eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeżowe › Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze - Gmina Jeżowe

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-06-27

Jeżowe: Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze - Gmina Jeżowe
Numer ogłoszenia: 105783 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59061 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 8794304, faks 015 8794304.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze - Gmina Jeżowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze Gmina Jeżowe a w szczególności: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH O NR. EWID. ODCINEK A dz. ewid. nr 3959, 3951, 3960 km 0, 000,00 do 0,404,00 ODCINEK B dz. ewid. nr 3971, 3951, 3970 km 0,000,00 do 0,434,50 ODCINEK C dz. ewid. nr 3985, 3951, 3986 km 0,000,00 do 0,451,50 ODCINEK D dz. ewid. nr 4003, 3951, 4002 km 0,000,00 do 0,389,50 ODCINEK E dz. ewid. nr 4013, 3951, 4014 km 0,000,00 do 0,364,50 ODCINEK F dz. ewid. nr 4025, 3951, 4021 km 0,000,00 do 0,343,00 ODCINEK G dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0,000,00 do 0,331,00 w miejscowości JEŻOWE PODGÓRZE W zagospodarowaniu terenu - przebudowa drogi gminnej projektuje się realizację zadania w trzech etapach etap 1 - wykonanie koryta drogi wraz z podbudową drogi, etap 2 - wykonanie nawierzchni bitumicznej, etap 3 - wykonanie gruntowych poboczy, Pożądany termin wykonania prac dla ODCINKA A, B, C, D do 30.09.2016 r. Pożądany termin wykonania prac dla ODCINKA E, F, G do 30.09.2017 r. Szczegółowy zakres prac przedstawia Dokumentacja budowlana oraz załączony do SIWZ przedmiar robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 74.20.00.00 - 74.20.00.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Molter Sp z o.o, Głogów Młp., 36-060 Rudna Mała 47, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 635000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 302145,98

  • Oferta z najniższą ceną: 302145,98 / Oferta z najwyższą ceną: 379470,76

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.