eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na "Dostosowaniu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów wojskowych wejścia/wjazdu głównego do kompleksu do obowiązujących przepisów z jednoczesnym wykonaniem przed budynkiem postumentu z tablicą "ROZPOZNAWCZĄ" jednostki wojskowej oraz "MURALI" w tunelu wjazdowym do koszar" na terenie kompleksu wojskowego w Międzyrzeczu"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-31

Ogłoszenie nr 570141770-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na "Dostosowaniu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów wojskowych wejścia/wjazdu głównego do kompleksu do obowiązujących przepisów z jednoczesnym wykonaniem przed budynkiem postumentu z tablicą "ROZPOZNAWCZĄ" jednostki wojskowej oraz "MURALI" w tunelu wjazdowym do koszar" na terenie kompleksu wojskowego w Międzyrzeczu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
W postępowaniu przetargowym wykonanie robót budowlanych wiąże się z korzystaniem z dokumentacji projektowej o klauzuli "ZASTRZEŻONE", czyli zastosowanie mają przepisy ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE". Dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE zostanie udostępniona w II etapie postępowania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi-zielonagora


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Forma papierowa osobiście lub za pomocą operatorów pocztowych adres złożenia wniosku/ oferty: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna - I piętro pokój 104-105


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na "Dostosowaniu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów wojskowych wejścia/wjazdu głównego do kompleksu do obowiązujących przepisów z jednoczesnym wykonaniem przed budynkiem postumentu z tablicą "ROZPOZNAWCZĄ" jednostki wojskowej oraz "MURALI" w tunelu wjazdowym do koszar" na terenie kompleksu wojskowego w Międzyrzeczu"

Numer referencyjny:

9/PO/24099/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych realizowanych na terenie jednostki wojskowej w Międzyrzeczu polegających na "Dostosowaniu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów wojskowych wejścia/wjazdu głównego do kompleksu do obowiązujących przepisów z jednoczesnym wykonaniem przed budynkiem postumentu z tablicą "ROZPOZNAWCZĄ" jednostki wojskowej oraz "MURALI" w tunelu wjazdowym do koszar". W ramach całego zamierzenia zadaniem Wykonawcy będzie: Etap 1 -zapoznanie się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonanie inwentaryzacji (do wykorzystania własnego), -opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i formalno-prawnych, koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Etap 2 -wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonanej w Etapie 1, -dopełnienie czynności formalno - prawnych związanych z zakończeniem robót i użytkowaniem obiektu, w tym zawiadomienie organu administracji publicznej o zakończeniu robót/uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, przekazanie obiektu administratorowi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1)przebudowę wejścia/wjazdu głównego na teren jednostki wraz z montażem technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów wojskowych: 2)wykonanie postumentu z tablicą "ROZPOZNAWCZĄ" 3)wykonanie murali 2.W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wykonanie robót budowlanych wiąże się wytworzeniem oraz z korzystaniem z dokumentacji projektowej o klauzuli "ZASTRZEŻONE", czyli zastosowanie mają przepisy ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE". 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej) zostanie podany w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
1.Na zasadach określonych w art. 131 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówienia uzupełniającego tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe do wysokości nie większej niż 128.048,78 zł brutto w przypadku wystąpienia takiej potrzeby pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki. 2.Zakres prac dla zamówienia podobnego może dotyczyć robót/usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, ale także prac zbliżonych do nich charakterem (np. montaż systemów kontroli dostępu, przebudowa wjazdu, wykonanie muralu) czy też prac tego samego rodzaju, ale wykonywanych w innej technologii. 3.Do zakresu prac objętych zamówieniem podobnym zalicza się.: a)usługi, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (opracowanie dokumentacji projektowej), b)usługi, które będą niezbędne do wykonania muralu oraz jego utrzymania w odpowiednim stanie wizualnym i technicznym, c)roboty budowlane, które będą wymagane do prawidłowego wykonania, eksploatacji i konserwacji elementów bramy wjazdowej i systemu kontroli dostępu (ziemne, rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, budowlane, elektryczne), d)roboty budowlane, które będą wymagane do prawidłowego działania i eksploatacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych (ziemne, rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, budowlane, elektryczne), e)pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów powykonawczych / geodezyjnych. 4.Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 5.Warunki umowne będą analogiczne do warunków zawartych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.


II.6) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 31/07/2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1.Wykonawca zobowiązany jest do: a)przestrzegania zapisów podanych w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) b)spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w użytkowanych przez siebie obiektach, c)zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, d)zawiadomienia zamawiającego w przypadku zmiany składu osobowego realizujących umowę a także udostępnieniu potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 2.W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnej. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, odnośnie ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach tzn. że posiada: a)zatrudnionego w firmie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; b)kancelarię lub inną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie materiałów niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" c)wydzielone pomieszczenie do przetwarzania informacji niejawnych spełniające wymagania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" d)sprzęt komputerowy posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli "ZASTRZEŻONE" e)osoby pełniące funkcje inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu UWAGA: Posiadanie aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia o klauzul "POUFNE" wzwyż wydane przez SKW lub ABW spełnia powyższy warunek.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Polisa ubezpieczenia będzie musiała obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a)roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; b)odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych c)szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in. przepięcia, wyładowania atmosferyczne na czas prowadzenia robót).
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zdolność techniczna oWykaz usług Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum jedną (1) dokumentację budowlaną, obejmującą budowę/przebudowę wjazdu z montażem szlabanu oraz elementów systemu kontroli dostępu oraz podał jej wartości, przedmiot, datę wykonania, nazwę podmiotu, na rzecz, której wykazana usługa została wykonana, oraz załączył dowody potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. oWykaz robót budowlanych Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował łącznie minimum trzy (3) roboty budowlane w tym -jedną robotę budowlaną, obejmującą wykonanie budowy / przebudowy wjazdu z montażem szlabanu oraz elementów systemu kontroli dostępu, -dwie roboty budowlane, obejmujące wykonanie: malowidła typu mural z czego każda o min. powierzchni 30 m2 oraz podał ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie przebudowa, budowa należy rozumieć zgodnie z definicją zwartą w art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r.poz.1186). 2)Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie (w tym przedłożył dokumenty) na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. osobami posiadającymi: a)upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" tj.: -pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; -administrator systemu teleinformatycznego; -inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego; -pracownicy zabezpieczenia technicznego; -kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista); -projektant i sprawdzający branży: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, drogowej; -kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, -geodeta; b)przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych -pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; -administrator systemu teleinformatycznego; -inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego; -pracownicy zabezpieczenia technicznego; -kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista); -projektant i sprawdzający branży: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, drogowej; -kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, -geodeta; c)zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego), d)zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla: -projektanta oraz sprawdzającego projekt systemów kontroli dostępu - pracownik zabezpieczenia technicznego z uprawnieniami w zakresie projektowania urządzeń i systemów alarmowych, -pracownika zabezpieczenia technicznego realizującego roboty budowlane w zakresie systemów kontroli dostępu - pracownik zabezpieczenia technicznego z uprawnieniami w zakresie instalowania urządzeń i systemów alarmowych. e)uprawnienia budowlane do projektowania projektanta i sprawdzającego projekt w specjalnościach: -architektonicznej,-konstrukcyjno - budowlanej,-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,-drogowej. (po jednym projektancie i jednym sprawdzającym danej branży z uprawnieniami budowlanymi do projektowania oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego). f)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, -drogowej,-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. (po jednej osobie z uprawnieniami budowlanymi danej branży do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego); g)uprawnienia do świadczenia usługi geodezyjnej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

tak


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda, aby wraz z wnioskiem (z wyłączeniem pkt 3) każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub informacje o możliwości jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacjach działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) bądź podaniem linku do powszechnej i bezpłatnej bazy danych gdzie wskazany dokument jest dostępny w formie elektronicznej. 2.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 3.oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu - zał. nr 3 UWAGA 1)Powyższy dokument Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp z wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas oświadczenie dołącza do wniosku. 2)W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jeden wniosek nie jest konieczne złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 1 tego rozdziału - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokument, o którym mowa w pkt 5 tego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający na podstawie art. 131e ust. 2a pkt 2 ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1.oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach - zał. nr 7 2.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty - zał. nr 4 3.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zał. nr 5 UWAGA! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty, usługi wskazane w ww. wykazach, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 4.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 6 SIWZ; 5.oświadczenie o ubezpieczeniu - oświadczenie w treści wniosku UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy lub umowy ubezpieczenia. 6.kserokopia aktualnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" dla niżej wymienionych osób: a)pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,b)administrator systemu teleinformatycznego,c)inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego,d)kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista),e)pracownicy zabezpieczenia technicznego, f)projektant i sprawdzający branży: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, drogowej; g) kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, h)geodeta; UWAGA! Zamiast upoważnień można załączyć kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa 7.kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla niżej wymienionych osób: a)administrator systemu teleinformatycznego,b)inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, c)kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista),d)pracownicy zabezpieczenia technicznego.e)projektant i sprawdzający branży: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, drogowej; f)kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,g)geodeta; 8.kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych przez ABW lub SKW dla osób funkcyjnych tj.: a)pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b)administrator systemu teleinformatycznego, c)inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. 9.kserokopię dokumentu osoby (pracownik zabezpieczenia technicznego) kierującej robotami na podstawie dokumentacji teletechnicznej tj.: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

W celu potwierdzenia, że roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda aby wraz z wnioskiem każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1)portfolio - co najmniej 5 kolorowych zdjęć z realizacji co najmniej jednej z robót budowlanych wykazanych w wykazie robót dot. malowidła typu mural o min. powierzchni 30 m2. Portfolio do oceny powinno być złożone w formie papierowej lub elektronicznej wraz opisem zdjęć (nazwa: miejscowości, Zamawiający).


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Szczegółowe informacje o wadium zostaną podane w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 15
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 15, to zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg procedury określonej poniżej. 2.Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu robót oraz załączonych dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonywane należycie. 3.Wykonawca, który wykaże, że wykonał dodatkowe zadanie (poza minimum wymaganym w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 3 tiret 1) otrzyma dodatkowe punkty wg zasady: 1 dodatkowe zadanie = 1 pkt. 4.W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych robót zamieszczonych przez wykonawcę wykazie. 5.Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy Pzp celem wyjaśnienia niejednoznacznych zakresów wykazanych robót ponad wymagane minimum. W przypadku niejednoznaczności wykazane roboty nie będą podlegały ocenie punktowej. 6.Zamawiający przy ocenie punktowej będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie własne wykonawcy lub konsorcjum.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 50
Termin wykonania umowy 25
Wydłużony okres gwarancji 25


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający doprecyzuje dopuszczalne zmiany do umowy w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14/08/2020 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

tak

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wniosek oraz oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bądź elektronicznej pod rygorem nieważności - art. 78, 781 Kodeks cywilny.

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.