eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGOOgłoszenie z dnia 2016-05-25

Górno: DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO
Numer ogłoszenia: 59059 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie , ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, tel. 17 772 88 95, faks 17 772 89 68.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorno.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ambulansu transportowego z zabudową na bazie furgonu o parametrach i wymaganiach technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego. 2. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją przez następujący okres czasu: min. 144 miesiące na nadwozie (perforację blach), min. 36 miesięcy gwarancja mechaniczna lub do 200 tys. kilometrów (przebieg pojazdu), min. 36 miesięcy na powłoki lakiernicze, min. 36 miesięcy na zabudowę przedziału medycznego, min. 24 miesiące na nosze..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21 - Karetki .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie może się ubiegać wykonawca, który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę/dostawy fabrycznie nowego ambulansu/ambulansów drogowego posiadającego świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako pojazd specjalny ambulans - zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789, pojazdy specjalne - ambulanse drogowe.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca ma obowiązek wskazać dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) Wypełniony formularz wymagań technicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja techniczna oferowanego ambulansu drogowego) - szczegółowy opis techniczny konkretnego zaoferowanego pojazdu oraz jego zabudowy wraz ze wskazaniem nazwy producenta, nazwy handlowej, roku produkcji, z podaniem parametrów oferowanych. b) Świadectwo homologacji na pojazd bazowy. c) Całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego zgodnie z dyrektywą ramową 2007/46/WE. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji). d) Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej normy PN EN 1789) lub Certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 na oferowany ambulans - wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2016 r. przepisów tzw. dyrektywy klasycznej, tj. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw, Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt 6) SIWZ i zastąpienia ich wypełnionym Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej UE z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który zostanie złożony wraz z ofertą. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w przypadku wykorzystania tego formularza i złożenia go wraz z ofertą, należy wypełnić odpowiednio w zakresie i formie związanym z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi stosownych warunków podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż: a) akceptuje oświadczenie własne Wykonawcy składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy PZN; b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobrać te dokumenty; c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; d) w odniesieniu do Wykonawcy instytucji tzw. self - cleaning, dopuszcza - w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy PZP. e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może zawierać także informacje dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawcy powołują się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. f) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. g) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy wyłonionemu na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekłada on Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronach Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą w przypadku skorzystania przez Wykonawców z możliwości złożenia tego dokumentu wraz z ofertą zaleca się zapoznać pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych. 3. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie. 4. Dokumenty dotyczące sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin czas dostawy - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: a) gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą: 1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy; 2) zmian organizacyjnych lub w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia; 3) w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy; 4) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; 5) zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami; 6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego; 7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, 9) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.gorno.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5, pok.nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.