eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZUOgłoszenie z dnia 2019-08-10Ogłoszenie nr 583075-N-2019 z dnia 2019-08-10 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny 87063576200000, ul. ul. Polna 109/111  , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 653 82 82, e-mail admin@word.torun.pl, faks 56 653 82 83.
Adres strony internetowej (URL): www.word.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa wojewódzka osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.word.torun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.word.torun.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta składana pisemnie w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera. Adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, 87-100Toruń ul. Polna 109/111
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU
Numer referencyjny: NG.332-5/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia 1.1 Nazwa przedmiotu zamówienia: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU 1.2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.2.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem bez limitu kilometrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: DLA CZĘŚCI I od 15 do 18 (piętnastu - osiemnastu) sztuk samochodów osobowych, fabrycznie nowych, jednej marki i jednego modelu, w kolorach zgodnych z Załącznikiem nr 7A do SIWZ i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz wyposażonych w instalację elektryczną dostosowaną (Załącznik nr 10) do podłączenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, W sytuacji uzasadnionej zmianą potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby lub zwiększenia samochodów branych przez Zamawiającego w najem, przystosowanych do prowadzenia egzaminów na kat. B , jednakże w każdym wypadku : 1) liczba samochodów w okresie poszczególnych wymian określonych w harmonogramie nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 18, 2) o zamiarze zmniejszenia lub zwiększenia liczby samochodów na kolejny okres najmu Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, z wyprzedzeniem 60 dniowym licząc datę kolejnej wymiany. DLA CZĘŚCI II 1 (jednego) samochodu osobowego, przystosowanego do przeprowadzenia egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy, zgodnego ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7B i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Opisy wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawierają Załączniki nr 7A i 7B do SIWZ, natomiast wymagań dotyczących instalacji elektrycznej do montażu urządzeń do rejestracji przebiegu państwowego egzaminu praktycznego - Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.3. Wymagania wspólne dla CZĘŚCI I i II 1.3.1. W całym okresie obowiązywania umowy najmu Wykonawca jest zobowiązany, dla każdego dostarczanego samochodu, zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy - Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek. 1.3.2. Najmowane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia (dotyczy zarówno pierwszej dostawy jak i kolejnych wymian), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone dla pojazdów przystosowanych dla szkolenia i egzaminowania, w szczególności wymienione w Rozporządzeniach: o Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity); o Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm, 1.3.3. Najmowane samochody wykorzystywane będą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu. 1.3.4. Wykonawca dostarczy najmowane samochody do siedziby Zamawiającego oraz Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego w Toruniu oraz z jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 1.3.5. Odbiór zdawanych samochodów od Zamawiającego przez Wykonawcę powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego nowych samochodów (dot. kolejnych wymian). W przypadku przewidywania przez Wykonawcę, przekroczenia tego terminu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Ewentualne przedłużenie terminu nastąpi na warunkach określonych przez Zamawiającego. 1.3.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stację obsługi pojazdów położoną na terenie miasta Torunia, powiatu toruńskiego ziemskiego lub miasta Grudziądza, zapewniającą obsługę serwisową samochodów będących przedmiotem zamówienia. 1.3.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Czynności te realizowane będą staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 1.3.8. W przypadku, gdy producent oferowanych samochodów w trakcie realizacji Zamówienia wprowadzi do zaoferowanego modelu samochodu zmiany, Zamawiający dopuści dostarczenie zmienionego modelu pod warunkiem, iż zmiany te nie oznaczają zmiany marki i modelu samochodu i pod warunkiem, że parametry tego samochodu, opisanego w niniejszej SIWZ i w ofercie, będą takie same lub wyższe oraz nie będą sprzeczne z wymogami określonymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 1.3.9. Zamawiający ponosić będzie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, m.in. koszty paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek i naprawy uszkodzonych opon i felg. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 1.3.10. Zamawiający przewiduje w najmowanych samochodach roczny przebieg do 20 000 km, rozliczany w całym okresie eksploatowania danego pojazdu. Jest to jednak jedynie wielkość przewidywana, której przekroczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 1.3.11. Przedmiot zamówienia (pierwsza dostawa) zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostaw, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku. 1.4. Częstotliwość wymian pojazdów 1.4.1. W okresie trwania umowy Zamawiający wymaga: DLA CZĘŚCI I dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodów opisanych w ust. 1.2.1. CZĘŚĆ I, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy na samochody fabrycznie nowe tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdów w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 - 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r. b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między: 6-16 dniem września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. DLA CZĘŚCI II jednokrotnej albo dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodu opisanego w ust. 1.2.1. dla CZĘŚĆ II, przystosowanego do egzaminowania na kategorię B + E prawa jazdy na samochód fabrycznie nowy tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 lub 24 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdu w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 - 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między 6-16 września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. c) 24 miesięcznym nastąpi w okresie między 5 - 15 dniem kwietnia 2022 r. W sytuacji, gdy oferta obejmuje zarówno pojazdy kat. B jak również pojazd kat. B+E, Zamawiający dopuszcza różne terminy wymian. 1.4.2. O częstotliwości (liczbie) wymian decyduje Wykonawca, określając ją jednokrotnie. 1.4.3. Z zachowaniem postanowień ust. 1.4.1 częstotliwość wymiany i jego termin ustala Wykonawca przedkładając szczegółowy harmonogram dostaw, jako załącznik do Umowy łącznie z ofertą. Terminy wymiany (bez względu na ich częstotliwość) muszą być zgodne z terminami wymiany samochodów określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 11 do SIWZ. 1.5. Zamawiający nie wprowadza wymogu łącznego złożenia oferty na obie części. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I albo Część II albo Część I i II łącznie.

II.5) Główny kod CPV: 34.11.00.00 - Samochody osobowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-03-02 2024-03-01

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca dostarczy pierwszą dostawę samochodów, w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. 2. Zamawiający określi ostateczną ilość samochodów do egzaminowania w pierwszej dostawie oraz poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 r. (dot. kat. B)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie - dla CZĘŚCI I i II.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wówczas jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy w kwocie min. 200 000,00 zł potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, m.in. w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia - dla CZĘŚCI I i II.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, z których każda obejmowała min. 10 nowych samochodów osobowych wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) dostaw realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia. Dla CZĘŚCI II O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmowała min. 1 nowy samochód osobowy spełniający wymagania techniczne w zakresie kat. B+E prawa jazdy wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - dla CZĘŚCI I i II: 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 12 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 200.000,00 zł - dla CZĘŚCI I lub II. W przypadku oferty składanej na obie części minimalna suma ubezpieczenia wynosi również 200 000,00 zł. 2. wykaz dostaw (wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujących, co najmniej 2 dostawy, z których każda obejmowała min. 10 nowych samochodów osobowych wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - dla CZĘŚCI I. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) dostaw realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia. 3. wykaz dostaw (wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujących, co najmniej 2 dostawy, z których każda obejmowała min. 1 nowy samochód osobowy spełniający wymagania techniczne w zakresie kat. B+E prawa jazdy wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty - dla CZĘŚCI II.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołacza poza oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę ofertową, wykaz dotyczący podwykonawstwa, harmonogram wymian - Załącznik nr 11. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenia - Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące tych podmiotów. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) -Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 6. Informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą - Załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, dlatego Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do jego wniesienia. 2.Wadium należy wnieść w wysokości: 2.1 dla CZĘŚCI I 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2.2 dla CZĘŚCI II 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 5.1 pieniądzu - przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, Bank Millenium konto numer 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897 z informacją - "WADIUM NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU CZĘŚĆ ........................" 5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 5.3 gwarancjach bankowych; 5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110) - dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5 lub 6. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz z treści złożonego dokumentu musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji/poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 6.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 pkt. 4a. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 13.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 13.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena Część I60,00
Ocena z jazdy próbnej Część I20,00
Zużycie paliwa Część I10,00
cena Część II60,00
Ocena z jazdy próbnej Część II25,00
Zużycie paliwa Część II15,00
Możliwość zainstalowania instalacji zasilającej silnik w paliwo gazowe Część I10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp oraz: 2.3.1 zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień Umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 2.3.2 zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 2.3.3 zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 2.3.4 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp, 2.3.5 łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na dostawy - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 2.3.6 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a. Wykonawca jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia - na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. 2.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich, jak w szczególności: 2.4.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 2.4.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest, jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne. oraz 2.4.3 jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub użytkowników obiektów. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu Stron Umowy, w oparciu o ww. okoliczności. 2.4.4 jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; 2.4.5 jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2.4.6 gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2.4.7 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem; 2.4.8 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy; 2.5 Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 2.6 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 2.6.1 odnośnie zmian sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności; a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; zmiany, o których mowa w lit a) - c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; e) w przypadku dostarczania, w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; każda ze wskazanych w lit a) - d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 2.6.2 pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy; c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; e) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; o klęskami żywiołowymi: zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; f) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności; 1) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne kategorie gruntu, skał, itp.); 2) niewypały i niewybuchy; 3) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ; g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności; 1) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 3) sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 2.7 Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze Umowy. 2.8 Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany Umowy wymagają obopólnej zgody Stron Umowy. 2.9 Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych następująca zmiana: 2.9.1 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2.9.2 zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 2.9.3 zmiany pozostałych postanowień Umowy, niestanowiących treści oferty Wykonawcy. 2.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których Wykonawca składają cofertę zastrzegł i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419 z późn.zm.) i że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem"TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA" nie później niż w terminie składania ofert. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku do Zamawiającego
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU - kat. B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem bez limitu kilometrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: DLA CZĘŚCI I od 15 do 18 (piętnastu - osiemnastu) sztuk samochodów osobowych, fabrycznie nowych, jednej marki i jednego modelu, w kolorach zgodnych z Załącznikiem nr 7A do SIWZ i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz wyposażonych w instalację elektryczną dostosowaną (Załącznik nr 10) do podłączenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, W sytuacji uzasadnionej zmianą potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby lub zwiększenia samochodów branych przez Zamawiającego w najem, przystosowanych do prowadzenia egzaminów na kat. B , jednakże w każdym wypadku : 1) liczba samochodów w okresie poszczególnych wymian określonych w harmonogramie nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 18, 2) o zamiarze zmniejszenia lub zwiększenia liczby samochodów na kolejny okres najmu Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, z wyprzedzeniem 60 dniowym licząc datę kolejnej wymiany. 1. W całym okresie obowiązywania umowy najmu Wykonawca jest zobowiązany, dla każdego dostarczanego samochodu, zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy - Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek. 2. Najmowane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia (dotyczy zarówno pierwszej dostawy jak i kolejnych wymian), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone dla pojazdów przystosowanych dla szkolenia i egzaminowania, w szczególności wymienione w Rozporządzeniach: o Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity); o Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm, 3. Najmowane samochody wykorzystywane będą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu. 4. Wykonawca dostarczy najmowane samochody do siedziby Zamawiającego oraz Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego w Toruniu oraz z jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 5. Odbiór zdawanych samochodów od Zamawiającego przez Wykonawcę powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego nowych samochodów (dot. kolejnych wymian). W przypadku przewidywania przez Wykonawcę, przekroczenia tego terminu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Ewentualne przedłużenie terminu nastąpi na warunkach określonych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stację obsługi pojazdów położoną na terenie miasta Torunia, powiatu toruńskiego ziemskiego lub miasta Grudziądza, zapewniającą obsługę serwisową samochodów będących przedmiotem zamówienia. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Czynności te realizowane będą staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 8. W przypadku, gdy producent oferowanych samochodów w trakcie realizacji Zamówienia wprowadzi do zaoferowanego modelu samochodu zmiany, Zamawiający dopuści dostarczenie zmienionego modelu pod warunkiem, iż zmiany te nie oznaczają zmiany marki i modelu samochodu i pod warunkiem, że parametry tego samochodu, opisanego w niniejszej SIWZ i w ofercie, będą takie same lub wyższe oraz nie będą sprzeczne z wymogami określonymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 9. Zamawiający ponosić będzie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, m.in. koszty paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek i naprawy uszkodzonych opon i felg. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 10. Zamawiający przewiduje w najmowanych samochodach roczny przebieg do 20 000 km, rozliczany w całym okresie eksploatowania danego pojazdu. Jest to jednak jedynie wielkość przewidywana, której przekroczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 11. Przedmiot zamówienia (pierwsza dostawa) zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostaw, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku. W okresie trwania umowy Zamawiający wymaga: DLA CZĘŚCI I dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodów opisanych w ust. 1.2.1. CZĘŚĆ I, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy na samochody fabrycznie nowe tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdów w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 - 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r. b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między: 6-16 dniem września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. O częstotliwości (liczbie) wymian decyduje Wykonawca, określając ją jednokrotnie. Z zachowaniem postanowień ust. 1.4.1 częstotliwość wymiany i jego termin ustala Wykonawca przedkładając szczegółowy harmonogram dostaw, jako załącznik do Umowy łącznie z ofertą. Terminy wymiany (bez względu na ich częstotliwość) muszą być zgodne z terminami wymiany samochodów określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-02
data zakończenia: 2024-03-01
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Możliwość zainstalowania instalacji zasilającej silnik w paliwo gazowe LPG bez utraty gwarancji w samochodach egzaminacyjnych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów na kategorię B prawa jazdy 10,00
Ocena z jazdy próbnej20,00
Zużycie paliwa10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Do oferty Wykonawca dołącza poza oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 3. Załącznik nr 11 - harmonogram wymian, 4. informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą, 5. kserokopię wniesienia wadium.


Część nr: 2Nazwa: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU - kat. B+E
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem bez limitu kilometrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: DLA CZĘŚCI II 1 (jednego) samochodu osobowego, przystosowanego do przeprowadzenia egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy, zgodnego ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7B i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Opis wymagań technicznych samochodu, będącego przedmiotem zamówienia zawieraj Załączniki nr 7B do SIWZ. 1)Wymagania: 1.1. W całym okresie obowiązywania umowy najmu Wykonawca jest zobowiązany, dla każdego dostarczanego samochodu, zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy - Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek. 1.2. Najmowany samochód musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia (dotyczy zarówno pierwszej dostawy jak i kolejnych wymian), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone dla pojazdów przystosowanych dla szkolenia i egzaminowania, w szczególności wymienione w Rozporządzeniach: o Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity); o Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm, 1.3. Najmowany samochód wykorzystywany będzie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu lub w Oddziale Terenowym w Grudziądzu. 1.4. Wykonawca dostarczy najmowany samochód do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodu w przypadku wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego w Toruniu lub z jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 1.5. Odbiór zdawanego samochodu od Zamawiającego przez Wykonawcę powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego nowego samochodu (dot. kolejnych wymian). W przypadku przewidywania przez Wykonawcę, przekroczenia tego terminu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Ewentualne przedłużenie terminu nastąpi na warunkach określonych przez Zamawiającego. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stację obsługi pojazdów położoną na terenie miasta Torunia, powiatu toruńskiego ziemskiego lub miasta Grudziądza, zapewniającą obsługę serwisową samochodu będącego przedmiotem zamówienia. 1.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanego samochodu niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Czynności te realizowane będą staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 1.8. W przypadku, gdy producent oferowanego samochodu w trakcie realizacji Zamówienia wprowadzi do zaoferowanego modelu samochodu zmiany, Zamawiający dopuści dostarczenie zmienionego modelu pod warunkiem, iż zmiany te nie oznaczają zmiany marki i modelu samochodu i pod warunkiem, że parametry tego samochodu, opisanego w niniejszej SIWZ i w ofercie, będą takie same lub wyższe oraz nie będą sprzeczne z wymogami określonymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 1.9. Zamawiający ponosić będzie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, m.in. koszty paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek i naprawy uszkodzonych opon i felg. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 1.10. Zamawiający przewiduje w najmowanym samochodzie roczny przebieg do 20 000 km, rozliczany w całym okresie eksploatowania danego pojazdu. Jest to jednak jedynie wielkość przewidywana, której przekroczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 1.11. Przedmiot zamówienia (pierwsza dostawa) zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostaw, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku. Częstotliwość wymian W okresie trwania umowy Zamawiający wymaga: DLA CZĘŚCI II jednokrotnej albo dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodu opisanego w ust. 1.2.1. dla CZĘŚĆ II, przystosowanego do egzaminowania na kategorię B + E prawa jazdy na samochód fabrycznie nowy tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 lub 24 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdu w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 - 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między 6-16 września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. c) 24 miesięcznym nastąpi w okresie między 5 - 15 dniem kwietnia 2022 r. O częstotliwości (liczbie) wymian decyduje Wykonawca, określając ją jednokrotnie. Z zachowaniem postanowień ust. 1.4.1 częstotliwość wymiany i jego termin ustala Wykonawca przedkładając szczegółowy harmonogram dostaw, jako załącznik do Umowy łącznie z ofertą. Terminy wymiany (bez względu na ich częstotliwość) muszą być zgodne z terminami wymiany samochodów określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-02
data zakończenia: 2024-03-01
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Ocena z jazdy próbnej25,00
Zużycie paliwa15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Do oferty Wykonawca dołącza poza oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 3. Załącznik nr 11 - harmonogram wymian, 4. informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą, 5. kserokopię wniesienia wadium.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.