eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeżowe › Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze - Gmina Jeżowe

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-25

Jeżowe: Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze - Gmina Jeżowe
Numer ogłoszenia: 59061 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeżowe , Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 8794304, faks 015 8794304.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze - Gmina Jeżowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze Gmina Jeżowe a w szczególności: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH O NR. EWID. ODCINEK A dz. ewid. nr 3959, 3951, 3960 km 0, 000,00 do 0,404,00 ODCINEK B dz. ewid. nr 3971, 3951, 3970 km 0,000,00 do 0,434,50 ODCINEK C dz. ewid. nr 3985, 3951, 3986 km 0,000,00 do 0,451,50 ODCINEK D dz. ewid. nr 4003, 3951, 4002 km 0,000,00 do 0,389,50 ODCINEK E dz. ewid. nr 4013, 3951, 4014 km 0,000,00 do 0,364,50 ODCINEK F dz. ewid. nr 4025, 3951, 4021 km 0,000,00 do 0,343,00 ODCINEK G dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0,000,00 do 0,331,00 w miejscowości JEŻOWE PODGÓRZE W zagospodarowaniu terenu - przebudowa drogi gminnej projektuje się realizację zadania w trzech etapach etap 1 - wykonanie koryta drogi wraz z podbudową drogi, etap 2 - wykonanie nawierzchni bitumicznej, etap 3 - wykonanie gruntowych poboczy, Pożądany termin wykonania prac dla ODCINKA A, B, C, D do 30.09.2016 r. Pożądany termin wykonania prac dla ODCINKA E, F, G do 30.09.2017 r. Szczegółowy zakres prac przedstawia Dokumentacja budowlana oraz załączony do SIWZ przedmiar robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 74.20.00.00 - 74.20.00.00 .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Forma wniesienia zgodnie z Art 45.pkt 6 Ustala się wadium w wysokości: 15.000,00 zł PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie dotyczące wykazu osób, które będą brać uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 226, poz.1817 Ocena spełnienia tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien dysponować sprzętem i środkami transportu niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia własne lub dzierżawione. oświadczenie o wykazie sprzętu, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 226, poz.1817 Ocena spełnienia tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie dotyczące wykazu osób, które będą brać uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 226, poz.1817 Ocena spełnienia tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. Inwestor/ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a)warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) działania siły wyższej, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 3. zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 4. konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, a) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, b) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeżowe Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe Pokój nr 6A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe Pokój nr 11 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.