eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchy Las › Podjęcie kredytu krótkoterminowego obrotowego na sfinansowanie deficytu budżetowego na kwotę 2000000,00PLNOgłoszenie z dnia 2013-01-09

Suchy Las: Podjęcie kredytu krótkoterminowego obrotowego na sfinansowanie deficytu budżetowego na kwotę 2000000,00PLN
Numer ogłoszenia: 5729 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, tel. 61 8926 250, faks 61 8125212 , strona internetowa www.suchylas.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podjęcie kredytu krótkoterminowego obrotowego na sfinansowanie deficytu budżetowego na kwotę 2000000,00PLN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego obrotowego w kwocie 20000000,00PLN na sfinanasowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Suchy Las..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W pierwszej kolejności, wskazać należy że przedmiot zamówienia (dalej umowy) zgodnie z art. 4 ust. 3.j) ustawy Pzp, określa że ustawy Pzp nie stosuje się wobec usług finansowych związanych z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału. Ponad wszelką wątpliwość, zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego obrotowego na pokrycie deficytu budżetu gminy stanowi przykład takiego właśnie instrumentu finansowego. Tym samym więc, jako podstawę prawną umowy, którą Zamawiający zamierza zawrzeć jest art. 4 ust. 3.j) ustawy Pzp. Odwołanie się do art. 5 ust. 1a ustawy Pzp, znajduje swoje uzasadnienie w treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, w którym inne instrumenty finansowe wyłączone zostały poza zakres usług o charakterze priorytetowym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Bank Ochrony Środowiska, ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.