eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu Komisariatu Policji w Szprotawie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-03-14

Gorzów Wielkopolski: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu Komisariatu Policji w Szprotawie.
Numer ogłoszenia: 58939 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346749 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 738 14 41, faks 95 738 14 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu Komisariatu Policji w Szprotawie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. KOD CPV: 71220000-6 -Usługi projektowania architektonicznego. 2. Zakres niniejszego zamówienia publicznego obejmuje: a)Wykonanie pełnego zakresu pełnobranżowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem kompletu wymaganych opinii i uzgodnień, w tym: a1) projektu budowlanego i wykonawczego - część architektoniczna - wersja papierowa 6 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD; a2) projektu budowlanego i wykonawczego - część konstrukcyjno - budowlana - wersja papierowa 6 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD; a3) projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu z obiektami towarzyszącymi do remontu lub rozbiórki - wersja papierowa 6 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD; a4) projektu budowlanego i wykonawczego - część instalacyjna sanitarna - wersja papierowa 6 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD - w niezbędnym zakresie, obejmującym: - instalację wodociągową / woda zimna, ciepła i cyrkulacji /; -instalację p/pożarową hydrantową; - wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej; - technologię kotłowni gazowej / przebudowa istniejącej kotłowni gazowej /; - klimatyzację; - wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną / z odzyskiem ciepła /; - instalację ciepła technologicznego / zasilanie nagrzewnic powietrza /; - instalację centralnego ogrzewania; - instalację gazową (przebudowa istniejącej instalacji gazu); - solary, instalacja solarna oraz węzeł solarny; - zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową; a5) projektu budowlanego i wykonawczego - część instalacyjna elektryczna - wersja papierowa 6 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD - w niezbędnym zakresie, obejmującym: 1. Instalacje elektryczne a/ rozdzielnica główna b/ tablice rozdzielcze c/ linie zasilające tablice rozdzielcze d/ instalacja oświetlenia podstawowego e/ awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych w tym podświetlane znaki bezpieczeństwa /kierunkowe/ f/ instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V AC g/ wydzielona instalacja zasilająca urządzenia komputerowe h/ zespół prądotwórczy i/ zasilacz UPS j/ oświetlenie terenu 2. Instalacje teleinformatyczne a/ instalacja okablowania strukturalnego b/ instalacja łączności bezprzewodowej DECT 3. Instalacja systemu elektronicznej ochrony obiektu a/ system kontroli dostępu b/ system sygnalizacji włamania c/ system nadzoru telewizyjnego d/ system sygnalizacji napadu e/ system wideodomofonowy 4. Instalacja rejestracji wizji i fonii - pomieszczenia przesłuchań 5. Instalacja interkomu - pomieszczenia przesłuchań 6. Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru 7. Instalacja audio - video - świetlica 8. Instalacja RTV 9. Remont masztu antenowego UWAGA: Opracowaniu nie podlega wykonanie dokumentacji na remont dachu oraz elewacji. b) Wykonanie Kosztorysów inwestorskich wszystkich branż (4 egz. w formie papierowej + 1 wersja elektroniczna na CD); c) Wykonanie Przedmiarów robót + kosztorysów ślepych wszystkich branż (4 egz. w formie papierowej + 1 wersja elektroniczna na CD); d) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (z Programu funkcjonalno - użytkowego należy zweryfikować pod potrzeby dokumentacji projektowej ) - wykonać w 4 egz. w wersji papierowej + 1 wersja elektroniczna na CD; e) Sporządzenie Planu BIOZ - Informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wersja papierowa 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD). Wykonawca ma obowiązek sporządzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (obiekt eksploatowany - nie może zostać całkowicie wyłączony z użytkowania), uwzględnionych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. f) Wykonanie opinii w zakresie oceny występowania warunków zagrożenia życia ludzi ze wskazaniem sposobu ich usunięcia oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej warunków p/poż., niezbędne dla wykonania całości zadania projektowego (wersja papierowa 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD); g) Wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu (wersja papierowa 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na CD); h) Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń Wydziałów KWP w Gorzowie Wlkp. oraz innych instytucji do tego uprawnionych w zakresie obowiązujących przepisów wraz z dokonaniem złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. i) Dokumentację projektową należy uzgodnić pod względem ochrony p.poż, BHP, sanitarno - epidem. przez rzeczoznawcę MSWiA oraz przez instytucje lub rzeczoznawców do tego upoważnionych; j) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt; k) Ochrona konserwatorska oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka jest wpisana do rejestru zabytków i znajduje się w otoczeniu zespołu urbanistyczno - krajoznawczego miasta Szprotawa. l) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymaganiami: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)., - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 16.09.2004r. Nr 202 poz. 2072z póżń. zm.) - oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych Komendanta Głównego Policji nr 3/2009 w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji; m) Projekty budowlane należy opracować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1133 z poźn.zm.); n) Przy realizacji zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623); o) Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej; p) Inwentaryzację budowlaną i ewentualne odkrywki Wykonawca ma wykonać na własny koszt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg opracowania pn: Program funkcjonalno - użytkowy remontu budynku Komisariatu Policji w Szprotawie. 4. Program funkcjonalno - użytkowy jest materiałem źródłowym dla opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. W uzasadnionych przypadkach może on być weryfikowany na etapie wykonywania prac projektowych po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednimi służbami KWP w Gorzowie Wlkp. 5. Lokalizacja obiektu: Komisariat Policji w Szprotawie, 67-300 Szprotawa, ul. Niepodległości 6. - Obiekt jest eksploatowany i nie może zostać całkowicie wyłączony z użytkowania. 6. Parametry techniczne: Zestawienie powierzchni działki: - powierzchnia działki: ~ 2.861,00 m2 -powierzchnia zabudowy projektowanej dobudowy (PDOZ): 63,12 m2 - powierzchnia zabudowana łącznie / budynek + dobudowa: ~ 711,01 m2 - powierzchnia niezabudowana: ~ 1.716,90 m2 Parametry techniczne wszystkich pomieszczeń objętych przebudową i rozbudową: - powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych projektem: Pu - 2.214,49 m2 - kubatura pomieszczeń objętych projektem: ~ 9.996,35 m3 - wysokość pomieszczeń: pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi - 3,42 - 3,57 m - Pc obiektu - 2.399,84 m2 7. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (termin 60 dni kalendarzowych dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń w zakresie obowiązujących przepisów, wraz z dokonaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze). 8. Wymagany termin płatności za wykonane roboty - do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234948,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119310,00

  • Oferta z najniższą ceną: 119310,00 / Oferta z najwyższą ceną: 214161,45

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.