eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra › Roboty budowlane związane z przebudową myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu w ramach zadania"Przebudowa myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25008 "Wymiana dachu myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25019Ogłoszenie z dnia 2020-05-19

Ogłoszenie nr 570086059-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Roboty budowlane związane z przebudową myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu w ramach zadania: "Przebudowa myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25008 "Wymiana dachu myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url): https//platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagora

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Panstwa podległa MON

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.rzizielonagora.wp.mil.pl; www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagoraDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:osobiście lub za pomocą operatorów pocztowych na adres ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Roboty budowlane związane z przebudową myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu w ramach zadania: "Przebudowa myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25008 "Wymiana dachu myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25019

Numer referencyjny:

6/PO/25008/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu w ramach zadania: "Przebudowa myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25008 "Wymiana dachu myjni wojskowych pojazdów mechanicznych w Żaganiu" - zadanie 25019 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji robót dla zadania 25008 obejmują m. in: o wykonanie posadowienia i konstrukcji stalowej dla dobudówki do wiaty myjki - budki sterującej, o montaż systemowych płyt ściennych z naświetlami do konstrukcji stalowej wiaty myjki i budki sterującej, o montaż bram wjazdowo/wyjazdowych oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, o wymiana blach przykrywających kanał odwadniający, o montaż odbojnic wewnętrznych i zewnętrznych (stalowych i betonowych), o wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, o wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby instalacji hydrantowej, o montaż instalacji wentylacji mechanicznej, o doprowadzenie ciepła technologicznego na potrzeby ogrzewania, o doprowadzenie ciepła technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych, o wykonanie przyłącza cieplnego, o wykonanie nowego zasilania budynku. Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji robót dla zadania 25019 obejmują m. in: o demontaż elementów istniejącego wykończenia wiaty myjki, o konserwacja istniejącej konstrukcji stalowej, o docieplenie ścian fundamentowych i cokołowych, o montaż systemowych płyt dachowych, o montaż odwodnienia dachu: koryta odwadniającego i rur spustowych, o wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, o wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, o wykonanie instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej) zostanie podany w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Na zasadach określonych w art. 131h ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówienia uzupełniającego tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, do wysokości nie większej niż: 1 073 359,50 zł brutto, pod warunkiem posiadania środków finansowych na jego wykonanie. Na okoliczność jego wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki. 2. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 3. Warunki umowne będą analogiczne do warunków zawartych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.


II.6) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 1745300
Waluta: pln
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30/06/2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

a) przestrzegania zapisów podanych w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w użytkowanych przez siebie obiektach, c) zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, d) zawiadomienia zamawiającego w przypadku zmiany składu osobowego realizujących umowę a także udostępnieniu potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 2. W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca oświadczył, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, odnośnie ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach oraz tzn., że posiada: a) zatrudnionego w firmie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; b) kancelarię lub inną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie materiałów niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"; c) wydzielone pomieszczenie do przetwarzania informacji niejawnych spełniające wymagania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"; d) sprzęt komputerowy posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli "ZASTRZEŻONE"; e) osoby pełniące funkcje inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu; lub posiada "Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia" o klauzuli: POUFNE*)/TAJNE*)/ŚCISLE TAJNE*) - wydane przez SKW*)/ABW*)
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych, c) szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in. przepięcia, wyładowania atmosferyczne na czas prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji)
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność techniczna Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował minimum a) jedna robota obejmująca budowę/przebudowę budynku całorocznej myjni pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z instalacjami wewnętrznymi każda, b) jedna robota obejmująca budowę przyłącza wodociągowego, cieplnego i energetycznego o długości min 200 m każda, oraz podał ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA ! Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie budowa/przebudowa należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6, 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 t.j.) 4. Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie (w tym przedłożył dokumenty) na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. osobami posiadającymi: a) upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; administrator systemu teleinformatycznego; inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego; pracownik zabezpieczenia technicznego, kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista); kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych; geodeta), UWAGA! Zamiast upoważnień osoby mogą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa b) aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracownik zabezpieczenia technicznego; kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista], kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej; kierownik robót branży; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; geodeta) c) aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego), d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: o konstrukcyjno-budowlanej, o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, e)uprawnienia do świadczenia usługi geodezyjnej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (geodeta); f) zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (pracownik zabezpieczenia technicznego), wraz z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

tak


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub informację o możliwość jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352), bądź podał link do powszechnej i bezpłatnej bazy danych, gdzie wskazany dokument jest dostępny w formie elektronicznej; 2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 4. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu - zał. nr 3 SIWZ;


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 1 tego rozdziału - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 tego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby wraz z wnioskiem każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach - zał. nr 7 SIWZ; 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zał. nr 4 SIWZ; UWAGA! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 SIWZ; 4. oświadczenie o ubezpieczeniu - zał. nr 6 SIWZ; UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy lub umowy ubezpieczenia. 5. kserokopia aktualnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" dla niżej wymienionych osób: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), e) pracownik zabezpieczenia technicznego, f) kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, g) geodeta. UWAGA! Zamiast upoważnień można załączyć kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa 6. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla niżej wymienionych osób: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), e) pracownik zabezpieczenia technicznego, f) kierownik robót branży: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych; g) geodeta. 7. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych przez ABW lub SKW dla osób funkcyjnych tj.: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. 8. kserokopię dokumentu pracownika zabezpieczenia technicznego tj.: a) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, lub b) legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Szczegółowe informacje o wadium zostaną podane w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 15
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 15, to zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg procedury określonej poniżej. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu robót oraz załączonych dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonywane należycie. Wykonawca, który wykaże, że wykonał dodatkowe zadanie poza minimum wymaganym w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 3 tiret 1 otrzyma dodatkowe punkty wg zasady: 1 dodatkowe zadanie (a i b) = 1 pkt. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych robót zamieszczonych przez wykonawcę w wykazie. Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy Pzp celem wyjaśnienia niejednoznacznych zakresów wykazanych robót ponad wymagane minimum. W przypadku niejednoznaczności wykazane roboty nie będą podlegały ocenie punktowej. Zamawiający przy ocenie punktowej będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie własne wykonawcy lub konsorcjum.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
Wydłużenie okresu gwarancji 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający doprecyzuje zapisy dotyczące wzoru umowy oraz dopuszczalne zmiany do umowy w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27/05/2020 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.