eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1443 w Leśnictwie Łączki"Ogłoszenie z dnia 2020-10-16Ogłoszenie nr 598935-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.

Nadleśnictwo Strzyżów: Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1443 w Leśnictwie Łączki"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Strzyżów, krajowy numer identyfikacyjny 69002681200000, ul. Mostowa  9 , 38-100  Strzyżów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 761 011, e-mail strzyzow@krosno.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w dni robocze (bez sobót) do 30.10.2020 r. do godz. 09:30 w Sekretariacie, w Sekretariacie. Adres: Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38- 100 Strzyżów. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1443 w Leśnictwie Łączki"
Numer referencyjny: S.270.1.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem robót i czynności jest przebudowa drogi leśnej w granicach istniejącego pasa drogowego położonego na działkach: - nr ewid. 1093, 1233 obręb ewid. [0003 Lubzina], jednostka ewidencyjna [181503_5 Ropczyce obszar wiejski], - nr ewid. 310/3 obręb ewid. [0013 Stobierna], jednostka ewidencyjna [180304_2 Dębica gmina], na terenie Leśnictwa Łączki, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów. Przewidywane roboty budowlane podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020, poz. 1333 z późn. zmianami). Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach. Stan istniejący: Korona drogi o szerokości 5,0 - 12,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną oraz jako droga dojazdowa do posesji prywatnych. Na trasie drogi jest usytuowanych: - 1 zjazd z drogi, - 1 plac składowy o nawierzchni gruntowej Nawierzchnia drogi: - km 0+000 - 0+300 - tłuczniowa szer. 4,0 - 8,0 m. Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy. Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny - drożny, lokalnie zamulony. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające wysychanie korony drogi. W ciągu drogi przebiega linia gazowa oznaczona słupkiem betonowym. Zakres robót do wykonania Przewidywane roboty budowlane mają na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie ułożenie warstwy dolnej oraz górnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z mieszanki kruszywa łamanego oraz wykonanie obustronnych rowów oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu eksploatacyjnego OPIS ROBÓT: o wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie istniejących korytek w poprzek drogi); o wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi; o wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi; o wykonanie nawierzchni istniejącego zjazdu; o wykonanie urządzeń odwadniających; o wykonaniem robót wykończeniowych, o oczyszczenie i uporządkowanie terenu Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: - projekcie wykonawczym; - przedmiarze robót; - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45230000-8
45233000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości do 50 % szacunkowej wartości podstawowej zamówienia. 2. Zamówienia, o których mowa w ust.1 będą udzielane w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian. 4. Wzór umowy, o którym mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące podwykonawstwa. ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami; 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami; 3) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; e) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, a także działania siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 5) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wymieniowych w ofercie, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje, co najmniej takie, których zamawiający wymagała w SIWZ. 6) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 1) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 2) zmiany stawki podatku VAT 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 4) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przy czym w sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia i przedstawić stosowne dokumenty. 3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi do zrealizowania świadczeniami ( np. koszt zakupionych materiałów, które nie zostały wbudowane z powodu ograniczenia zakresu zamówienia). 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 Ustawy oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Ustawy. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowalne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyspecyfikowane i opisane w: - projekcie budowlanym (wykonawczym) - przedmiarze robót - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę, określonej w zdaniu poprzednim, zatrudniony był Wykonawca, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę, zatrudnieni byli podwykonawcy, będący osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą. Zaangażowanie podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą nie może jednak prowadzić do obchodzenia przepisów o obowiązku stosowania umowy o pracę (zakaz zatrudniania tzw. "śmieciowego").

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu co do powyższych wymagań
Informacje dodatkowe Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu co do powyższych wymagań
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie mniejszą niż: 200 000,00 PLN od jednego zdarzenia.
Informacje dodatkowe Przedstawienie kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1). Wykazać się doświadczeniem, polegającym na realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) w skład których wchodziły roboty drogowe o podobnym jak w niniejszym zamówieniu zakresie. 2). Wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował nw. urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: - Rozścielacz do masy bitumicznej - min. 1 szt. - Koparko-ładowarka - 0,25 m3 - min. 1 szt. - Walec samojezdny stalowy - min. 4t - Walec samojezdny gumowy - min. 1 szt. - Samochód samowyładowczy - min. 2 szt. - Równiarka samojezdna o mocy min. 100 KM- min 1 szt. 3). Wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej nw. pięcioma osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w tym co najmniej: a) jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej uprawniające do kierowania robotami o specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2272), b) co najmniej czterema osobami, które razem posiadają uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych, wskazanych w rozdz. 5 ust. 2 pkt 2. Jedna osoba może posiadać uprawnienia do kilku rodzajów sprzętów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. "Wykaz wykonanych robót budowlanych"). 2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. "Wykaz urządzeń technicznych do wykonania zamówienia"). 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ pn. "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"). 4) kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie o grupie kapitałowej składa oddzielnie każdy z jego członków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej BIP w zakładce pn. "Zamówienia publiczne" w folderze dot. przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. "Wykaz wykonanych robót budowlanych"). 2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. "Wykaz urządzeń technicznych do wykonania zamówienia"). 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ pn. "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"). 4) kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę razem z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 2. Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów w myśl art. 22a ust. 3 ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoich oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. powyżej. 3. Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zwani dalej "konsorcjum"): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z członków konsorcjum, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają członkowie konsorcjum w zakresie, w jakim wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
Okres gwarancji 20,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian. 4. Wzór umowy, o którym mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące podwykonawstwa. ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami; 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami; 3) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; e) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, a także działania siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 5) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wymieniowych w ofercie, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje, co najmniej takie, których zamawiający wymagała w SIWZ. 6) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 1) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 2) zmiany stawki podatku VAT 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 4) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przy czym w sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia i przedstawić stosowne dokumenty. 3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi do zrealizowania świadczeniami ( np. koszt zakupionych materiałów, które nie zostały wbudowane z powodu ograniczenia zakresu zamówienia). 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 Ustawy oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Ustawy. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 8 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie Wykonawcy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać: a) wskazanie Zamawiającego, b) wskazanie nazwy zadania, c) oświadczenie, że jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego, d) oświadczenie, że obowiązuje również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach opisanych poniżej: - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy - nie później niż w 15 dniu po upływie pełnego okresu rękojmi za wady. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I Oddział Strzyżów na numer konta 38 1240 2672 1111 0000 3264 9127 tytułem "Zabezpieczenie przebudowa drogi nr inw. 220/1443 leśnictwo Łączki"


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian. 4. Wzór umowy, o którym mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące podwykonawstwa. ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami; 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami; 3) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; e) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, a także działania siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 5) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wymieniowych w ofercie, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje, co najmniej takie, których zamawiający wymagała w SIWZ. 6) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 1) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 2) zmiany stawki podatku VAT 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 4) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przy czym w sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia i przedstawić stosowne dokumenty. 3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi do zrealizowania świadczeniami ( np. koszt zakupionych materiałów, które nie zostały wbudowane z powodu ograniczenia zakresu zamówienia). 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 Ustawy oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Ustawy. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.