eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › WYKONANIE USŁUG WYNAJMU AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ, W CELU PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 21WOG W ELBLĄGU.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-02Ogłoszenie nr 599872-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: WYKONANIE USŁUG WYNAJMU AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ, W CELU PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 21WOG W ELBLĄGU.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (URL): 21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.21wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG WYNAJMU AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ, W CELU PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 21WOG W ELBLĄGU.
Numer referencyjny: 42/SZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 21.WOG. Usługa ma na celu w szczególności dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości patriotyczno-wojskowych, odpraw, narad oraz zabezpieczenie przewozu osób (w tym dzieci) podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz kulturalno-rekreacyjnych. KOD CPV 60.17.20.00 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą. Wykonywanie nieregularnych przewozów osób autobusami i autokarami na rzecz 21.WOG Elbląg oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jej zaopatrzeniu, zlokalizowanych w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach i Morągu odbywać się będzie doraźnie według potrzeb i zgłaszanych na zasadzie zapotrzebowań Zamawiającego. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach i może objąć teren całego kraju. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Elblągu; CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Braniewie; CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 - Przewóz osób z Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Bartoszycach; CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 - Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Morągu. Planowana ilość kilometrów do realizacji w trakcie trwania umowy jest ilością szacunkową: w części zamówienia nr 1 wynosi: - 4 500 km dla autobusu do 20 osób; - 8 450 km dla autobusu powyżej 20 osób. W części zamówienia nr 2 wynosi: - 4 300 km dla autobusu do 20 osób; - 30 500 km dla autobusu powyżej 20 osób. W części zamówienia nr 3 wynosi: - 4 000 km dla autobusu powyżej 20 osób. W części zamówienia nr 4 wynosi: - 11 500 km dla autobusu powyżej 20 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania innych tras przejazdu nieujętych w powyższym wykazie, a wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie odbędzie się zgodnie ze stawką za 1 km, zaoferowaną przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej ilości kilometrów. Punkty zbiórek, od których liczona będzie liczba kilometrów to: - 21. WOG Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15; - 16 pułk logistyczny Elbląg ul. Łęczycka 10-12; - 15pplot/ 2dplot Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15; - WKU Elbląg ul. Królewiecka 167 A; - OŻW Elbląg ul. Królewiecka 130; - Orkiestra Wojskowa Elbląg ul. Królewiecka 169; - Węzeł Teleinformatyczny Elbląg ul. Podchorążych 1; - 9 BKPanc. Braniewo ul. Sikorskiego 41; - CRiWWRE Braniewo ul. Sikorskiego 41; - Klub Wojskowy Braniewo ul. Sikorskiego 41; - 4 BOT - 43 blp Braniewo ul. Al. Wojska Polskiego 7; - 20 BZ Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4; - 20 BZ Morąg ul. Wojska Polskiego 16; - 4 BOT - 42 blp Morąg ul. Wojska Polskiego 16. Koszt dojazdu do ww. miejsc zbiórki Wykonawca ponosi we własnym zakresie. Przejazd powinien być wykonany optymalną pod względem czasu dojazdu i odległości trasą, także z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg płatnych i autostrad. Do wykonania przewozu Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia nw., minimalnego standardu autobusów/autokarów: a) na trasy do 200 km: - sprawna klimatyzacja i ogrzewanie; - dostępność bagażnika; - oparcia siedzeń uchylne z zagłówkami; ?- nagłośnienie pojazdu. b) na trasy powyżej 200 km: - sprawna klimatyzacja i ogrzewanie; - dostępność bagażnika; - oparcia siedzeń uchylne z zagłówkami; - nagłośnienie pojazdu; - podgrzewacz wody; - dostępność DVD; - dostępność WC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i nr 5 do SIWZ. Zakres znajduje się w załączniku nr I.

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia tj. wynajmie autobusów i autokarów wraz z kierowcą, w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji, dotyczących realizacji tego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-21

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy; - dla części zamówienia nr 2 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy; - dla części zamówienia nr 3 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy; - dla części zamówienia nr 4 - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. jeżeli Wykonawca: posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub posiada odpowiednią licencję wspólnotową, o której mowa w art. 5a ww. ustawy, w przypadku podjęcia i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. jeżeli Wykonawca: dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kategorii "D"), określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), w ilościach minimalnych: dla części zamówienia nr 1 - 6 osób (kierowców); dla części zamówienia nr 2 - 6 osób (kierowców); dla części zamówienia nr 3 - 4 osób (kierowców); dla części zamówienia nr 4 - 4 osób (kierowców). W przypadku składania ofert na kilka części zamówienia, minimalną liczbą osób będzie suma wymagana dla każdej części zamówienia (ta sama osoba nie może być wskazana dla kilku części zamówienia); 3) Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty: a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda; b) dla części zamówienia nr 2 - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto każda; c) dla części zamówienia nr 3 - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda; d) dla części zamówienia nr 4 - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto każda. UWAGA: - w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać wartość usług nie mniejszą niż łączna wartość wymagana na potwierdzenie dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, z zastrzeżeniem, że przez jedną usługę Zamawiający rozumie zamówienie wykonywane lub wykonane na podstawie jednej umowy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należnym wykonaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców. 4. W przypadku innych podmiotów, na zdolnościach, których polega Wykonawca, dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składane są dla każdego z tych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub odpowiednią licencję wspólnotową, o której mowa w art. 5a ww. ustawy, w przypadku podjęcia i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego; 2) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykazu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ( prawo jazdy kategorii "D"), określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z podaniem imion i nazwisk tych osób, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w ilościach minimalnych: dla części zamówienia nr 1 - 6 osób (kierowców); dla części zamówienia nr 2 - 6 osób (kierowców); dla części zamówienia nr 3 - 4 osób (kierowców); dla części zamówienia nr 4 - 4 osób (kierowców). W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, minimalną liczbą osób jest suma wymagana dla każdej części zamówienia (ta sama osoba nie może być wskazana dla kilku części zamówienia). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług: a) dla części zamówienia nr 1: co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda; b) dla części zamówienia nr 2: co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto każda; c) dla części zamówienia nr 3: co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda; d) dla części zamówienia nr 4: co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług przewozowych osób autobusami lub autokarami, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto każda; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Czas reakcji w sytuacjach wyjątkowych 20,00
Średni wiek pojazdów20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 2) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp; 3) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT; 4) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 5) zmiany lub wprowadzeniu podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 wzoru umowy: a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który nie występuje jednocześnie jako inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy z art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. inspektor ochrony danych 21Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 42/SZP/2020 na wykonanie usług wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą, w celu przewozu osób na potrzeby Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 21 WOG w Elblągu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Elblągu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 21.WOG. Usługa ma na celu w szczególności dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości patriotyczno-wojskowych, odpraw, narad oraz zabezpieczenie przewozu osób (w tym dzieci) podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz kulturalno-rekreacyjnych. 2. Wykonywanie nieregularnych przewozów osób autobusami i autokarami na rzecz 21.WOG Elbląg oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jej zaopatrzeniu, zlokalizowanych w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach i Morągu odbywać się będzie doraźnie według potrzeb i zgłaszanych na zasadzie zapotrzebowań Zamawiającego. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach i może objąć teren całego kraju. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Elblągu: 21. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, Elbląg; Lp. Trasy przejazdu; Planowana ilość osób w jednym kursie; planowana ilość kursów w okresie obowiązywania umowy. 1. Elbląg - Bartoszyce - Elbląg 20 3 2. Elbląg - Bydgoszcz - Elbląg 20 2 3. Elbląg - Braniewo - Elbląg 20 4 4. Elbląg - Morąg - Elbląg 20 4 5. Elbląg - Warszawa - Elbląg 20 4 Orkiestra Wojskowa, ul. Królewiecka 169, Elbląg. 1. Elbląg - Olsztyn - Elbląg 30 4 3. Elbląg - Braniewo - Elbląg 30 4 4. Elbląg - Lidzbark Warmiński - Elbląg 30 2 5. Elbląg - Grunwald - Elbląg 30 1 6. Elbląg - Krojanty - Elbląg 30 1 7. Elbląg - Warszawa - Elbląg 30 2 WKU Elbląg, ul. Królewiecka 167A, Elbląg. 1. Elbląg - Braniewo - Elbląg 20 2 2. Elbląg - Olsztyn - Elbląg 6 4 3. Elbląg - Toruń - Elbląg 6 2 4. Elbląg - Morąg - Elbląg 6 4 15.pplot/ 2.dplot, ul. Kwiatkowskiego 15, Elbląg. 1. Elbląg - Malbork - Elbląg 100 10 2. Elbląg - Świdwin - Elbląg 100 2 3 Elbląg - Gołdap - Elbląg 50 6 4. Elbląg - Gołdap - Elbląg 20 2 5. Elbląg - teren Elbląga 20 6 6. Elbląg - Orzysz - Elbląg 50 2 Węzeł Teleinformatyczny Elbląg, ul. Podchorążych 1. 1. Elbląg - Braniewo - Elbląg 7 2 2. Braniewo - Chruściel - Braniewo 7 4 3. Elbląg - Olsztyn - Elbląg 5 4 16 pułk logistyczny, ul. Łęczycka 10-12, Elbląg. 1. Elbląg - Drawsko Pomorskie - Elbląg 45 6 Elbląg - Bemowo Piskie - Elbląg 45 6 2. Elbląg - Olsztyn - Elbląg 45 16 3. Elbląg - Morąg - Elbląg 40 8 Oddział Żandarmerii Wojskowej, ul. Królewiecka 130, Elbląg. 1. Elbląg - Bemowo Piskie - Elbląg 45 2 2. Elbląg-Braniewo - Elbląg 40 6 3. Elbląg - Morąg - Elbląg 45 25. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 i 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Czas reakcji w sytuacjach wyjątkowych20,00
Średni wiek pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy.


Część nr: 2Nazwa: Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Braniewie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 21.WOG. Usługa ma na celu w szczególności dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości patriotyczno-wojskowych, odpraw, narad oraz zabezpieczenie przewozu osób (w tym dzieci) podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz kulturalno-rekreacyjnych. na jej zaopatrzeniu, zlokalizowanych w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach i Morągu odbywać się będzie doraźnie według potrzeb i zgłaszanych na zasadzie zapotrzebowań Zamawiającego. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach i może objąć teren całego kraju. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Braniewie: Trasy przejazdu Planowana ilość osób w jednym kursie Planowana ilość kursów w okresie obowiązywania umowy. 4 W-M BOT 43 blp, ul. Al. Wojska Polskiego 7, Braniewo 1. Braniewo - Olsztyn - Braniewo 100 5 2. Braniewo - Warszawa - Braniewo 100 4 3. Braniewo - Morąg - Braniewo 150 4 4. Braniewo - Giżycko - Braniewo 120 6 5. Braniewo - Gdynia - Braniewo 130 4 6. Braniewo - Orzysz - Braniewo 170 4 7. Braniewo - Morąg - Braniewo 150 4 Jednostka Wojskowa 2980, ul. Sikorskiego 41, Braniewo Klub Wojskowy, ul. Sikorskiego 41, Braniewo Jednostka Wojskowa 3411, ul. Sikorskiego 41, Braniewo 1. Braniewo - Orzysz - Braniewo 55 30 2. Braniewo - Ustka - Braniewo 45 6 3. Braniewo - Gdańsk - Braniewo 20 10 4. Braniewo - Elbląg - Braniewo 45 6 5. Braniewo - Elbląg - Braniewo 20 6 6. Braniewo - Wędrzyn - Braniewo 55 10 7. Braniewo - Gdynia - Braniewo 55 4 8. Braniewo - Drawsko Pomorskie - Braniewo 55 10 9. Braniewo - Nowa Dęba - Braniewo 55 26 10. Braniewo - Nowa Dęba - Braniewo 20 30 11. Braniewo - Gdańsk - Braniewo 20 10 12. Braniewo - Lidzbark Warmiński - Braniewo 20 4. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 i nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Czas reakcji w sytuacjach wyjątkowych20,00
Średni wiek pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy.


Część nr: 3Nazwa: Przewóz osób z Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Bartoszycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 21.WOG. Usługa ma na celu w szczególności dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości patriotyczno-wojskowych, odpraw, narad oraz zabezpieczenie przewozu osób (w tym dzieci) podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz kulturalno-rekreacyjnych 2. Wykonywanie nieregularnych przewozów osób autobusami i autokarami na rzecz 21.WOG Elbląg oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jej zaopatrzeniu, zlokalizowanych w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach i Morągu odbywać się będzie doraźnie według potrzeb i zgłaszanych na zasadzie zapotrzebowań Zamawiającego. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach i może objąć teren całego kraju. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 - Przewóz osób z Jednostki Wojskowej zlokalizowanej w Bartoszycach. Jednostka Wojskowa 1248, ul. Wojska Polskiego 4, Bartoszyce, Lp Trasy przejazdu Planowana ilość osób w jednym kursie Planowana ilość kursów w okresie obowiązywania umowy. 1. Bartoszyce - Bemowo Piskie -Bartoszyce 50 10 2. Bartoszyce - Drawsko Pomorskie -Bartoszyce 50 6 3. Bartoszyce - Morąg - Bartoszyce 50 4 4. Bartoszyce - Elbląg - Bartoszyce 50 2 5. Bartoszyce - Olsztyn - Bartoszyce 50 2 Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 i nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Czas reakcji w sytuacjach wyjątkowych20,00
Średni wiek pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy.


Część nr: 4Nazwa: Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Morągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 21.WOG. Usługa ma na celu w szczególności dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości patriotyczno-wojskowych, odpraw, narad oraz zabezpieczenie przewozu osób (w tym dzieci) podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz kulturalno-rekreacyjnych. 2. Wykonywanie nieregularnych przewozów osób autobusami i autokarami na rzecz 21.WOG Elbląg oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jej zaopatrzeniu, zlokalizowanych w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach i Morągu odbywać się będzie doraźnie według potrzeb i zgłaszanych na zasadzie zapotrzebowań Zamawiającego. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach i może objąć teren całego kraju. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 Przewóz osób z Jednostek Wojskowych zlokalizowanych w Morągu: 4 W-M BOT 42 blp, ul. Wojska Polskiego 16, Morąg, Jednostka Wojskowa 1248, ul. Wojska Polskiego 16, Morąg, Lp Trasy przejazdu Planowana ilość osób w jednym kursie Planowana ilość kursów w okresie obowiązywania umowy 1. Morąg - Olsztyn - Morąg 40 10 2. Morąg - Giżycko - Morąg 40 6 3. Morąg - Braniewo - Morąg 40 8 4. Morąg - Wędrzyn - Morąg 50 10 5. Morąg - Warszawa - Morąg 40 4 6. Morąg - Bemowo Piskie - Morąg 50 6 7. Morąg - Bartoszyce - Morąg 50 10 8. Morąg - Drawsko Pomorskie - Morąg 50 6 Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 i nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Czas reakcji w sytuacjach wyjątkowych20,00
Średni wiek pojazdów20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r., do dnia 21.12.2021 r. lub całkowitego wykorzystania wartości umowy.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.