eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › "POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK - NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI" - "BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI"Ogłoszenie z dnia 2020-11-13Ogłoszenie nr 607986-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Miasto Ełk: "POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK - NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI" - "BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. M. J. Piłsudskiego  4 , 19-300  Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 73 26 200, e-mail zium@um.elk.pl, faks 087 73 26 230.
Adres strony internetowej (URL): www.elk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 02 (Kancelaria Ogólna)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK - NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI" - "BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI"
Numer referencyjny: O-ZP.271.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa wydzielonego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ciągu rowerowego o nawierzchni bitumicznej, zjazdów indywidualnych i publicznych i zieleni przydrożnej zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Baranki, ul. Św. M.M. Kolbe oraz ul. Św. Wojciecha" o łącznej długości ok. 1820 mb. W zakres prac do wykonania wchodzi również przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej w ilości 6 sztuk, zakup i montaż 2 stojaków na rowery, zakup i montaż 6 koszy na śmieci, zakup i montaż 1 stacji naprawy rowerów zgodnie z dokumentacją: "Montaż 6 wiat przystankowych oraz montaż stojaków i stacji napraw rowerów na osiedlu Baranki". Zakres zamówienia obejmuję także modernizację oświetlenia ulicznego: wymiana istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami na typu LED na ulicy Św. M.M. Kolbe w ilości 24szt., oraz wymiana opraw na typu LED na ulicy Baranki w ilości 55 szt. zgodnie z dokumentacją projektową: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Baranki i ul. Św. M. M. Kolbe w Ełku". Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawiają projekty budowlane i projekty wykonawcze. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu wszystkich robót doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego. b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonych dokumentacji projektowych, w tym: - wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki i przekazaniem zamawiającemu, - wykonanie wycinki drzew i krzewów, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudów pod nawierzchnie utwardzone, - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm i 6x20cm, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, - wykonanie zieleni przydrożnej, - wykonanie i posadowienie na płytach żelbetowych 6 wiat przystankowych o konstrukcji stalowej (3 wiaty 3 przęsłowe i 3 wiaty 4 przęsłowe), ściany wypełnione taflami szkła lub gablotami reklamowymi, dach pokryty płytami z poliwęglanu, wiaty wyposażone w ściany boczne i siedziska oraz uchwyty ułatwiające wstawanie z siedzisk, - przy wiatach przystankowych należy zamontować kosze na śmieci, - montaż dwóch stojaków na rowery, - montaż 1 stacji naprawy rowerów, - wymianę słupów z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi przy ul. Św.M.M.Kolbe - 24 szt., oraz wymianę opraw oświetleniowych przy ul. Baranki - 55 szt. Oprawy oświetleniowe wyposażyć w sterowniki umożliwiające redukcję oświetlenia w godzinach nocnych. Słupy z podłączeniem ozdób świątecznych muszą posiadać 2 wnęki słupowe. Co drugi słup wyposażyć w potrójny uchwyt na flagi. Przebudowie nie podlegają energetyczne linie kablowe. Przeznaczone do demontażu słupy i oprawy oświetleniowe, będące w złym stanie technicznym należy zdemontować i po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem przekazać do utylizacji. Słupy i oprawy w dobrym stanie technicznym należy przekazać Inwestorowi. c) Uwagi ogólne: - materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania, podlegają zwrotowi dla Zamawiającego, wraz z udokumentowaniem tego w stosownym protokole przekazania, materiał rozbiórkowy musi zostać przekazany na paletach, zastreczowany i zafoliowany. d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi: - projekt czasowej organizacji ruchu, - dokumentacja geodezyjna powykonawcza, - inspekcja telewizyjną wykonanych sieci i przyłączy, - oświadczenia kierowników robót i kierownika budowy, - protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac, - atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, - inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 1.2. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie: a) zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych, b) przekazać materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania dla zamawiającego we wskazane miejsce w odległości do 5 km, c) pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach, d) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami, e) zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji, f) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu (należy przyjąć 2 przeglądy rocznie) zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) Projekt budowlany: "Montaż 6 wiat przystankowych oraz montaż stojaków i stacji napraw rowerów na osiedlu Baranki w Ełku", b) Projekt budowlany: "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Baranki, ul. Św. M.M. Kolbe oraz ul. Św. Wojciecha" c) Projekt wykonawczy branży drogowej: "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Baranki, ul. Św. M.M. Kolbe oraz ul. Św. Wojciecha" d) Projekt stałej organizacji ruchu: "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Baranki, ul. Św. M.M. Kolbe oraz ul. Św. Wojciecha" e) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Baranki, ul. Św. M.M. Kolbe oraz ul. Św. Wojciecha" f) Projekt budowlany branży elektrycznej: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Baranki i ul. Św. M. M. Kolbe w Ełku" g) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Baranki i ul. Św. M. M. Kolbe w Ełku", h) Przedmiar robót - "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Baranki, ul. Św. M.M. Kolbe oraz ul. Św. Wojciecha" i) Przedmiar robót - : "Montaż 6 wiat przystankowych oraz montaż stojaków i stacji napraw rowerów na osiedlu Baranki w Ełku" j) Przedmiar robót - wymiana słupów i opraw oświetleniowych na ul. Kolbego w Ełku, k) Przedmiar robót - wymiana opraw oświetleniowych na ul. Baranki w EłkuRozliczenie robót następować będzie wg rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót, sporządzonego przez kierownika robót, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 1.4. Zamawiający wnosi o przedstawienie ceny brutto zamówienia. Cena brutto zamówienia wynikać ma z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonych przedmiarów robót. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych. 1.5. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. UWAGA: Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą "Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami". 1.6. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1.6.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty drogowe, - roboty elektryczne, - roboty związane z wykonaniem wiat przystankowych. (Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną itp.) 1.6.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.6.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.6.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem odpowiednich przepisów ustawy o ochronie danych osobowych) 1.6.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.6.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.6.1. czynności. 1.6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2. GWARANCJA: minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45233250-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45316110-9
45231600-1
45213315-4
34928500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2216574,90
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 300 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a). Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c) Kosztorys ofertowy (w kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiarowych) d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 (konto Urzędu Miasta Ełku w PKO BP S.A.) Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja5,00
Doświadczenie kadry35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego. b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót, 2) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu zamówienia w przypadku zmiany sposobu finansowania. 3) Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wydłużonego postępowania przetargowego b) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót, d) postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej, e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. 4) Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się: a) w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.