg kg 60 8 Miruna ze skórą - produkcja morska SHP - 5% glazury, wielkość 200+, bez wody dodanej kg 100 9 Paprykarz 165g szt 400 10 Pasta z tuńczyka 80g szt 120 11 Pasta z łososia 80g szt 120 12 Pasta z makreli 80g szt 120 13 Płat śledziowy marynowany kg kg 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15131500-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20935,90
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty88,00
Ilość dni na dostarczenie produktów po otrzymaniu zgłoszenia6,00
Termin płatności6,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.