eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 17 Terenowy Oddział Lotniskowy › "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej" na lotnisku ŚWIDWIN

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-27

Ogłoszenie nr 570130503-N-2019 z dnia 27-06-2019 r.

17 Terenowy Oddział Lotniskowy : "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej" na lotnisku ŚWIDWIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy , Krajowy numer identyfikacyjny 190131950, ul. M. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 21 34 03, e-mail 17tol.sekretariat@ron.mil.pl, faks 261 21 34 04.
Adres strony internetowej (url): www.17tol.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.17tol.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna podległa MON

I.4) KOMUNIKACJA:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

forma pisemnaul. M. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

"Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej" na lotnisku ŚWIDWIN

Numer referencyjny:

54075

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1)Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą przyległą na terenie lotniska wojskowego w Świdwinie. Nowo wybudowany budynek wykonany zostanie, jako wielofunkcyjny, wolnostojący, dwukondygnacyjny (w części garażowej) i pięciokondygnacyjny (w części garażowo-biurowo-bytowej), niesymetryczny o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 50,64x26,14m i wysokości maksymalnej +18,34. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje między innymi: I)Pod względem programu użytkowego i przeznaczenia przewiduje się wykonać: 1.wydzielenie niezbędnych pomieszczeń technicznych, socjalnych, sanitarnych, biurowych, magazynowych i garażowych; 2.wydzielenie niezbędnych pomieszczeń komunikacji wewnętrznej; 3.wydzielenie pod względem bezpieczeństwa ppoż. pomieszczeń technicznych oraz klatek schodowych; 4.funkcjonalne połączenie wszystkich pomieszczeń zgodnie z zasadami technologii funkcji, bhp, ppoż., obowiązującymi przepisami higieniczno-sanitarnymi i prawem budowlanym; 5.wyposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy, technologiczny i specjalistyczny bez sprzętu komputerowego. II)Pod względem architektonicznym przewiduje się m.in.: 1.wykonanie robót ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wykonanie nasypów i wykopów pod ławy, stopy fundamentowe, 2.wykonanie żelbetowych ław i stóp fundamentowych z betonu C20/25, 3.wykonanie żelbetowego kanału przeglądowego z betonu C20/25, 4.wykonanie betonowych ścian fundamentowych, murowanych z bloczka z betonu C12/15 na zaprawie cementowo-wapiennej, 5.wykonanie monolitycznych, żelbetowych ścian fundamentowych z betonu C20/25, 6.budowa ścian nadziemia z bloczków silikatowych i częściowo jako monolitycznych, żelbetowych z betony C20/25, 7.wykonanie elementów żelbetowych, tj. słupy, rdzenie, podciągi, belki, wieńce, 8.wykonanie monolitycznych stropów żelbetowych z betonu C25/30, 9.wykonanie termomodernizacji budynku, w postaci: a)pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych ścian, ław, stóp fundamentowych, b)poziomych izolacji przeciwwilgociowych ścian nadziemia, c)poziomych izolacji przeciwwilgociowych podłoża na gruncie, d)poziomych izolacji przeciwwilgociowych stropów, e)pionowych izolacji termicznych ścian fundamentowych w postaci 15cm warstwy styropianu EPS 100 o klasie reakcji na ogień E, f)pionowych izolacji termicznych ścian nadziemia w postaci 20cm warstwy styropianu EPS 70 o klasie reakcji na ogień E, g)pionowych pasów oddzielenia pożarowego z 20cm warstwy wełny mineralnej w płytach twardych o klasie reakcji na ogień A1, h)poziomych izolacji termicznych podłogi na gruncie w postaci 12cm warstwy styropianu ekspandowanego, i)poziomych izolacji termicznych stropów międzykonygnacyjnych w postaci 5, 20, 25cm warstwy polistyrenu ekspandowanego, j)izolacji termicznych połaci dachowej w postaci 20cm warstwy wełny mineralnej w płytach twardych wraz z płytami spadkowymi o zróżnicowanej grubości, k)izolacji przeciwwilgociowych połaci dachowej w postaci membrany EPDM, l)wyprawy elewacyjnej silikatowej, barwionej w fakturze baranka oraz częściowo w postaci tynku o strukturze drewna, m)wykończenia cokołu z tynku mozaikowego, 10.wykonanie obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, 11.wykonanie otworów stolarki okiennej, drzwiowej i bram wjazdowych, 12.wykonanie nadproży prefabrykowanych lub wylewanych na budowie, żelbetowych z betonu C20/25 nad otworami stolarki okiennej i drzwiowej oraz nad otworami bram wjazdowych, 13.wykonanie tynków wewnętrznych, 14.wykonanie zewnętrznych podestów z betonu C20/25, 15.wykonanie wewnętrznych biegów klatek schodowych z betonu C25/30, 16.wykonanie okładzin ceramicznych, zarówno glazurowych, terakotowych i gresowych oraz wykładzin elastycznych, 17.montaż serwisowych drabin stalowych, 18.montaż systemowych daszków nad wejściami, 19.wykonanie sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, 20.wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych m.in. granitowych okładzin podestów zewnętrznych, montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie wycieraczek, 21.wykonanie wewnętrznych odbojów stalowych, 22.montaż na dachu, punktów umożliwiających przymocowanie systemu ochrony przed upadkiem, 23.wydzielenie kabin sanitarnych systemowymi ściankami z płyt HPL; 24.montaż dźwiękoszczelnej ściany mobilnej w pomieszczeniu sali wykładowej; 25.budowa nawierzchni utwardzonej wokół budynku, 26.budowa chodników, 27.budowa obiektu do przechowywania odpadów bytowych, 28.budowa wspinalni z placem ćwiczebnym, 29.zagospodarowanie terenów zielonych z rekultywacją terenu. III)Pod względem sanitarnym przewiduje się m.in. wykonanie: 1.instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, 2.instalacji wody użytkowej i hydrantowej w budynku wraz z układem pompowym instalacji hydrantowej, 3.instalacji grzewczej i ciepła technologicznego w budynku wraz z technologią pompy ciepła 4.instalacji wody lodowej i chłodzenia wybranych pomieszczeń, 5.instalacji wentylacji mechanicznej wraz z systemem odciągu spalin i detekcją LPG/CO, 6.instalacji sprężonego powietrza, 7.przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu, 8.przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowo-hydrantowej, 9.sieci kanalizacji deszczowej obsługującej rury spustowe oraz odwodnienie terenów utwardzonych. 10.układ sond pionowych z rurociągami połączeniowymi. IV)Pod względem elektrycznym przewiduje się m.in. wykonanie: 1.przyłącza elektroenergetycznego zasilania awaryjnego i stacjonarnego zespołu prądotwórczego 2.oświetlenia terenu przy i wokół budynku, oświetlenia ostrzegawczego i przeszkodowego wspinalni 3.pod względem instalacji elektrycznych budynku przewiduje się wykonanie: 4.rozdzielnicy głównej budynku 5.wyłączania przeciwpożarowe budynku, zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej 6.tablice rozdzielczych odbiorczych i wiz 7.obwodów zasilania gwarantowanego 8.instalacji oświetlenia podstawowego i gwarantowanego V)Pod względem teletechnicznym przewiduje się m.in.wykonanie: 1.systemu sygnalizacji włamania i napadu, 2.instalacji podglądu, 3.instalacji powiadamiania dyżurnego WSP przez dyżurnego WPL, 4.systemu wyświetlania alarmów DWA-100, 5.systemu nagłośnieniowo-rozgłoszeniowego, 6.systemu oddymiania klatek schodowych K-1, K-2 i K-3, 7.instalacji wideodomofonu, 8.systemu audiowizualnego w porn. 216 Sala wykładowa, 9.teleinformatycznej sieci strukturalnej, 10.instalacji RTV. VI)Pod względem zagospodarowania terenu przewiduję się: 1.wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z separatorem oraz sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu, 2.wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowo-hydrantowej, 3.wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z separatorem obsługującej rury spustowe oraz odwodnienie terenów utwardzonych, 4.wykonanie układu sond pionowych z rurociągami połączeniowymi, 5.wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe, 6.wykonanie podziemnych zbiorników wody pożarowej, 7.wykonanie sieci i przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego, 8.wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej, 9.przebudowę kolizji oświetlenia ostrzegawczego płaszczyzny postoju, 10.budowę placu manewrowego od strony północnej i południowej budynku, 11.budowę drogi łączącej pas startowy z drogą kołowania, 12.budowę parkingu przy budynku strażnicy oraz przy placu do ćwiczeń od strony północnej budynku, 13.rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, 14.wykonanie robót ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wykonanie nasypów i wykopów pod ławy, stopy fundamentowe, 15.budowę ciągów pieszych w otoczeniu projektowanego budynku; 16.budowa jednego obiektu małej architektury przeznaczonego do składowania odpadów bytowych (śmietnik); 17.wykonanie ściany wspinaczkowej będącej imitacją elewacji 3-kondygnacyjnego budynku z oknami; 18.wykonanie specjalistycznego placu do ćwiczeń; 19.wykonanie płyty fundamentowej wraz z posadowieniem kontenerowego agregatu prądotwórczego; 20.wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 21.zagospodarowanie pozostałej części terenu objętego opracowaniem poprzez wykonanie trawników; UWAGA: Inwestor jest w posiadaniu ok. 180 m3 "kruszbetu", który należy wykorzystać do wykonania warstwy podbudowy parkingu i dróg kołowych.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45216000-4


Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45315600-4, 45331000-6

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30/09/2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia: 1.Realizacja zamówienia wymaga od Wykonawcy posiadania pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. 2.W celu potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopię świadectwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. 3.W przypadku składania oferty wspólnej, co najmniej od lidera konsorcjum oraz innego niż lider, jeżeli zakres jego udziału w realizacji przedmiotu umowy wymagać będzie przetwarzania materiałów niejawnych o klauzuli POUFNE w systemach teleinformatycznych, Zamawiający wymaga pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych, o której mowa w ust. 1. Pozostałe podmioty powinny wykazać się posiadaniem zdolności do ochrony informacji niejawnych na poziomie i w zakresie, w jakim będą mieć do nich dostęp w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że 1) członek konsorcjum, którego zakres udziału w realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagał przetwarzania materiałów niejawnych we własnych systemach teleinformatycznych w użytkowanych przez niego obiektach musi posiadać świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia potwierdzającego pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, 2) członek konsorcjum, który będzie miał dostęp do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE bez konieczności ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, a zakres przewidywanych przez niego czynności będzie wymagał przetwarzania takich materiałów w użytkowanych przez niego obiektach - będzie musiał wykazać się posiadaniem Świadectwa Bezpieczeństwa Drugiego Stopnia potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, 3) jeżeli zakres udziału w realizacji przedmiotu zamówieni nie będzie wymagał od podmiotu - członka konsorcjum - przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE we własnych systemach teleinformatycznych, ani w użytkowanych przez siebie obiektach - musi wykazać się Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, 4) jeżeli zakres udziału członka konsorcjum w realizacji zamówienia nie będzie wymagał dostępu do informacji niejawnych, nie musi on spełniać wymagań w zakresie dostępu do takich informacji. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikało, że podmiot wchodzący w skład konsorcjum nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych. W takim przypadku za zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przed ich nieuprawnionym ujawnieniem odpowiada lider konsorcjum. To na liderze spoczywać będzie obowiązek limitowania dostępu do informacji niejawnych poszczególnych podmiotów oraz osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą wiedzy niezbędnej. 4.Kluczowy personel Wykonawcy powinien posiadać: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia z ochrony informacji. Kluczowy personel powinien zostać wskazany w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2. 5.Szczegółowe zasady ochrony informacji niejawnych zostaną określone w "Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego". 6.Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania podwykonawców o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia: 1.Wykonawca może wykonać Przedmiot zamówienia siłami własnymi lub ustanowić podwykonawcę. 2.Przed powierzeniem podwykonawcy części prac ( w zakresie realizacji robót budowlanych lub usług) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi postępować zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego (Procedura wyłaniania podwykonawcy w procesie realizacji przedmiotu umowy) oraz treścią Ogólnych Warunków Umowy. 3.Zamawiający w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla Wykonawcy zamówienia. 4.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, wskazując przy tym warunki udziału w postępowaniu, których proponowany podwykonawca nie spełnia. 5.Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu posiadają ważny akredytowany system teleinformatyczny upoważniający do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli minimum "POUFNE", o którym mowa w art. 48 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r (Dz.U. 2018.412 j.t). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków posiadają pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej. Na etapie składania wniosków Wykonawcy zobowiązani są przedstawić Kopię Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wydane przez ABW lub SKW. W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udział w postępowaniu wspólnie,zastosowanie mają zapisy zapisy sekcji III.1) ogłoszenia ust.3. Ważną na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: którzy posiadają opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 17 000 000,00 zł (siedemnaście milionów złotych);
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu budynku kubaturowego garażowo-administracyjnego, wielokondygnacyjnego wykonanego w technologii mieszanej tradycyjnej murowanej i żelbetowej monolitycznej o powierzchni użytkowej budynku min. 1300 m2 i kubaturze budynku min. 5000 m3, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b)wykażą co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu technologii gruntowej pompy ciepła, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy,posiadający aktualna polisę OC, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpisany do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane ( jeśli wymagają tego przepisy) lub legitymujący się innym dokumentem w przypadku kierownika nieposiadającego obywatelstwa polskiego oraz posiadający aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy,posiadający aktualna polisę OC, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpisany do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane ( jeśli wymagają tego przepisy) lub legitymujący się innym dokumentem w przypadku kierownika nieposiadającego obywatelstwa polskiego oraz posiadający aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy,posiadający aktualna polisę OC, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpisany do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane ( jeśli wymagają tego przepisy) lub legitymujący się innym dokumentem w przypadku kierownika nieposiadającego obywatelstwa polskiego oraz posiadający aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy,posiadający aktualna polisę OC, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpisany do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane ( jeśli wymagają tego przepisy) lub legitymujący się innym dokumentem w przypadku kierownika nieposiadającego obywatelstwa polskiego oraz posiadający aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; e) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy,posiadający aktualna polisę OC, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpisany do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane ( jeśli wymagają tego przepisy) lub legitymujący się innym dokumentem w przypadku kierownika nieposiadającego obywatelstwa polskiego oraz posiadający aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) minimum jednym geodetą o kwalifikacjach geodezyjnej obsługi inwestycyjnej,posiadający aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; g) osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia w części dotyczącej instalacji systemów ochrony i teleinformatyki i kierowania zespołem pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia; h) osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia w części dotyczącej instalacji systemów ochrony i teleinformatyki, posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia; i) osobę pełniącą funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE, wydane przez ABW lub SKW, zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane przez ABW lub SKW; j) osobę prowadzącą kancelarię lub punkt obsługi dokumentów niejawnych odpowiedzialną za ewidencję dokumentów niejawnych, posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; k) osobę pełniącą funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu teleinformatycznego zgodnie z (art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) wydane przez SKW lub ABW; l) osobę pełniącą funkcję administrator systemów teleinformatycznych, posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu teleinformatycznego zgodnie z (art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) wydane przez SKW lub ABW; ł) Kierownik jednostki organizacyjnej, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; Na potwierdzenie, iż ww. kierownik budowy/robót posiada 5 -cio letnie doświadczenie zawodowe w danej branży należy załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty/referencje stwierdzające posiadane doświadczenie. Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczeń i poświadczeń przez osoby wskazane w wykazie należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą pochodzić z krajów członkowskich NATO oraz wytworzone, zmontowane przez podmioty, mające siedziby w państwach członkowskich NATO. O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich NATO.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy. 2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji. Dokumenty, o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.5.1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w sekcji III.5.1) pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w w sekcji III.5.1) pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykazu robót budowlanych opisane w sekcji III.2.3)wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- przy uwzględnieniu warunku opisanego w sekcji III.2.3) Kopii ŚBP I st. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają zgodnie z III.1) ust.3. Kopię koncesji o której mowa w sekcji III.2.1).


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykazu robót budowlanych opisane w sekcji III.2.3)wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

W przypadku, gdy za najkorzystniejsza ofertę zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Zamawiający na etapie składania ofert będzie wymagał od Wykonawców zaproszonych do składania ofert wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 (trzysta tysięcy zł).


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 10
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
W ramach kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert przez większą liczbę Wykonawców niż określona w ogłoszeniu tj. 10, Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oparciu o informacje umieszczone przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych. Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższą formułą: - jeden punkt Wykonawca otrzyma za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli wykaże spełnienie o których mowa w sekcji III.2.3), - każdy dodatkowy punkt zostanie przyznany za każde wykonanie robót o których mowa w sekcji III.2.3). W przypadku,gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równa ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość robót budowlanych brutto za które zostały przyznane punkty.W związku z powyższym do składania ofert zostanie zaproszony Wykonawca, którego wartość robót budowlanych brutto będzie wyższa.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: a) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia (roboty zaniechane), b) zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń, w stosunku do materiałów, urządzeń proponowanych w dokumentacji projektowej i SIWZ, na etapie realizacji robót, c) wystąpienia robót (rozwiązań) zamiennych, d) realizacji dodatkowych robót budowlanych lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, e) częściowego odstąpienia od umowy; 2) zmiana terminu umownego w przypadku: a) działania siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu, c) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, d) istotnych zmian w przepisach ustawowych, aktach wykonawczych i innych obowiązujących Zamawiającego, związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, e) zleceniu robót innemu podmiotowi, w sytuacji gdyby doszło z tego tytułu do opóźnień w realizacji robót pomimo dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności; 3) Pozostałe możliwości zmiany umowy określa art. 144 Prawa zamówień publicznych. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2, termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (skutków). O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu ich wykonywania. 3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17/07/2019 godzina: 13:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: forma pisemna

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.